benh tat dt o nguoi

18 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:35

Câu 2: Bệnh nhân Đao có bộ NST khác với bộ NST ở người bình thường về số lượng của cặp NST nào.. A..[r] (1)Moân Sinh học lớp 9A GV: đặng thị ngọc bích Trờng thcs đại thành KÍNH CHAØO quý THAÀY GIAÙO CO GIAÙO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH (2) KiÓm tra bµi cò: KÓ tªn c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn ë ngêi ? đáp án: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn ë ngêi: + Nghiªn cøu ph¶ hÖ + Nghiên cứu trẻ đồng sinh (3) Ảnh chụp bệnh và tật di truyền người (4) TiÕt 30 bÖnh vµ tËt di truyÒn ë ngêi i- mét vµi bÖnh di truyÒn ë ngêi BÖnh ®ao Th¶o luËn nhãm ( phót ) Bộ NST bệnh nhân Đao khác NST người bình thường nào? Do đâu có khác này? Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua đặc điểm bên ngoài nào? Bộ NST nam giới bình thường NST bệnh nhân Đao Ảnh chụp bệnh nhân (5) TiÕt 30 bÖnh vµ tËt di truyÒn ë ngêi i- mét vµi bÖnh di truyÒn ë ngêi BÖnh ®ao BÖnh Tícn¬(OX) đáp án: Bé NST cña bÖnh nh©n §ao cã chiÕc NST ë cÆp sè 21 Nguyên nhân: Do tác nhân gây đột biến lµm rèi lo¹n qu¸ tr×nh gi¶m ph©n t¹o giao tö chøa c¶ NST 21 Giao tö nµy kÕt hîp víi giao tö b×nh thêng chøa NST 21 t¹o hîp tö mang NST 21 BiÓu hiÖn: BÐ, cæ ng¾n, m¸ phÖ, miÖng h¬i h¸, lìi h¬i thÌ, si ®Çn, … Th¶o luËn nhãm ( phót ) Bộ NST bệnh nhân Đao khác NST người bình thường nào? Do đâu có khác này? Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua đặc điểm bên ngoài nào? (6) Bộ NST nữ giới bình thường Bộ NST bệnh nhân Tơcnơ Ảnh chụp bệnh nhân Tơcnơ THẢO LUẬN NHÓM(2 PHÚT) Đặc điểm khác NST bệnh nhân Tơcnơ và NST người bình thường? Bề ngoài, em có thể nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua đặc điểm nào? (7) TiÕt 30 bÖnh vµ tËt di truyÒn ë ngêi i- mét vµi bÖnh di truyÒn ë ngêi BÖnh ®ao BÖnh Tícn¬(OX) BÖnh b¹ch đáp ¸n:t¹ng vµ bÖnh c©m ®iÕc bÈm sinh Nghiªn cøu sgk vµ tr¶ lêi c©u hái 1.giíi Nªu tÝnh nguyªn nh©n cña bÖnh b¹ch t¹ng 1-đáp BÖnh nh©n lµ n÷ cã NST X ¸n: 1-2Nguyªn đột biến BiÓunh©n: hiÖnDo : Lïn, cæ gen lÆn g©y vµ bÖnh c©m ®iÕc bÈm sinh? Nªu biÓu hiÖn cñaph¸t bÖnh b¹ch t¹ng? tuyÕn vó kh«ng ng¾n, triÓn, mÊt trÝ, kh«ng cã kinh nguyÖt, kh«ng cã con… 2- biÓu hiÖn cña bÖnh b¹ch t¹ng: Cã da, tãc mµu tr¾ng, m¾t mµu hång (8) Ảnh chụp bệnh nhân bạch tạng Mắt bệnh nhân bạch tạng (9) TiÕt 30 bÖnh vµ tËt di truyÒn ë ngêi i- mét vµi bÖnh di truyÒn ë ngêi BÖnh ®ao BÖnh Tícn¬(OX) BÖnh b¹ch t¹ng vµ bÖnh c©m ®iÕc bÈm sinh Ii- Mét sè tËt di truyÒn ë ngêi (10) KHE HỞ MÔI HÀM BÀN CHÂN MẤT NGÓN VÀ DÍNH NGÓN BÀN TAY MẤT MỘT SỐ NGÓN BÀN TAY NHIỀU NGÓN (11) XƯƠNG CHI NGẮN Bàn chân có nhiều ngón (12) TiÕt 30 bÖnh vµ tËt di truyÒn ë ngêi i- mét vµi bÖnh di truyÒn ë ngêi BÖnh ®ao BÖnh Tícn¬(OX) BÖnh b¹ch t¹ng vµ bÖnh c©m ®iÕc bÈm sinh Ii- Mét sè tËt di truyÒn ë ngêi Iii- c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ph¸t sinh tËt, bÖnh di truyÒn (13) PHUN THUỐC TRỪ SÂU NƯỚC BỊ Ô NHIỄM PHUN THUỐC DIỆT CỎ KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM (14) Tác hại chất độc màu da cam (15) HẬU QUẢ CỦA NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM ( DIOXIN ) (16) (17) Câu 1: Bệnh di truyền người loại biến dị nào gây ra? A Biến dị tổ hợp B Đột biến gen C Đột biến nhiễm sắc thể D Cả B và C đúng (18) Câu 2: Bệnh nhân Đao có NST khác với NST người bình thường số lượng cặp NST nào? A Cặp nhiễm sắc thể số 23 B Cặp nhiễm sắc thể số 22 C Cặp nhiễm sắc thể số 21 D Cặp nhiễm sắc thể số 15 (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: benh tat dt o nguoi, benh tat dt o nguoi