Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

17 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:51

Tổng quan về vấn đề tai nạn giao thông trong nước và thế giới; Rà soát và đánh giá mức độ ảnh hưởng của tốc độ đến tai nạn giao thông dựa trên các nghiên cứu đã công bố; Đánh giá ảnh hưở[r] (1)TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Đơn vị: PHÂN HIỆU TẠI TP HỒ CHÍ MINH DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 T T Tên đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Kết nghiên cứu dự kiến Sinh viên thực (SV chịu trách nhiệm chính ghi đầu tiên, in đậm) Lớp Người hướng dẫn (ghi rõ học hàm, học vị) Nghiên cứu ảnh hưởng tro bay Trà Vinh đến số tính chất bê tông xi măng làm mặt đường ô tô Nghiên cứu ảnh hưởng tro bay màu vàng nhà máy nhiệt điện số 3Duyên Hải, Trà Vinh đến các tính chất bê tông xi măng xây dựng đường ô tô - Nghiên cứu các tính chất lý tro bay nhà máy nhiệt điện số – Duyên Hải, Trà Vinh - Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng cường độ chịu nén 36MPa sử dụng tro bay thay xi măng theo các tỉ lệ 0, 10, 20, 30, 40% - Thí nghiệm các tiêu lý và phát triển cường độ bê tông sử dụng tro bay với các hàm lượng khác và so sánh với bê tông xi măng không dùng tro bay - Xác định hàm lượng tro bay hợp lý có thể sử dụng và thay xi măng sản xuất bê tông Đánh giá hiệu kinh tế - kỹ thuật sử dụng tro bay sản xuất bê tông xi măng Thuyết minh báo cáo tổng kết Bảng tổng hợp số liệu, các biểu đồ Phân tích để tìm hàm lượng tro bay hợp lý Võ Minh Khoa Cao Nguyễn Vĩnh Khang Trịnh Văn Hòa Vũ Duy Thanh Võ Thanh Dũng CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CĐB.2 TS Nguyễn Đức Trọng Áp dụng mô hình IVE kiểm kê phát thải khí ô nhiễm từ phương tiện giao thông đường trên tuyến đường Lê Văn Việt Nghiên cứu áp dụng mô hình IVE để kiểm kê phát thải khí ô nhiễm từ phương tiện giao thông đường trên tuyến đường Lê Văn Việt (đoạn từ - Khái quát chung ô nhiễm không khí đô thị và quá trình phát thải khí ô nhiễm phương tiện giao thông giới đường - Tổng quan mô hình IVE (International Vehicle - Kết kiểm kê phát thải khí ô nhiễm từ phương tiện giao thông đường trên tuyến đường Lê Văn Việt (đoạn từ Phân hiệu trường ĐH Trần Văn Thắng Nguyễn Thị Thanh Ngân Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Ngọc Bích Huỳnh Minh Hân CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT ThS Trịnh Xuân Báu (2) Phân hiệu trường ĐH GTVT TP.HCM đến ngã tư Thủ Đức) Emissions Model) và sở lý thuyết mô hình - Mô giao diện và hướng dẫn sử dụng mô hình - Áp dụng mô hình IVE để kiểm kê phát thải (Emission Inventory) ô nhiễm khí phương tiện giao thông giới trên tuyến đường Lê Văn Việt (đoạn từ Phân hiệu trường ĐH GTVT TP.HCM đến ngã tư Thủ Đức) GTVT TP.HCM đến ngã tư Thủ Đức) - Dự báo khối lượng ô nhiễm khí phương tiện giao thông đường đến năm 2025 theo kịch gia tăng phương tiện giao thông trên tuyến đường này - Đánh giá kết áp dụng mô hình và kiến nghị các nghiên cứu Ứng dụng công nghệ đo không gương máy toàn đạc điện tử kiểm tra độ thẳng đứng tòa nhà cao tầng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo không gương máy toàn đạc điện tử kiểm tra độ thẳng đứng tòa nhà tầng khu KTX trường ĐH GTVT Phân hiệu TPHCM - Tổng quan công tác trắc địa thi công nhà cao tầng - Tổng quan máy toàn đạc điện tử - Đo đạc ngoài thực địa, xử lý số liệu, đánh giá kết độ nghiêng tòa nhà với giới hạn cho phép ứng dụng công nghệ đo không gương kiểm tra độ thẳng đứng tòa nhà cao tầng, so sánh với kết đo có gương và đưa kiến nghị - Bảng số liệu đo đạc ngoài thực địa - Kết tính toán các yếu tố độ nghiêng công trình - Đánh giá độ chính xác kết với giới hạn cho phép, so sánh với kết đo có gương, kết luận và kiến nghị Trương Tấn Ngọc Đỗ Trung Định Nguyễn Hữu Huy Hoàng Lê Thanh Phong Ngô Văn Dương CQ.56.CĐSB CQ.56.CĐSB CQ.56.CĐSB CQ.56.CĐSB CQ.57.CĐB.1 ThS Lê Thị Hà Nghiên cứu đánh giá cường độ hỗn hợp đất gia cố phụ gia TS kết hợp xi măng xây dựng đường ô tô tỉnh Tây Ninh Nghiên cứu thành phần và tác dụng phụ gia TS hỗn hợp đất địa phương gia cố xi măng (XM) Thí nghiệm xác định tiêu lý, cường độ chịu nén và ép chẻ hỗn hợp đất gia cố phụ gia TS kết - Tổng quan việc gia cố đất chất kết dính vô cơ, hóa chất gia cố tổng hợp xây dựng đường - Tổng quan phụ gia TS: thành phần, tính chất và tác dụng - Nghiên cứu tổng quan thành phất hỗn hợp đất gia cố phụ gia TS kết hợp XM và đất khu vực Tây Ninh - Bảng tổng hợp các tiêu tính chất lý hỗn hợp đất gia cố phụ gia TS kết hợp XM cho đất khu vực Tây Ninh - Bảng tổng hợp cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ mẫu thí nghiệm - Đánh giá kết Lâm Thế Phương Trần