Bai7Phepnhancacphanthucdaiso

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:53

Híng dÉn bµi 41/SGK Đố em điền đợc và chỗ trống của dãy phép nhân dới đây những phân thức có mÉu thøc b»ng tö thøc céng víi 1.[r] (1)C¸c thÇy c« gi¸o (2) KiÓm tra bµi cò Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai ph©n sè vµ nªu c«ng thøc tæng qu¸t? Quy t¾c: Muèn nh©n hai ph©n sè, ta nh©n c¸c tö víi vµ nh©n c¸c mÉu víi Tæng qu¸t: a b c d a.c = b.d ( b, d ≠ ) (3) 2 3x x - 25 ?1 Cho hai ph©n thøc: Vµ 6x3 x+5 Còng lµm nh nh©n hai ph©n sè, h·y nh©n nh©ntötövíi víitötövµ mÉu mÉu víi víi mÉu mẫu hai phân thức này để đợc phân thức Quy t¾c Muèn nh©n hai ph©n thøc, ta nh©n c¸c tö thøc víi nhau, c¸c mÉu thøc víi (4) VÝ dô: Thùc hiÖn phÐp nh©n ph©n thøc x  3x  6 x2 x2 3x    x     = 2x  8x  2x  8x  2x  8x  Bíc 1: nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu 3x ( x  2) x ( x  2)   ( x  x  4) 2( x  2) Bíc 2: Rót gän kÕt qu¶( nÕu cã) C¸c bíc thùc hiÖn phÐp nh©n c¸c ph©n thøc 3x  2( x  2) (5) C¸c bíc thùc hiÖn nh©n phÐp hai ph©n thøc Bíc 1: Nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu Bíc 2: Rót gän kÕt qu¶ (nÕu cã) ?2 Lµm tÝnh nh©n ph©n thøc  x  13 2x5  3x      x  13  ?3 Thùc hiÖn phÐp tÝnh x  x   x  1  1 x 2 x  3 (6) TÝnh chÊt phÐp nh©n ph©n sè TÝnh chÊt phÐp nh©n c¸c ph©n thøc + Giao ho¸n + KÕt hîp +Nh©n víi +Phân phối đối víi phÐp céng a c c a    b d d b a c e a c e         b d f b d f  A C C A    B D D B  A C E A C E          B D F B  D F  a a a 1 1  b b b a c e a c a e        b d f  b d b f A C E A C A E        B D F B D B F (7) TÝnh chÊt phÐp nh©n c¸c ph©n thøc A C C A    B D D B + Giao ho¸n  A C E A C E          B D F B  D F  + KÕt hîp A C E A C A E + Phân phối phép cộng        B D F B D B F ?4 TÝnh nhanh 3x  x   x  7x  x 2x  x  7x  3x  x 1 (8) ?4 TÝnh nhanh 3x  x   x  7x  = = x 2x  x  7x  3x  x 1 x x  7x  3x  x 1  3x  x 1 x  x  7x  = x 2x  x 2x  (9) Bµi tËp 1: Rót gän biÓu thøc sau x   x 1 x 1     x 1  x  x   C¸ch 1: Thùc hiÖn theo thø tù phÐp to¸n ngoÆc tríc ngoµi ngoÆc sau Cách 2: Dùng tính chất phân phối phép nhân đối víi phÐp céng (10) a) Bµi tËp 2: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c lêi gi¶i sau? Ch÷a bµi a) Kết cha đợc rút gọn y  3x  y 3 x 2 2      3x   4 y y  x = 11x  y  11x y       4 11x  y  2  15 x  y  15 x.2 y 30        b)   y  x  y x xy c) b) §óng 11x y 3y  22 x c) Sai Söa l¹i lµ  x  36 x  6 x  6    x  36  x  6 x  6    x  10  x 2( x  5)  x x  10  x 2( x  5)  x 3( x  6)  2( x  5)  x   x  6   3 x  6    2 x  5 x  2( x  5) (11) Híng dÉn häc ë nhµ + Häc thuéc quy t¾c nh©n hai ph©n thøc, vµ c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n ph©n thøc + Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 40,41/ SGK; 29,30,31/ SBT + Ôn tập định nghĩa hai số nghịch đảo và quy tắc phÐp chia ph©n sè (12) Híng dÉn bµi 41/SGK Đố em điền đợc và chỗ trống dãy phép nhân dới đây phân thức có mÉu thøc b»ng tö thøc céng víi 1 x x 1   x x 1 x  x 7 (13) TÝnh nhanh x x4 x 1 x 1 + x 3 x  x  x 1 (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai7Phepnhancacphanthucdaiso, Bai7Phepnhancacphanthucdaiso