Tai lieu mat 3

18 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:22

TiÕt 2 +Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra * Mục tiêu: HS biết về các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trờng, ở địa phơng; biết quan tâm hơn đến các công việc chăm sóc [r] (1)TuÇn 30 Ngµy so¹n: 25/ 03/ 2011 Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2011 Tập đọc - kể chuyện: Tiết 88 + 89 GÆp gì ë lóc-x¨m-bua I Mục đích yêu cầu : A Tập đọc: - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, các cụm từ - Biết đọc phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời nhân vật - HiÓu néi dung bµi : Cuéc gÆp gì thó vÞ, ®Çy bÊt ngê cña ®oµn c¸n bé ViÖt Nam víi HS mét trêng tiÓu häc Lóc-x¨m-bua thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ, ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc + GDKNS: Giao tiÕp: øng xö lÞch sù giao tiÕp; t s¸ng t¹o B KÓ chuyÖn : - Kể lại đợc đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trớc( SGK) + HS kh¸, giái kÓ toµn bé c©u chuyÖn II §å dïng d¹y häc: Tranh minh häa chuyÖn Bảng phụ chép nội dung câu luyện đọc III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát Kiểm tra: gọi HS đọc bài "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" TLCH Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu chñ ®iÓm míi " Ng«i nhµ chung" Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y b luyện đọc : 1.Luyện đọc + GV đọc mẫu toàn bài : Giọng kể cảm động, nhẹ nhàng, - Lóc-x¨m-bua, nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n thiÕt cña M«-ni-ca, GiÐtthiÕu nhi Lóc-x¨m-bua víi ®oµn c¸n bé ViÖt Nam xi-ca, in-t¬-nÐt - GV gọi HS nối tiếp đọc câu - t¬ - rng GV sửa lỗi phát âm, nghỉ đúng - lu luyÕn - HS nối tiếp đọc đoạn ? “lóc – x¨m – bua” ë ®©u? - HS luyện đọc theo cặp ? “ líp 6” lµ líp nh thÕ nµo? - Một hai học sinh đọc bài c.T×m hiÓu bµi: 2.T×m hiÓu bµi + HS đọc thầm đoạn ? §Õn th¨m mét trêng tiÓu häc ë Lóc-x¨m-bua, ®oµn c¸n bé - Lóc - x¨m - bua ViÖt Nam gÆp nh÷ng ®iÒu g× bÊt gê thó vÞ? ? Vì các bạn lớp nói đợc tiếng Việt và có nhiều đồ - Việt Nam vËt ViÖt Nam? ? Em hiÓu “ su tÇm” nghÜa lµ nh thÕ nµo? ? §Æt c©u cã tõ “ su tÇm”? HS đọc từ “ đàn tơ - rng” phần chú giải + HS đọc to đoạn + ? C¸c b¹n HS Lóc-x¨m-bua muèn biÕt ®iÒu g× vÒ thiÕu nhi ViÖt Nam ? ? Khi chia tay ®oµn c¸n bé ViÖt Nam, c¸c b¹n HS Lóc – xăm – bua đã thể tình cảm nh nào? ? Em hiÓu nh thÕ nµo lµ “ in – t¬ - nÐt”? HS đọc từ “ tuyết, hoa lệ” phần chú giải ? C¸c em muèn nãi g× víi c¸c b¹n HS c©u chuyÖn nµy ? (2) d Luyện đọc lại GV đọc mẫu đoạn GV HD đọc đúng NhÊn giäng vµo tõ : " bay mï mÞt, khuÊt h¼n, hoa lÖ, mÕn kh¸ch." GV hớng dẫn luyện đọc bài - HS đọc lại đoạn văn HS thi đọc nối đoạn KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn 1.GV nªu nhiÖm vô - Gîi ý HS kÓ tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh HDHS kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh ? Câu chuyện đợc kể theo lời ai? ? KÓ b»ng lêi cña em lµ thÕ nµo ? ( Nh ngêi biÕt vÒ cuéc gÆp gì ) GV nh¾c HS nhËp vai m×nh kÓ theo trÝ nhí KÕt hîp lêi kÓ víi động tác, cử chỉ, điệu Bèn HS nèi tiÕp kÓ tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn Cho HS thi kÓ theo nhãm GV nhËn xÐt lêi kÓ B×nh chän b¹n kÓ hay Cñng cè - DÆn dß : ? Câu chuyện này giúp em hiểu đợc điều gì ? – GV nhận xét học - Về đọc bài và tập kể lại câu chuyện Chuẩn bị bài sau Đạo đức: Tiết 30 Ch¨m sãc c©y trång ,vËt nu«I (tiÕt 1) I Môc tiªu: - Kể đợc số lợi ích cây trồng, vật nuôi sống ngời - Nêu đợc việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi - Biết làm việc phù hợp với khả để chăm sóc cây trồng, vật nuôi gia đình, nhà trờng + HS khá, giỏi: Biết đợc vì cần phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi + GDKNS: - KÜ n¨ng l¾ng nghe ý kiÕn c¸c b¹n; KN tr×nh bµy c¸c ý tëng ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i ë nhµ vµ ë trêng - KN thu thập và xử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi nhµ vµ ë trêng - KN định và lựa chọn các giải pháp tốt để chăm sóc cây trồng, vËt nu«i ë nhµ vµ ë trêng - KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi nhà và trờng + GDBVMT: Tham gia b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i lµ gãp phÇn ph¸t triÓn, gi÷ g×n vµ BVMT II §å dïng d¹y häc: Tranh ¶nh III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra : ? V× ph¶i tiÕt kiÖm nguån níc? Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: + Hoạt động1: Trò chơi Ai đoán đúng ? * MT :HS hiểu cần thiết cây trồng vật nuôi đời sống ngời * C¸ch tiÕn hµnh: - GV nªu yªu cÇu, chia nhãm theo sè ch½n vµ sè lÎ - Các nhóm lần lợt vẽ nêu vài đặc điểm vật nuôi yêu thích, tác dụng vật nuôi đó GV gọi HS trình bày, các HS khác phải đoán đợc tên gọi vật nuôi cây (3) trồng đó * KÕt luËn: (SGV/ 101) + Hoạt động : Quan sát tranh ảnh : * MT : HS nhận biết các việc cần làm để chăm sóc bảo vệ cây trồng , vật nuôi * C¸ch tiÕn hµnh : GV cho HS xem tranh ảnh và yêu cầu HS đặt các câu hỏi các tranh ? C¸c b¹n tranh ®ang lµm g× ? ? Theo em viÖc lµm cña c¸c b¹n ®em l¹i lîi Ých g× ? §¹i diÖn nhãm HS tr×nh bµy, giíi thiÖu c¸c t×nh huèng, C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung *KÕt luËn: ( SGV/ 103) + Hoạt động : Đóng vai: * MT : HS biết các việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi * C¸ch tiÕn hµnh : GV nêu yêu cầu nhóm chọn cây trồng vật nuôi mình yêu thích đề lập trang trại sản xuất, thảo luận để tìm cách chăm sóc, bảo vệ Gọi số HS trình bày trao đổi với bạn lớp GV nhận xét đánh giá Hớng dẫn thực hành : Tìm hiểu hoạt động chăm sóc cây trồng vật nuôi thực tế gia đình, nhà trờng TiÕt +Hoạt động 1: Báo cáo kết điều tra * Mục tiêu: HS biết các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi nhà, trờng, địa phơng; biết quan tâm đến các công việc chăm sóc cây trồng , vật nuôi * C¸ch tiÕn hµnh: - GV yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ®iÒu tra ? H·y kÓ tªn lo¹i c©y trång mµ em biÕt? ? Các cây trồng đó đợc chăm sóc nh nào? ? Hãy kể tên các vật nuôi mà em biết? Các vật nuôi đó đợc chăm sóc nh nào? ? Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi nh nào? - Đại diện nhóm trình bày kết điều tra Các nhóm khác trao đổi, bổ sung - GV nhËn xÐt vµ khen ngÞ c¸c nhãm lµm viÖc tèt + Hoạt động 2: Đóng vai * Môc tiªu: HS biÕt thùc hiÖn mét sè hµnh vi ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y trång vËt nuôi; thực quyền đợc bày tỏ ý kiến, đợc tham gia trẻ em * C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia nhóm yêu cầu các nhóm đóng vai theo các tình huống( Bài tập ) - HS thảo luận và đóng vai Cả lớp trao đổi ý kiến, bổ sung *KÕt luËn: ( SGV/ 105) + Hoạt động 3: HS vẽ tranh, hát, đọc thơ, kể chuyện việc chăm sóc cây trồng, vËt nu«i + Hoạt động 4: Trò chơi Ai nhanh, đúng * Môc tiªu: HS ghi nhí c¸c viÖc lµm ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i * C¸ch tiÕn hµnh: GV chia nhãm, phæ biÕn luËt ch¬i C¸c nhãm HS thùc hiÖn trß ch¬i Các nhóm trình bày kết HS, GV nhận xét đánh giá * KÕt luËn chung: ( SGV/ 106) Cñng cè - DÆn dß : ? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i c©y trång, vËt nu«i mµ em biÕt GV nhËn xÐt giê häc - VÒ thùc hiÖn néi dung bµi häc ChuÈn bÞ bµi sau To¸n: TiÕt 146 (4) LuyÖn tËp I Môc tiªu: - Biết cộng các số có đến năm chữ số.( có nhớ) - Cñng cè vÒ gi¶i to¸n b»ng hai phÐp tÝnh vµ tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1( cét 2,3); bµi 2,3 - HS kh¸, giái lµm hÕt c¸c BT - RÌn kÜ n¨ng tÝnh vµ c¸ch tr×nh bµy cho HS II §å dïng d¹y häc: GV: Néi dung bµi so¹n HS : xem tríc bµi III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra: HS lªn b¶ng lµm 13546 + 25145 56737 + 21876 Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y + GV nªu yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm Bµi bµi HS, GV nhËn xÐt , ch÷a bµi + Gọi HS đọc đề toán ? Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? ? H·y nªu kÝch thíc cña h×nh ch÷ nhËt Bµi ABCD? Bµi gi¶i ? Muèn tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ : ch÷ nhËt ta lµm thÕ nµo? x = ( cm ) HS lµm bµi vµo vë – 1HS lªn b¶ng lµm Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ : HS , GV nhận xét chốt lại lời giải đúng ( + ) x = 18 ( cm ) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ : + HS đọc đề bài – Tóm tắt x = 18 ( cm2 ) ? Con nÆng bao nhiªu ki – l« - gam? §¸p sè : 18 cm, 18 cm2 ? C©n nÆng cña mÑ nh thÕ nµo so víi c©n Bµi nÆng cña con? HS lµm bµi vµo nh¸p – HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i néi dung bµi – GV nhËn xÐt giê häc - VÒ häc bµi ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy so¹n: 21/ 03/ 2011 Ngµy d¹y:Thø ba ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2011 To¸n: TiÕt 147 phÐp trõ c¸c sè ph¹m vi 100.000 I Môc tiªu: - Biết thực phép tính trừ các số phạm vi 100.000 (bao gồm đặt tính và tính đúng) - Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp trõ, g¾n víi mèi quan hÖ km vµ m - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1,2,3 - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS II §å dïng d¹y häc: III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra: HS ch÷a bµi giê tríc giao Bµi míi: (5) a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - Trò + GV nªu bµi to¸n ? H·y t×m hiÖu cña hai sè 85674 – 58329 = ? -YC HS tù lµm bµi vµo nh¸p ? Muèn t×m hiÖu cña hai sè trªn ta lµm thÕ nµo? ? T×m kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh ta ph¶i qua mÊy bíc? ? Ta b¾t ®Çu thùc hiÖn phÐp tÝnh tõ ®©u tríc? - Gäi mét vµi HS nªu l¹i c¸ch tÝnh Råi cho HS viÕt l¹i hiÖu ? Muốn trừ hai số có đến bốn chữ số ta làm nµo? * HD HS lµm bµi tËp + ? Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? Lu ý HS đặt tính phải viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với và không quên viÕt dÊu"-" HS lµm bµi vµo nh¸p – HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi + HS đọc thầm bài tập ? Bµi tËp cã mÊy yªu cÇu? HS lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhận xét chốt lại lời giải đúng + GV yêu cầu HS đọc đầu bài , tóm tắt HS lµm bµi vµo vë – 1HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhận xét chốt lại lời giải đúng Néi dung bµi d¹y 85674 – 58329 =? 85674 58329 27345 Bµi 1.TÝnh: 92869 65748 73581 36029 … Bµi §Æt tÝnh råi tÝnh: 63780 - 18546 91462 – 53406 49283 – 5765b Bµi Bµi gi¶i Số mét đờng cha giải nhựa lµ : 25850 - 9850 = 16000 ( m ) 16000 m = 16 km §¸p sè : 16 km Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ häc bµi ChuÈn bÞ bµi sau ChÝnh t¶: TiÕt 59 Nghe - viÕt: liªn hîp quèc I Mục đích yêu cầu : - Nghe và viết đúng bài bài chính tả, viết đúng các chữ số; tình bày đúng hình thức bµi v¨n xu«i - làm đúng bài tập 2( a) Đặt câu đúng với các từ ngữ đã tìm( BT3).( HS khá, giỏi ) - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi vµ ch÷ viÕt II §å dïng d¹y häc: B¶ng phô chÐp BT2a III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra : HS viÕt b¶ng : b¸c sÜ, mçi s¸ng, xung quanh, thÞ x· … Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - trò Néi dung bµi d¹y + GV đọc đoạn văn cần viết chính tả bài 1.Viết đúng (6) HS đọc thầm đoạn văn ? Liên hợp quốc đợc thành lập nhằm mục đích gì ? ? Cã bao nhiªu thµnh viªn tham gia Liªn hîp quèc ? ? ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn Liªn hîp quèc vµo nµo? ? §o¹n v¨n cã mÊy c©u? ? §o¹n v¨n cã nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? HS luyÖn viÕt c¸c tõ khã *GV đọc câu cho HS viết vào * GV chÊm ch÷a bµi - nhËn xÐt tõng bµi vÒ néi dung , ch÷ viÕt , c¸ch tr×nh bµy + HD HS lµm bµi tËp : - GV nªu yªu cÇu GV mở bảng phụ gọi hai HS đọc HS lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm bµi HS, GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV nªu yªu cÇu GV cho HS đặt câu, trình bày nối tiếp HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi Cñng cè - DÆn dß : - GV tãm t¾t néi dung bµi – Gv nhËn xÐt giê häc - VÒ hoµn chØnh bµi, ghi nhí phÇn chÝnh t¶ - Liªn hîp quèc - t¨ng cêng - l·nh thæ (2) Em chän ch÷ nµo ngoặc đơn để điền vµo chç trèng? 3.(SGK/ 100) Thñ c«ng: TiÕt 30 Làm đồng hồ để bàn (Tiết3) (§· so¹n ë tuÇn 28) Tù nhiªn x· héi: TiÕt 59 Trái đất - địa cầu I Môc tiªu: - Biết đợc Trái Đất lớn và có hình cầu - Nhận biết đợc hình dạng Trái Đất không gian - Biết cấu tạo địa cầu gồm : địa cầu, giá đỡ, trục gắn địa cầu với giá đỡ + HS khá, giỏi: Quan sát và trên địa cầu cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc b¸n cÇu vµ Nam b¸n cÇu - GD HS yªu thÝch Tr¸i §Êt II §å dïng d¹y häc: - Quả địa cầu III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát Kiểm tra: ? Nêu đặc điểm chung động vật và thực vật? Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: + Hoạt động1: Thảo luận lớp * MT : Nhận biết đợc hình dạng trái đất không gian * C¸ch tiÕn hµnh : GV nªu yªu cÇu giao nhiÖm vô cho nhãm GV HDHS quan s¸t h×nh SGK trang 112 ? Em thÊy Tr¸i §Êt cã h×nh g× ? Gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy Nhận xét chốt lại nội dung : Trái đất có hình cầu, dẹt hai đầu GV tổ chức cho HS quan sát địa cầu và giới thiệu: Quả địa cầu là mô hình thu (7) nhá cña Tr¸i §Êt ? Quả địa cầu gồm phận nào ? - GV giíi thiÖu vÞ trÝ níc ViÖt Nam trªn §Þa cÇu ? * KÕt luËn : ( SGV/ 132) + Hoạt động : Thực hành theo nhóm * MT : - Chỉ cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu - Biết tác dụng địa cầu * C¸ch tiÕn hµnh : GV yªu cÇu chia nhãm - HS nhóm quan sát hình SGK cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc b¸n cÇu vµ Nam b¸n cÇu Đại diện các nhóm lên địa cầu theo yêu cầu GV *KÕt luËn: (SGV/ 132) + Hoạt động3 : Chơi trò chơi gắn chữ vào sơ đồ câm * MT : Giúp HS nắm vị trí cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam b¸n cÇu * C¸ch tiÕn hµnh: GV treo hai h×nh phãng to nh h×nh trang 112( kh«ng cã chó gi¶i ) GV chia nhãm nªu néi dung yªu cÇu GV HD luËt ch¬i Gäi hai nhãm HS lªn ch¬i trß ch¬i theo híng dÉn cña GV C¸c nhãm kh¸c quan s¸t theo dâi GV tổ chức đánh giá chốt lại nội dung Cñng cè - DÆn dß : ? Tr¸i §Êt cã d¹ng h×nh g×? – GV nhËn xÐt giê häc - VÒ thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc ChuÈn bÞ bµi sau ¢m nh¹c : TiÕt 30 Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc-phê và cây đàn Lia Nghe nh¹c I.Môc tiªu: - BiÕt néi dung c©u chuyÖn - Nghe mét vµi ca khóc thiÕu nhi qua GV h¸t II.ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: b¶ng phô, nh¹c cô gâ cho GV - HS - Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa ¢m nh¹c III.Lªn líp: 1.ổn định: Hát Kiểm tra: - Gọi HS lên nhắc lại tên các nốt nhạc đã học ViÕt mét sè nèt nh¹c theo yªu cÇu cña GV 3.Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi: b Néi dung: * Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc - GV treo tranh lên bảng, viết tên các nhân vật chuyện lên bảng để HS nắm đợc tên nhân vật - GV đọc chậm diễn cảm câu chuyện lần - Gọi HS đọc chuyện Yêu cầu HS nghe - GV đặt câu hỏi HS trả lời: ? Chµng Oãc –phª ch¬i giái lo¹i nh¹c cô nµo? ( §µn Lia ) ? Tiếng đàn chàng Oóc- phê hay nh nào?( Suối ngừng chảy, lá ngừng rơi, chim ngõng hãt, mäi ngêi dõng tay lµm viÖc ) ? Vì chàng Oóc-phê cảm hoá đợc Diêm Vơng và lão lái đò? ( Chàng dùng tiếng đàn để cảm hoá và kể cho họ nghe tháng ngày hạnh phúc, tình yêu vô hạn chàng vợ ) (8) - §äc c©u chuyÖn lÇn - GV giảng: Âm nhạc có nhiều tác dụng sống Nó diễn tả đợc tình cảm ngời và đôi làm nên điều kì diệu nh câu chuyện vừa nghe * Hoạt động 2: Nghe nhạc - GV cho HS nghe – bµi h¸t thiÕu nhi vµ mét trÝch ®o¹n nh¹c kh«ng lêi - Yªu cÇu HS nãi lªn c¶m nhËn nghe xong ? Giai ®iÖu nh thÕ nµo? C¶m nhËn nghe xong? 4.Cñng cè - DÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung c©u chuyÖn võa nghe - Gọi HS đọc lại câu chuyện - ¤n hai bµi h¸t: ChÞ Ong N©u vµ em bÐ, tiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh; «n c¸c nèt nh¹c Ngµy so¹n: 22/ 03/ 2011 Ngµy d¹y: Thø t ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2011 Tập đọc: Tiết 90 Mét m¸i nhµ chung I Mục đích yêu cầu : - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu và cum từ - Hiểu điều nhà thơ muốn nói với các em: vật có sống riêng nhng có mái nhà chung là trái đất Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và gìn giữ nó.( TL đợc các câu hỏi 1,2,3 SGK) HS khá, giỏi TL đợc CH - Häc thuéc lßng khæ th¬ ®Çu II §å dïng d¹y häc: Bảng phụ chép nội dung luyện đọc III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát Kiểm tra: HS đọc và kể chuyện " Gặp gỡ Lúc - xăm - bua " TLCH Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y b Luyện đọc : 1.Luyện đọc GV đọc diễn cảm bài thơ : Giọng vui, hồn nhiên, thân ái - lîp ngh×n l¸ biÕc GV gọi HS nối tiếp đọc câu - rËp r×nh GV söa lçi ph¸t ©m - trßn vo - HS nối tiếp đọc đoạn - rùc rì ? “ dím” là loài động vật nh nào? - HS luyện đọc theo cặp - Một hai học sinh đọc bài c T×m hiÓu bµi: 2.T×m hiÓu bµi + HS đọc toàn bài ? Ba khổ thơ đầu nói đến mái nhà riêng ai? - dÝm ? Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ “ gÊc”? - gÊc HS đọc từ “ cầu vồng” phần chú giải - cÇu vång ? M¸i nhµ chung cña mu«n vËt lµ g× ? ? H·y t¶ l¹i m¸i nhµ chung cña mu«n vËt b»ng c©u? ? Em muèn nãi g× víi nh÷ng ngêi b¹n chung mét m¸i nhµ? d Häc thuéc lßng GV treo b¶ng phô bµi th¬ Cho lớp thi đọc thuộc lòng khổ thơ GV hớng dẫn luyện đọc và thi đọc dới nhiều hình thức (9) Nhận xét bình chọn bạn đọc hay Cñng cè - DÆn dß : - HS đọc lại toàn bài GV nhận xét học - VÒ häc thuéc lßng bµi th¬ ChuÈn bÞ bµi sau To¸n: TiÕt 148 TiÒn viÖt nam I Môc tiªu: - Nhận biết các tờ bạc : 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng - Bớc đầu biết đổi tiền - Biết thực các phép tính cộng, trừ các số với đơn vị là đồng - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1,2,3, bµi 4( dßng 1,2) - HS kh¸, giái lµm hÕt c¸c BT - GD HS biÕt tiÕt kiÖm tiÒn II §å dïng d¹y häc : Các tờ giấy bạc: 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra: HS lªn b¶ng lµm 50000 – 5000 70000 - 3000 Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y + Giới thiệu các tờ giấy bạc : 20 000 đồng, 50 Hai mơi nghìn đồng 000 đồng, 100 000 đồng 20 000 GV giới thiệu mua bán chúng ta dùng tiền, Năm mơi nghìn đồng Gọi HS quan sát 20 000 đồng, 50 000 đồng, 50 000 100 000 đồng Một trăm nghìn đồng ? Nªu gi¸ trÞ c¸c tê giÊy b¹c? 100 000 ? Mµu s¾c cña tê giÊy b¹c, dßng ch÷ ? Con sè ghi trªn tê giÊy b¹c? Gäi HS nªu c¸ch thùc hiÖn vµ nãi NhËn xÐt bµi vµ chèt l¹i néi dung + HD HS lµm bµi tËp *? Bµi to¸n hái g×? Bµi 1.