DE THI HKII LY 9

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:51

TỰ LUẬN: 7 ®iÓm Câu 71,5 ®iÓm Quan sát hình vẽ máy biến thế, nếu đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn thứ cấp có sáng lên không?. [r] (1)ßng gd & §t quËn hång bµng Thø ba ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2012 ĐỀ I/ tr¾c nghiÖm:(2 ®iÓm): Chọn câu trả lời đúng Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây: A Luôn luôn tăng B Luôn luôn giảm C Luân phiên tăng, giảm D luôn luôn không đổi Câu 2: Để truyền công suất điện, đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: A tăng lần B tăng lần C giảm lần D không tăng, không giảm Câu 3: Trường hợp nào đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ ? A Khi ta ngắm bông hoa trước mắt B Khi ta xem chiếu bóng C Khi ta quan sát cá vàng bơi bể cá cảnh D Khi ta soi gương Câu4: Đặt cây nến trước TKHT Hãy câu sai các câu sau? A Ta có thể thu ảnh cây nến trên màn ảnh B Ảnh cây nến trên màn có thể lớn nhỏ cây nến C Ảnh cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật ảo D Ảnh ảo cây nến luôn lớn cây nến Câu5: Trong các thông tin sau đây, thông tin nào không phù hợp với TKPK? A Vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo B Ảnh luôn lớn vật C Ảnh và vật luôn cùng chiều D Ảnh nằm gần thấu kính vật Câu6: Trên giá đỡ cái kính có ghi 2,5x Đó là: A Một TKHT có tiêu cự 2,5 cm B Một TKPK có tiêu cự 10 cm C Một TKHT có tiêu cự 10 cm D Một TKPK có tiêu cự 2,5 cm Câu 7: Ảnh vật trên phim máy ảnh bình thường là A Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ vật B Ảnh ảo , cùng chiều và nhỏ vật C Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ vật Câu Kính cận là loại kính gì? A.Kính phẳng B.Thấu kính hội tụ C.Thấu kính phân kỳ D.Cả ba đáp án sai II tù luËn:(8 ®iÓm) Câu 9: Cuộn sơ cấp máy biến có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 40000 vòng Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 400V a, Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp b, Điện trở đường dây truyền là 40  , công suất truyền là 000 000W Tính công suất hao phí trên đường truyền tỏa nhiệt trên dây? Bài10:Một người đứng chụp ảnh cao 1,6 m cách máy ảnh 2m Biết khoảng cách từ vật kính đến phim cm a Tính chiều cao ảnh người đó trên phim b Tính tiêu cự vật kính c Nếu người đó di chuyển xa 4m thì phải điều chỉnh máy ảnh nào? ĐỀ A.TRẮC NGHIỆM: ( đ) Chọn ý đúng câu và ghi vào giấy thi: Câu 1: Máy phát điện xoay chiều dùng để: A biến đổi điện thành B biến đổi thành điện C biến đổi điện thành nhiệt D biến đổi hóa thành điện Câu 2: Dòng điện xoay chiều có thể gây tác dụng nào sau đây? A Tác dụng từ, quang, nhiệt, sinh lí B Tác dụng điện, quang, nhiệt, sinh lí C.Tác dụng từ, quang, nhiệt, điện D Tác dụng từ, quang, điện, sinh lí (2) Câu 3: Hai phận chính máy biến gồm: A khung dây dẫn và nam châm B hai cuộn dây dẫn có số vòng khác và nam châm C ống dây dẫn có lõi sắt D.hai cuộn dây dẫn có số vòng khác và lõi sắt Câu 4: Dòng điện xoay chiều là dòng điện: A đổi chiều liên tục không theo chu kì B lúc thì có chiều này, lúc thì có chiều ngược lại C.luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì D có chiều không thay đổi Câu 5: Cuộn sơ cấp máy biến có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 50 vòng Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 12V thì hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế: A 9V B.4,5V C 3V D 1,5V Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm, máy hoạt động thì nam châm có tác dụng: A tạo từ trường B làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây tăng C làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây giảm D.làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên Câu 7: Đặc điểm nào sau đây phù hợp với thấu kính phân kì? A Phần rìa mỏng phần