ve sinh ho hap

17 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:53

nếu hút 10 điếu thuốc lá một ngày thì cơ thể của bạn sẽ phải hít vào 105g nhựa mỗi năm.... Caùc vi sinh vaät gaây beänh..[r] (1)(2) (3) Buïi Nói löa phun Khai thác khoáng sản Ch¸y rõng Nhà máy Quốc lộ (4) CÁC KHÍ ĐỘC: NOx, SOx, CO, CO2 (5) Các chất độc: Nic«tin, nitr«zamin Trong khói thuốc lá chứa 4000 loại hoá chất Trong đó có 200 loại có hại cho sức khoẻ, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc  Khi hút thuốc, chất nhựa khói thuốc lá bám vào phổi bồ hóng bám vào ống khói hút 10 điếu thuốc lá ngày thì thể bạn phải hít vào 105g nhựa năm (6) Caùc vi sinh vaät gaây beänh (7) H×nh ¶nh mét sè bÖnh h« hÊp Ung th phæi (8) H×nh ¶nh mét sè bÖnh h« hÊp Ung thư họng Khối u quản (9) Thảo luận nhóm (bàn/ nhóm - phút) Hãy đề các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các taùc nhaân coù haïi? (t×m Ýt nhÊt biÖn ph¸p) gi¶i thÝch t¸c dông cña mçi biÖn ph¸p (10) (11) Xe đạp điện (12) (13) (14) Thảo luận nhóm (2bàn/ nhóm - phút) Giải thích vì tập thể dục thể thao đúng cách, đặn từ bé có thể có dung tích sống lí tưởng? Giải thích vì sau thở sâu và giảm số nhịp thở phút làm tăng hiệu hô hấp? (15) - Mét ngêi h« hÊp thêng 18 nhip/phót, mçi nhÞp hÝt vµo 400 ml kh«ng khÝ: 400 x 18 = 7200 ml 150 x18 = 2700 ml 7200 - 2700 = 4500 ml - NÕu mét ngêi h« hÊp s©u 12 nhip/phót, mçi nhÞp hÝt vµo 600 ml kh«ng khÝ: 600 x 12 = 7200 ml 7200 ml 150 x12 = 1800 ml 1800 ml 5400 ml 7200 – 1800 = 5400 ml (16) B¶o vÖ m«i trêng Bụi, các VSV Các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân có hại B¶o vÖ c¬ thÓ Tuyªn truyÒn C¸c t¸c nh©n cã h¹i Các chất độc, khí độc Vệ sinh hô hấp TËp TDTT Tích cực tập luyện để có hệ hô hấp khoẻ mạnh Tập thë s©u (17) (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: ve sinh ho hap, ve sinh ho hap