Dat Ca mau

52 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:03

Từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước.. 2..[r] (1)(2)* Đọc phần (từ đầu đến nhờ thầy giáo phân giải) “Cái quý nhất?” cho biết: Theo Hùng, Quý, Nam, quý đời gì? Thứ Tư, ngày12 tháng 10 năm 2011 Kiểm tra cũ * Đọc phần lại “Cái quý nhất?” cho biết : Vì thầy giáo cho người lao (3)Biểu t ợng mũi đất C Mau Quảng Bình (4)Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài - phập phều, - quây quần, (5)Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài - phập phều, - quây quần, - thẳng đuột - nung đúc, - l u truyền Mưa dơng, mưa hối hả, mưa phũ, chóng tạnh hối hả phũ (6)(7) - sím n¾ng chiỊu m a - phËp phÒu, - quây quần, - thẳng đuột - hà sa - nung đúc, - l u truyền - Đất nẻ chân chim, phập phều. 2 Đất, cối, nhà cửa Cà Mau: Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài Mưa hối hả, mưa phũ, chóng tạnhhối hả phũ 1 Mưa Cà Mau: (8)phập phều Đất nẻ chân chim - sím n¾ng chiỊu m a - phËp phÒu, - quây quần, - thẳng đuột - hà sa - nung đúc, - l u truyền - Đất nẻ chân chim, phập phều. 2 Đất, cối, nhà cửa Cà Mau: Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài (9)phập phều Đất nẻ chân chim - sím n¾ng chiỊu m a - phËp phÒu, - quây quần, - thẳng đuột - hà sa - nung đúc, - l u truyền - Đất nẻ chân chim, phập phều. - Cây bình bát, bần quây quần thành chòm, thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất - Đước mọc san sát, thẳng đuột hà sa số. 2 Đất, cối, nhà cửa Cà Mau: Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài Mưa hối hả, mưa phũ, chóng tạnhhối hả phũ 1 Mưa Cà Mau: - Đước mọc san sát, thẳng đuột hằng hà (10) - Đước mọc san sát, thẳng đuột hằng hà sa số. phập phều Đất nẻ chân chim - sím n¾ng chiỊu m a - phËp phÒu, - quây quần, - thẳng đuột - hà sa - nung đúc, - l u truyền - Đất nẻ chân chim, phập phều. - Cây bình bát, bần quây quần thành chòm, thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất - Đước mọc san sát, thẳng đuột hà sa số. 2 Đất, cối, nhà cửa Cà Mau: Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài Mưa hối hả, mưa phũ, chóng tạnhhối hả phũ 1 Mưa Cà Mau: (11)- M a hối hả , m a phũ, chóng tạnh 1 M a Cà Mau. - Đất nẻ chân chim, phập phều. - Cây bình bát, bần quây quần thành chòm, thành rặng, r di, cm sõu vào lịng đất. - Nhµ cưa dùng däc theo bê kªnh, dưới hàng đước xanh rì Từ nhà sang nhà phải leo trờn cu bng thõn cõy c. 2 Đất, cèi, nhµ cưa ë Cµ Mau. Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài (12)(13)3 Tính cách người Cà Mau: Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài - phập phều, - quây quần, - thẳng đuột - nung đúc, - l u truyền - M a hối hả , m a phũ, chóng tạnh 1 M a Cà Mau. - Cây bình bát, bần quây quần thành chòm, thành rặng, r di, cắm sâu vào lịng đất. - Nhµ cưa dùng däc theo bê kªnh, dưới hàng đước xanh rì Từ nhà sang nhà phải leo cầu thân đước. 2 Đất, cối, nhà cửa Cà Mau. (14)(15)3 Tính cách người Cà Mau: Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Luyện đọc Tìm hiểu bài - phập phều, - quây quần, - thẳng đuột - nung đúc, - l u truyền - M a hèi h¶ , m a rÊt phị, chóng tạnh 1 M a Cà Mau. - Cây bình bát, bần quây quần thành chòm, thành rỈng, rễ dài, cắm sâu vào lịng đất. - Nhà cửa dựng dọc theo bờ kênh, di nhng hàng đước xanh rì Từ nhà sang nhà phải leo cầu thân c. 2 Đất, cối, nhà cửa Cà Mau. (16)Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Sự khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Cà Mau. (17) Cà Mau đất m a dông Vào tháng ba, tháng t , sớm nắng chiều m a Đang nắng đó, m a đổ xuống M a hối hả, không kịp chạy vào nhà M a phũ, hồi tạnh hẳn Trong m a th ờng dông Cà Mau đất xốp Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nhà rạn nứt Trên đất phập phều gió, dơng nh thế, đứng lẻ khó mà chống với thịnh nộ trời Cây bình bát, bần phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất Nhiều đ ớc Đ ớc mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột nh hà sa số dù xanh cắm bãi Nhà cửa dựng dọc theo bờ kênh, d ới hàng đ ớc xanh rì Nhà sang nhà phải leo cầu thân đ ớc (18)Mai Văn Tạo Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011 (19) Cà Mau đất m a dông Vào tháng ba, tháng t , sớm nắng chiều m a Đang nắng đó, m a đổ xuống M a hối hả, khơng kịp chạy vào nhà M a phũ, hồi tạnh hẳn Trong m a th ờng dông Cà Mau đất xốp Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nhà rạn nứt Trên đất phập phều gió, dơng nh thế, đứng lẻ khó mà chống với thịnh nộ trời Cây bình bát, bần phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất Nhiều đ ớc Đ ớc mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột nh hà sa số dù xanh cắm bãi Nhà cửa dựng dọc theo bờ kênh, d ới hàng đ ớc xanh rì Nhà sang nhà phải leo cầu thân đ ớc Sống đất mà ngày x a, d ới sông “sấu cản mũi thuyền”, cạn “hổ rình xem hát’ này, ng ời phải thông minh giàu nghị lực Họ (20)Sống đất mà ngày x a, d ới sông “sấu cản mũi thuyền”, cạn “hổ rình xem hát’ này, ng ời phải thơng minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe huyền thoại ng ời vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần th ợng võ cha ông đ ợc nung đúc l u truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc. (21)Sống đất mà ngày x a, d ới sông “sấu cản mũi thuyền”, cạn “hổ rình xem hát’ này, ng ời phải thơng minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe huyền thoại ng ời vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần th ợng võ cha ông đ ợc nung đúc l u truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc. (22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dat Ca mau, Dat Ca mau