Dia 7 Tuan 6

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:49

HS trình bày vị trí trên bản đồ GV: Sự khác biệt cơ bản của khí hậu nhiệt đới và khí hậu xích đạo đó là biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn và phân bố theo mùa... -Sông ngòi thực động vật [r] (1)Tieát Ngaøy daïy: Baøi : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I.Muïc tieâu: 1.Kiến thức: HS nắm đặc điểm môi trường nhiệt đới: khí hậu nhiệt đới Nhận biết các cảnh quan Xavan, đồng cỏ cao nhiệt đới 2.Kyõ naêng: -Đọc biểu đồ khí hậu -Nhận biết các môi trường qua ảnh 3.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi trường II.Chuaån bò: Giaùo vieân: -Bản đồ khí hậu giới -Aûnh Xavan- đồng cỏ – động vật Hoïc sinh: -Tập đồ – bài soạn III Phöông phaùp daïy hoïc: -Phương pháp trực quan –diễn giảng -Hình thức tổ chức: Nhóm - cặp IV.Tieán trình: 1.Oån định lớp: Kiểm diện học sinh – nề nếp học tập Kieåm tra baøi cuõ: ? Chỉ trên đồ- vị trí giới hạn môi -HS đồ trường đới nóng-các kiểu môi trường -Bên đường xđ (3 ñieåm) -Có kiểu môi trường ? Nêu đặc điểm rừng rậm xanh, quanh năm, -Đặc điểm: giaûi thích (7 ñieåm) +Nhiều loại cây, xanh quanh năm +Nhieàu taàng cao thaáp khaùc +Động vật phong phù (trèo giỏi) Giaûi thích: - Bên đường xđ Nhiệt độ cao, mưa nhiều Giảng bài mới: Khởi động: GV giới thiệu bài Hoạt động thầy và trò Hoạt động 1: Cá nhân/cặp ? HS dựa H5.1 –61-62 SGK +Trả lời câu hỏi SGK/20 +Kết luận đặc điểm khí hậu môi trường nhiệt đới Nội dung Khí haäu: -Vị trí: Khoảng vĩ độ 50 Nam đến hai chí tuyeán -Nhiệt độ: Trung bình>220 có lần nhiệt độ tăng cao (2) HS trình bày vị trí trên đồ GV: Sự khác biệt khí hậu nhiệt đới và khí hậu xích đạo đó là biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít và phân bố theo mùa Hoạt động 2: Cặp/ nhóm ?Döa vaøo H6.3-6.4 thaûo luaän -Sông ngòi thực động vật môi trường nhiệt đới có thay đổi nào theo thời gian -Vì đất đây có màu vàng đỏ -Thảm thực vật thay đổi nào từ đó xác ñònh veà chí tuyeán? Vì sao? -Vì diện tích Xavan và hoang mạc mở rộng ? Em haõy cho bieát tình hình hoang maïc hoùa coù diễn Việt Nam không? Ở đâu? Cho biết nguyeân nhaân? +Biên độ nhiệt nằm càng gần hcí tuyến caøng cao -Mưa: lượng mưa giảm dần chí tuyeán +Coù muøa möa khaù roõ reät caøng veà gaàn chí tuyến thời kỳ khô hạn càng dài Các đặc điểm khác môi trường: -Muøa möa: +Sông ngòi: nhiều nước (lũ) +Thực vật: xanh tốt, chiêm thú linh hoạt -Muøa khoâ: +Sông ít nước +Cây cỏ khô héo, động vật tìm nguồn nước -Đất có nhiều Oxít và sắc nhôm -Thảm thực vật thay đổi: từ rừng thưaXavan-nữa hoang mạc - Xavan-nữa hoang mạc mở rộng chủ yếu người phá rừng và câ bụi để lấy gỗ củi laøm nöông raåy Cuûng coá vaø luyeän taäp: ? Sự khác môi trường nhiệt đới và môi trường xích đạo ẩm ? Tại Xavan-nữa hoang mạc ngày càng mở rộng 5.Hướng dẫn học sinh tự học nhà: -Học bài + Làm bài tập đồ bài -Chuẩn bị: “MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA” V.Ruùt kinh nghieäm 1/Noäi dung: +Öu ñieåm:…………………………………………………………………… +Toàn taïi:……………………………………………………………………………… CHướng khắc phục………………………………………………………………… 2/Phöông phaùp: +Öu ñieåm:……………………………………………………………………………… +Toàn taïi:……………………………………………………………………………… CHướng khắc phục…………………………………………………………………… 3/Hình thức tổ chức +Öu ñieåm:…………………………………………………………………………… +Toàn taïi:…………………………………………………………………………… CHướng khắc phục……………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia 7 Tuan 6, Dia 7 Tuan 6