TOAN5Tuan14

6 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:47

Mục tiêu: Giúp hs: Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.. Đồ dùng dạy học: Bảng con III.[r] (1)TUẦN 14 TOÁN Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012 CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: Giúp hs: Biết chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm là số thập phân và vận dụng giải toán có lời văn II Đồ dùng dạy học: Bảng III Hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: (4’) Thực bảng - Điền dấu thích hợp a) 12,35 : 10 …… 12,35 x 0,1 b) 89,7 : 10 …… 89,7 x 0,01 Bài mới: HĐ1: (15’) Giới thiệu thực 12 : 12 - Nêu 12 : dư 20 2, Muốn chia tiếp, ta viết dấu phẩy thương và thêm vào số bị chia để chia tiếp VD1: Muốn biết cạnh cái sân dài bao - 1HS đọc bài toán nhiêu ta làm nào? - Thực phép chia : 27 : - Tương tự HS thực bảng - GV ghi bảng SGK 27 : = 6,75 VD2: thực 43 : 52 - HS thực bảng - Vậy chia STN cho STN còn dư ta 43 : 52 = 43,0 : 52 = 0,82(lấy chữ số làm nào? phần thập phân) Luyện tập: (17’) Bài 1: (10’)Đặt tính tính - HS nêu yêu cầu, thực bảng a) = 2,4 ; = 5,75 ; = 24,5 b) = 1,875 ; = 6,25 ; = 20,25 Bài 2: (7’) - HS đọc đề, tóm tắt - hs lên bảng, lớp làm Số vải may quần áo: 70 : 25 = 2,8 (m) Số vải may quần áo: 2,8 x = 16,8 (m) ĐS: 16,8m Củng cố, dặn dò : (3’) - Nhận xét tiết học - Học quy tắc - Bài sau: Luyện tập (2) TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Biết chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm là số thập phân và vận dụng giải toán có lời văn II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi bài tập III Hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: (4’) - Tính giá trị biểu thức a) 4,5 x 1,2 - : b) 45 : + 7,2 : Bài mới: Giới thiệu: Tiếp tục luyện tập chia số tự nhiên cho số tự nhiên thương là số thập phân Luyện tập: (30’) Bài 1: (12’)Tính - HS nêu thứ tự thực - Thực bảng a) = 16,01 b) = 1,89 c) = 1,67 d) = 4,38 - HS đọc bài toán và tóm tắt Bài 3: (10’) - Phát biểu qui tắc tính chu vi và diện tích hình chữ nhật - 1HS làm bảng, lớp làm ĐS: 67,2m ; 230,4 m2 Bài 4: (8’) - HS đọc đề, tóm tắt ĐS: 20,5 km Củng cố, dặn dò : (3’) - Nhận xét tiết học - Ôn chia số thập phân đã học - Bài sau: Chia số tự nhiên cho số thập phân (3) Chiều thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: Biết : - Chia số tự nhiên cho số thập phân - Vận dụng giải các bài toán có lời văn II Đồ dùng dạy học: Bảng III Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài cũ: (5’) Giải bài tiết 67 Nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn chia (12’) - 25 : = 6,25 a) Nhóm 1,2,3 thực 25 : - (25 x 5) : (4 x 5) = 6,25 Nhóm 4,5,6 thực (25 x 5) : (4 x 5) - Gía trị hai biểu thức Nhận xét giá trị biểu thức Rút nhận xét SGK b)Đọc VD1 57 : 9,5 Nêu cách tính? 570 9,5 HD chia 00 c) thực bảng con: 99 : 8,25 = 9900 : 825 = 12 99 : 8,25 d) Rút quy tắc SGK (3’) Luyện tập: (17’) =2; = 97,5; = 2; = Bài 1: làm bảng 0,16 Bài 2: Tính 32 : 0,1 Thực chia và so sánh kết 32 : 0,1 = 32 : = 32 x 10 = 10 Rút nhận xét: Muốn chia STP với 0,1; 320 0,01; 0,001 HS nêu quy tắc Bài Y/C HS đọc đề, tóm tắt đề Củng cố, dặn dò : (3’) Ôn quy tắc chia, quy tắc chia nhẩm Nhận xét tiết học CB: Luyện tập 1m sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg) Thanh sắt cùng loại dài 0,18m nặng: 20 x 0,18 = 3,6 (kg) ĐS: 3,6 kg (4) Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TẬP TOÁN I Mục tiêu: Biết : - Chia số tự nhiên cho số thập phân - Vận dụng để tìm x và giải các bài toán có lời văn II Đồ dùng dạy học: Bảng III Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài cũ: (5’) Làm bảng Tính: 35 : 2,7 68 : 3,4 Luyện tập: (30’) Bài 1: (7’)làm bảng : 0,5 = 10 : 0,2 = 15 x = 10 x = 15 52 : 0,5 = 104 18 : 0,25 = 72 Nhận xét, rút quy tắc nhẩm 52 x = 104 18 x = 72 Bài 2: (10’)Làm bảng a) x x 8,6 = 387 b) 9,5 x x = 399 x = 387 : 8,6 x = 399 : 9,5 x = 45 x = 42 Bài 3: (8’) Bài 4: (5’)( khá, giỏi ) Củng cố, dặn dò : (3’) Nhận xét tiết học CB: Chia số thập phân cho số thập phân - HS tóm tắt và làm ĐS: 48 chai dầu Diện tích hình vuông (cũng là diện tích hình chữ nhật): 25 x 25 = 625 (m2) Chiều dài ruộng hình chữ nhật: 625: 12,5 = 50 (m) Chu vi ruộng hình chữ nhật: (50 + 12,5) x = 125 (m) ĐS: 125m (5) Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012 TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: Biết chia số thập phân cho số thập phân và vận dụng giải toán có lời văn II Đồ dùng dạy học: Bảng III Hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: (5’) - Tìm x a) x x 4,5 = 72 Bài mới: (15’) b) 15 : x = 0,85 + 0,35 Giới thiệu: Tiếp tục tìm hiểu phép chia STP qua bài chia STP cho STP a)Hình thành phép chia: 23,56 : 6,2 VD1: Đọc, nêu yêu dầu đề Muốn biết 1dm sắt nặng bao nhiêu ta làm nào? 23,56 : 6,2 =? (chia STP cho STP) 23,56 : 6,2 = 38 b) Thực hiện: - GV thao tác, hướng dẫn SGK 82,55 : 1,27 = 65 VD2: Ghi phép tính 82,55 : 1,27 - Thảo luận nhóm đôi nêu cách thực - HS làm bảng - GV kiểm tra và rút qui tắc SGK a) = 3,4 ; b) = 1,58 ; c) = 51,52 ; d) = 12 3/Luyện tập: (17’) Bài giải: Bài 1: (15’)Hs đặt tính - Hs lên l dầu hỏa cân nặng: bảng 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) Bài 2: (10’)Đọc đề, tóm tắt đề: l dầu hỏa cân nặng: Bài 3(5’) (khá, giỏi)Đọc đề, tóm tắt đề Xác định số dư Cách trình bày bài giải Củng cố, dặn dò: (3’) - Nhận xét tiết học - Học thuộc quy tắc - Bài sau: Luyện tập 0,76 x = 6,08 (kg) ĐS: 6,08 kg Bài giải: Ta có: 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1) Vậy 429,5 m vải may nhiều là 153 quần áo và còn thừa 1,1m vải ĐS: 153 quần áo; thừa 1,1m (6) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN5Tuan14, TOAN5Tuan14