Tiet 20 Vung trung du va mien nui bac bo

16 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:45

I- Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II- §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn:... Khai th¸c than Qu¶ng Ninh..[r] (1)Vùng trung du và miền núi Bắc Vùng ĐB Sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Vïng T©y Duyên Nguyªn Hải Nam Trung Bộ Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long Vïng §«ng Nam Bé Sự phân hoá lãnh thổ (2) Tiết 20 VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ I Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé §ång b»ng s«ng Hång B¾c Trung Bé Duyªn h¶i Nam Trung Bé T©y Nguyªn §«ng Nam Bé §ång b»ng s«ng Cöu Long DiÖn tÝch (Km2) D©n sè (TriÖu ngêi) 100.965 14.806 51.513 44.254 54.475 23.550 39.734 11,5 17,5 10,3 8,4 4,4 10,9 16,7 ? Quan s¸t b¶ng sè liÖu cho biÕt diÖn tÝch vµ sè d©n cña vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé? (3) Vùng có15 tỉnh: T©y B¾c tØnh (Hoµ B×nh, S¬n La, §iÖn Biªn, Lai Ch©u), §«ng B¾c: 11 tØnh (Hµ Giang, Cao B»ng, L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh, B¾c Giang, Th¸i Nguyªn, B¾c K¹n, Tuyªn Quang, Phó Thä, Yªn B¸i, với tỉnh? diện tích cảtỉnh nướcnào? = 100.965 km2 Vùng cóLµo baoCai) nhiêu Đórộng là (30,7% diÖn tÝch) và 14,4 % dân số (n¨m 2002) (4) TiÕt 20: Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé I- Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: ? Em hãy lên bảng xác định vị trÝ vµ giíi h¹n cña vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé? (5) ? Vị trí đó có ý nghÜa g× ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi? (6) TiÕt 20: Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé I- Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II- §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn: Dùa vµo B17.1SGK và kiÕn thức đã học, các em thiết lập đồ t ĐKTN& TNTN cña tiÓu vïng (7) (8) §Þa h×nh miÒn §«ng B¾c (9) Địa hình miền Đông Bắc §Þa h×nh miÒn §«ng B¾c Khai th¸c than Qu¶ng Ninh VÞnh H¹ Long (10) TiÕt 19: Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé I- Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II- §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn: TiÓu vïng §«ng B¾c: TiÓu vïng T©y B¾c: III- §Æc ®iÓm d©n c x· héi: ? Dùa vµo tranh ¶nh H17.2, SGK vµ vèn hiÓu biÕt cho biÕt: Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé cã nh÷ng d©n téc nµo? §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña hä? (11) H Mông Th¸i Các dân tộc ít người vùng Tây bắc Nïng Dao Dao (12) Ruéng bËc thang (13) ? Quan s¸t b¶ng sè liÖu 17.2 “Mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn d©n c x· héi n¨m1999”, h·y so s¸nh chØ sè ph¸t triÓn d©n c, x· héi cña tiÓu vïng T©y B¾c, §«ng B¾c so víi c¶ níc? Tiªu chÝ Mật độ dân số Tû lÖ gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè Tû lÖ hé nghÌo Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi th¸ng §¬n vÞ tÝnh §«ng B¾c T©y B¾c C¶ n íc Ngêi/km2 136 63 233 % 1,3 2,2 1,4 % Nghìn đồng 17,1 210,0 13,3 295,0 Tû lÖ ngêi lín biÕt ch÷ % 89,3 73,3 90,3 Tuæi thä trung b×nh Tû lÖ d©n sè thµnh thÞ N¨m % 68,2 17,3 65,9 12,9 70,9 23,6 (14) TiÕt 20: Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé I- Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II- §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn: TiÓu vïng §«ng B¾c: TiÓu vïng T©y B¾c: III- §Æc ®iÓm d©n c x· héi: (15) Cñng cè: Vì việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống dân tộc phải đôi với việc bảo vệ mội trờng tài nguyên thiên nhiên? (16) C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c em (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 20 Vung trung du va mien nui bac bo, Tiet 20 Vung trung du va mien nui bac bo