Mạnh Cảnh Phạm Văn Quân Phan Hồng Bích Thương Nguyễn Ngọc Thúy Anh CQ.56.CĐB.1 CQ.57.CDSB CQ.57.CĐB.2 CQ.57.QLXD CQ.57.QLXD ThS Trần Văn Thuận (3) hợp XM xây dựng ôtô tỉnh Tây Ninh - Thực việc chế bị mẫu và tiến hành các thí nghiệm để xác định các tiêu tính chất lý, thí nghiệm xác định cường độ chịu nén (nén khô và nén bảo hòa mẫu) và cường độ ép chẻ mẫu - Tổng hợp kết quả, báo cáo, đánh giá và kiến nghị kết cường độ chịu nén hỗn hợp: phụ gia TS + XM + đất Từ đó, kiến nghị hướng ứng dụng hỗn hợp gia cố này cho sửa chữa nâng cấp làm số tuyến đường tỉnh Tây Ninh Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn mô hình thông tin công trình cầu Mỹ cho công tác thiết kế cầu Việt Nam So sánh, đánh giá tiêu chuẩn mô hình thông tin công trình cầu BrIM (Bridge Information Modeling Standardization, FHWA-HIF-16-011) Mỹ với Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) Quyết định số 1057/QĐ-BXD, ngày 11/10/2017; từ đó kiến nghị áp dụng thiết kế công trình cầu Việt Nam - Tổng quan tình hình nghiên cứu áp dụng BIM cho thiết kế công trình cầu Việt Nam; - Phân tích, đánh giá tiêu chuẩn BrIM- FHWA-HIF16-011 Mỹ và đề xuất quy trình áp dụng cho công tác thiết kế cầu - Áp dụng lập mô hình thông tin công trình cầu (BrIM), công tác thiết kế cho cầu qua kênh D1- Bình Dương - Bản kiến nghị quy trình cho công tác thiết kế cầu theo BrIM; - Mô hình 3D thông tin công trình cầu (BrIM) công tác thiết kế cầu qua kênh D1Bình Dương Nguyễn Thanh Triều Nguyễn Đức Trí Nghĩa Nguyễn Văn Hiệu Hồ Ngọc Quốc Sang Nguyễn Hoàng Khang CQ.56.CAHA CQ.56.CAHA CQ.56.CAHA CQ.56.CAHA CQ.56.CĐB.1 TS Ngô Thanh Thủy x Nghiên cứu lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế kết cấu nhịp Cầu vượt ngã tư 550- Bình Dương Phân tích, lựa chọn tiêu chuẩn (hướng dẫn) và phần mềm phù hợp để lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế (LOD350) kết cấu nhịp thép Cầu vượt ngã tư 550- Bình Dương - Tổng quan tình hình nghiên cứu áp dụng BIM cho thiết kế kết cấu nhịp cầu thép Việt Nam; - Phân tích lựa chọn tiêu chuẩn (hướng dẫn) và phần mềm phù hợp để lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế (LOD350) kết cấu nhịp cầu thép - Bản kiến nghị Tiêu chuẩn và phần mềm hợp lý - Mô hình 3DLOD350 thông tin công trình kết cấu nhịp thép Cầu vượt ngã tư 550 – Bình Dương Nguyễn Xuân Việt Nguyễn Trường Giang Đỗ Minh Truyền Bùi Vĩ Võ Minh Khoa CQ.56.CĐB.2 CQ.56.CĐB.2 CQ.56.CĐB.2 CQ.56.CĐB.2 CQ.56.CDA ThS Huỳnh Xuân Tín (4) - Áp dụng lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế (LOD350) kết cấu nhịp thép Cầu vượt ngã tư 550- Bình Dương, từ đó đánh giá hiệu so với thiết kế theo truyền thống Nghiên cứu thiết kế hợp lý dầm I cánh rộng bê tông cốt thép dự ứng lực cho cầu giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 Phân tích, đánh giá dầm I giao thông theo tiêu chuẩn cũ 22TCN272-05 và đề xuất giải pháp thiết kế cải tiến dầm I theo hướng mở rộng cánh và tăng cấp bê tông cho cầu giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn TCVN 118232017 - Tổng quan tình hình thiết kế sử dụng dầm I giao thông theo tiêu chuẩn cũ 22TCN272-05, có chiều dài nhịp từ 15-18m, từ đó đánh giá tồn dầm I BTCTDUL tại; - Cơ sở lý thuyết thiết kế dầm I cánh rộng dự ứng lực sử dụng bê tông cường độ cao; - Áp dụng tính toán thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm I cánh rộng bê tông cốt dự ứng lực cho cầu khổ 6,5m, dài 15-18 m; làm sở so sánh đánh giá với kết cấu cũ Công ty Beton6 và các công ty khác Qua đó rút nhận xét, kết luận và kiến nghị - Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học SV; - Bản vẽ thiết kế và Bản tính kết cấu nhịp cầu dầm I cánh rộng bê tông cốt thép dự ứng lực cho cầu giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn TCVN 11823-2017, có chiều dài nhịp từ 15-18 m Nguyễn Ngọc Tín Bùi Minh Sang Huỳnh Hữu Thọ Vương Duy Khang Đặng Thanh Tùng CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA TS Ngô Châu Phương Đánh giá trạng an toàn giao thông số trường học và đề xuất giải pháp khắc phục Xác định yếu tố bất cập mặt hạ tầng xung quanh khu vực trường học (Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 1; Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3; Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, Quận 1), và đề xuất số Tổng quan vấn đề tai nạn giao thông trẻ em; Tổng quan các phương pháp đánh giá an toàn giao thông truyền thống; Tổng quan các công cụ đánh giá an toàn giao thông, đặc biệt là iRap; Đánh giá mức độ an toàn giao thông ba vị trí trường học sử dụng công cụ iRap, so Báo cáo tổng kết đề tài; Các yếu tố bất cập mặt hạ tầng; Một số giải pháp nâng cao an toàn các trường học phạm vi nghiên cứu; Lê Văn Trưởng Huỳnh Quốc Huy Chương Nguyễn Thị Cẩm Tuyên Nguyễn Đại Hoanh Nguyễn Trí Nhân CQ.56.GTCC CQ.56.