Phiếu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên - BM.15-QT.KHCN.03

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:42

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM... CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI.[r] (1)BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Năm học: 20 - 20 Tên đề tài: Chủ nhiệm đề tài (sinh viên chịu trách nhiệm chính thực đề tài): Các thành viên tham gia: Đơn vị: Lớp: Khóa: Khoa Thày ( Cô) giáo hướng dẫn: Thời gian bắt đầu: Thời gian kết thúc: Tóm tắt nội dung nghiên cứu: (2) Dự kiến sản phẩm nghiên cứu: Các yêu cầu: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CHỦ NHIỆM KHOA (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên - BM.15-QT.KHCN.03, Phiếu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên - BM.15-QT.KHCN.03