B Phần rìa dày phần C.Phần rìa phần D.Phần rìa mỏng dày phần Câu 8: Câu nào sau đây đúng? A Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh B Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh C.Mắt tương đối giống với máy ảnh không tinh vi máy ảnh D.Mắt tương đối giống với máy ảnh tinh vi máy ảnh nhiều Câu 9: Kính lúp có số bội giác 2,5x thì có tiêu cự là: A 10mm B 10cm C 10dm D 10m Câu 10: Trường hợp nào đây mắt phải điều tiết mạnh nhất? A Nhìn vật điểm cực cận B.Nhìn vật đặt gần mắt điểm cực cận C.Nhìn vật nằm khoảng từ điểm cực cận tới điểm cực viễn D.Nhìn vật điểm cực viễn Câu 11: Nhìn tờ giấy trắng qua hai lọc màu đỏ và màu lục, ta thấy tờ giấy có: A màu đỏ B màu lục C màu đen D màu trắng Câu 12: Trường hợp nào đây ánh sáng trắng không bị phân tích? A Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào gương phẳng B.Chiếu tia sáng trắng qua lăng kính C Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào mặt ghi âm đĩa CD D Chiếu chùm sáng trắng vào bong bóng xà phòng B TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1: (1đ) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Câu 2: (1,5đ) Nêu đường truyền ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì Câu 3: (1,25đ) Nêu các cách làm giảm công suất hao phí Cách nào có lợi hơn? Giải thích Câu 4:(1,5đ) Nêu các tác dụng ánh sáng và biến đổi lượng tác dụng này Câu 5: ( 1,75đ) Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính môt thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm, điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh A/B/ cao gấp 2,5 lần vật AB a) Vẽ ảnh vât AB theo đúng tỉ lệ b) Hỏi ảnh và vật cách thấu kính bao nhiêu cm? ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: điểm Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu Khi nào xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều cuộn dây dẫn kín? A Cho cuộn dây dẫn điện kín quay từ trường nam châm điện B Đưa nam châm lại gần cuộn dây C Đưa cuộn dây dẫn điện kín lại gần nam châm điện D Tăng dòng điện chạy nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín Câu Trường hợp nào sau đây dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín không đổi chiều A Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây tăng mà giảm B Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây giảm mà tăng C Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây tăng mà tăng (3) D Trường hợp A và B đúng Câu Một máy biến dùng nhà cần phải hạ hiệu điện từ 220 V xuống còn V và 3V Cuộn sơ cấp có 4000 vòng Số vòng cuộn thứ cấp tương ứng là: A 100 vòng và 50 vòng B 109 vòng và 54 vòng C 110 vòng và 55 vòng D 120 vòng và 60 vòng Câu Hiện tượng nào sau đây là tượng khúc xạ ánh sáng? A Tia sáng đến mặt gương bị hắt lại B Tia sáng từ môi trường suốt này đến môi trường suốt khác, bị gãy khúc mặt phân cách C Tia sáng từ môi trường suốt này đến môi trường suốt khác, bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường D Tia sáng đến mặt nước bị hắt trở lại không khí Câu Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao vật AB Điều nào sau đây là đúng nhất? A OA = f B OA = 2f C OA > f D OA< f Câu Một tờ giấy chiếu ánh sáng trắng có màu đỏ, chiếu ánh sáng xanh có màu đen Vậy chiếu ánh sáng đỏ có màu gì? A Màu trắng B Màu đỏ C Màu xanh D Màu vàng Câu Ba bạn Thanh, Minh, Loan có đặc điểm mắt sau:Loan nhìn rõ các vật cách mắt 1m trở lại, Minh nhìn rõ các vật cách mắt từ 25 cm trở ra; Thanh nhìn rõ các vật từ 50cm trở vào, ngoài thì nhìn rõ A Thanh: Cận thị, Minh: Viễn thị; Loan: Bình thường B Thanh: Cận thị, Minh: Bình thường; Loan: Viễn thị C Thanh: Viễn thị, Minh: Bình thường; Loan: cận thị D Thanh: Bình thường, Minh: Viễn thị; Loan: Cận thị Câu Một kính lúp có độ bội giác G = 10x Tiêu cự kính lúp bao nhiêu? Muốn quan sát vật, ta phải