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC Ths Trần Quang Vượng (5) giải pháp nâng cao sánh với phương pháp đánh mức độ an toàn giá truyền thống; Khảo sát và phân tích trạng điều kiện hạ tầng ba trường học; Xác định các yếu tố bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông ba trường học Nguyễn Thị Thu Xuân Nguyễn Thị Hảo Lương Đức Thắng Vy Phan Trường Phạm Hùng Cường Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố tốc độ dòng xe hỗn hợp đến TNGT và đề xuất số giải pháp quản lí tốc độ Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố tốc độ đến tai nạn giao thông dòng giao thông hỗn hợp và đề xuất số giải pháp quản lý tốc độ số tuyến đường khu vực quận Tổng quan vấn đề tai nạn giao thông nước và giới; Rà soát và đánh giá mức độ ảnh hưởng tốc độ đến tai nạn giao thông dựa trên các nghiên cứu đã công bố; Đánh giá ảnh hưởng tốc độ trên tai nạn giao thông dựa trên liệu thống kê TNGT Tp.HCM; Đánh giá hành vi vượt quá tốc độ người tham gia giao thông thông qua khảo sát thực tế thang điểm; Tham khảo và đề xuất số giải pháp quản lý tốc độ và đề xuất giải pháp cụ thể cho số tuyến đường quận Báo cáo tổng kết đề tài Giải pháp quản lý tốc độ và giải pháp cụ thể cho số tuyến đường quận 10 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí sinh viên, học viên Phân hiệu Trường ĐH GTVT Tp HCM Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí sinh viên, học viên Phân hiệu Trường ĐH GTVT Tp HCM - Tổng quan nguồn kinh phí hoạt động và các hình thức thu phí sinh viên, học viên (học phí và các khoản thu khác) các Trường Đại học Việt nam; - Đánh giá thực trạng công tác thu phí sinh viên, học viên Phân hiệu Trường ĐH GTVT Tp HCM; Nội dung số giải Nguyễn Xuân Thịnh pháp có tính khả thi Nguyễn Thị Dung nhằm hoàn thiện công tác thu phí sinh viên, học viên Phân hiệu Trường ĐH GTVT Tp HCM CQ.56.GTCC CQ.56.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC Ths Trần Quang Vượng CQ.57.KTBC CQ.57.KTBC GVC-ThS Nguyễn văn Quảng (6) - Đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác thu phí sinh viên, học viên Phân hiệu Trường ĐH GTVT Tp HCM Phạm Thị Trang Tô Thị Thu Trang Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Hoa Mơ 11 Các giải pháp quản trị dòng tiền giúp các ngân hàng TMCP nâng cao hiệu kinh doanh và hạn chế rủi ro tài chính Đề tài nghiên cứu các giải pháp quản trị dòng tiền các ngân hàng TMCP nhằm mục đích giúp cho ngân hàng TMCP nâng cao hiệu kinh doanh và hạn chế các rủi ro tài chính - Hệ thống sở lý luận hoạt động quản trị dòng tiền, các tiêu dánh giá hiệu kinh doanh và rủi ro tài chính - Đánh giá thực trạng công tác quản trị dòng tiền, hiệu kinh doanh và thực trạng rủi ro tài chính số ngân hàng TMCP thông qua các báo cáo tài chính ngân hàng TMCP - Xây dựng các giải pháp quản trị dòng tiền giúp ngân hàng cao hiệu kinh doanh và hạn chế các rủi ro tài chính - Các giải pháp cho quản trị dòng tiền từ hoạt động kinh doanh - Các giải pháp cho quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính - Các giải pháp cho quản trị dòng tiền từ hoạt động đầu tư 12 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics vừa và nhỏ Đánh giá thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp logistics Từ đó đề xuất giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh Tổng quan thương mại điện tử, thương mại điện tử logistics Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp logistics thông qua việc thu thập số liệu số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics vừa và nhỏ Đề xuất các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh Đánh giá thực trạng Đặng Thị Kiều Oanh việc ứng dụng thương Trần Thị Trúc Vi mại điện tử vào hoạt Nguyễn Xuân Trường động kinh doanh doanh nghiệp Đề xuất số các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp logistics tăng lực cạnh tranh và hiệu kinh doanh 13 Nghiên cứu, đề xuất - Nhằm nghiên cứu - Cơ sở lý luận chung hoạt - Các giải pháp phát Phan Minh Thiện giải pháp nâng cao cải tiến các hoạt động động kinh doanh dịch vụ vận nâng cao hiệu Trần Võ Tuyết Minh CQ.57 KTTH CQ.57 KTTH CQ.57 KTTH CQ.57 KTTH ThS Đặng Thị Nga CQ.57.QTLO CQ.57.QTLO CQ.57.QTLO Th.S Phan Lê Như Thủy CQ.57.QHGT CQ.58.QHGT ThS Nguyễn Văn Dũng (7) hiệu kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá trên tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng kho vận, trạng sở hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật giúp nâng cao hiệu kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho ngành đường sắt - Đồng thời thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ Logistics trên hai thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và khu vực phía Nam tải hàng hoá và giao thông vận tải đường sắt Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hóa đường sắt - Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá trên tuyến đường sắt Hồ Chí Minh – Đà Nẵng Dự báo lưu lượng vận chuyển qua khu vực hành lang Hồ Chí Minh – Đà Nẵng tới 2025 - Phân tích và đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá trên tuyến và đề xuất số giải pháp phát nâng cao hiệu hoạt động hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Thu dịch vụ vận tải hàng hoá trên tuyến - Một số kiện nghị với Nhà nước nhằm nâng cao hiệu khai thác kết cấu hạ tầng - Đánh giá hiệu nhóm giải pháp CQ.58.QHGT 14 Nghiên cứu, đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá khu vực đồng sông Cửu Long Trên sở hệ thống hoá lý luận và đánh giá thực trạng dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá Đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá khu vực đồng sông Cửu Long - Tổng quan dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá - Thực trạng dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá khu vực đồng sông Cửu Long - Đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá khu vực đồng sông Cửu Long - Hệ thống hoá sở Nguyễn Mai Quyên lý luận dịch vụ Võ Thị Thuý Nga logistics hệ Trần Thị Thiện thống phân phối hàng hoá - Đánh giá ưu nhược điểm dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá khu vực đồng sông Cửu Long - Đưa số giải pháp phát triển dịch vụ logistics hệ thống phân phối hàng hoá khu vực đồng sông Cửu Long CQ.57.QTLO CQ.57.QTLO CQ.57.QTLO ThS Hoàng Văn Hào (8) 15 Đề xuất giải pháp tăng cường công tác đấu thầu qua mạng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Nghiên cứu, phân tích và đề xuất số giải pháp tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận - Lý luận chung đấu thầu và đấu thầu qua mạng - Đánh giá thực trạng công tác đấu thầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Làm rõ các ưu điểm đấu thầu qua mạng so với phương pháp truyền thống và khó khăn áp dụng đấu thầu qua mạng - Đề xuất số giải pháp tăng cường đấu thầu qua mạng như: nâng cao lực nhân sự, hoàn thiện kỹ thuật hệ thống đấu thầu qua mạng; triển khai tiện ích cung cấp thông tin đấu thầu trên thiết bị di động; công tác truyền thông thay đổi thói quen và nhận thức các bên liên quan chủ chốt; - Cơ sở lý luận đấu Phạm Thị Kim Chi thầu qua mạng; ưu Định Thị Huệ nhược điểm công tác Châu Thị Mỹ Thoa đấu thầu qua mạng so với phương pháp truyền thống - Thực trạng đấu thầu qua mạng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận giai đoạn từ năm 2017 đến - Đề xuất số giải pháp tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng năm tới CQ.56.KTXD CQ.56.KTXD CQ.56.KTXD 16 Nghiên cứu vai trò và đề xuất các giải pháp quản lý giao thông xe máy TP HCM đến năm 2030 Nhận định vai trò và tương lai xe máy giao thông đô thị TP HCM Đề xuất giải pháp quản lý giao thông xe máy TP HCM theo hướng hạn chế nhược điểm và tận dụng ưu điểm xe máy để hỗ trợ phát triển giao thông đô thị bền vững Cơ sở lý luận quản lý giao thông xe máy Phân tích thực trạng quản lý giao thông xe máy TP HCM (2010 – 2017) Dự báo nhu cầu giao thông xe máy thành phố HCM đến năm 2030 Đề xuất các giải pháp quản lý xe máy hướng tới phát triển giao thông đô thị bền vững cho TP HCM Các giải pháp quản lý Hoàng Thị Hương xe máy hiệu Phạm Văn Hoàn nhằm hướng tới phát triển giao thông đô thị bền vững đến năm 2030 và triển vọng cho giai đoạn sau đó thành phố HCM CQ.57.QHGT CQ.57.QHGT 17 Nghiên cứu xử lí ion - Nghiên cứu xử lí ion - Tổng quan nước thải - Bản tổng kết Nguyễn Thủy Tiên K kim loại nặng Cu2+, kim loại nặng Cu2+, chứa ion kim loại phương pháp xử lí ion Lê Thị Lan Trinh Ni2+ và Pb2+ Ni2+ và Pb2+ - Tổng quan giải pháp áp kim loại nặng Cu2+, Nguyễn Thị Nguyên CQ.58.KTMT CQ.58.KTMT CQ.58.KTMT ThS Nguyễn Thanh Phương TS Nguyễn Thị Thanh Hương ThS Lê Thị Thi Hạ (9) nước thải công nghiệp Ứng dụng thu hồi ion Cu2+ nước thải phòng thí nghiệm hóa học và tinh chế CuSO4 làm hóa chất nước thải công nghiệp Đề xuất phương pháp xử lí Cu2+ phù hợp với điều kiện thực tiễn phòng thí nghiệm hóa học Phân hiệu trường Đại học GTVT TP HCM - Trang bị các kiến thức xử lí ion kim loại nặng cho sinh viên thuộc chuyên ngành môi trường - Thu hồi mẫu sản phẩm CuSO4 dụng - Thực nghiệm xử lí Cu2+ nước thải phòng thí nghiệm hóa học và tinh chế CuSO4 Ni2+ và Pb2+ Huỳnh Thạnh Khoa nước thải công nghiệp - Qui trình thực nghiệm thu hồi Cu2+ phương pháp kết tủa hóa học