Tiet 102 Tap lam tho bon chu

22 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:47

KÎ gian nã b¾t.[r] (1)KiĨm tra bµi cị (2)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Bài tập 1: Một số thơ, vè, đồng dao bốn chữ: - “Hạt gạo làng ta” ; “Kể cho bé nghe”;….- ( Trần Đăng khoa) -“ Quả sấu non cao” - Xuân Diệu -“ Con chim chiền chiện” -Huy Cận - “ Gọi nghé” - đồng dao - “ VÌ hoa” ; Vè thằng nhác - vè -. Bài thơ bốn chữ : +S câu : không hạn định +Số chữ : Mỗi câu gồm tiếng( chữ) (3)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Bài tập 2: Mây l ng chừng hàng Về ngang l ng núi. Ngàn nghiêm trang Mơ màng theo bụi. ( Xuân Diệu) + hàng trang ( câu 1- 3) + nói bơi ( c©u - 4) => Vần chân (gieo vần vào cuối dòng thơ) + hàng ngang ( câu 1- 2) + trang màng ( câu 3- 4) => Vần l ng ( gieo vần vào dòng thơ) . (4)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Bài tập 3: a, Cháu đ ờng cháu Chú lên đ ờng ra Đến tháng sáu Chợt nghe tin nhà. ( Tố Hữu) -> cháu sáu ( câu 1- 3) -> nhà ( câu - 4) => Vần chân , cách -> hẹ mẹ ( c©u 1- 2) -> đàn càn ( cõu - 4) => Vần chân , liền b, Nghé hành nghé hẹ Nghé chẳng theo mẹ Thì nghé theo đàn Nghé ch i cn. (5)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Bài tập 2: Mây l ng chừng hàng Về ngang l ng núi. Ngàn nghiêm trang Mơ màng theo bụi. ( Xuân Diệu) -> hàng trang ( c©u 1- 3) -> nói bơi ( câu - 4) => Vần chân , cách ( gián cách - gieo vần vào cuối dòng thơ) -> hàng ngang ( câu 1- 2) -> trang màng ( câu 3- 4) (6)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Em b c vo đây Gió hơm lạnh Chị đốt than lên Để em ngồi s ởi Nay chị lấy chồng ở mÃi Giang Đông D ới mây trắng Cỏch my ũ ( Ch em L u Trng L ) I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: (7)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Em b ớc vào đây Gió hơm lạnh Chị đốt than lên Để em ngồi. Nay chÞ lÊy chồng ở mÃi Giang Đông D ới mây trắng Cách con (Chị em L u Trọng L ) I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: (8)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Em b c vào đây Gió hơm lạnh Chị đốt than lên Để em ngồi cạnh Nay chị lấy chồng ở mÃi Giang Đông D ới mây trắng Cách sông.( Chị em L u Trọng L ) I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: (9)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Bài tập 2: Mây l ng chừng hàng Về ngang l ng núi. Ngàn nghiêm trang Mơ màng theo bụi. ( Xuân Diệu) Bài tập 1: Bài tập 2: Mây / l ng chừng hàng Về ngang/ l ng núi. Ngàn / nghiêm trang Mơ màng / theo bụi. (10)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Bài tập 3: a, Cháu đ ờng cháu Chú lên đ ờng ra Đến tháng sáu Chợt nghe tin nhà. ( Tố Hữu) a, Cháu / đ ờng cháu Chú lên / đ ờng ra (11)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ ch÷: b, Nghé hành/ nghé hẹ Nghé /chẳng theo mẹ Thì nghé/ theo đàn Nghé /chớ càn. Kẻ gian /nó bắt ( Đồng giao) Bài tập 3: b, Nghé hành nghé hẹ Nghé chẳng theo mẹ Thì nghé theo đàn Nghé càn. Kẻ gian bắt (12)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Em b c /vo õy Gió /hơm lạnh Chị /đốt than lên §Ĩ em /ngồi cạnh Nay chị / lấy chồng ở mÃi / Giang Đông D ới / mây trắng Cách /con sông.( Chị em L u Trọng L ) I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: (13)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Câu hỏi thảo luận: Qua cỏc tập võa làm, kết hợp phần đọc thêm (SGK tr.77), em nêu §ặc điểm thể thơ bốn chữ? (Số câu bài? s tiÕng ( chữ) câu ? cách gieo vần ? ngt (14)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: Ghi nhớ: Thơ bốn chữ : +Số câu : không hạn định +Số chữ : Mỗi câu gồm tiếng ( chữ) +Sè khỉ : C¸c khỉ, đoạn đ ợc chia linh hoạt ( theo nội dung cảm xúc) Thông th ờng câu / khổ + Vần: kết hợp vần chân , vần l ng. + Gieo vần: gieo vần chân - liền; chân - cách; vần hỗn hợp + Nhịp : phổ biến nhịp 2/2 (15)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Bài tập th¶o luËn nhãm: Học xong Tập làm thơ bốn chữ, Hùng An tranh luận với nhau: - Hùng: Làm thơ bốn chữ quan trọng gieo vần, tìm vần để gieo vần đ ợc - An : Làm thơ bốn chữ quan trọng đề tài, cảm xúc chân thực kết hợp gieo vần đ ợc (16)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Một số l u ý: - Muốn làm đ ợc thơ bốn chữ, tr ớc hết phải nắm vững đặc điểm thơ bốn chữ, vận dụng kĩ quan sát, t ởng t ợng phong phú, vận dụng phép tu từ học làm cho lời thơ có hình ảnh từ tìm vần để gieo cho thích hợp, khơng nên gò ép vần - Lựa chọn đề tài gần gũi, giản dị xung quanh làm xúc động nh : mùa xn; mùa hạ, dịng sơng; tình bn; m; cụ; b; (17)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ I Đặc điểm thể thơ bốn chữ: II Tập làm thơ bốn chữ lớp Yờu cu: Bc 1: Tho lun nhúm 6, chn bi th, đoạn th¬ hay nhóm; nhóm góp ý chỉnh sửa nội dung, đặc điểm (vần, nhịp) (đoạn) thơ Thời gian: phút Bước 2: Đại diện nhóm trình bày nội dung, đặc điểm (vần, nhịp) (đoạn) thơ Bước 3: Cả lớp góp ý, học sinh sửa chữa cđa m×nh : nội dung, đặc điểm (vần, nhịp) bi (on) th vừa trình bày (18)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn chữ Trò chơi : Ai nhanh, Ai giỏi: + nhóm – bắt thăm chủ đề + Cả nhóm thảo luận làm câu thơ bốn chữ theo chủ đề bắt thăm đ ợc Thời gian: phút (19)Ngữ văn 6- Tiết 102 : Tập làm thơ bốn ch÷ Chủ đề : Ng ời thân: Chủ đề : Môi tr ờng: Chủ đề : Mùa xuân: (20)(21)(22)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 102 Tap lam tho bon chu, Tiet 102 Tap lam tho bon chu