Tiet 15 Cau tao trong cua than non

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:20

Cấu tạo trong và chức năng baøi 15 : Caáu taïo trong cuûa thaân non Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo trong của thân các bộ phận của thân non non 15’ MT: - Trình bày được cấu tạo sơ cấp và c[r] (1)Tuần 8; Tieát: 15 Ngay daïy: CAÁU TAÏO TRONG CUÛA THAÂN NON Muïc tieâu 1.1 Kiến thức: - Hs biết: - Trình bày cấu tạo sơ cấp thân non: gồm vỏ và trụ - Nêu chức mạch: Mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng tù rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu từ lá thân, rễ - HS hieåu: - So saùnh caáu taïo cuûa thaân non vaø reã 1.2 Kó naêng: _ Rèn KN quan sát, kĩ so sánh , hợp tác nhóm _ HS thực thành thạo các kĩ quan sat, phân tích … 1.3.Thái độ: _ Giáo dục HS hiểu cấu tạo thân non để chăm sóc cây trồng Nội dung học tập: Cấu tạo và chức các phận thân non Chuaån bò 3.1 GV: Hình 15.1: Caáu taïo cuûa thaân non 3.2 HS: Đọc bài trước Quan sát hình 15.1 Ôn lại kiến thức phần cấu tạo miến hút rễ Keû baûng / 49 Moåi nhoùm chuaån bò phieáu hoïc taäp Tổ chưc các hoạt động học tập: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 6A1: ; 6A5: ; 6A6: 4.2 Kiểm tra miệng : 5’ Caâu 1: Neâu caáu taïo mieàn huùt cuûa reã ? (7ñ) Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã goàm : * Vỏ: - Biểu bì: Bảo vệ các phận bên Trên biểu bì có lông hút có chức hút nước và muối khoáng - Thịt vỏ: Chuyển các chất từ lông hút vào trụ * Trụ giữa: -Bó mạch : + Mạch rây: Vận chuyển các chất hữu + Mạch gỗ: Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và canh - Ruột: Chứa chất dự trữ Caâu 2: Haõy neâu caùc boä phaän cuûa thaân non? (3ñ) Gồm có vỏ và trụ 4.3 Tiến trình bài học Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc Hoạt động 1: GV nêu vấn đe 3’à : Thân non tất các loại cây là phần thân và cành Thân non thường có màu xanh lục Cấu tạo (2) thân non nào ? Có điểm gì giống và khác cấu tạo rễ Giáo viên giới thiệu Cấu tạo và chức baøi 15 : Caáu taïo cuûa thaân non Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo thân các phận thân non non 15’ MT: - Trình bày cấu tạo sơ cấp và chức thân non gồm vỏ và trụ - Nêu chức mạch: Mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu từ lá thân, rễ GV: Treo tranh yeâu caàu HS chuù thích hình caáu taïo mieàn huùt cuûa reã HS: Lên bảng thực HS khác nhận xét GV: Yeâu caàu HS quan saùt hình caáu taïo cuûa * Voû : Nằm phía ngoài thân thân non ghi nhớ phận lên bảng chú thích - Biểu bì : có chức bảo vệ các boä phaän beân hình - Thịt vỏ : Giúp cây quang hợp HS: Leân baûng chuù thích HS khaùc nhaän xeùt boå sung * Trụ : Nằm thân Cần xác định đúng : Biểu bì ; Thịt vỏ ; Mạch - Moät voøng boù maïch : raây ; Maïch goã ; Ruoät + Maïch raây :Nằm phía ngoài, co GV: Treo baûng phuï coù noäi dung baûng Caáu taïo chức vận