và tinh chế CuSO4 làm hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm hóa học - Sản phẩm CuSO4 18 Nghiên cứu các ứng dụng các thiết bị điện tử thông minh hoạt động học tiếng Anh sinh viên Phân hiệu trường Đại học GTVT TP.HCM - Tìm mối quan hệ hoạt động học tiếng Anh với việc sử dụng sử dụng hỗ trợ các thiết bị điện tử thông minh - Dựa trên việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh hỗ trợ hoạt động học tiếng Anh, đề tài đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh sinh viên Phân hiệu - Đề tài đưa số hướng dẫn giúp sinh viên Phân hiệu biết cách sử dụng hiệu các thiết bị thông minh - Đề tài phân tích các yếu tố hoạt động học tiếng Anh, việc ứng dụng các thiết bị hỗ trợ học tiếng Anh, đặc biệt là các thiết bị điện tử thông minh điện thoại, máy tính bảng, - Đề tài tổng quan số ứng dụng cho việc học tiếng Anh thông qua các thiết bị thông minh - Thu thập, khảo sát, phân tích và đánh giá mối quan hệ hoạt động học tiếng Anh với việc ứng dụng các thiết bị điện tử thông minh Số sinh viên khảo sát là khoảng 250 sinh viên học A1, A2 và B1 Phân hiệu - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh qua việc ứng dụng các thiết bị - Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động học tiếng Anh thông qua hỗ trợ ứng dụng các thiết bị điện tử thông minh - Bản kiến nghị bổ sung vào phương pháp giảng và nội dung giảng dạy môn Tiếng Anh Phân hiệu Nguyễn Minh Nhân Nguyễn Văn Đức Lê Tấn Phát Trần Đình Quyết CQ.58.KTMT Hồng CQ.58.CDANH CQ.58.CDANH CQ.58.CDANH CQ.58.CDANH ThS Hà Thị Thanh (10) các ứng dụng điện tử thông minh là chúng học tiếng công cụ hỗ trợ tốt cho Anh việc học 19 Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa liệu mẫu ngẫu nhiên ngôn ngữ lập trình Phython - Dùng Python để tính các đặc trưng số thống kê giá trị kỳ vọng, phương sai - Vẽ đồ thị để mô hình hóa liệu thống kê - Ứng dụng Python để phân tích mẫu ngẫu nhiên thông qua các dạng đồ thị đồ thị histogram, boxplot, contours, scatterplot, - Tổng hợp kiến thức Xác suất thống kê - Giới thiệu Python và các ứng dụng nó việc xử lý liệu thống kê - Mô hình hóa mẫu mẫu ngẫu nhiên thông qua dạng đồ thị, đồ thị histogram, boxplot, contours, scatterplot, - Lập trình đưa kết để đánh giá và phân tích mẫu liệu ngẫu nhiên - Ứng dụng Python để Nguyễn Phi Thái tính các đặc trưng Trần Xuân Lâm số (kỳ vọng, phương sai ) - Bản kiến nghị cập nhật vào số nội dung giảng dạy môn Toán thống kê Phân hiệu CQ.57.CNTT CQ.57.CNTT ThS Phạm Thị Kim Thúy 20 Nghiên cứu giải bài toán lựa chọn vị trí tối ưu đáp ứng số yêu cầu cho trước và bài toán chi phí thấp xây dựng đạo hàm, nguyên hàm - Xây dựng kỹ sử dụng công cụ toán cao cấp đạo hàm và nguyên hàm khả giải bài toán giới thực sinh viên - Định hướng phương pháp lý luận và liên kết ý tưởng toán học, toán và giới thực - Thông qua bài toán thực tế, sinh viên nhận biết lúc nào cần sử dụng đạo hàm nguyên hàm - Tổng quan các bài toán: Chi phí thấp để hoàn thành đoạn đường; lựa chọn vị trí đặt cọc và vị trí tối ưu để xây dựng đường ống dẫn để đảm bảo yếu tố kỹ thuật; xác định kích thước đáy hầm biogas để thi công đảm bảo yếu tố kỹ thuật và kinh tế… - Đưa các giả định để đơn giản hóa vấn đề, mô tả vấn đề thực tiễn hình thức toán học Từ đó làm rõ vai trò đạo hàm và nguyên hàm các bài toán thực tiễn - Giải thích lời giải Hà Thu Thủy toán học bối Trương Quốc Khánh cảnh bài toán thực tế Trần Văn Phan Soẽn - Trình bày lời giải cho bài toán thực tế - Kiến nghị cập nhật vào nội dung giảng dạy môn toán cao cấp CQ.58.CDB.2 CQ.58.CDB.1 CQ.58.CDB.2 ThS Nguyễn Thị Thái Hà (11) CQ.58.CDB.2 CQ.58.CDB.2 CQ.58.CDB.1 - Giúp sinh viên hiểu rõ và áp dụng phép biến đổi logarit việc giải vấn đề phức tạp môn Giải tích tính giới hạn các dạng vô định, chuyển hàm mũ, hàm lũy thừa các hàm tuyến tính, bán tuyến tính, tính đạo hàm các hàm số và giải phương trình mũ - Làm bật vai trò công cụ logarit việc chuyển các đại lượng có phạm vi quá rộng phạm vi dễ kiểm soát - So sánh cách giải phương pháp khác so với sử dụng phép biến đổi logarit việc tính giới hạn các dạng vô định, chuyển hàm mũ, hàm lũy thừa các hàm tuyến tính, bán tuyến tính, tính đạo hàm các hàm số và giải phương trình mũ - Ứng dụng logarit việc tính cường độ âm thanh, cường độ và biên độ trận động đất - Đánh giá vai trò logarit thang đo richter và thang đo decibel - Đưa ưu và Đặng Thành Tiến nhược điểm phép Trương Minh Tân Hà Hoàng Long biến đổi logarit - Biết sử dụng các phép biến đổi logarit để đưa các bài toán tính giới hạn, đạo hàm dạng đơn giản - Bản kiến nghị cập nhật vào nội dung giảng dạy môn Giải tích Phân hiệu trường ĐH GTVT TP.HCM 22 