27 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:09

Để nhận tài liệu liên hệ: trangminhtrang3333@gmail.com Zalo 0978494441 TIỂU LUẬN MỘT MỘT SỐ SỐ VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ VỀ VỀ PHỊNG PHỊNG CHỐNG CHỐNG "DIỄN "DIỄN BIẾN BIẾN HỒ HỒ BÌNH" BÌNH" CỦA CỦA CHỦ CHỦ NGHĨA NGHĨA ĐẾ ĐẾ QUỐC QUỐC TRÊN TRÊN LĨNH LĨNH VỰC VỰC CHÍNH CHÍNH TRỊ TRỊ TƯ TƯ TƯỞNG TƯỞNG TRONG TRONG QUÂN QUÂN ĐỘI ĐỘI TA TA HIỆN HIỆN NAY NAY Hà Hà Nội Nội 2021 2021 Mở đầu Chiến lược "diễn biến hồ bình" phận quan trọng chiến lược toàn cầu phản cách mạng đế quốc Mỹ chống nước xã hội chủ nghĩa phong trào độc lập dân tộc tiến hành lĩnh vực trị, kinh tế, văn hố, quân sự, ngoại giao,v.v theo phương thức thẩm thấu dần BẮC BẮC NINH, NINH, THÁNG THÁNG 55 NĂM NĂM 2013 2013 bước tạo chuyển hoá từ bên trong, diễn biến hồ bình sử dụng biện pháp phi qn chủ yếu, kết hợp với bạo loạn lật đổ can thiệp vũ trang có điều kiện thời nhằm xố bỏ vai trị lãnh đạo Đảng cộng sản , xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, giành thắng lợi cho chủ nghĩa tư mà khơng cần chiến tranh Chiến lược "diễn biến hồ bình" đế quốc Mỹ lực thù địch che đậy thủ đoạn phi quân chủ yếu, tinh vi, lắt léo xảo quyệt, chất chiến lược "diễn biến hồ bình" chất phản cách mạng, chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội phản động nguy hiểm Đặc trưng chiến lược diễn biến hồ bình đế quốc Mỹ là: Sử dụng biện pháp phi vũ trang để chống phá nước xã hội chủ nghĩa phong trào độc lập dân tộc Bằng phương thức hồ bình, bước gây ảnh hưởng có lợi tiến tới xố bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, dập tắt phong trào cách mạng, phong trào độc lập dân tộc Đây chiến tranh không đại bác, xe tăng, máy bay, tàu chiến, không mùi thuốc súng nguy hiểm Thông qua công cụ mềm : ngoại giao, kinh tế, văn hố đến trị để làm sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa Tuy đế quốc Mỹ lực thù địch sử dụng biện pháp thủ đoạn phi quân chủ yếu để tác động làm suy yếu sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa chúng coi trọng sức mạnh quân để răn đe, làm áp lực hậu thuẫn cho thủ đoạn Sự tác động từ bên ngồi tạo chuyển hố, diễn biến từ bên trong, khác với chiến tranh thông thường vũ lực, "diễn biến hồ bình" chủ yếu dùng lực lượng người, phương tiện đối phương đánh phá từ nội đối phương với hỗ trợ từ bên làm cho đối phương mơ hồ, cảnh giác, ngộ nhận chất phản động chủ nghĩa đế quốc, làm cho đối phương tự diễn biến, biến đổi, suy yếu,sụp đổ nhanh chóng Không phá hoại cải vật chất cách rầm rộ vũ lực Đế quốc Mỹ lực thù địch thực ý đồ chiến lược cách khôn khéo, che đậy nhiều thủ đoạn lắt léo, tinh vi xảo quyệt cách quyến dũ mua chuộc vật chất, núp danh nghĩa viện trợ nhân đạo, từ thiện, địi mở rộng dân chủ khơng giới hạn, thực đa nguyên, đa đảng, xâm nhập thao túng, khống chế kinh tế để làm mục ruỗng nội bộ, sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhịp điệu phát triển "thẩm thấu hồ bình", từ từ khốc liệt rầm rộ tàn phá chiến tranh vũ lực hiệu lớn , hữu hiệu chiến tranh vũ lực Chiến lược "diễn biến hồ bình" mang tính tồn cầu, khơng giới hạn thời gian, khơng gian Chiến lược "diễn biến hồ bình" đế quốc Mỹ lực thù địch chống phá nước xã hội chủ nghĩa phong trào độc lập dân tộc mang tính tồn cầu, chiến lược phá hoại tồn diện lĩnh vực : trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao, quân sự,v.v khơng có giới hạn thời gian, khơng gian, đẩy đối phương suy yếu dẫn đến rối loạn nội sụp đổ Đế quốc Mỹ lực thù địch tiến hành nội dung, biện pháp, thủ đoạn linh hoạt, phù hợp với thay đổi tình hình giới tình hình cụ thể nước, chúng chống phá toàn diện tất lĩnh vực, chống phá trị- tư tưởng khâu