Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ và mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống khoai tây kt1 tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình

116 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:31

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ XUÂN ĐĂNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG KHOAI TÂY KT1 TẠI HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN – NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ XUÂN ĐĂNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG KHOAI TÂY KT1 TẠI HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn THÁI NGUYÊN – NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hịa Bình, ngày 15 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Xuân Đăng ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy trường đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến GS.TS Trần Ngọc Ngoạn dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên quý thầy cô Khoa Nông học tạo nhiều điều kiện để học tập hồn thành tốt khóa học, đồng thời, tơi xin cảm ơn quý anh, chị nơi thực đề tài tạo điều kiện cho nhiều suốt q trình làm thí nghiệm thực đề tài, thu thập xử lý số liệu viết luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp q báu q thầy bạn Tác giả luận văn Lê Xuân Đăng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Giới thiệu khoai tây 1.2.1 Nguồn gốc phân bố 1.2.2 Phân loại thực vật 1.2.3 Đặc điểm thực vật học 1.2.4 Yêu cầu ngoại cảnh khoai tây 10 1.2.5 Giá trị dinh dưỡng khoai tây 12 1.2.6 Nghiên cứu sâu bệnh hại khoai tây 14 1.3 Sự phát triển sản xuất khoai tây 15 1.3.1 Trên giới 15 1.3.2 Tại Việt Nam 17 1.4 Tình hinh nghiên cứu sản xuất khoai tây giới 18 1.5 Tình hình sản xuất nghiên cứu khoai tây Việt Nam 25 1.6 Vai trò phân hữu sản xuất nông nghiệp 31 iv 1.7 Vai trò phân hữu khoai tây 33 1.8 Một số nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất khoai tây 37 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 41 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 41 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 41 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 42 2.1.4 Phạm vi nghiên cứu 42 2.2 Nội dung nghiên cứu 42 2.3 Phương pháp nghiên cứu 42 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 42 2.3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 43 2.3.3 Quy trình kỹ thuật 44 2.4 Các tiêu theo dõi nghiên cứu 45 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 48 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến sinh trưởng phát triển giống khoai KT1tại Kim Bơi, Hịa Bình 49 3.1.1 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến thời gian từ trồng đến mọc tổng thời gian sinh trưởng, phát triển giống khoai tây KT1 49 3.1.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trưởng chiều cao giống khoai tây KT1 50 3.1.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trưởng số thân giống khoai tây KT1 53 3.1.4 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trưởng đường kính thân giống khoai tây KT1 55 v 3.1.5 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số diện tích (LAI) giống khoai tây KT1 58 3.1.6 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến suất yếu tố cấu thành suất giống khoai tây KT1 59 3.1.7 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tỷ lệ nhiễm sâu bệnh hại giống khoai tây KT1 63 3.1.8 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tỷ lệ kích thước củ giống khoai tây KT1 64 3.1.9 Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh khác đến hiệu kinh tế giống khoai tây KT1 (đồng/ha) 66 3.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống khoai KT1 Kim Bơi, Hịa Bình 67 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng tới sinh trưởng, phát triển giống khoai tây KT1 67 3.2.