DOWNLOAD file đề KT

2 0 0
 • Loading ...
  Loading ...
  Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:51

Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất của ngân hàng là 8%/năm và lãi hàng năm được nhập vào v[r] (1)TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT Mã đề thi 003 √ Câu Cho a là số thực dương Giá trị biểu thức P = a a A a B a5 C a D a 2020 √ 2021 √ Câu Tính giá trị biểu thức P = + 4 3−7 √ √ √ B P = −1 C P = − D P = + A P = − 2−e Câu Tìm tập xác định D hàm số y = x2 − 3x − A D = R\{−1; 4} B D = R C D = (−∞; −1) ∪ (4; +∞) D D = (−∞; −1] ∪ [4; +∞) Câu Khẳng định nào n là khẳng định SAI √ m √ n √ √ sau đây m A − > 5−1 ⇔m<n B > ⇔m>n m n √ m √ n 3 1 < ⇔ m > n D > ⇔ m < n C Câu Cho số thực a , và biểu thức P = log23 a2 Khẳng định nào sau đây đúng? A P = log23 a B P = log23 |a| C P = log23 |a| D P = log23 a Câu Trong  √ các đẳng thức sau, đẳng thức nào SAI? A ln 4e = + ln B ln 2e2 = + ln  D ln(e) = C ln 2e = ln −  Câu Cho log2020 a = 2019 và log2 b = 2020 Tính I = 2log2020 log2020 (2020a) + log 14 b2 A I = 2020 B I = 2019 C I = −2018 Câu Cho loga b = và loga c = −3 Tính logbc ba A B -1 C  Câu Tập xác định hàm số y = log2 − 2x − x2 là: A D = (−1; 3) B D = (0; 1) C D = (−1; 1) D I = D -6 D D = (−3; 1) Câu 10 Tìm khẳng định SAI các khẳng định sau: 0 √ 0 A 23x+1 = 3.23x+1 ln B x = √31 x 0 2 x x C log3 x = x ln D (2 ) = ln x  Câu 11 Tìm tất các giá trị m để hàm số y = log3 4x2 − 4x − 3m xác định trên R B m ≥ 34 C m ≥ − 13 D m < A m < − 13 Câu 12 Giải phương trình log4 (x − 2) = A x = 66 B x = 14 C x = 62 Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 32x−1 = 27 A x = −1 B x = C x = D x = 83 D x = Câu 14 Cho phương trình 25 x − 20.5 x−1 + = Khi đặt t = x > 0, ta phương trình nào sau đây? A t − 20t + = B t2 − = C t2 − 20t + = D t2 − 4t + = Câu 15 Tìm giá trị thực tham số m để phương trình log22 x − mlog2 x + = có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1 x2 = A m = B m = −3 C m = D m = −1 Trang 1/4 Mã đề 003 (2) Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình log 21 (x2 − 3x + 2) ≥ −1 là: A [0; 2] B [0; 1) ∪ (2; 3] C [0; 2) ∪ (3; 7] D (−∞; 1) Câu 17 Anh Nam mong muốn sau năm có tỷ để mua nhà Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân hàng khoản tiền tiết kiệm hàng năm gần với giá trị nào sau đây, biết lãi suất ngân hàng là 8%/năm và lãi hàng năm nhập vào vốn A 252,435 triệu B 251,345 triệu C 254,5 triệu D 253,435 triệu Câu 18 Cho các hàm số y = a x , y = logb x, y = logc x có đồ thị hình vẽ Chọn khẳng định đúng các khẳng định đây? A b > a > c B c > b > a C b > c > a D a > b > c p Câu 19 Cho dãy số (un ) thỏa mãn log u1 + + log u1 − log u6 = log u6 và un+1 = 2un ; un > với n ≥ Tính u1 B 10 − log C 512 D − 10 log A 512 Câu 20 Tìm giá trị n biết A 12 log2 x B + log22 x + log23 x + + log2n x C 11 = 45 log2 x luôn đúng với x > D 10 Trang 2/4 Mã đề 003 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DOWNLOAD file đề KT, DOWNLOAD file đề KT