đột phá Đế quốc Mỹ lực thù địch đặc biệt coi trọng sâu chống phá nội Đảng cộng sản, quyền, chuyển hoá đội ngũ cán cao cấp Đảng, Nhà nước, phi trị hố qn đội cơng an Trong chiến lược "diễn biến hồ bình", đế quốc Mỹ lực thù địch dùng thủ đoạn tiến công "mềm, ngầm" vào bên nước xã hội chủ nghĩa kết hợp chống phá cơng khai bí mật; hợp pháp bất hợp pháp Đế quốc Mỹ lực thù địch triệt để khai thác lợi dụng nhân tố yếu bên tàn dư chế độ cũ, khuyết điểm sai lầm cải tổ, cải cách đổi mới, công tác tổ chức điều hành đất nước đảng nhà nước ; khó khăn kinh tế đời sống nhân dân Đồng thời với thủ đoạn biện pháp chống phá trên, kẻ thù coi trọng xây dựng lực lượng phản động lôi kéo cán đảng viên thoái hoá biến chất, tạo dựng cờ đối lập với Đảng cộng sản có thời công khai hoạt động chống đối, gây biến động trị xã hội, tiến hành bạo loạn lật đổ Thực tiễn đế quốc Mỹ thường phối hợp ba thủ đoạn chủ yếu để chống phá nước xã hội chủ nghĩa:"diễn biến hồ bình"; bạo loạn lật đổ; răn đe quân Các thủ đoạn chúng sử dụng linh hoạt tuỳ theo tình hình nước Đối với cách mạng Việt Nam mục tiêu chủ yếu xố bỏ vai trị lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho Việt Nam chuyển hoá sang chế độ tư chủ nghĩa lệ thuộc vào Mỹ Nội dung chủ yếu mà Đế quốc Mỹ chống phá cách mạng Việt Nam là: Chống phá trị trung tâm, tư tưởng văn hoá khâu đột phá Tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng cộng sản, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh tun truyền kêu gọi địi đa ngun trị, đa đảng đối lập; thúc đẩy cải cách trị, chống phá ta trị, địi ta tự hố trị theo hướng dân chủ tư sản; núp chiêu dân chủ nhân quyền để tuyên truyền tư tưởng tư sản quan điểm xã hội dân chủ Kích động chia rẽ mối quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân, nhà nước với nhân dân chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Chống phá kinh tế làm mũi nhọn, từ chuyển hoá kinh tế chuyển hố trị Thúc đẩy kinh tế thị trường tự do, tư nhân hoá kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân song song với chống phá kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, làm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước, chuyển hoá kinh tế nước ta sang kinh tế tư chủ nghĩa Mặt khác xây dựng lực lượng chống đối, tạo dựng cờ đối lập nước kết hợp với việc nuôi dưỡng, sử dụng lực lượng phản động lưu vong nước để chống phá cách mạng Việt Nam Đế quốc Mỹ lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam toàn diện tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, với nhiều biện pháp thủ đoạn thâm độc xảo quyệt, đặc biệt lĩnh vực trị tư tưởng, trước hết tập trung chống phá vào Đảng cộng sản Việt Nam nhằm tạo chuyển hoá từ bên nội Đảng, nhà nước tư tưởng, quan điểm, đường lối, tổ chức nhân tiến tới xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Chúng tập trung phá ta lý luận, quan điểm,đường lối, xoá bỏ tảng tư tưởng Đảng ta chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tước bỏ sở pháp lý vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam; khuyến khích quan điểm lệch lạc khuynh hướng xã hội dân chủ Thực ý đồ trên, Đế quốc Mỹ lực thù địch dùng biện pháp thủ đoạn móc nối kích động để có nhiều người, nhiều đối tượng tham gia viết bài, tuyên truyền bộc lộ quan điểm trái với đường lối quan điểm Đảng theo phương châm "mỗi người giọt nước" nhiều giọt nước ngấm dần, nhằm phân hoá nội bộ, chuyển hố dần từ Đảng ngồi xã hội Mặt khác chúng đẩy mạnh tuyên truyền gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hoá phương Tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản, qua bước chuyển hoá tư duy, nếp nghĩ, quan điểm cán đảng viên, quần chúng, hệ trẻ theo hướng