Kiểm tra 15 phút - Tính chất phép nhân phân số

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:55

Số nghịch đảo của -.[r] (1)Tuần 29 – Tiết 86- Kiểm tra: 15phút   2 Câu Số nghịch đảo - lµ: A - B 125 - C 125   :   0,25 C©u KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh    b»ng:  A 4 B - C 12 x  C©u BiÕt  th× x b»ng: A - D 12 B - D C©u Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý (nÕu cã thÓ): a) ö 4æ 7÷ + ç + 20180 ÷ ç ÷ è8 ø 5ç b) 17    0,9  25 19 25 19 - c) - + + : 13 23 23 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Mỗi ý đúng cho điểm C©u §¸p ¸n D C C C  D (2) Câu (2®iÓm) a) 4æ 7ö + ç - ÷ + 20180 ÷ ç ÷ ç è ø 5 7 = + - +1 5 7 = + - +1 5 æ æ 7ö ö ç =ç - ÷ + +1÷ ÷ ÷ ç ç ÷ ÷ ç ç è5 ø è2 ø =0+ = b) 2,5 ®iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 17    0,9  25 19 25 19   17           0,9  25 25   19 19  1   0,9 2,9 2, ®iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 -5 + + : 13 23 23 -5 7 =- + + 13 23 23 =- + 13 - 30 = 117 c) - ®iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 phút - Tính chất phép nhân phân số, Kiểm tra 15 phút - Tính chất phép nhân phân số