Thuc hanh tong hop tiet 2 Bai 5 Q3

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:44

KiÓm tra bµi cò Câu 2: Khởi động phần mềm Paint và vẽ một hình vuông với kiểu chỉ tô màu bên trong sao cho kết quả như hình sau?.[r] (1)1 (2) (3) (4) Hướng dẫn thực hành Thực hành (5) TIN HỌC Thứ ngày 02 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn thực hành (Hình 44/33) Em dùng Paint để phủ kính tranh lá mà cần thực các thao tác di chuyển, chép từ hình vuông ban đầu cho kết tương tự hình mẫu sau: Hình 44/33 (6) TIN HỌC Thứ ngày 02 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn thực hành => Quan sát hướng dẫn trên màn hình Paint (7) TIN HỌC Thứ ngày 02 tháng 11 năm 2012 Thực hành Khởi động phần mềm Paint Thực hành vẽ (8) - Vẽ lại bài thực hành nhà - Tìm hiểu trước cách vẽ hình 45/36 (9) Thứ ngày 02 tháng 11 năm 2012 Xin chaøo quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh! (10) Thứ ngày 02 tháng 11 năm 2012 KiÓm tra bµi cò Câu 1: Em hãy cho biết tên số công cụ khoanh màu đỏ đây? Cộng cụ chọn hình vẽ Công cụ phun màu Công cụ vẽ đoạn thẳng Công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông Công cụ viết chữ lên hình vẽ Công cụ vẽ đường cong (11) Thứ ngày 02 tháng 11 năm 2012 KiÓm tra bµi cò Câu 2: Khởi động phần mềm Paint và vẽ hình vuông với kiểu tô màu bên cho kết hình sau? (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc hanh tong hop tiet 2 Bai 5 Q3, Thuc hanh tong hop tiet 2 Bai 5 Q3