(158) ? §Ó biÕt mçi chiÕc vÝ cã bao nhiªu tiÒn, chóng ta lµm nh thÕ nµo? ? Trong chiÕc vÝ a,b,c,d,e cã bao nhiªu tiÒn? * GV cho HS tự đọc bài tập, tóm tắt Bµi ? bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi gi¶i ? Bµi to¸n hái g×? Sè tiÒn mÑ Lan ph¶i tr¶ cho c« - HS lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm b¸n hµng lµ: HS, GV chữa bài chốt lời giải đúng 15 000 + 25 000 = 40 000(đồng) Sè tiÒn c« b¸n hµng ph¶i tr¶ l¹i mÑ Lan lµ: 50 000 – 40 000 = 10 000(đồng) Đáp số: 10 000 đồng *HS đọc đề bài Bµi 3.(158) ? Mçi cuèn vë gi¸ bao nhiªu tiÒn? ? C¸c sè cÇn ®iÒn vµo « trèng lµ nh÷ng sè nh thÕ nµo? ? VËy muèn tÝnh sè tiÒn mua cuèn vë ta lµm thÕ nµo? HS lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm – GV nhËn xÐt (10) *? Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? Bµi 4.(159) GVHD để tổ chức trò chơi mua hàng Gäi mét nhãm HS lªn tr×nh bµy líp nhËn xÐt, chèt l¹i néi dung Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ häc bµi, lµm bµi ChuÈn bÞ bµi sau TËp viÕt: TiÕt 30 «n ch÷ hoa :U I Mục đích, yêu cầu: - Viết đúng và tơng đối nhanh chữ hoa U( 1dòng) , B, D - ViÕt tªn riªng “U«ng BÝ”, c©u øng dông “Uèn c©y tõ thuë cßn non/ d¹y tõ thuë cßn bi b«” b»ng ch÷ cì nhá - Chữ viết rõ ràng, tơng đối nét và thẳng hàng + HS khá, giỏi : Viết đúng và đủ các dòng tập viết - RÌn kÜ n¨ng viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy II §å dïng d¹y häc: MÉu ch÷ viÕt hoa U, tªn riªng III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát Kiểm tra: HS viết bảng Trờng Sơn , đọc câu ứng dụng Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi: b Néi dung: + LuyÖn viÕt ch÷ viÕt hoa ? Em h·y t×m c¸c ch÷ hoa cã bµi ? ( U , B, D ) ? Ch÷ U viÕt bëi mÊy nÐt? ViÕt ch÷ hoa U cì nhá ta viÕt mÊy li? GV viÕt mÉu, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt U, B, D HS tËp viÕt trªn b¶ng U, B, D + LuyÖn viÕt tõ øng dông tªn riªng HS đọc từ ứng dụng ? U«ng BÝ thuéc tØnh nµo cña níc ta?( U«ng BÝ lµ tªn mét thÞ x· ë tØnh Qu¶ng Ninh) ? Trong tõ øng dông c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? ? Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? GV viÕt mÉu - HS viÕt tõ øng dông " U«ng BÝ " + LuyÖn viÕt c©u øng dông HS đọc câu ứng dụng ? C©u ca dao ý nãi g×? ( C©u ca dao ý nãi: D¹y tõ thuë nhá míi dÔ h×nh thµnh thãi quen tèt còng nh c©y non cµnh mÒm dÔ uèn) ? Trong c©u øng dông c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷? ? C¸ch tr×nh bµy cña c©u th¬ nh thÕ nµo? HD HS c¸ch viÕt HS viÕt b¶ng con: Uèn c©y, d¹y * Híng dÉn HS viÕt vµo vë tËp viÕt ? Bµi tËp viÕt h«m cã mÊy yªu cÇu? GV nªu yªu cÇu vÒ sè dßng viÕt * ChÊm ch÷a bµi GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt Cñng cè – DÆn dß: - HS nh¾c l¹i néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ hoµn thµnh bµi viÕt ChuÈn bÞ bµi sau (11) Tù nhiªn x· héi: TiÕt 60 Sự chuyển động trái đất I Môc tiªu: - Biết chuyển động Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời - Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Trái đất quanh mình nó và quanh MÆt Trêi + HS khá, giỏi: Biết hai chuyển động Trái Đất theo hớng ngợc chiều kim đồng hồ - Quay địa cầu theo đúng chiều quay Trái Đất quanh mình nó - GD HS biết bảo vệ Trái đất + GDKNS: KN hợp tác và KN làm chủ thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô - KN giao tiếp: Tự tin trình bày và thực hành quay địa cầu - Ph¸t triÓn kÜ n¨ng t s¸ng t¹o II.§å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh s¸ch gi¸o khoa trang 114,115 III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra: ? Tr¸i §Êt cã h×nh g×? Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: + Hoạt động1: Thực hành theo nhóm * MT : - Biết trái đất không ngừng quy quanh mình nó - Biết quay địa cầu theo đúng chiều quay Trái Đất quanh mình nó * C¸ch tiÕn hµnh : GV nªu yªu cÇu giao nhiÖm vô cho nhãm GV HDHS quan s¸t h×nh SGK trang 114 ? Trái đất quay quanh trục nó theo hớng cùng chiều hay ngợc chiều kim đồng hå ? - Cho HS nhóm lần lợt quay địa cầu - Gäi mét vµi häc sinh nhËn xÐt phÇn thùc hµnh cña b¹n Gäi mét sè HS lªn thùc hµnh GV nhËn xÐt chèt l¹i néi dung : + Hoạt động2 : Quan sát tranh theo cặp * MT : - Biết Trái Đất đồng thời vừa tự quay quanh mình nó vừa chuyển động quanh MÆt Trêi - Biết hớng chuyển động trái đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời * C¸ch tiÕn hµnh : GV nªu yªu cÇu giao nhiÖm vô cho nhãm GV HDHS quan s¸t h×nh SGK trang 115 ? Trái Đất tham gia đồng thời chuyển động đó là chuyển động nào ? - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi tríc líp, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung *KÕt luËn : (SGV/ 135) + Hoạt động : Chơi trò chơi Trái Đất quay * MT : - Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi, - T¹o høng thó häc tËp cho HS GV chia nhãm nªu néi dung yªu cÇu GV HD luËt ch¬i Gäi hai nhãm HS lªn ch¬i trß ch¬i theo híng dÉn cña GV C¸c nhãm kh¸c quan s¸t theo dâi GV tổ chức đánh giá chốt lại nội dung Cñng cè - DÆn dß : (12) - HS nh¾c l¹i néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy so¹n: 22/ 03/ 2011 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2011 To¸n: TiÕt 149 LuyÖn tËp I Môc tiªu: - BiÕt trõ nhÈm c¸c sè trßn chôc ngh×n - Củng cố trừ các số đến năm chữ số( có nhớ), và giải toán phép trừ, số ngµy c¸c th¸ng - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1,2,3,4( a) - HS kh¸, giái lµm hÕt c¸c BT - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS II §å dïng d¹y häc: GV: Néi dung bµi so¹n HS: Xem tríc bµi III Các hoạt động dạy học: 1.ổn định: Hát KiÓm tra: HS ch÷a bµi giê tríc giao Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y + HS nªu yªu cÇu bµi tËp Bµi 1.TÝnh nhÈm: GV viÕt b¶ng phÐp tÝnh 90 000 - 50 000 = ? ? Bạn nào có thể nhẩm đợc kết quả? a) 60 000 – 30 000 Yªu cÇu HS kh¸ tÝnh nhÈm vµ nªu c¸ch 100 000 – 40 000 … trõ HS tù lµm bµi vµo nh¸p – HS lªn b¶ng lµm Bµi 2.§Æt tÝnh råi tÝnh: HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi a) 81981 – 45245 + HS đọc thầm bài tập 86296 – 74951 … ? Bµi tËp cã mÊy yªu cÇu? HS lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm Bµi HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi Bµi gi¶i + HS đọc đề bài – Tóm tắt Số lít mật ong trại đó còn lại là: ? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×? 23560 – 21800 = 1760(l) HS lµm bµi vµo vë – 1HS lªn b¶ng lµm §¸p sè: 1760 lÝt HS, GV nhận xét chốt lại lời giải đúng Bài 4.Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: + YC HS đọc yêu cầu bài ? Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? HS lµm bµi vµo nh¸p – HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i bµi Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ häc bµi, lµm bµi tËp ChuÈn bÞ bµi sau LuyÖn tõ vµ c©u: TiÕt 30 §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng g×? DÊu hai chÊm I Mục đích yêu cầu : - §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng g×? ( T×m bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái b»ng g× ?)( BT1) - Trả lời đúng các câu hỏi gì? ( BT2, BT3) - Bớc đầu nắm đợc cách dùng dấu hai chấm.( BT4) (13) - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS II §å dïng d¹y häc: B¶ng phô chÐp néi dung bµi tËp1 III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát KiÓm tra : HS tr¶ lêi miÖng bµi tuÇn 29 Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y b Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1.T×m bé phËn c©u tr¶ lêi cho + GV nêu yêu cầu bài, lớp đọc thầm câu hỏi” gì?” - HS lµm bµi vµo vë - HS lµm bµi trªn b¶ng a) Voi uèng níc b»ng vßi líp b) Chiếc đèn ông bé đợc - HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh lµm b»ng nan tre d¸n giÊy bãng - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i néi dung kÝnh ? Voi uèng níc b»ng g×? c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán ? VËy ta g¹ch ch©n díi bé phËn nµo? gi¶ b»ng tµi n¨ng cña m×nh + GV gäi HS yªu cÇu cña bµi Bµi 2.Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Gäi HS nèi tiÕp ph¸t biÓu a) H»ng ngµy, em viÕt bµi b»ng g×? - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i bµi lµm b) Chiếc bàn em ngồi học đợc làm đúng: b»ng g×? ? C¸ thë b»ng g×? + Gọi HS đọc yêu cầu trò chơi Bài Trò chơi: Hỏi đáp với bạn Cho HS trao đổi cặp : em hỏi - em trả lời em cách đặt và trả lời các câu Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy hái cã côm tõ “ B»ng g×?” NhËn xÐt chèt l¹i néi dung cña bµi + Gọi HS đọc yêu cầu bài Bµi 4(102) HS lµm bµi vµo vë – HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhận xét chốt lại lời giải đúng Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc GV nhËn xÐt giê - VÒ häc bµi ChuÈn bÞ bµi sau ChÝnh t¶: TiÕt 60 Nhí viÕt : Mét m¸i nhµ chung I Mục đích yêu cầu : - Nhớ và viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ chữ - Làm đúng các BT 2(a) - GD HS rÌn ch÷ gi÷ vë II §å dïng d¹y häc: B¶ng phô chÐp BT2a III Các hoạt động dạy học: ổn định: KiÓm tra: HS viÕt b¶ng: Trêng S¬n, chinh phôc,… Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y + GV đọc khổ thơ cần viết chính tả bài " Một 1.Viết đúng m¸i nhµ chung " - sãng xanh - HS đọc thuộc lòng đoạn thơ - rËp r×nh ? §o¹n th¬ nãi lªn nh÷ng m¸i nhµ riªng cña ai? Nã cã g× - l¸ biÕc đặc biệt? - nghiªng ? §o¹n th¬ cã mÊy khæ? ? Các dòng thơ đợc trình bày nh nào? (14) HS luyÖn viÕt c¸c tõ khã + Cho HS gÊp s¸ch viÕt bµi + GV chÊm ,ch÷a bµi nhËn xÐt lçi chÝnh t¶ * HD HS lµm BT (2)§iÒn vµo chç trèng: GV chän lµm BT 2a a)tr hay ch? HS lµm bµi vµo vë GV gäi 3HS lªn b¶ng thi lµm nhanh Cả lớp và GV nhận xét chính tả chốt lại lời giải đúng Cñng cè - DÆn dß : - Gv tãm t¾t néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ hoµn chØnh bµi, ghi nhí phÇn chÝnh t¶ ChuÈn bÞ bµi sau MÜ thuËt: TiÕt 30 VÏ theo mÉu : c¸i Êm pha trµ I Môc tiªu: - HS biết quan sát , nhận biết đợc hình dáng , đặc điểm màu sắc và các phận cña Êm pha trµ - HS vẽ đợc ấm pha trà Vẽ đợc ấm pha trà theo mẫu + HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu - GD HS yêu thích vẻ đẹp ấm pha trà II §å dïng d¹y häc: Mét sè h×nh ¶nh c¸c tranh Êm pha trµ III Các hoạt động dạy học: ổn định : Hát KiÓm tra : - kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: + Hoạt động1 : Quan sát và nhận xét GV giíi thiÖu mét sè vËt thËt, bµi mÉu ? Êm pha trµ cã nh÷ng bé phËn nµo? TØ lÖ cña Êm nh thÕ nµo? ? §êng nÐt ë th©n, vßi, tay cÇm sao? C¸ch trang trÝ vµ mµu s¾c nh thÕ nµo? + Hoạt động2 : Cách vẽ ấm pha trà GV gîi ý HS quan s¸t c¸ch vÏ h×nh SGK + Nªu c¸c bíc tiÕn hµnh - Nhìn mẫu để thấy hình dáng chung - íc lîng chiÒu cao, chiÒu ngang vµ vÏ khung h×nh võa víi phÇn giÊy - ớc lợng tỉ lệ các phận: miệnh, vai, thân, đáy, vòi, tay cầm - Trang trÝ, vÏ mµu + Hoạt động3 :Thực hành GV gợi ý HS vẽ theo trình tự đã hớng dẫn HS thùc hµnh vÏ – GV bao qu¸t chung, gióp HS yÕu + Hoạt động 4:Nhận xét đánh giá GV yªu cÇu HS nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ mét sè bµi GV bæ sung ý kiÕn cho HS, kÕt luËn khen gîi nh÷ng bµi vÏ tèt Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ GV nhËn xÐt giê häc - Về tập vẽ lại cho đẹp Chuẩn bị bài sau Ngµy so¹n: 23/ 03/ 2011 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2011 To¸n: TiÕt 150 LuyÖn tËp chung (15) I Môc tiªu: - Cñng cè vÒ céng, trõ ( nhÈm vµ viÕt ) c¸c sè trßn chôc ngh×n - Cñng cè vÒ phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè ph¹m vi 100 000 - Củng cố giải toán hai phép tính và bài toán rút đơn vị - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1,2,3,4 - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS II §å dïng d¹y häc: GV: Néi dung bµi so¹n HS : Xem tríc bµi III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát kiÓm tra: HS lªn b¶ng lµm 73967 – 24789 70581 – 56012 Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy -Trò Néi dung bµi d¹y + ? Bµi tËp yªu cÇu g×? Bµi 1.TÝnh nhÈm: ? Khi biÓu thøc chØ cã dÊu céng, trõ ta thùc 40 000 + 30 000 + 20 000 hiÖn phÐp tÝnh theo thø tù nµo? 40 000 + (30 000 + 20 000) ? Khi biÓu thøc cã dÊu ngoÆc, ta thùc hiÖn … nh thÕ nµo? HS lµm bµi vµo nh¸p – HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi Bµi 2.TÝnh: + HS nªu yªu cÇu bµi tËp 35820 92684 HS lµm vµo vë – HS lªn b¶ng lµm 25079 45326 … HS, GV nhận xét chốt lại bài làm đúng + GV cho HS tự đọc bài tập, tự tóm tắt Bµi ? Bµi to¸n yªu cÇu chóng ta tÝnh g×? Bµi gi¶i ? Sè c©y ¨n qu¶ cña x· Xu©n Mai so víi sè Sè c©y ¨n qu¶ x· Xu©n Hoµ cã lµ: c©y ¨n qu¶ cña x· Xu©n Hßa th× nh thÕ 68700 + 5200 = 73900(c©y) nµo? Sè c©y ¨n qu¶ x· Xu©n Mai cã lµ: ? X· Xu©n Hoµ cã bao nhiªu c©y? 73900 – 4500 = 69400(c©y) ? Sè c©y cña x· Xu©n Hoµ nh thÕ nµo so §¸p sè: 69400 c©y víi sè c©y cña x· Xu©n Ph¬ng? HS lµm bµi vµo vë – 1HS lªn b¶ng lµm GV chữa bài chốt lời giải đúng Bµi + HS đọc bài –Tóm tắt Bµi gi¶i ? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×? Gi¸ tiÒn mét chiÕc com pa lµ: ? Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? 