đặt vật khoảng nào trước kính? A Tiêu cự 10 cm, phải đặt vật xa 10 cm B Tiêu cự cm, phải đặt vật xa cm C Tiêu cự 2.5 cm, phải đặt vật gần 2.5 cm D Tiêu cự 2.5cm, phải đặt vật xa 2.5 cm Câu Một học sinh cao 1.5m đứng cách máy ảnh 3m, từ vật kính đến phim là 5cm Chiều cao học sinh trên phim là: A 0.5cm B 1.5cm C 2.5cm D 3cm II TỰ LUẬN: điểm Câu 11 ( 2.5 đ)Cho hình vẽ () là trục chính, O là quang tâm thấu kính và cho đường tia sáng qua thấu kính đó a Thấu kính là hội tụ hay phân kì? Giải thích ( điểm) b Bằng cách vẽ hãy xác định tiêu điểm thấu kính ( 1.5 điểm) () Câu 12.( 2.5 đ) Ở đầu đường dây tải điện, đặt máy tăng với các cuộn dây có số vòng là 1000 vòng và 15000 vòng Hiệu điện đặt vào cuộn sơ cấp máy tăng là 1000 V, công suất điện tải là 150 000 W a) Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng thế? (0,5đ) b) Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết điện trở tổng cộng đường dây này là 100 Ω? (1đ) c/ Nếu đường kính tiết diện tăng lên 1,5 lần thì công suất hao phí điện tăng, giảm bao nhiêu lần? (1đ) (các đại lượng khác không thay đổi) ĐỀ I Lý thuyết: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Phân biệt tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng Câu 2: (2 điểm) Điểm cực viễn, điểm cực cận mắt là gì? Câu 3: (1 điểm) Khi tăng tiết diện lên 1,5 lần và tăng hiệu điện đầu đường dây tải điện lên 20 lần thì hao phí điện giảm, tăng bao nhiêu lần? Vì sao? II Bài tập: (5 điểm) Bài 1: (2 điểm) (4) Một máy biến dùng nhà cần phải hạ hiệu điện từ 220V xuống còn 6V và 3V Cuộn sơ cấp có 4000 vòng Tính số vòng dây các cuộn thứ cấp tương ứng Bài 2: (3 điểm) Vật kính máy ảnh là thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm Máy ảnh hướng để chụp ảnh vật cao 40cm, đặt cách máy 1,2m a Hãy dựng ảnh vật trên phim b Dựa vào hình vẽ để tính độ cao ảnh trên phim ĐỀ Câu 1: a/ Nêu cấu tạo và hoạt động máy phát điện xoay chiều? b/ Đặt thấu kính hội tụ (f=20cm) cách thấu kính hội tụ (f = 30cm) nào để chiếu tia sáng // trục chính thấu kính sau qua thấu kính là tia sáng // với trục chính Câu 2: Một khu dân cư tiêu thụ công suất điện trung bình là 13,2KW, các thiết bị sử dụng điện làm việc hiệu điện là 220V a Tính công suất hao phí trên đường dây Biết điện trở tổng cộng đường dây tải điện là 5 b Nếu khu dân cư đặt máy biến để hạ hiệu điện 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây trường hợp này là bao nhiêu? Hãy so sánh kết này với kết câu a Câu 3: Trên hình vẽ, Δ là trục chính thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh vật tạo thấu kính Bằng cách vẽ hãy xác định vị trí thấu kính và các tiêu điểm B’ B  a/ A A’  B A A’ b/ B’ Câu 4: Dùng kính lúp để quan sát vật nhỏ cách kính 2,5cm, thì thấy ảnh cách thấu kính 32,5cm Hỏi kính lúp có số bội giác là bao nhiêu X Ảnh cao vật bao nhiêu lần? ĐỀ I-Trắc nghiệm: (5 điểm) khoanh tròn vào các chữ A,B, C, D câu đúng Câu 1: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để: A Biến đổi điện thành B Biến đổi thành điện C Biến đổi nhiệt thành điện D Biến đổi quang thành điện Câu 2: Khi nhìn vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm: A Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ vật B Ảnh ảo, cùng chiều, lớn vật C Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ vật D Ảnh thật, ngược chiều, lớn vật.