DOWNLOAD file đề KT

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:53

Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số A.. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?.[r] (1)TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI TỔ TOÁN ĐỀ MẪU BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi MẪU 005 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………… SBD:…… ……… Câu Tìm điểm cực tiểu đồ thị hàm số A y =- x +x æ 2÷ ö Nç ç1; ÷ ÷ ÷ ç è ø B Q ( 1;0) æ 2ö ÷ Pç ç- 1;- ÷ ÷ ÷ ç è ø C D M ( - 1;0) Câu Biết hàm số y = - x + 3x - có đồ thị hình vẽ Tìm tất các giá trị tham số m để phương trình x - 3x - 1+ m = có nghiệm lớn A m £ 1, m > B m £ Câu Tính giá trị lớn hàm số A max f (x) = 2017 ¡ B C m £ f (x) = - x4 - 3x2 + 2018 trên ¡ max f (x) = 2016 ¡ C max f (x) = 2019 ¡ y= Câu Với giá trị nào m thì giá trị nhỏ hàm số A m = ± 19 Câu Hàm số A y =- D m > - B m = ±2 D max f (x) = 2018 ¡ x- 1 é ù ê2;5ú x + m2 trên ë ûbằng ? C m = ±1 D m = ±3 x + x +1 đồng biến trên khoảng nào? ( - 1; +¥ ) B ( - 1;1) C ( - ¥ ;1) 2- 3x + x2 y= x2 - là Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số A B C Câu Nếu hàm số y = f (x) thỏa mãn lim f (x) = - ¥ x®1- thì đồ thị hàm số D ( - ¥ ;- 1) và ( 1; +¥ ) D y = f (x) có đường tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình A x = B y = C x = - Câu Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau D y = - Trang 1/7 - Mã đề thi 005 (2) x - - f '(x) 0 + + + - f(x) Điểm cực đại hàm số là A x = - B x = C x = D x = Câu Cho hàm số y  f (x) có đạo hàm trêm K (K là khoảng, đoạn nửa khoảng) Khẳng định nào sau đây đúng? A Nếu f '(x) £ 0, " x Î K thì hàm số f (x) nghịch biến trên K B Nếu f '(x) ³ 0, " x Î K thì hàm số f (x) đồng biến trên K C Nếu f '(x) > 0, " x Î K thì hàm số f (x) nghịch biến trên K D Nếu f '(x) > 0, " x Î K thì hàm số f (x) đồng biến trên K Câu 10 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau Khẳng định nào sau đây đúng? A Hàm số nghich biến trên ( - ¥ ;1) æ 1ö ç ÷ ç- ¥ ; ÷ ÷ ÷ ç 4ø è C Hàm số nghich biến trên B Hàm số đồng biến trên ( - ¥ ;1) D Hàm số nghịch biến trên æ ç ç ; +¥ ç è4 ö ÷ ÷ ÷ ÷ ø y = x4 - 2(m - 1)x2 + m - đồng biến trên khoảng (1;3) Câu 11 (*)Tổng các số tự nhiên m để hàm số là A B C D Câu 12 Đường cong hình vẽ là đồ thị hàm số nào đây? y= A 2x + x +1 B y= 2x + x- Câu 13 Tìm tất các giá trị thực m để hàm số C y= 2x - x- y= D y = mx4 - ( m + 1) x2 + 2m - 2x + x +1 có điểm cực trị ? Trang 2/7 - Mã đề thi 005 (3) ém < - ê êm > ë B ê A - < m < C m > - D m < - Câu 14 Tích các giá trị m để đường thẳng d : y = - x + m cắt đồ thị hàm số phân biệt A, B cho AB = 2 là A -7 B C -2 y= - 2x + x + hai điểm D -1 ( ) x - h;x0 + h , h > f '(x0) = Câu 15 Cho hàm số y = f (x) có và đạo hàm cấp hai khoảng Khi đó khẳng định nào sau đây sai? A Nếu f ''(x0) ¹ thì hàm số đạt cực trị điểm B Nếu f ''(x0) < thì x0 là điểm cực đại hàm số C Nếu f ''(x0) > thì x0 là điểm cực đại hàm số D Nếu f ''(x0) > thì x0 là điểm cực tiểu hàm số Câu 16 (*)Tìm m để đồ thị hàm số x0 ( ) y = x4 - m2 - m + x2 + m - có điểm cực đại và hai điểm cực tiểu cho khoảng cách hai điểm cực tiểu ngắn m= A B m= - m= C y= Câu 17 Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số A B D m=- x +2 x - 4x + m có đúng tiệm cận đứng C -12 D -8 Câu 18 Tính tổng tất các giá trị nguyên tham số m để hàm số x - mx2 + (2m - 3)x - m + luôn nghịch biến trên tập xác định nó A - B - C D - y =- Câu 19 Tổng số nguyên lớn và nhỏ m để đồ thị hàm số y = x - 3x - 9x + m cắt trục hoành ba điểm phân biệt là A 23 B -23 C 22 D -22 Câu 20 Tìm giá trị lớn hàm số y = 2x + 5- x A B Câu 21 Điểm cực đại hàm số A y '( 2) = m=1 B C - D Û - 3.22 + 6m.2- ( m - 1) = Û 11m - 11 = Û m = y ''( 2) = - 6.2 + 6.1 = - < Þ x = C là y ''( 2) < Þ x = D Câu 22 Đường cong hình vẽ là đồ thị hàm số nào đây? Trang 3/7 - Mã đề thi 005 (4) A y = - x - 3x - B y = x - 3x + C y = x - 3x + 3x + D y = - x + 3x + lim f ( x) = lim f ( x) = - Câu 23 Cho hàm số y = f (x) có x®+¥ và x®- ¥ Khẳng định nào sau đây đúng ? A Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x = và x = - B Đồ thị hàm số đã cho có đúng tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = và y = - D Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang Câu 24 Hàm số y = - x + 8x + nghịch biến trên khoảng nào? ( 0; +¥ ) B Câu 25 Hàm số y = f ( x) A ( - 2;0) và ( 2;+¥ ) C ( - ¥ ;0) D ( - ¥ ;- 2) và ( 0;2) có đồ thị sau y 2 O 1 x 3 Hàm số A y = f ( x) ( - 2;1) đồng biến trên khoảng nào đây? B ( - 1;2) C ( - 2;- 1) y= Câu 26 Kết luận nào sau đây tính đơn điệu hàm số D ( - 1;1) 2x + x + là đúng? ( - ¥ ;- 1) và ( - 1; +¥ ) ¡ \ { - 1} B Hàm số luôn luôn đồng biến trên ( - ¥ ;- 1) và ( - 1; +¥ ) C Hàm số nghịch biến trên các khoảng ¡ \ { - 1} A Hàm số luôn luôn nghịch biến trên A Hàm số đồng biến trên các khoảng Câu 27 Với giá trị nào m thì đồ thị hàm số y x  6mx  A   1;  mx  qua điểm Trang 4/7 - Mã đề thi 005 (5) A m 1 m B m  y = f ( x) Câu 28 Cho hàm số biến thiên hình trên C A f ( x) = Câu 29 Cho hàm số A f ( x) D m 2 xác định và liên tục trên nửa khoảng Tìm tập hợp các giá trị m để phương trình æ ö ÷ ç ;2÷ ç ÷È ( 22; +¥ ç è4 ÷ ø ) ) é ê22; +¥ B ë f ( x) = m C ( - ¥ ;- 2ùúûvà éêë2; +¥ ) , có bảng có hai nghiệm phân biệt æ ç ; +¥ ç ç è4 ö ÷ ÷ ÷ ÷ ø æ ù ç ;2úÈ é ç ë22; +¥ ) ç ú ê è û D x2 + x + x + , mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? có giá trị cực đại là - B C M (- 2; - 2) là điểm cực đại f ( x) đạt cực đại x = - D M (0;1) là điểm cực tiểu Câu 30 Tìm tất các giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x - 3x + cắt đường thẳng y = m - điểm phân biệt A £ m < B < m < C < m £ D < m < Câu 31 Bảng biến thiên hình là hàm số nào các hàm số đã cho? A y= - x- x- Câu 32 Cho hàm số - x+3 x- ( C y= x+3 x - D y= - x- x- ) có đồ thị (C ) Mệnh đề nào đây đúng? y = ( x + 2) x2 - 3x + A (C ) cắt trục hoành điểm B (C ) cắt trục hoành điểm C (C ) cắt trục hoành điểm D (C ) không cắt trục hoành Câu 33 Cho hàm số lim f ( x) = x®2- B y= y = f ( x) ( - 3; 2) , xác định và liên tục trên khoảng lim+ f ( x) = - x®( - 3) , và có bảng biến thiên sau Trang 5/7 - Mã đề thi 005 (6) Mệnh đề nào đây sai? A Hàm số không có giá trị nhỏ trên khoảng B Giá trị cực đại hàm số C Giá trị lớn hàm số trên khoảng D Giá trị cực tiểu hàm số - ( - 3; 2) ( - 3; 2) Câu 34 Cho hàm số y = x - x + Mệnh đề nào đây đúng? A Hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu B Hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu C Hàm số có điểm cực trị D Hàm số có điểm cực trị Câu 35 Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị x3 y = - x2 + 3x - B y = x - 2x + C A y = x Câu 36 Tìm giá trị lớn hàm số - A y= 3x - x - trên đoạn B - D y= 2x + x- é0;2ù ê ë ú û C D ( ) ( ) C C Câu 37 Cho hàm số y = x - 3x + có đồ thị là Viết phương trình tiếp tuyến điểm x = có hoành độ A y = 2x - B y = - x + C y = - 3x + D y = - 3x + x2 - y= - 2x - 5x2 Câu 38 Tìm tất các đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x = và x= B x = - và x= C x = - D x= Câu 39 Đồ thị hàm số nào đây có tiệm cận ngang? y= A x- x +1 Câu 40 Cho hàm số y = f ( x) 9- x2 y= x B 2x2 + y= x C D y = x - có bảng biến thiên sau Trang 6/7 - Mã đề thi 005 (7) Tìm số nghiệm phương trình A f ( x) - = B C D f ( x) = x3 + ax2 +bx + c f ( 1) = - Câu 41 Biết hàm số đạt cực tiểu điểm x = 1, hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Tính giá trị hàm số x = A f ( 3) = 81 B f ( 3) = 27 C f ( 3) = 29 D và đồ thị f ( 3) = - 29 Câu 42 Tìm tọa độ giao điểm I đồ thị hàm số y = 4x - 3x với đường thẳng y = - x + A I ( 2;2) B I ( 2;1) C I ( 1;1) D I ( 1;2) HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 005 (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: DOWNLOAD file đề KT, DOWNLOAD file đề KT