chuyển các chất hữu thân non Yêu cầu HS dựa trên cấu tạo cô phận hãy nêu chức tương ứng + Maïch goã : Nằm phía , - Nhóm 1,2 : Thảo luận trả lời phần Vỏ co chức vận chuyển nước và - Nhóm 3,4 : Thảo luận trả lời phần Trụ muối khoáng (Thời gian thảo luận nhóm là 2’) - Ruột : Năm cùng, để HS: Chia nhoùm thaûo luaän Ghi noäi dung vaøo phieáu chứa chất dự trữ hoïc taäp cuûa nhoùm GV: Gọi đại diện nhóm phát biểu Các nhóm còn lại nhận xét bổ sung GV chỉnh sửa HS: Ruùt keát luaän : Các phận Chức phận thaân non * Voû : -Bieåu bì -Thòt voû Baûo veä caùc boä phaän beân Giúp thân non quang hợp * Trụ : -Boùmaïch: Mạch -Vận chuyển các chất hữu (3) raây -Vận chuyển nước và muối Mạch gỗ khoáng Chứa chất dự trữ - Ruoät Gv nhấn mạnh: Ởû cây không có lá xương rồng, thân làm nhiệm vụ quang hợp So saùnh caáu taïo cuûa thaân Hoạt động 3: So sánh cấu tạo thân non non và rễ vaø mieàn huùt cuûa reã 15’ MT: Nêu điểm giống và khác thaân non vaø mieàn huùt cuûa reã Giống : Đều có cấu tạo : Vỏ và trụ GV: Treo tranh H15.1 Yêu cầu hs quan sát và nhớ lại cấu tạo rễ để so sánh tìm điểm giống và khác thân non và rễ HS: Hoạt động cá nhân tìm điểm giống và khác Khaùc : - Reã : Bieåu bì coù loâng huùt , GV: Tổ chức cho HS phát biểu , các HS khác theo maïch raây vaø maïch goã saép xeáp xen doõi nhaän xeùt boå sung kẽ với HS: Cần nêu : - Thaân : Thòt voû coù dieäp luïc , - Giống : Đều có cấu tạo : Vỏ và trụ mạch rây ngoài và mạch gỗ - Khaùc nhau: + Reã: Bieåu bì coù loâng huùt, maïch raây và mạch gỗ xếp xen kẽ với + Thaân: Thòt voû coù dieäp luïc, maïch rây ngoài và mạch gỗ * GV mở rộng: Ở ngô, mía tre các bó mạch thân không xếp thành vòng mà xếp lộn xộn LHTT : Hướng dẫn HS cắt bỏ vỏ cây là cắt bỏ mạch rây vì chất hữu chuyển xuống đến đây dừng lại dồn nén phình to và có khả rễ gặp đất ẩm Do đó cần chăm sóc cây thật toát , khoâng laøm caây bò toån thöông voû, khoâng duøng dây thừng quấn quanh cây * GDHN: Nắm cấu tạo thân non để ứng dụng trồng trọt nhân giống cách chiết cành 4.4 Tổng kết:4’  Vẽ sơ đồ cấu tạo thân non (4) Câu hỏi : Chọn nội dung cột A ghép với nội dung cột B cho thích hợp : A Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã Đáp án B Chức phận 1.d Bieåu bì a Chứa chất dự trữ 2.d Thòt voû b Vận chuyển chất hữu 3.b Maïch raây c Giúp thân cây quang hợp 4.e Maïch goã d Baûo veä caùc boä phaän beân 5.a Ruoät e Vận chuyển nước và muối khoáng Sau đó GV yêu cầu HS đọc to đáp án :1d,2d, 3b,4e, 5a 4.5 Hướng dẫnï học tập:4’ - Đối với bài học tiết học này: + Hoïc baøi + Trả lời câu hỏi SGK + Đọc mục em có biết + Veû hình 15.1 - Đối với bài học tiết học tiếp theo: + Đọc bài: Thân to đâu ? + Quan saùt hình 16.1 , 16.2 + Chuaån bò caùc caâu hoûi SGK Phụ Lục - Sach giao khoa, sach giao vien (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 15 Cau tao trong cua than non, Tiet 15 Cau tao trong cua than non