Đề kiểm tra Câu 3: Khi nói thủy tinh thể mắt Câu kết luận không đúng là: A Thủy tinh thể là thấu kính hội tụ B Thủy tinh thể có độ cong thay đổi C Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi D Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi Câu Trong các nhà máy phát điện, nhà máy gây ô nhiễm nhiều là: A Nhiệt đện B Thủy điện C Điện gió D Điện Mặt trời Câu Nội dung định luật bảo toàn chuyển hóa lượng là: A Năng lượng không tự sinh không tự mà có thể biến đổi từ vật này sang vật khác B Năng lượng có thể tự sinh tự và có thể truyền từ vật này sang vật khác C Năng lượng không tự sinh không tự mà biến đổi từ dạng này sang dạng khác truyền từ vật này sang vật khác D Năng lượng có thể tự sinh tự và có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác (5) Câu Cuộn sơ cấp máy biến có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 6,6V thì hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế: A 1,5V B 3V C 4,5V D 9V Câu Để có ánh sáng màu vàng ta có thể trộn các ánh sáng màu: A Đỏ và lục B Trắng và lam C Lam và lục D.Trắng và lục Câu Cách làm nào sau đây tạo trộn các ánh sáng màu A Chiếu chùm ánh sáng đỏ vào bìa màu vàng B Chiếu chùm sáng đỏ qua kính lọc màu vàng C.Chiếu chùm sáng đỏ và chùm sáng vàng vào tờ giấy trắng D.Chiếu chùm sáng trắng qua kính lọc màu đỏ và sau đó qua kính lọc màu vàng Câu Nếu tăng hiệu điện hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây dẫn là: A Tăng lên 100 lần B Giảm 100 lần C Tăng lên 200 lần D Giảm 10000 lần II- Tự luận: Bài 11: Một nhà máy phát điện tốn trung bình 10 than đá Biết lượng 1kg than bị đốt cháy là 2,93.107J, hiệu suất cùa nhà máy là 25% Hãy tính công suất điện trung bình nhà máy? Bài 12: Một vật AB cao cm đặt vuông góc với trục chính thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật a) Thấu kính là thấu kính loại gì? Vì sao? b) Bằng hình vê hãy xác định quang tâm, tiêu điểm thấu kính c) Biết thấu kính có tiêu cự 12 cm và vật cách thấu kính khoảng 30 cm.Tính chiều cao ảnh A’B’? ĐỀ A TRẮC NGHIỆM: ®iÓm Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau Câu Nếu tăng hiệu điện hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ: A tăng lên 100 lần C tăng lên 200 lần B giảm 100 lần D giảm 10000 lần Câu Khi nói thuỷ tinh thể mắt, câu kết luận không đúng là A Thủy tinh thể là thấu kính hội tụ B Thủy tinh thể có độ cong thay đổi C Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi D Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi Câu Các vật có màu sắc khác là vì A vật có khả tán xạ tốt tất các ánh sáng màu B vật không tán xạ bất kì ánh sáng màu nào C vật phát các màu khác D vật có khả tán xạ lọc lựa các ánh sáng màu Câu Ta nhận biết trực tiếp vật có nhiệt vật đó có khả A giữ cho nhiệt độ vật không đổi B sinh lực đẩy làm vật khác chuyển động C làm nóng vật khác D trên mặt nước Câu Biết suất toả nhiệt than đá là 27.10 J/kg.K Nhiệt lượng toả đốt cháy hoàn toàn 5kg than đá là: A 135.106kJ B 13,5.107kJ C 135.106J D 135.107J Câu Đặt vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính thấu kính phân kì Hình vẽ nào vẽ đúng ảnh A'B' AB qua thấu kính? B B A F B' A' O O A F' F A' F' C A B' (6) B' B' O A F A' O A F' F A' F' Hình B D B TỰ LUẬN: ®iÓm Câu 7(1,5 ®iÓm) Quan sát hình vẽ (máy biến thế), đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều thì bóng đèn mắc hai đầu cuộn thứ cấp có sáng lên không? Tại và cho biết hiệu điện xuất cuộn thứ cấp là hiệu điện gì? Câu 8.(2 ®iÓm) Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão và cách sửa? Câu 13 a) Muốn truyền tải công suất 2,2kW trên dây dẫn có điện trở 2Ω thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện trên hai đầu dây dẫn là 110V b)Nếu đặt hiệu điện trên vào hai đầu cuôn dây sơ cấp máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp là 400 vòng, cuộn thứ cấp là 1000 vòng Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp ? Người ta muốn hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp 220V, thì số vòng dây cuộn thứ cấp phải bao nhiêu? Câu 14 Vẽ ảnh vật sáng AB đặt trước thấu kính trường hợp sau và nêu cách vẽ ? Câu 15 Thấu kính có tiêu cự 50mm dùng làm kính lúp Tính số bội giác kính Câu 16 Vẽ hình xác định các yếu tố thấu kính B’ B A’ A (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKII LY 9, DE THI HKII LY 9