DE KIEM TRA

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:51

MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIẾT 29 NỘI DUNG Đồ thị hàm số y= a x2 Phương trình qui về bậc hai Toán lập PT Xác định nghiêm PTvà tương giao Viet.[r] (1)Trưởng THCS Lương Thế Vinh Lớp 9/ Họ và tên HS:……………………………… Bài : (4đ) KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐẠI SỐ Tiết 66 Đề A ĐIỂM Giải các phương trình sau 2x x  b x  a 3x  8x  16 0 Bài 2: (2đ) a Vẽ đồ thị hàm số y  x ( P) b.Tìm m để (P) và đường thẳng y = x+ m cắt hai điểm phân biệt Bài 3: (2đ) Giải bài toán cách lập phương trình Tính chu vi tam giác vuông biết hai cạnh góc vuông kém cm Cạnh huyền là 15 cm 2 Bài 4: (2đ) Cho phương trình x  2(m  1) x  m  0 a Tìm m để phương trình có nghiệm kép x1 x2   x b Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 Bài làm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (2) Trưởng THCS Lương Thế Vinh Lớp 9/ Họ và tên HS:……………………………… KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐẠI SỐ ĐÁP ÁN:Đề A Bài 1: (4đ)a) Đặt t = x2 0 3t2 -8t-16 = (0.5đ) t1= (tm) 3 t2= (loại) (1đ) Lập luận đúng tập nghiệm PT S  x  2; 2 (0,5đ) (0,25đ) b.ĐK: 2x= (2x-3)(x+2) (0.5đ) 2x2 –x- = (0.5đ) x1= (tm) 3 x2= (tm) (0,75đ) Bài 2: (2đ)a lập bảng đúng ít điêm (0.5đ)Vẽ đúng (0.5đ) b.Phương trình hoành độ giao điểm 2x2 +x+m = (0.5đ) m< 1/8 (0.5đ) Baì 3: (2đ) Gọi x(cm) là cạnh góc vuông thứ (x>0) Cạnh góc vuông thứ hai là x+3 (0.5đ) Phương trình : x2+(x+3)2= 152(0.5đ) x2 + 3x – 108=0 (0.5đ) giải : x1= (tm) x2= -12(ktm) Chu vi là 9+12+15= 36(cm)(0.5đ) Bài 4: (2đ) a)m=3/2(0.5đ)   x1  x2 2(m  1)   x1.x2 m  x x  1   x2 x1 b) (0.5đ) Đưa PT : m - 16m+28 =0 (0.5đ) Giải kết luận m1= 14; m2=2 (0.5đ) ĐIỂM (3) MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ TIẾT 29 NỘI DUNG Đồ thị hàm số y= a x2 Phương trình qui bậc hai Toán lập PT Xác định nghiêm PTvà tương giao Viet Nhận biết Thông hiểu câu 1đ Vận dụng Câu 4đ Câu 2đ Câu 1.5đ Tổng cộng 1(1đ) 2(4.0đ) 1(2đ) 2(1.5đ) Câu 1.5đ 1(1.5đ) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA, DE KIEM TRA