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đầm tích hợp đầm bàn và đầm dùi sử dụng xây dựng mặt sàn nhà xưởng có độ dày 15-20cm - Đề tài sâu nghiên cứu phương án chế tạo máy đầm bê tông xi măng (BTXM) có kết cấu nhỏ gọn vừa đầm dùi và đầm bề mặt, tính toán các thông số làm sở cho việc chế tạo máy - Tổng quan công nghệ và thiết bị đầm bê tông - Xây dựng phương án chế tạo máy có kích thước nhỏ gọn L=1,2 mét tích hợp đầm bề mặt và đầm dùi - Xây dựng mô hình toán tính các thông số phận đầm mặt và đầm dùi di chuyển, tính toán công suất phù hợp - Xây dựng quy trình chế tạo và dự toán giá thành sản phẩm - 01 báo cáo kết - Bộ vẽ - 01 sản phẩm máy đầm BTXM có đầm bàn và đầm dùi máy kích thước L=1,2m - Bảng dự toán giá thành chế tạo Đoàn Như Lực Nguyễn Chung Đức Nguyễn Văn Trí Nguyễn Thành Thiên Nguyễn Thanh Sang CQ.56.COGH CQ.56.COGH CQ.56.COGH CQ.56.COGH CQ.57.COGH Ths GV Nguyễn Văn Dũng 23 Nghiên cứu xác định chế độ truyền nhiệt máy sửa - Xác định nhiệt độ hợp lý và thời gian đốt nóng điều - Tổng quan công nghệ sửa chữa mặt đường bê tông nhựa (BTN) và công nghệ 01 báo cáo kết - Xây dựng bảng chế độ làm việc ứng với Đoàn Nhật Thiện Nguyễn Gia Huy Vũ Đình Dũng CQ.56.COGH CQ.56.COGH CQ.56.COGH ThS GV Nguyễn Văn Dũng 21 Nghiên cứu vai trò phép biến đổi logarit đơn giản hoá các biểu thức phức tạp môn Giải tích và ứng dụng ThS Nguyễn Thị Thái Hà (12) chữa mặt đường phương pháp đốt nóng điều kiện khí hậu TP Hồ Chí Minh kiện nhiệt độ và độ ẩm (trong mùa khô và mùa mưa) TP Hồ Chí Minh ứng với chiều dày lớp BTN (trong phạm vi đề tài chưa đề cập đến yếu tố xạ và gió), từ đó nâng cao hiệu suất truyền nhiệt, tiết kiệm nhiên liệu cào bóc nóng mặt đường BTN - Đánh giá ảnh hưởng điều kiện khí hậu đến quá trình truyền nhiệt xuống mặt đường (BTN) - Xác định nhiệt độ và thời gian đốt nóng hợp lý thông qua phương trình truyền nhiệt - Xây dựng bảng chế độ làm việc ứng với loại mặt đường BTN và điều kiện nhiệt độ, độ ẩm theo mùa các loại và chiều dày mặt đường BTN và điều kiện nhiệt độ, độ ẩm - Quy trình vận hành máy Nguyễn Trung Hậu Hà Ngọc Hải CQ.57.COGH CQ.57.COGH 24 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điện điều khiển cho máy uốn thép tự động - Nghiên cứu hệ thống điều khiển máy uốn thép - Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống điện điều khiển cho máy uốn thép tự động - Tổng quan máy uốn thép tự động và hệ thống điều khiển máy - Các phương án điều khiển các cấu máy uốn thép tự đông - Thiết kế mạch điều khiển và lập chương trình cho máy uốn thép tự động; - Lắp đặt cho máy uốn thép tự động và thử nghiệm uốn sản phẩm - Tập thuyết minh nội dung nghiên cứu - Sản phẩm là mạch điện điều khiển cho máy uốn thép tự động; Dương Quý Thành Trần Hữu Thắng Đặng Ng.Phú Thành Nguyễn Thanh Bình Hồ Nhật Tiên CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.56.KTĐTTH CQ.56.KTĐTTH TS Nguyễn Hữu Chí 25 Nghiên cứu, thiết kế cải tạo máy trộn bột thành máy trộn bê tông nhựa nóng dung tích 15 lít dùng cho phòng thí nghiệm - Nghiên cứu cải tạo máy trộn bột có trên thị trường thành máy trộn bê tông nhựa nóng dùng phòng thí nghiệm - Sản phẩm trộn phải đáp ứng độ đồng bê tông nhựa và nhiệt độ yêu cầu - Tổng quan máy trộn bê tông nhựa nóng dùng cho phòng thí nghiệm vật liệu; - Nghiên cứu, lựa chọn phương án và thiết kế cải tạo - Tính toán, thiết kế cải tạo và bổ sung các phận máy trộn bột thành máy trộn bê tông nhựa nóng gồm: hệ thống trộn, hệ thống cung cấp nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ sản phẩm - Tập thuyết minh nội dung nghiên cứu - Sản phẩm là máy trộn bê tông nhựa nóng dung tích 15 lít dùng cho phòng thí nghiệm Phan Minh Thành Phạm Đăng Khoa Trần Gia Lâm Lê Vũ An Ninh Hoắc Vỹ Quang CQ.57.CKOT CQ.57.COĐT CQ.57.COĐT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT TS Nguyễn Hữu Chí (13) - Chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm sản phẩm bê tông nhựa, 26 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thông gió tự động các tòa nhà Smart home - Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thông gió thông minh, có thể tự động đóng mở trời mưa và nhiệt độ cao - Mô hình hệ thống giúp thông gió và lấy ánh sáng cho các ngôi nhà Smart home - Mô hình Hệ thống có chế độ điều khiển (điều khiển tay và điều khiển tự động) - Tổng quan các hệ thống thông gió và cần thiết phải điều khiển hệ thống - Tính toán, thiết kế phần kết cấu khí hệ thống thông gió - Tính toán, thiết kế phần điều khiển hệ thống thông gió - Kết luận và kiến nghị - Tập thuyết minh nội dung nghiên cứu - Bản vẽ thiết kế - Sản phẩm là mô hình gồm có nhà kết hợp với hệ thống thông gió tự động với kích thước 200x400x450 (mm) Trần Hữu Ban