đối lập với quan điểm tư tưởng Đảng Trước yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trước âm mưu thủ đoạn "diễn biến hồ bình" chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cách mạng nước ta Thực tiễn công xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta chịu tác động phức tạp tình hình trị giới nước, có đan xen nguy nội sinh với chiến lược "diễn biến hồ bình", chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Cơ chế thị trường với tính đa dạng phức tạp quan hệ xã hội chế làm xuất nhiều vấn đề Bên cạnh mặt tốt máy Đảng Nhà nước xuất tượng thoái hoá biến chất đạo đức lối sống, nhận thức tư tưởng trị, chí địi xét lại từ bỏ đường lối Đảng Một phận cán bộ, đảng viên chưa nắm vững thực chất đường lối quan điểm Đảng hạn chế giải vấn đề nảy sinh, dẫn đến mơ hồ dao động hoài nghi đường lên chủ nghĩa xã hội, phai nhạt lý tưởng, thiếu niềm tin Hiện tượng hội nhiều hình thức kinh tế, trị diễn phức tạp có xu hướng ngày tăng, tượng khơng ảnh hưởng đến lãnh đạo Đảng mà cịn khía cạnh phản ánh tính chất phức tạp liệt đấu tranh giai cấp xã hội ta nay, đồng thời kẽ hở mà kẻ thù thường lợi dụng để tiến hành "diễn biến hồ bình" Âm mưu "phi trị hố qn đội" thủ đoạn thâm độc chiến lược "diễn biến hồ bình" chủ nghĩa đế quốc lực thù địch nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội nước ta Trong ngón địn nhà tư tưởng tư sản kêu gọi hị hét dân chủ hố xã hội; họ rêu rao qn đội nên "trung lập hố trị" "qn đội đứng ngồi trị", qn đội phi giai cấp , quân đội phục tùng nhà nước khơng chịu phục tùng đảng nào.Thực chất hiệu phi trị hố qn đội làm cho qn đội ta đứng ngồi trị, phương hướng mục tiêu chiến đấu; mưu đồ tước bỏ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam quân đội - vô hiệu hố vai trị qn đội - cơng cụ bạo lực sắc bén Đảng nhà nước ta công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong tình hình mới, âm mưu phi trị hố qn đội kẻ thù chưa thể làm cho quân đội ta "biến chất", phương hướng mục tiêu trị, chưa thể xố bỏ vai trị lãnh đạo Đảng cộng sản quân đội ta, tồn nguy hiểm Bởi âm mưu phi trị hố qn đội lực thù địch có số điều kiện để tồn Đó tình hình trị, qn phức tạp giới; tác động tiêu cực từ điều kiện kinh tế xã hội đất nước, mặt trái chế kinh tế thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm lực trị - tinh thần quân đội ta, đến tư tưởng, đạo đức lối sống cán chiến sỹ, cộng thêm số vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm cấu giai cấp, vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc, vấn đề nhân quyền, vấn đề biên giới lãnh thổ,v.v Thực trạng tình hình trị tư tưởng, nhận thức "diễn biến hồ bình" đội ta bên cạnh ưu điểm, mặt tích cực cần phải khắc phục có hiệu hạn chế biểu yếu Nghị 79/ ĐUQSTƯ rõ: "một phân cán bộ, đảng viên mức độ khác giảm sút niềm tin vào lý tưởng đường lên chủ nghĩa xã hội, thiếu yên tâm gắn bó với quân đội, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn địch, làm việc cầm chừng, thiếu chí tiến thủ, có người phai nhạt lý tưởng, dao động, cá biệt chịu ảnh hưởng quan điểm sai trái, hội Một số biến chất sa đoạ, tự vô kỷ luật, tham nhũng, thu vén cá nhân, quan liêu, quân phiệt, gây tác hại xấu" Tình hình đặt vấn đề cấp thiết kẻ thù xác định Việt Nam trọng điểm cần xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, chúng xác định phá hoại quốc phòng, an ninh lĩnh vực quan trọng; phá hoại trị tư tưởng mũi nhọn, then chốt chiến lược diễn biến hồ bình, bạo loạn lật đổ chúng Chính "tăng cường quốc phịng, giữ vững an ninh quốc gia toàn vẹn lãnh thổ nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên Đảng, Nhà nước tồn dân, Qn đội nhân dân Cơng an nhân dân lực lượng nòng cốt"(Văn kiện