De thi HSG Hoa 820112012

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:45

Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng.. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.[r] (1)TRƯỜNG THCS IALY ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012 Mơn : HĨA HỌC ( Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề ) Câu (1 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân cho cân vị trí cân Sau làm thí nghiệm sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Khi Fe Al tan hồn tồn thấy cân vị trí thăng Tính m? Câu (2 điểm) Để đốt cháy 68 gam hỗn hợp khí hidro khí CO cần 89,6 lít oxi (ở đktc) Xác định thành phần phần trm ca hn hp u Câu (2 điểm) Cho 2,1 gam kim loại A hóa trị I vào nớc d thu đợc lợng H2 nhỏ 1,12 lít khí đktc Nếu cho 8,2 gam kim loại A vào nớc d lợng H2 vợt 2,24 lít đktc Xác định kim lo¹i A? Câu 4.(1,5điểm) Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất đựng lọ riêng biệt sau: a khí : Khơng khí, H2, O2, CO2 b chất rắn màu trắng : K2O, P2O5, CaO, ZnO Câu (2điểm) Cho biết khối lượng mol oxit kim loại 232 gam, thành phần khối lượng kim loại oxit 72,414% Lập cơng thức ơxit Gọi tên ơxit Câu 6.(1,5 điểm) Khử 32g Fe2O3 khí H2 dư sau phản ứng thu mg hỗn hợp chất rắn A Hoà tan hoàn toàn A dung dịch HCl dư thu 6,72l khí điều kiện tiêu chuẩn a Tính m b Tính hiệu suất phản ứng khử Fe2O3
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG Hoa 820112012, De thi HSG Hoa 820112012