Huỳnh Hữu Dư Huỳnh Quốc Anh Trần Văn Công Cao Khắc Ái CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.COGH CQ.58.CKOT CQ.57.KTOTO.2 ThS Văn Quốc Hữu 27 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình tàu ngầm thám điều khiển từ xa - Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình tàu ngầm có gắn camera quan sát, có thể điều khiển từ xa và truyền tín hiệu hình ảnh máy tính trung tâm - Mô hình điều khiển tín hiệu không dây, sử dụng công nghệ sóng radio để truyền dẫn nước - Tổng quan tàu ngầm thám và truyền dẫn tín hiệu môi trường nước - Tính toán, thiết kế phần kết cấu tàu ngầm - Tính toán, thiết kế phần điều khiển tàu ngầm và hệ thống truyền tín hiệu từ tầu trung tâm điều khiển - Kết luận và kiến nghị - Tập thuyết minh nội dung nghiên cứu - Sản phẩm là mô hình tàu ngầm điều khiển từ xa có khả truyền tín hiệu thám trung tâm điều khiển - Mô hình có kích thước 600x100x150 (mm) Hầu Thanh Hiền Trần Thế Hùng Phạm Viết Hiếu Trần Thanh Bình Tạ Trần Hoàng Nhân CQ.57.COĐT CQ.57.COĐT CQ.57.COĐT CQ.57.COĐT CQ.57.CKOT ThS Văn Quốc Hữu 28 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy vẽ CNC trục quay - Thiết kế và chế tạo máy vẽ CNC trục quay phục vụ cho giảng dạy, giúp sinh viên liên hệ lý - Tổng quan máy vẽ tự động - Cơ sở điều khiển số trên máy CNC - Thiết kế và chế tạo máy vẽ - Tập thuyết minh nội dung nghiên cứu - Máy vẽ CNC (kích thước vẽ Trịnh Xuân Lãm Lê Quang Nghe Trần Nhật Duy Đặng Lê Trí Tâm CQ.56.COĐT CQ.56.COĐT CQ.57.CKOT CQ.57.COĐT KS Võ Hoài Sơn (14) thuyết và thực tiễn máy CNC và điều khiển số máy công cụ CNC trục quay ϕ150mm) 29 Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng phần mềm mô số loại hộp giảm tốc phục vụ giảng dạy môn học Đồ án chi tiết máy - Tính toán thiết kế và mô quá trình lắp ráp và hoạt động số loại hộp giảm tốc môn học Đồ án Chi tiết máy giảng dạy Phân hiệu - Tính toán thiết kế số loại hộp giảm tốc môn học Đồ án Chi tiết máy - Sử dụng phần mềm Autodesk Inventor mô quá trình lắp ráp và hoạt động số loại hộp giảm tốc môn học Đồ án Chi tiết máy giảng dạy Phân hiệu - Tập thuyết minh các nội dung nghiên cứu - Tập vẽ thiết kế số loại hộp giảm tốc - Video tạo từ phần mềm mô quá trình lắp ráp và hoạt động số loại hộp giảm tốc thông dụng Trần Thanh Hào Nguyễn Tiến Vui Võ Văn Dự Trần Thanh Tam Phan Văn Đạt CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT KS Võ Hoài Sơn 30 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hệ thống luân hồi khí xả tới lượng phát thải trên động ô tô Nghiên cứu và mô Tổng quan hệ thống luân hệ thống luân hồi khí xả trên động ô tô; hồi khí xả động ô ô nhiễm môi trường khí tô nhằm đưa các xả động ô tô gây ra; giải pháp công nghệ Nghiên cứu chế hình giảm phát thải độc thành và các giải pháp giảm hại (khí thải HC, phát thải trên động ô tô; NOx, CO…) cho môi Xây dựng mô hình mô trường động ô hệ thống luân hồi khí xả trên tô gây ra, nhằm sớm động phần mềm đạt tiêu chuẩn khí chuyên dùng để đánh giá thải EURO theo lộ mức độ ảnh hưởng việc trình Chính phủ luân hồi tới lượng phát thải trên động ô tô Từ đó, đánh giá vai trò hệ thống luân hồi khí xả động ô tô Tập thuyết minh các nội dung nghiên cứu Chương trình mô hệ thống luân hồi khí xả phần mềm GT-POWER Nguyễn Sỹ Hùng Trương Hồng Huy CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT KS Vũ Văn Định 31 Nghiên cứu xây dựng chương trình điều kiển quỹ đạo chuyển động ô tô tự lái Xây dựng chương trình điều khiển thể mối quan hệ góc quay vô lăng, vận tốc, kích thước ô tô, tải trọng với quỹ đạo chuyển - Thuyết minh đề tài - Chương trình tính toán xác định mối quan hệ góc quay vô lăng và quỹ đạo chuyển động ô tô phần mềm Lê Hoàng Văn Trần Thị Hoàng Thi Ngô Tấn Vũ CQ.56.CKOT CQ.59.KTOTO.1 CQ.59.CK KS Vũ Văn Định - Tổng quan ô tô tự lái, - Nghiên cứu xây dựng mô hình động lực học ô tô - Sử dụng phần mềm matlab mô tín hiệu điều khiển ô tô và quỹ đạo chuyển động (15) động trên mặt phẳng đường matlab 32 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe tự lái Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe mô hình dùng để thử nghiệm các chương trình điều khiển quỹ đạo trên mặt phẳng đường -Tổng quan xe tự lái - Thiết kế, chế tạo phận khí mô hình xe tự lái - Thiết kế, chế tạo mạch điện điều khiển mô hình xe tự lái - Thử nghiệm chương trình điều khiển xe tự lái (dự kiến chương trình chạy thẳng, dừng xe có vật cản và quay vòng) - Thuyết minh đề tài - Mô hình xe tự lái - Kết thử nghiệm trên mô hình Phạm Trịnh Ngọc Sơn Nguyễn Lê Quốc Bình Bùi Thành Lộc Trương Đức Hiếu Huỳnh Văn Nam CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT TS Trần Văn Lợi 33 Nghiên cứu, thiết kế cải tạo máy trộn bột thành máy trộn bê tông nhựa nóng dung tích 15 lít dùng cho phòng thí nghiệm - Nghiên cứu cải tạo máy trộn bột có trên thị trường thành máy trộn bê tông nhựa nóng dùng phòng thí nghiệm - Sản phẩm trộn phải đáp ứng độ đồng bê tông nhựa và nhiệt độ yêu cầu - Tổng quan máy trộn bê tông nhựa nóng dùng cho phòng thí nghiệm vật liệu; - Nghiên cứu, lựa chọn phương án và thiết kế cải tạo - Tính toán, thiết kế cải tạo và bổ sung các phận máy trộn bột thành máy trộn bê tông nhựa nóng gồm: hệ thống trộn, hệ thống cung cấp nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ sản phẩm - Chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm sản phẩm bê tông nhựa - Tập thuyết minh nội dung nghiên cứu - Sản phẩm là máy trộn bê tông nhựa nóng dung tích 15 lít dùng cho phòng thí nghiệm Đặng Gia Hiển Võ Văn Trà Nguyễn Trung Nhân Đỗ Nguyễn Đình Văn Nguyễn Trung Hiếu CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT TS Trần Văn Lợi 34 Thiết kế thiết bị giám sát sức khỏe không dây - Thu thập thông tin tình trạng sức khỏe - Theo dõi tình trạng sức khỏe thông qua các thiết bị kết nối internet - Cảnh báo các trường hợp sức khỏe bất thường, khẩn cấp - Tổng quan các công nghệ cảm biến sức khỏe - Nghiên cứu các công nghệ truyền liệu không dây khoảng cách gần - Thiết kế thiết bị đọc tín hiệu cảm biến và thu phát thông tin - Xây dựng chương trình giám sát thông số cảm biến - Báo cáo tổng kết đề tài - Phần mềm giám sát sức khỏe - Thiết bị phần cứng Đỗ Ngọc Thành Nguyễn Trọng Nhật CQ.56.TĐH CQ.56.TĐH TS Nguyễn Văn Bình (16) 35 Thiết kế thiết bị định vị nhóm sử dụng GPS và thu phát thông tin không dây - Định vị người nhóm người sử dụng GPS vùng không có tín hiệu điện thoại - Gửi thông tin định vị khoảng cách xa - Hiển thị thông tin vị trí trên đồ thiết bị di động - Tổng quan công nghệ định vị - Nghiên cứu công nghệ thu phát tín hiệu khoảng cách xa - Thiết kế thiết bị đọc thông tin định vị và thu phát thông tin - Xây dựng chương trình giám sát vị trí nhóm, hỗ trợ liên lạc điều kiện không có tín hiệu điện thoại - Báo cáo tổng kết đề tài - Thiết bị phần cứng - Phần mềm trên điện thoại Nguyễn Minh Châu Nguyễn Tấn Phát Trương Văn Trọng Nguyễn Công Trường 36 Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát đèn tín hiệu giao thông qua giao thức Modbus - Nghiên cứu giao thức truyền thông Modbus và ứng dụng điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Thực thi hệ thống trên chíp vi xử lý -Thiết kế và thi công mô hình đèn tín hiệu giao thông - Thiết kế giao diện web điều khiển và giám sát đèn tín hiệu giao thông - Tổng quan giao thức truyền thông Modbus - Nghiên cứu các phương pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Ứng dụng giao thức truyền thông Modbus trên chip vi xử lý - Nghiên cứu lập trình web với html - Thiết kế và thi công mô hình đèn tín hiệu giao thông - Thiết kế giao diện web điều khiển và giám sát đèn tín hiệu giao thông - Báo cáo tổng kết đề tài - Giao diện điều khiển giám sát đèn tín hiệu trên web - Thiết bị điều khiển thông qua giao thức Modbus - Thi công mô hình đèn tín hiệu giao thông ngã tư Hồ Văn Tân Trần Nhựt Minh CQ.56.KTĐTTH CQ.56.KTĐTTH ThS Võ Thiện Lĩnh 37 Xây dựng hệ thống cảnh báo ngủ gật trên kit Raspberry PI - Nghiên cứu các phương pháp xử lý ảnh - Nghiên cứu phương pháp nhận biết ngủ gật - Thiết kế hệ thống cảnh báo - Xây dựng chương trình phần mềm - Tổng quan các phương pháp xử lý ảnh để xác định khuôn mặt và mắt - Ứng dụng phương pháp xử lý ảnh nhận biết trạng thái ngủ gật - Thiết kế và thi công mô hình cảnh báo - Thiết kế giao diện giám sát và cảnh báo ngủ gật - Báo cáo tổng kết đề tài - Lựa chọn phương pháp xử lý ảnh tối ưu - Hệ thống cảnh báo ngủ gật hoàn chỉnh - Báo cáo đánh giá thực nghiệm Nguyễn Minh Tiến Lê Trung Phương CQ.57.KTĐTTH CQ.57.KTĐTTH ThS Võ Thiện Lĩnh 38 Thiết kế máy đo tốc độ động cầm tay - Nghiên phương pháp - Tổng quan các phương pháp đo tốc độ động - Báo cáo tổng kết đề tài Nguyễn Vỹ Nguyễn Minh Trung CQ.57.KTĐTTH CQ.57.KTĐTTH KS Ngô Thị Thu Hương cứu điều CQ.56.TĐH CQ.56.TĐH CQ.56.TĐH CQ.56.TĐH TS Nguyễn Văn Bình (17) phương pháp tần số chớp khiển thay đổi tần số - So sánh các phương pháp đo tốc độ động - Thiết kế máy đo tốc độ động cầm tay phương pháp tần số chớp - Nghiên cứu phương pháp đo tốc độ động phương pháp tần số chớp - Thiết kế phần cứng máy đo cầm tay - Lập trình phần mềm điều khiển - So sánh với phương pháp đo tiếp xúc - Máy đo tốc độ động phương pháp tần số chớp hoàn chỉnh - Báo cáo đánh giá thực nghiệm Trưởng đơn vị (ký, họ và tên) (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019, Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019