Đại hội lần thứ IX Đảng) Do để đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hồ bình" đặc biệt âm mưu "phi trị hố qn đội" đế quốc Mỹ lực thù địch, yêu cầu đặt nhiệm vụ cơng tác đảng, cơng tác trị tình hình cần làm tốt số nội dung sau: Một là: Cơng tác đảng, cơng tác trị phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục giác ngộ giai cấp cho cán chiến sỹ Bởi quân đội mang chất giai cấp định, khơng có qn đội đứng trên, đứng giai cấp, quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp Quân đội ta Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức , lãnh đạo giáo dục Đó quân đội kiểu mang chất giai cấp công nhân, chiến đấu lý tưởng cách mạng Đảng, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Vì giáo dục giác ngộ giai cấp trở thành nội dung quan trọng, nhằm trang bị tri thức chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng, đường lối quan diểm Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội âm mưu thủ đoạn kẻ thù cho cán chiến sỹ Trên sở đó, xây dựng lĩnh trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sỹ vào lãnh đạo Đảng, thắng lợi nghiệp đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Sự giác ngộ giai cấp sâu sắc cán chiến sỹ có tác dụng trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh trị tư tưởng, ngăn chặn xâm nhập lây lan tư tưởng thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu phi trị hố kẻ thù Coi trọng giác ngộ giai cấp phải đôi với giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bồi dưõng tình cảm quê hương đất nước, người Việt Nam cho cán chiến sỹ quân đội Có bảo đảm cho quân đội ta gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó Hai là: Cơng tác đảng, cơng tác trị phải góp phần nâng cao lĩnh trị cho đội ngũ cán quân đội đủ sức đấu tranh chống âm mưu phi trị hố kẻ thù Đội ngũ cán mạnh khơng có giác ngộ tốt mà cịn phải có lĩnh trị vững vàng, có lực thực thắng lợi nhiệm vụ hoàn cảnh Trong điều kiện kinh tế thị trường chống phá liệt kẻ thù nay, vấn đề nâng cao lĩnh trị cho đội ngũ cán quân đội không đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trị mà cịn có ý nghĩa trực tiếp định đánh bại âm mưu phi trị hố qn đội kẻ thù Bản lĩnh trị đội ngũ cán quân đội thể kiên định đường cách mạng Đảng Bác Hồ chọn, kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương sách Đảng Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, tâm thực thắng lợi cơng đổi mới; có ý chí tâm cao, nhạy bén sắc xảo trị, có lực hoạt động thực tiễn phương pháp tác phong cơng tác tốt; có lối sống sạch, giản dị, khiêm nhường, không bị cám dỗ lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng chạy theo đồng tiền, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường; khơng ngại khó, ngại khổ, ngại học, ngại rèn, thiết thực nâng cao trình độ, lực tồn diện, đáp ứng với đòi hỏi thời kỳ Trong hồn cảnh khơng kẻ thù mua chuộc, lôi kéo làm biến chất đội ngũ cán bộ, biến chất qn đội trị Ba là: Cơng tác đảng, cơng tác trị phải làm tốt đấu tranh lĩnh vực trị tư tưởng văn hố Để làm thất bại âm mưu phi trị hố qn đội kẻ thù , địi hỏi phải củng cố vững tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quân đội Mặt khác phải đặc biệt quan tâm theo dõi tích cực, chủ động biện pháp , hình thức khác với chế thích hợp để chống hệ tư tưởng lối sống tư sản với biểu đa dạng, tinh vi, hàng ngày hàng xâm nhập vào quân đội ta Đấu tranh lĩnh vực trị tư tưởng văn hố trở thành mặt trận xung yếu, nóng bỏng, gay go liệt, phức tạp với cường độ ngày gia tăng Hiệu đấu tranh định chất trị giai cấp, vai trị quân đội ta giai đoạn cách mạng Bốn là: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trang bị kiến thức cho đội lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ quân đội tình hình mới,nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cương vị chức trách giao Đồng thời phải thường xuyên chăm lo xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh mặt, lấy xây dựng trị làm sở Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, nhạy bén sắc sảo trị, đủ sức làm nịng cốt đấu tranh lĩnh vực trị tư tưởng Năm là: Giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng quân đội tình điểm mấu chốt âm mưu "phi trị hoá quân đội" kẻ thù tước bỏ quyền lãnh đạo Đảng cộng sản quân đội Do đó, giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng quân đội có ý nghĩa định đánh bại âm mưu "phi trị hố quân đội"của kẻ thù Thực chất giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng quân đội giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân, chất cách mạng quân đội; trình làm cho quân đội quán triệt sâu sắc trị tư tưởng tổ chức Đảng vào quân đội, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu xây dựng quân đội giai đoạn cách mạng mới; nâng cao chất lượng trị, sức chiến đấu trị làm sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu quân đội Đảm bảo cho Đảng lãnh đạo chặt chẽ quân đội bao quát phương diện, tình theo nguyên tắc "Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mặt quân đội" Quân đội tuyệt đối phục tùng lãnh đạo Đảng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn gian khổ, xây dựng quân đội cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại, góp phần xây dựng đất nước "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" Vấn đề cấp bách phải xây dựng hệ thống tổ chức đảng quân đội thật vững mạnh, có sức chiến đấu cao Điều thể kiên định mục 10 tiêu lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng trị, tư tưởng tổ chức; kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực, chống suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, biểu lệch lạc trị, vi phạm nguyên tắc điều lệ Đảng tổ chức sinh hoạt; ngăn ngừa làm thất bại âm mưu, hành động hạ thấp vai trò lãnh đạo Đảng quân đội Trước mắt quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực tốt vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình phê bình thẳng thắn, trung thực đảng quân đội, qua xây dựng đảng quân đội vững mạnh có sức chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán đảng viên tiền phong gương mẫu mặt, thực hạt nhân đoàn kết, tổ chức lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm túc đường lối Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Để thực tốt yêu cầu nhiêm vụ công tác đảng, cơng tác trị phịng chống "diễn biến hồ bình" lĩnh vực trị tư tưởng quân đội, cần làm tốt giải pháp sau: Một là: Phải thường xuyên nâng cao lĩnh trị, củng cố giữ vững trận địa trị tư tưởng cho cán chiến sỹ Bởi lĩnh trị đội ta yếu tố bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu quân đội đơn vị, giữ vai trò định hướng thúc đẩy hành động hành vi đội Chủ nghĩa đế quốc hiểu rõ : sức mạnh hành động người bắt nguồn từ niềm tin vững với lĩnh trị vững vàng Chính niềm tin sắt đá vào đường xã hội chủ nghĩa Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn, niềm tin tất thắng vào mục tiêu lý tưởng chiến đấu quân đội tạo nên sức mạnh vĩ đại nghiệp bảo vệ xây dựng chủ nghĩa xã hội quân đội nhân dân ta Lênin khẳng định: "Thắng lợi hay thất bại chiến tranh phụ thuộc vào tâm trạng người cầm súng đổ máu chiến trường" Vì vậy, chiến lược "diễn biến hồ bình" kẻ thù với âm mưu 11 chiến thắng không cần chiến tranh, chúng tập trung phá hoại trị tư tưởng quân đội ta Do phải nâng cao lĩnh trị củng cố giữ vững trận địa trị tư tưởng cho cán chiến sỹ tất