10000 : = 2000(đồng) HS lµm bµi vµo nh¸p – HS lªn b¶ng lµm Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho chiÕc com pa bµi lµ: HS, GV nhËn xÐt ch÷a bµi 2000 x = 6000(đồng) Đáp số: 6000 đồng Cñng cè - DÆn dß : - HS nh¾c l¹i néi dung bµi GV nhËn xÐt giê häc - VÒ häc bµi ChuÈn bÞ bµi sau TËp lµm v¨n: TiÕt 30 ViÕt th I Mục đích yêu cầu : - Biết viết th ngắn cho bạn nhỏ nớc ngoài để làm quen và bày tỏ tình th©n ¸i - Lá th trình bày đúng thể thức ; đủ ý ; dùng từ đặt câu đúng ; thể tình cảm với ngêi nhËn th - GD HS yªu thÝch viÕt th (16) + GDKNS: - Giao tiÕp: øng xö lÞch sù giao tiÕp; t s¸ng t¹o; thÓ hiÖn sù tù tin II §å dïng d¹y häc: GV: Phong b× th, tem th giÊy viÕt th HS : Phong b×, giÊy III Các hoạt động dạy học: ổn định: Hát Kiểm tra: Gọi HS kể lại trận thi đấu thể thao " tuần 29 " Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b Néi dung: Hoạt động Thầy - Trò Néi dung bµi d¹y + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập HS đọc gợi ý SGK Đề bài: - Gäi HS gi¶i thÝch yªu cÇu cña bµi tËp ViÕt mét bøc th ng¾n - GV giíi thiÖu vÒ h×nh thøc tr×nh bµy l¸ th ( kho¶ng 10 c©u) cho ? Em viết th cho ai? Bạn đó tên là gì? Bạn sống nớc bạn nớc ngoài để nµo? lµm quen vµ bµy tá t×nh ? Lí để em viết th cho bạn là gì? th©n ¸i ? Néi dung bøc th em viÕt lµ g×? Gîi ý: ( SGK/ 105) ? Em tù giíi thiÖu vÒ m×nh sao? Em hái th¨m b¹n nh÷ng g×? ? Em bày tỏ tình cảm em bạn nh nào? - Cho HS viÕt th vµo giÊy rêi - HS nối tiếp đọc th GV chấm vài bài viết hay HDHS viết phong bì th, dán tem, đặt lá th vào phong b× th NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh Cñng cè , dÆn dß - HS đọc lại bài mình GV nhận xét học - VÒ tËp lµm l¹i bµi ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy … th¸ng … n¨m 2011 PhÇn ký duyÖt cña BGH (17) ThÓ dôc: TiÕt 59 Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung Häc tung vµ b¾t bãng c¸ nh©n I Môc tiªu : - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với hoa cờ Yêu cầu thực đợc động tác mức đúng - Häc tung vµ b¾t bãng c¸ nh©n Bíc ®Çu lµm quen víi tung b¾t bãng c¸ nh©n ( tung bãng b»ng mét tay, b¾t bãng b»ng hai tay) - Trò chơi " Ai kéo khỏe " Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc - GD HS yªu thÝch thÓ thao II §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - Địa điểm: Vệ sinh nơi tập luyện, đảm bào an toàn - Ph¬ng tiÖn: chuÈn bÞ bãng, hoa III Néi dung ph¬ng ph¸p : PhÇn më ®Çu : - GV nhËn líp ,phæ biÕn néi dung , yªu cÇu cña giê häc - Ch¹y chËm thµnh mét hµng däc quanh s©n - HS khởi động các khớp - Trß ch¬i " KÕt b¹n " PhÇn c¬ b¶n + ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung víi hoa - C¶ líp cïng tËp liªn hoµn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung lÇn Mçi lÇn x nhÞp + Häc tung vµ b¾t bãng b»ng hai tay - GV nêu tên động tác , HD cách tập di chuyển để bắt bóng - Chia tæ tËp luyÖn - BiÓu diÔn thi ®ua gi÷a c¸c tæ - GV quan sát nhận xét đánh giá + Trò chơi vận động - Ch¬i trß ch¬i " Ai kÐo kháe " - GV cho học sinh khởi động - GV nªu tªn trß ch¬i, phæ biÕn luËt ch¬i - GV híng dÉn HS ch¬i - C¶ líp ch¬i thö mét lît - HS ch¬i theo nhãm Thi c¸c nhãm PhÇn kÕt thóc: - GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi - Vç tay h¸t theo vßng trßn - GV nhận xét , đánh giá kết học và giao bài nhà ThÓ dôc: TiÕt 60 «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung Trß ch¬i " kÐo kháe " I Môc tiªu : - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung động tác với cờ và hoa Yêu cầu thực đợc động tác mức đúng - Bíc ®Çu lµm quen víi tung vµ b¾t bãng c¸ nh©n ( tung bãng b»ng mét tay vµ b¾t bãng b»ng hai tay) (18) - Trò chơi " Ai kéo khỏe " Yêu cầu nắm đợc cách chơi và biết tham gia chơi mức tơng đối chủ động - GD HS yªu thÝch m«n häc II §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - Địa điểm: Vệ sinh nơi tập luyện, đảm bảo an toàn - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ s©n trß ch¬i, mçi HS mét b«ng hoa III Néi dung ph¬ng ph¸p : PhÇn më ®Çu : - GV nhËn líp ,phæ biÕn néi dung , yªu cÇu cña giê häc - Ch¹y chËm thµnh mét hµng däc quanh s©n - Khởi động các khớp - Trß ch¬i " vßng trßn " PhÇn c¬ b¶n : + ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung víi hoa - C¶ líp cïng thùc hiÖn liªn hoµn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung vµi lÇn, mçi lÇn, mçi động tác x nhịp - Chia tæ tËp luyÖn - Biểu diễn thi đua các tổ GV quan sát nhận xét đánh giá + Häc tung bãng b»ng tay, b¾t bãng b»ng tay HS dµn hµng ngang lÇn lît tung vµ b¾t bãng + Trò chơi vận động - Ch¬i trß ch¬i " Ai kÐo kháe " - GV cho học sinh khởi động - GV nªu tªn trß ch¬i, phæ biÕn luËt ch¬i - GV híng dÉn HS ch¬i - C¶ líp ch¬i thö mét lît - HS ch¬i theo nhãm Thi c¸c nhãm PhÇn kÕt thóc: - Gv cïng häc sinh hÖ thèng bµi - Vç tay h¸t theo vßng trßn hÝt thë s©u - GV nhận xét , đánh giá kết học và giao bài nhà (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu mat 3, Tai lieu mat 3