Quyet dinh thanh lap ban kiem tra chuyen de trang trilop hoc

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:46

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra chuyên đề Vệ sinh, trang trí lớp học HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1 Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điề[r] (1)PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: 03/QĐ/KTNB-ĐK1 Đồng Kho, ngày 18 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra chuyên đề Vệ sinh, trang trí lớp học HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO Căn vào nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng quy định Điều lệ trường Tiểu học; Căn vào nhiệm vụ năm học 2011-2012; Căn kế hoạch kiểm tra nội tháng 10/2011 đã hiệu trưởng phê duyệt, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Ban kiểm tra chuyên đề trang trí lớp học gồm các ông (bà) có tên sau đây: 1/ Bà Nguyễn Thị Mai, P.Hiệu trưởng - Trưởng ban 2/ Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Phụ trách - Thành viên 3/ Bà Hồ Thị Bích Duyên, Tổ trưởng Văn phòng - Thành viên 4/ Bà Hoàng Thị Ngọc Diễm, Nhân viên - Thành viên Điều Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc công tác vệ sinh, trang trí lớp học tất các lớp học, các phòng học có liên quan theo tiêu chí trang trí lớp đã Sở GD&ĐT quy định, theo yêu cầu phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và theo bảng tiêu chí đánh giá trang trí và xanh hóa phòng học nhà trường Thời gian làm việc từ ngày 26/10/2011 đến hết ngày 26/26/2011 - Các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ mình Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Giáo viên chủ nhiệm các lớp và các ông (bà) có tên điều chịu trách nhiệm thi hành định này HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : - Như điều 4; - Lưu VT Cao Thống Suý (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet dinh thanh lap ban kiem tra chuyen de trang trilop hoc, Quyet dinh thanh lap ban kiem tra chuyen de trang trilop hoc