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến tỷ lệ kích thước củ giống khoai tây KT1 73 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CC : Chiều cao CT : Cơng thức CV % : Hệ số biến động thí nghiệm Đ/C : Đối chứng FAO : Tổ chức Nông lương giới (Food and Agriculture Organization) LAI : Chỉ số diện tích (Leaf area index) LSD 0,05 : Sai khác có ý nghĩa mức α = 0,05 NBQ : Ngày bảo quản NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu NSTP : Năng suất thương phẩm SL : Số TB : Trung bình TGST : Thời gian sinh trưởng TLT : Trọng lượng tươi USDA : Bộ Nông nghiệp Mỹ (United States Department of Agriculture) vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Số nhiễm sắc thể nhóm giống Bảng 1.2 Thành phần hóa học khoai tây tính theo trọng lượng chất tươi 13 Bảng 1.3 Diện tích, suất, sản lượng khoai tây giới từ năm 2011 đến năm 2016 23 Bảng 1.4 Diện tích, suất sản lượng khoai tây châu lục năm 2015 - 2016 24 Bảng 1.5 Diện tích, suất, sản lượng khoai tây Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2016 26 Bảng 3.1 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tỷ lệ mọc, thời gian sinh trưởng giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 49 Bảng 3.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trưởng chiều cao giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 51 Bảng 3.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trưởng số thân giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2017 54 Bảng 3.4 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến động thái tăng trưởng đường kính thân giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 56 Bảng 3.5 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số diện tích (LAI) giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 58 Bảng 3.6 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến suất yếu tố cấu thành suất giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 60 viii Bảng 3.7 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tỷ lệ nhiễm sâu, bệnh hại giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 63 Bảng 3.8 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tỷ lệ kích thước củ giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017 65 Bảng 3.9 Ảnh hưởng lượng phân hữu vi sinh khác đến hiệu kinh tế giống khoai tây KT1 (đồng/ha) 66 Bảng 3.10 Ảnh hưởng mật độ trồng tới sinh trưởng, phát triển giống khoai tây KT1 68 Bảng 3.11 Ảnh hưởng mật độ trồng đến yếu tố cấu thành suất suất giống khoai tây KT1 70 Bảng 3.12 Ảnh hưởng mật độ trồng đến tỷ lệ kích thước củ giống khoai tây KT1 73 * RESIDUAL 4.72199 786999 * TOTAL (CORRECTED) 11 51.2922 4.66292 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 6DF CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 15 8.13700 8.19700 8.35300 8.25367 30 23.5173 23.7803 24.0173 24.0230 45 47.9697 51.4647 52.4783 50.9583 60 62.7340 65.7247 67.2690 65.1583 0.663886E-01 0.179520 0.229649 0.620988 0.677050 2.34202 0.547549 1.89406 75 63.8590 66.0553 68.9370 66.1987 SE(N= 3) 0.512184 5%LSD 6DF 1.77173 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD NOS 4 4) 6DF NLAI NOS 4 15 8.27750 8.13650 8.29150 30 23.6755 23.8523 23.9757 45 50.3845 50.7775 50.9912 60 65.3108 65.3503 65.0035 0.574942E-01 0.155469 0.198882 0.537791 0.586342 2.02825 0.474191 1.64030 75 65.1613 66.6000 67.0262 SE(N= 4) 0.443565 5%LSD 6DF 1.53436 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 15 30 45 60 75 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 8.2352 12 23.834 12 50.718 12 65.221 12 66.262 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.13951 0.11499 1.4 0.2281 0.34109 0.31094 1.3 0.2499 1.9728 1.1727 2.3 0.0161 1.8487 0.94838 1.5 0.0070 2.1594 0.88713 1.3 0.0032 |NLAI | | | 0.1890 0.4427 0.7700 0.8554 0.0558 | | | | Số 15, 30, 45, 60, 75 ngày sau trồng BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE VARIATE V003 15 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 288989E-01 963298E-02 0.15 0.926 NLAI 188972E-01 944859E-02 0.15 0.867 * RESIDUAL 388683 647805E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 436479 396799E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE VARIATE V004 30 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 777456E-01 259152E-01 0.67 0.603 NLAI 378762E-01 189381E-01 0.49 0.639 * RESIDUAL 232597 387662E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 348219 316563E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 45 FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE VARIATE V005 45 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.14434 381447 5.03 0.045 NLAI 248055 124028 1.64 0.271 * RESIDUAL 454894 758156E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.84729 167935 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE VARIATE V006 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 3.56270 1.18757 6.94 0.023 NLAI 206179 103090 0.60 0.581 * RESIDUAL 1.02703 171171 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.79590 435991 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 75 FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE VARIATE V007 75 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 177904 593013E-01 5.03 0.045 NLAI 223873E-01 111937E-01 0.95 0.440 * RESIDUAL 707766E-01 117961E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 271068 246425E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ C1 C2 C3 C4 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 6DF CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 15 5.01733 5.03933 5.14500 5.04667 30 7.92133 8.09900 7.98033 8.11300 45 14.0590 14.7920 14.8270 14.6437 60 16.9760 17.9950 18.4363 18.0983 0.146947 0.508314 0.113675 0.393221 0.158971 0.549907 0.238866 0.826276 75 18.6870 18.9563 18.9977 18.9367 SE(N= 3) 0.627059E-01 5%LSD 6DF 0.216910 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD NOS 4 4) 6DF NLAI 15 5.01100 5.10775 5.06750 0.127260 0.440213 NOS 4 30 8.10750 7.98225 7.99550 45 14.6277 14.7280 14.3855 60 17.6960 18.0035 17.9298 0.984456E-01 0.137673 0.340539 0.476233 0.206864 0.715576 75 18.8475 18.9518 18.8840 SE(N= 4) 0.543049E-01 5%LSD 6DF 0.187849 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 20/ 7/18 23: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 15 30 45 60 75 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.0621 12 8.0284 12 14.580 12 17.876 12 18.894 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.19920 0.25452 5.0 0.9262 0.17792 0.19689 2.5 0.6035 0.40980 0.27535 1.9 0.0452 0.66030 0.41373 2.3 0.0231 0.15698 0.10861 0.6 0.0452 |NLAI | | | 0.8670 0.6392 0.2711 0.5809 0.4405 | | | | Đường kính thân 15, 30, 45, 60, 75 ngày sau trồng BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE VARIATE V003 15 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 276567E-02 921890E-03 16.32 0.003 NLAI 125116E-02 625582E-03 11.08 0.010 * RESIDUAL 338834E-03 564723E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 435567E-02 395970E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE VARIATE V004 30 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 115870E-01 386234E-02 10.48 0.009 NLAI 797999E-03 398999E-03 1.08 0.398 * RESIDUAL 221200E-02 368667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 145970E-01 132700E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 45 FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE VARIATE V005 45 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 252830E-01 842767E-02 5.25 0.041 NLAI 167850E-02 839249E-03 0.52 0.621 * RESIDUAL 963350E-02 160558E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 365950E-01 332682E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE VARIATE V006 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 227830E-01 759433E-02 7.94 0.017 NLAI 717167E-03 358583E-03 0.37 0.705 * RESIDUAL 573750E-02 956250E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 292377E-01 265797E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 75 FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE VARIATE V007 75 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 184080E-01 613600E-02 6.59 0.026 NLAI 684668E-03 342334E-03 0.37 0.710 * RESIDUAL 559000E-02 931667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 246827E-01 224388E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 6DF CT$ C1 C2 C3 C4 15 0.546333 0.546000 0.583333 0.559667 30 0.593333 0.640333 0.660333 0.676000 45 0.731333 0.746333 0.782000 0.850333 60 0.711333 0.719667 0.758667 0.821667 0.433868E-02 0.110855E-01 0.231343E-01 0.178536E-01 0.150082E-01 0.383466E-01 0.800251E-01 0.617584E-01 NOS 3 3 75 0.674000 0.698000 0.736000 0.777333 SE(N= 3) 0.176226E-01 5%LSD 6DF 0.609593E-01 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD NOS 4 4) 6DF NLAI 15 0.556750 0.572250 0.547500 30 0.631000 0.649000 0.647500 45 0.764750 0.774500 0.793250 60 0.744750 0.750500 0.763250 0.375740E-02 0.960035E-02 0.200349E-01 0.154616E-01 0.129975E-01 0.332091E-01 0.693038E-01 0.534843E-01 NOS 4 75 0.716500 0.715500 0.732000 SE(N= 4) 0.152616E-01 5%LSD 6DF 0.527923E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 20/ 7/18 23:19 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 15 30 45 60 75 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.55883 12 0.64250 12 0.77750 12 0.75283 12 0.72133 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.19899E-010.75148E-02 1.3 0.0033 0.36428E-010.19201E-01 3.0 0.0092 0.57679E-010.40070E-01 5.2 0.0415 0.51556E-010.30923E-01 4.1 0.0172 0.47370E-010.30523E-01 4.2 0.0259 |NLAI | | | 0.0103 0.3984 0.6209 0.7051 0.7098 | | | | Chỉ số diện tích 30, 45, 60, ngày sau trồng BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE VAN 20/ 7/18 23:38 :PAGE VARIATE V003 30 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 226922E-01 756408E-02 10.76 0.009 NLAI 598500E-03 299250E-03 0.43 0.675 * RESIDUAL 421750E-02 702917E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 275083E-01 250075E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 45 FILE VAN 20/ 7/18 23:38 :PAGE VARIATE V004 45 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 970206E-01 323402E-01 8.75 0.014 NLAI 500199E-01 250099E-01 6.77 0.029 * RESIDUAL 221701E-01 369502E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 169211 153828E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE VAN 20/ 7/18 23:38 :PAGE VARIATE V005 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 815839 271946 6.63 0.025 NLAI 842297E-02 421149E-02 0.10 0.903 * RESIDUAL 246087 410146E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.07035 973045E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 20/ 7/18 23:38 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 30 0.282333 0.348000 0.377333 0.397333 45 1.29900 1.45533 1.49524 1.53667 60 2.58100 2.98833 3.12824 3.28267 SE(N= 3) 0.153070E-01 0.350952E-01 0.116925 5%LSD 6DF 0.529495E-01 0.121400 0.404463 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 30 0.343000 0.350500 0.360250 45 1.42825 1.53318 1.37825 60 3.01075 3.01668 2.95775 SE(N= 4) 0.132563E-01 0.303934E-01 0.101260 5%LSD 6DF 0.458556E-01 0.105135 0.350275 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 20/ 7/18 23:38 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 30 45 60 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.35125 12 1.4466 12 2.9951 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.50008E-010.26513E-01 7.5 0.0087 0.12403 0.60787E-01 4.2 0.0139 0.31194 0.20252 6.8 0.0255 |NLAI | | | 0.6746 0.0294 0.9034 | | | | Số củ khóm BALANCED ANOVA FOR VARIATE CU/KHOM FILE VAN 18/ 7/18 23: :PAGE VARIATE V003 CU/KHOM LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.88250 960833 10.03 0.010 NLAI 716666E-01 358333E-01 0.37 0.706 * RESIDUAL 575000 958333E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.52917 320833 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 18/ 7/18 23: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 DF CU/KHOM 4.60000 4.80000 5.30000 5.86667 SE(N= 3) 0.178730 5%LSD 6DF 0.618256 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 CU/KHOM 5.07500 5.25000 5.10000 SE(N= 4) 0.154785 5%LSD 6DF 0.535425 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 18/ 7/18 23: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CU/KHOM GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.1417 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.56642 0.30957 6.0 0.0102 |NLAI | | | 0.7057 | | | | Năng suất yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE TBCU FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE VARIATE V003 TBCU LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2293.83 764.609 131.36 0.000 NLAI 1.30507 652537 0.11 0.895 * RESIDUAL 34.9254 5.82089 * TOTAL (CORRECTED) 11 2330.06 211.823 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTB/KH FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE VARIATE V004 KLTB/KH SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 159983 53327.7 17.90 0.003 NLAI 2507.97 1253.99 0.42 0.677 * RESIDUAL 17876.8 2979.47 * TOTAL (CORRECTED) 11 180368 16397.1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE VARIATE V005 NSLT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 323.966 107.989 17.90 0.003 NLAI 5.07864 2.53932 0.42 0.677 * RESIDUAL 36.2005 6.03342 * TOTAL (CORRECTED) 11 365.245 33.2041 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE VARIATE V006 NSTT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 76.9507 25.6502 21.59 0.002 NLAI 1.10599 552996 0.47 0.652 * RESIDUAL 7.12931 1.18822 * TOTAL (CORRECTED) 11 85.1860 7.74418 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTP FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE VARIATE V007 NSTP SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 89.2937 29.7646 16.75 0.003 NLAI 686069 343034 0.19 0.830 * RESIDUAL 10.6598 1.77663 * TOTAL (CORRECTED) 11 100.640 9.14905 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ C1 C2 C3 C4 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 6DF CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 TBCU 99.8622 106.518 124.980 134.284 KLTB/KH 458.037 514.300 577.647 764.763 NSLT 20.6117 23.1435 25.9941 34.4144 NSTT 10.9214 14.6917 15.6667 17.9376 1.39295 4.81842 31.5144 109.013 1.41815 4.90560 0.629343 2.17700 NSTP 2.92144 5.36090 8.86667 9.70000 SE(N= 3) 0.769551 5%LSD 6DF 2.66200 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD NOS 4 4) 6DF NLAI NOS 4 TBCU 116.744 116.527 115.962 KLTB/KH 562.388 576.147 597.525 NSLT 25.3074 25.9266 26.8886 NSTT 14.3770 15.0535 14.9826 1.20633 4.17288 27.2923 94.4083 1.22815 4.24837 0.545027 1.88534 NSTP 6.99398 6.73334 6.40943 SE(N= 4) 0.666451 5%LSD 6DF 2.30536 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 20/ 7/18 23:53 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TBCU KLTB/KH NSLT NSTT NSTP GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 116.41 12 578.69 12 26.041 12 14.804 12 6.7123 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 14.554 2.4127 2.1 0.0000 128.05 54.585 9.4 0.0027 5.7623 2.4563 9.4 0.0027 2.7828 1.0901 7.4 0.0017 3.0247 1.3329 19.9 0.0031 |NLAI | | | 0.8952 0.6775 0.6775 0.6520 0.8298 | | | | Thí nghiệm Chiều cao, số lá, đường kính gốc BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIEUCAO FILE VAN 19/ 7/18 0:29 :PAGE VARIATE V003 CHIEUCAO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 217.318 72.4393 110.78 0.000 NLAI 3.94340 1.97170 3.02 0.124 * RESIDUAL 3.92330 653884 * TOTAL (CORRECTED) 11 225.185 20.4713 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE VAN 19/ 7/18 0:29 :PAGE VARIATE V004 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 6.18312 2.06104 19.96 0.002 NLAI 316855 158428 1.53 0.290 * RESIDUAL 619677 103280 * TOTAL (CORRECTED) 11 7.11965 647241 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKGOC FILE VAN 19/ 7/18 0:29 :PAGE VARIATE V005 DKGOC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 308807E-01 102936E-01 5.57 0.037 NLAI 289817E-02 144908E-02 0.78 0.501 * RESIDUAL 110838E-01 184731E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 448627E-01 407843E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 19/ 7/18 0:29 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 CHIEUCAO 62.3530 69.2993 70.0183 74.2090 SOLA 19.4397 18.5733 18.7763 17.4463 DKGOC 0.812000 0.737333 0.705667 0.675667 SE(N= 3) 0.466863 0.185544 0.248147E-01 5%LSD 6DF 1.61495 0.641826 0.858380E-01 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 CHIEUCAO 69.6275 68.2305 69.0518 SOLA 18.7565 18.3585 18.5618 DKGOC 0.727500 0.716750 0.753750 SE(N= 4) 0.404315 0.160686 0.214901E-01 5%LSD 6DF 1.39859 0.555838 0.743379E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 19/ 7/18 0:29 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CHIEUCAO SOLA DKGOC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 68.970 12 18.559 12 0.73267 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.5245 0.80863 1.2 0.0001 0.80451 0.32137 1.7 0.0021 0.63863E-010.42980E-01 5.9 0.0367 |NLAI | | | 0.1236 0.2899 0.5008 | | | | Số củ khóm BALANCED ANOVA FOR VARIATE CU/KHOM FILE VAN 19/ 7/18 0:44 :PAGE VARIATE V003 CU/KHOM LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.40250 467500 5.01 0.046 NLAI 799999E-01 400000E-01 0.43 0.673 * RESIDUAL 560001 933334E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.04250 185682 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 19/ 7/18 0:44 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 DF CU/KHOM 5.33333 5.40000 5.03333 4.53333 SE(N= 3) 0.176384 5%LSD 6DF 0.610139 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 CU/KHOM 5.17500 4.97500 5.07500 SE(N= 4) 0.152753 5%LSD 6DF 0.528396 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 19/ 7/18 0:44 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CU/KHOM GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.0750 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.43091 0.30551 6.0 0.0456 |NLAI | | | 0.6730 | | | | Năng suất yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE TBCU FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE VARIATE V003 TBCU LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 394.175 131.392 13.40 0.005 NLAI 12.2133 6.10665 0.62 0.571 * RESIDUAL 58.8459 9.80765 * TOTAL (CORRECTED) 11 465.234 42.2940 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTB/KH FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE VARIATE V004 KLTB/KH SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 42227.0 14075.7 4.93 0.047 NLAI 1092.58 546.291 0.19 0.831 * RESIDUAL 17122.1 2853.68 * TOTAL (CORRECTED) 11 60441.7 5494.70 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE VARIATE V005 NSLT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 85.5096 28.5032 4.93 0.047 NLAI 2.21248 1.10624 0.19 0.831 * RESIDUAL 34.6722 5.77871 * TOTAL (CORRECTED) 11 122.394 11.1268 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE VARIATE V006 NSTT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 68.7098 22.9033 11.60 0.007 NLAI 1.02610 513052 0.26 0.781 * RESIDUAL 11.8471 1.97451 * TOTAL (CORRECTED) 11 81.5829 7.41663 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTP FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE VARIATE V007 NSTP SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 36.8509 12.2836 5.31 0.040 NLAI 824497 412249 0.18 0.841 * RESIDUAL 13.8754 2.31256 * TOTAL (CORRECTED) 11 51.5507 4.68643 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ C1 C2 C3 C4 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 6DF CT$ C1 C2 C3 C4 NOS 3 3 TBCU 101.965 112.888 109.647 98.6134 KLTB/KH 543.187 605.243 479.353 452.033 NSLT 24.4434 27.2359 21.5709 20.3415 NSTT 12.2882 15.7078 18.8333 14.2100 1.80810 6.25450 30.8420 106.687 1.38789 4.80093 0.811277 2.80634 NSTP 6.28822 7.70782 10.8333 6.87667 SE(N= 3) 0.877982 5%LSD 6DF 3.03708 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD NOS 4 4) 6DF NLAI NOS 4 TBCU 105.881 106.959 104.494 KLTB/KH 526.760 506.460 526.642 NSLT 23.7042 22.7907 23.6989 NSTT 15.6732 15.0428 15.0635 1.56586 5.41656 26.7099 92.3939 1.20195 4.15773 0.702587 2.43036 NSTP 8.17321 8.04278 7.56354 SE(N= 4) 0.760355 5%LSD 6DF 2.63019 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 19/ 7/18 1:11 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TBCU KLTB/KH NSLT NSTT NSTP GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 105.78 12 519.95 12 23.398 12 15.260 12 7.9265 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.5034 3.1317 3.0 0.0053 74.126 53.420 10.3 0.0470 3.3357 2.4039 10.3 0.0470 2.7233 1.4052 9.2 0.0073 2.1648 1.5207 19.2 0.0405 |NLAI | | | 0.5711 0.8310 0.8310 0.7809 0.8412 | | | | ... ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống khoai KT1 Kim Bơi, Hịa Bình 67 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng tới sinh trưởng, phát triển giống khoai tây KT1 67 3.2.3 Ảnh hưởng. .. NÔNG LÂM LÊ XUÂN ĐĂNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG KHOAI TÂY KT1 TẠI HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành:... khoai KT 1tại Kim Bơi, Hịa Bình 49 3.1.1 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến thời gian từ trồng đến mọc tổng thời gian sinh trưởng, phát triển giống khoai tây KT1 49 3.1.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ và mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống khoai tây kt1 tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình , Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ và mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống khoai tây kt1 tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình