HOC VAN BAI 46 ON ON LOP 1

12 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:37

cơn mưa mơn mởn... ôn chồn con chồn.[r] (1)C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 1C GV: LEÂ THÒ TUYEÁT DUNG (2) Bài cũ (3) Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 Học vần - Tiêt: 101 Bài cũ • ân, bạn thân, khăn rằn • ăn, dặn dò, gần gũi • Bé chơi thân với bạn Lê Bố bạn Lê là thợ lặn (4) Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 Học vần - Tiết: 101 ôn B ôn chồn chồn (5) Thứ năm, ngày tháng 11 năm 2010 Học vần - Tiết: 101 ơn B ơn sơn sơn ca (6) Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 Học vần - Tiết: 101 ôn ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca (7) Giảii lao (8) ôn bài khôn lớn mưa mơn mởn (9) Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 Học vần - Tiết: 101 ôn ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ôn bài khôn lớn mưa mơn mởn (10) b (11) v (12) 10 10 10 10 (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: HOC VAN BAI 46 ON ON LOP 1, HOC VAN BAI 46 ON ON LOP 1