yếu giai đoạn cách mạng Yêu cầu lĩnh trị đội có nội dung chủ yếu là: Sự kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu lên chủ nghĩa xã hội, có niềm tin vững vào thắng lợi cuối cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Sắc sảo nhạy bén trị, ứng xử kịp thời đắn vấn đề thực tiễn đặt q trình thực nhiệm vụ trị quân đội đơn vị Đồng thời kiên đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm Đảng, đấu tranh chống lại quan điểm tư tưởng sai trái phản động, biểu mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi dao động, lơ cảnh giác thực nhiệm vụ Những biện pháp chủ yếu để nâng cao lĩnh trị, củng cố giữ vững trận địa trị tư tưởng quân đội là: Trước hết phải tăng cường giữ vững lãnh đạo Đảng quân đội tình huống, đặc biệt lĩnh vực trị tư tưởng, nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác trị Đánh giá tình hình trị tư tưởng đội xác định rõ nguyên nhân chủ động tích cực tiến hành biện pháp tư tưởng để kịp thời giáo dục nâng cao nhận thức trị tư tưởng cho đội, qua xây dựng nâng cao lĩnh trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho đội Thường xun nắm tình hình tư tưởng khơng để bị bất ngờ tư tưởng đội Tổ chức đảng cấp quân đội phải nhận thức đầy đủ lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định đánh bại "diễn biến hồ bình", đánh bại âm mưu phi trị hố qn đội kẻ thù lĩnh vực trị tư tưởng Trên sở chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng quân đội thực vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 12 Xây dựng lĩnh trị, củng cố giữ vững trận địa trị tư tưởng cho đội phải quán triệt vào trình giáo dục huấn luyện để nâng cao tri thức hiểu biết toàn diện cho cán chiến sỹ; phải gắn chặt thực nhiệm vụ trị đơn vị mặt công tác khác, trước hết nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trình độ sẵn sàng chiến đấu đơn vị Giải tốt toàn diện trọng điểm, coi trọng khu vực trọng điểm, địa bàn phức tạp Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng mối quan hệ xã hội cán chiến sỹ đơn vị giải kịp thời đắn, dứt điểm diễn biến trị tư tưởng phức tạp, vấn đề nảy simh, tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kẻ thù, trước tác động tiêu cực xã hội, mặt trái chế thị trường để ngăn ngừa định hướng trị tư tưởng cho đội cách đắn kịp thời Nâng cao hiệu chất lượng công tác giáo dục, coi trọng đổi nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục lý luận trị; cung cấp kịp thời đầy đủ xác thơng tin cho đội, trang bị phương pháp xem xét khách quan, khoa học cho cán chiến sỹ để nâng cao lực đánh gía tình hình, phân biệt sai tự luận giải vấn đề thực tiễn đặt ra; bám sát tình hình thực tiễn trị tư tưởng đội để tiến hành cơng tác trị tư tưởng cách thiết thực hiệu Hai là: Phải xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng phương án chiến đấu , luyện tập thành thạo phương án khơng để bị bất ngờ có tình sảy Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phương án chiến đấu luyện tập thành thạo phương án chiến đấu nhân tố bảo đảm cho đơn vị quân đội đủ sức hồn thành nhiệm vụ tình Đồng thời giải pháp trực tiếp đánh bại âm mưu thủ đoạn kẻ thù hòng phá hoại quân đội tổ chức, làm suy giảm khả chiến đấu, vơ hiệu hố sức mạnh chiến đấu quân đội ảnh hưởng trực tiếp 13 đến yếu tố trị tư tưởng cán chiến sỹ quân đội Mặt khác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luyện tập thành thạo phương án chiến đấu sở bảo đảm cho cán chiến sỹ giữ vững niềm tin vào thắng lợi tình diễn biến phức tạp xảy Trong q trình xây dựng, cơng tác đảng, cơng tác trị phải coi trọng lãnh đạo, đạo kiện toàn văn kiện chiến đấu, phương án phòng chống bạo loạn; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ tình Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng quân đội vững mạnh, lấy xây dựng trị làm sở, xây dựng tổ chức đảng then chốt Duy trì chặt chẽ đơn vị theo nề nếp quy chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao phó tình Ba là: Phải lãnh đạo trì chặt chẽ cơng tác quản lý nội bộ, ngăn chặn đập tan hoạt động chiến tranh tâm lý, gián điệp, tình báo địch Đây vấn đề có tính ngun tắc, nội dung cơng tác đảng, cơng tác trị Trong tình hình nay, vấn đề trở nên quan trọng cấp thiết hết, đòi hỏi phải tiến hành chặt chẽ, chủ động tích cực đơn vị quân đội Mặt khác kẻ địch tiến hành chiến tranh tâm lý, hoạt động gián điệp tình báo thủ đoạn thâm độc xảo quyệt nhằm khai thác bí mật quốc gia, bí mật qn sự, lơi kéo mua chuộc cán ta, gây tâm lý bất bình mơ hồ ảo tưởng, phá hoại trị tư tưởng Vì quản lý chặt chẽ nội biện pháp tích cực hữu hiệu nhằm chống lại có hiệu mưu đồ hoạt động gián điệp tình báo chúng Nội dung quản lý trị nội đơn vị phải toàn diện Trong nhiệm vụ phịng chống "diễn biến hồ bình" trị tư tưởng cần tập trung vào quản lý lập trường quan điểm, thái độ trị, mối quan hệ quân nhân Đồng thời phải coi trọng quản lý chặt chẽ tổ chức người bảo đảm đơn vị vững vàng kiên định trị tư tưởng, 14 tổ chức, thực xứng đáng lực lượng trị tin cậy trung thành Đảng nhân dân Bốn là:Phát huy vai trò tổ chức, trách nhiệm đội ngũ cán đảng viên việc phịng chống diễn biến hồ bình trị tư tưởng Cũng tổ chức thực nhiệm vụ khác quân đội cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng, tổ chức tạo nên sức mạnh tổng hợp để phòng chống "diễn biến hồ bình": Trong qn đội trước hết tổ chức đảng; tổ chức đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức huy điều hành đội ngũ cán cấp, tổ chức tổ chức nhiệm vụ trị đơn vị quân đội ta Vì phịng chống diễn biến hồ bình trị tư tưởng cần phải coi trọng phát huy vai trò tổ chức Năm là: Phối hợp với địa phương đơn vị bạn xây dựng địa bàn vững mạnh an toàn, kịp thời ngăn chặn đập tan biến động bạo loạn xảy Xây dựng sở vững mạnh vấn đề có ý nghĩa chiến lược tình hình nay, nhiệm vụ cấp bách toàn Đảng, toàn dân , tồn qn hệ thống trị Tham gia xây dựng sở địa phương vững mạnh nhiệm vụ đơn vị quân đội, nội dung cơng tác đảng, cơng tác trị, nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phịng chống "diễn biến hồ bình", để bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Phịng chống "diễn biến hồ bình", chủ nghĩa đế quốc lực thù địch chống phá cách mạng nước ta nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, vấn đề có ý nghĩa sống vận mệnh dân tộc ta Kiên định lãnh đạo Đảng, kiên định đường xã hội chủ nghĩa, thực thắng lợi đường lối đổi Đảng, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp quân đội, kịp thời xử lý có hiệu đắn tình xảy trực tiếp góp phần đánh bại "diễn 15 biến hồ bình", chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cách mạng nước ta 16 ... biến hồ bình" Âm mưu "phi trị hố qn đội" thủ đoạn thâm độc chiến lược "diễn biến hoà bình" chủ nghĩa đế quốc lực thù địch nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội nước ta Trong ngón địn nhà tư tưởng tư sản... cực đến tiềm lực trị - tinh thần quân đội ta, đến tư tưởng, đạo đức lối sống cán chiến sỹ, cộng thêm số vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm cấu giai cấp, vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc, vấn đề nhân... lược "diễn biến hồ bình" kẻ thù với âm mưu 11 chiến thắng không cần chiến tranh, chúng tập trung phá hoại trị tư tưởng quân đội ta Do phải nâng cao lĩnh trị củng cố giữ vững trận địa trị tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY, 27 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY