DIA LI 4 HOAT DONG SAN XUAT CUA NGUOI DAN O TAYNGUYEN tt

17 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:54

- CÇn ph¶i b¶o vÖ, khai th¸c rõng hîp lý vµ trång lại rừng ở những nơi đất trống, đồi trọc.... Trång vµ ch¨m sãc rõng..[r] (1)ĐỊA LÍ Hoạt động sản xuất ng êi d©n ë t©y nguyªn (tiÕp theo) (2) S«ng Xª Xan S«ng Xrª P«k S«ng Ba S«ng §ång Nai LượcưđồưcácưsôngưchínhưởưTâyưNguyên (3) - T©y Nguyªn cã nhiÒu s«ng - S«ng ë T©y Nguyªn l¾m th¸c ghÒnh - Cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông søc níc lµm thuû ®iÖn (4) Thuû ®iÖn Y- a- li (5) (6) Khai th¸c søc níc - T©y Nguyªn cã nhiÒu s«ng - S«ng ë T©y Nguyªn l¾m th¸c ghÒnh - Cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông søc níc lµm thuû ®iÖn (7) Rõng vµ khai th¸c rõng ë T©y Nguyªn - T©y Nguyªn cã lo¹i rõng chÝnh: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp (8) Rừng rậm nhiệt đới Rõng khép (9) Rõng vµ khai th¸c rõng ë T©y Nguyªn - T©y Nguyªn cã lo¹i rõng chÝnh: Rõng rËm nhiÖt đới và rừng khộp - Rõng ë T©y Nguyªn cã nhiÒu gç vµ c¸c l©m s¶n quý kh¸c (10) B¸o Voi Xø së cña nhiÒu lo¹i thó quý nh: GÊu ®en Hæ (11) Quan s¸t tranh vµ nªu quy tr×nh lµm c¸c sản phẩm đồ gỗ nh bàn, ghế, …? (12) Quy trình làm các sản phẩm đồ gỗ nh bàn, ghế: (13) Nguyªn nh©n cña viÖc rõng bÞ tµn ph¸: ChÆt ph¸ rõng §èt ph¸ rõng Sèng du canh, du c (14) HËu qu¶ cña viÖc tµn ph¸ rõng: Lò lôt Sạt lở đất (15) Rõng vµ khai th¸c rõng ë T©y Nguyªn - T©y Nguyªn cã lo¹i rõng chÝnh: Rõng rËm nhiÖt đới và rừng khộp - Rõng ë T©y Nguyªn cã nhiÒu gç vµ c¸c l©m s¶n quý kh¸c - CÇn ph¶i b¶o vÖ, khai th¸c rõng hîp lý vµ trång lại rừng nơi đất trống, đồi trọc (16) Trång vµ ch¨m sãc rõng (17) - (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: DIA LI 4 HOAT DONG SAN XUAT CUA NGUOI DAN O TAYNGUYEN tt, DIA LI 4 HOAT DONG SAN XUAT CUA NGUOI DAN O TAYNGUYEN tt