Đề thi thử THPT quốc gia

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:46

Hàm số có bảng xét dấu như trên là: A.. Tập nghiệm của bất phương trình A.[r] (1)ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG IV Câu Điều kiện bất phương trình - x + x x +3 < là: A x ³ và x ³ -3 B x ³ -1 và x ³ -3 C - x ³ và x > -3 D - x ³ và x + ³ Câu Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x - > A (x - 5) (x - 3) > B x - + - x > - x C (x - 3) x - > D x (x - 3) > Câu Bất phương trình A (1;+¥) 2x - x - có nghiệm là: > B (2;+¥) æ ö C (-¥;1) È (2; +¥) D çç- ; +¥÷÷÷ ÷ø çè Câu Tập nghiệm bất phương trình A  B Æ x2 + > C (-1; 0) D (-1; +¥) ìï 3x + ³ 2x + Câu Tập nghiệm bất phương trình ïí ïï4x + > 2x + 19 î A {6;9} B éê6;9) ë C (9;+¥) D éê6; +¥) ë Câu Nhị thức f (x ) = 2x - luôn âm khoảng nào sau đây: A (-¥; 0) B (-2; +¥) C (-¥;2) D (0;+¥) Câu Bất phương trình (m - 1) x + > có nghiệm với x khi: A m > B m = Câu Cho bảng xét dấu: C m = -1 D m < -1 (2) x -¥ f (x ) +¥ + - Hàm số có bảng xét dấu trên là: A f (x ) = x - B f (x ) = -x - C f (x ) = 16 - 8x D f (x ) = - 4x Câu Tập nghiệm bất phương trình (x - 3)(2x + 6) ³ là: A (-3; 3) B (-¥; -3) È (3; +¥) Câu 10 Tập nghiệm bất phương trình A éëê-1;2ùúû B (-1;2) C é-3; 3ù êë úû D  \ (-3; 3) x +1 < 2-x C (-¥; -1) È (2; +¥) D éêë-1;2) Câu 11 Điều kiện m đê bất phương trình (m + 1) x - m + ³ vô nghiệm là: A m Î  B m Î Æ C m Î (-1; +¥) D m Î (2; +¥) Câu 12 Tìm m để bất phương trình x + m ³ có tập nghiệm S = éêë-3; +¥) A m = -3 B m = C m = -2 D m = Câu 13 Tập nghiệm bất phương trình A (1; +¥) 2x - > là: x -1 æ 3ö B ççç-¥; ÷÷÷ È (1; +¥) ø÷ è æ3 ö æ3 ö C ççç ; +¥÷÷÷ D ççç ;1÷÷÷ ÷ø è ø÷ è4 Câu 14 Tập nghiệm bất phương trình x - 15 ³ là: A éêë6; +¥) B (-¥; 4ùûú C Æ D Đáp án khác ìï3x - 4y + 12 ³ ïï Câu 15 Miền nghiệm hệ bất phương trình : ïí x + y - ³ ïï x +1> ïï î Là miền chứa điểm nào các điểm sau? A M (1; -3) B N (-4; 3) C P (-1;5) D Đáp án khác Câu 16 Hàm số có kết xét dấu: (3) x -¥ f (x ) - +¥ + 0 - là hàm số: A f (x ) = x - 3x + B f (x ) = x + 3x + C f (x ) = (x - 1)(-x + 2) D f (x ) = -x - 3x + Câu 17 Cho các mệnh đề: (I ) Với x Î éêë-1; 4ùúû , f (x ) = x - 4x - £ (II ) Với x Î (-¥; 4) È (5;10) , g (x ) = x (III ) h (x ) = x 2 - 9x + 10 > - 5x + £ Với x Î éêë2; 3ùûú A Chỉ mệnh đề (III ) đúng B Chỉ mệnh đề (I ) và (II ) đúng C Cả ba mệnh đề điều sai D Cả ba mệnh đề điều đúng Câu 18 Khi xét dấu biểu thức f (x ) = x + 3x - 10 ta có: x2 -1 A f (x ) > -5 < x < -1 hay < x < B f (x ) > x < -5 hay -1 < x < hay x > C f (x ) > -5 < x < D f (x ) > x > -1 Câu 19 Tìm m để f (x ) = x - (m + 2) x + 8m + luôn luôn dương A (0;28) B (-¥; 0) È (28; +¥) C (-¥; 0ùúû È éêë28; +¥) D éêë 0;28ùúû Câu 20 Tìm m để f (x ) = -2x + (m - 2) x + m - luôn luôn âm A (0;2) B (-¥; 0) È (2; +¥) C (-¥; 0ùúû È éêë2; +¥) D Đáp án khác Câu 21 Tìm m để x - mx + m + < vô nghiệm A (-6;2) B (-¥; -6) È (2; +¥) C éê-6;2ùú ë û D (-¥; -6ùú È éê2; +¥) û ë (4) ì ï ïx - 4x + > Câu 22 Tập nghiệm hệ í là: ï x + 2)(x - 5) < ( ï ï î A (1; 3) B (3;5) C (-2;5) D (-2;1) È (3;5) Câu 23 Hệ bất phương trình sau vô nghiệm: ì ï x - 2x £ ï A í ï 2x + < 3x + ï ï î ì ï x2 - > ì ï ï x - 5x + < ï ï B í C í ï ï x + 8x + £ < ï ï ï î ï ï îx + x + ì ïx -1 £ D ïí ï 2x + £ ï ï î Câu 24 Cho < a < b Tập nghiệm bất phương trình (x - a )(ax + b ) > là: æ æb ö bö A (-¥; a ) È (b; +¥) B çç-¥; - ÷÷÷ È (a; +¥) C (-¥; - b) È (a; +¥) D (-¥; a ) È çç ; +¥÷÷÷ çè çèa a ø÷ ø÷ Câu 25 Tập nghiệm phương trình - 2x + - x < x + - x là: A (1;2) B (1;2ùúû C (-¥;1) HẾT D (-¥;1ùúû (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia