Toan lop 2 Chu vi hinh tam giac

18 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:23

Mục đích, yêu cầu  Học sinh xác định đợc chu vi của một hình chính là đờng gấp khúc tạo nên hình đó..  BiÕt c¸ch tÝnh chu vi cña mét h×nh b»ng tổng độ dài các cạnh của hình đó.[r] (1)(2) Mục đích, yêu cầu  Học sinh xác định đợc chu vi hình chính là đờng gấp khúc tạo nên hình đó  BiÕt c¸ch tÝnh chu vi cña mét h×nh b»ng tổng độ dài các cạnh hình đó.( tổng độ dài đờng gấp khúc tạo nên hình đó ) (3) Bµi : Chu vi VÝ dô1 : - §o c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c - Tính tổng độ dài các cạnh tam giác A Chu vi tam gi¸c ABC lµ: 10 + 15 + 19 = 44(cm) §¸p sè : 44cm 10cm B 15cm 19cm C (4) Tổng độ dài cạnh cña mét h×nh tam gi¸c là chu vi hình đó (5) VÝ dô N 12cm 13cm 11cm M P 15cm Q TÝnh chu vi tø gi¸c MNPQ ? Chu vi tø gi¸c MNPQ lµ : 11 + 12 + 13 + 15 = 51 (cm) §¸p sè : 51 cm (6) Tổng độ dài cạnh cña mét h×nh tø gi¸c là chu vi hình đó (7) Chu vi cña mét h×nh lµ g×? Tổng độ dài các cạnh mét h×nh (tam gi¸c,tø gi¸c ) là chu vi hình đó (8) Bµi : a Cho h×nh tam gi¸c ABC cã: AB = 7cm,BC = 11cm, CA= 15cm Tính chu vi hình tam giác đó? Gi¶i : Chu vi h×nh tam gi¸c ABC lµ : + 11 + 15 = 33 (cm) §¸p sè : 33cm (9) b.TÝnh chu vi DEG biÕt : DE = 32cm, EG = 4dm, GD = 53cm Gi¶i : §æi dm = 40cm Chu vi h×nh tam gi¸c DEG lµ : 32 + 40 + 53 = 125(cm) §¸p sè : 125cm (10) Tổng độ dài các cạnh hình là chu vi hình đó (Các cạnh có cùng đơn vị đo) (11) Bµi : T×m chu vi tø gi¸c ABCD biÕt : c¹nh AB = 14 cm, c¹nh BC = 16 cm, c¹nh CD dµi h¬n c¹nh BC lµ cm nhng l¹i ng¾n h¬n c¹nh AD lµ cm (12) Gi¶i C¹nh CD lµ : 16 + = 19 (cm) C¹nh AD lµ : 19 + = 21 (cm) Chu vi tø gi¸c ABCD lµ : 14 + 16 + 19 + 21 = 70 (cm) §¸p sè : 70 cm (13) Bµi a Đo độ dài cạnh tính độ dài đờng gấp khúc EGHIOE EG = cm GH = HI = IO = OE = G cm H E cm I cm cm O (14) a Độ dài đờng 2cm gÊp khóc EGHIOE lµ : E G 3cm H + + + + = 14(cm) 2cm 3cm O 4cm I b Độ dài đờng gấp khúc này lµ chu vi cña h×nh : EGHIO Chu vi hình chính là độ dài đờng gấp khúc tạo nên hình đó (15) Bµi : Tam giác MNP có tổng độ dài c¸c c¹nh MN vµ NP lµ 16 cm Tổng độ dài các cạnh NP và PM lµ 15cm Tổng độ dài PM và MN là 17cm TÝnh chu vi tam gi¸c MNP (16) Gi¶i : Theo đề bài ta có : + MN + NP = 16 cm NP + PM = 15 cm PM + MN = 17 cm (MN + NP + MP) x = 48 cm Chu vi tam gi¸c MNP lµ: 48 : = 24 (cm) §¸p sè : 24 cm (17)  T×m nhanh chu vi cña mçi h×nh 10cm 10cm 20cm 20cm H×nh Chu vi lµ 60 cm H×nh 10cm Chu vi lµ 80 cm (18) M«n To¸n TiÕt 70 : Chu vi Ghi nhí : Tổng độ dài các cạnh hình là chu vi hình đó (Các cạnh có cùng đơn vị đo) Bµi tËp vÒ nhµ : 2,3,4 (trang 98) (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan lop 2 Chu vi hinh tam giac, Toan lop 2 Chu vi hinh tam giac