Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương đt51 vụ hè thu 2017 tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

78 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:31

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o DƯƠNG THỊ THÚY Tên khóa luận: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Trồng Trọt Khoa: Nơng học Khóa học: 2014-2018 Thái nguyên 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o DƯƠNG THỊ THÚY Tên khóa luận: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 VỤ HÈ THU NĂM 2017 TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Trồng Trọt Khoa: Nông học Lớp: TT-46-N02 Khóa học: 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS-TS Nguyễn Hữu Hồng Thái nguyên 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp cố gắng thân em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, bạn bè người thân.Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Hữu Hồng cô Phạm Thị Thu Huyền người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực đề tài hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Cán giáo viên khoa Nông học - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập, thực đề tài.Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất người thân, bạn bè người bên cạnh động viên giúp đỡ em trình học tập thực đề tài Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân cịn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để khóa luận em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Dương Thị Thúy ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sảm xuất đậu tương giới 2012-2016 Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng đậu tương quốc gia đứng đầu giới Bảng 2.3 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần 11 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên năm gần 16 Bảng 4.1: Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến giai đoạn sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 26 Bảng 4.2a Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến chiều cao giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 29 Bảng 4.2b Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến số đặc điểm hình thái giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 30 Bảng 4.3 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến số diện tích khả tích lũy vật chất khơ giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 32 Bảng 4.4 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến khả hình thành nốt sần giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 34 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại khả chống đổ giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 35 Bảng 4.6 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương ĐT51 thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2017 38 iii DANH MỤC HÌNH Biểu đồ 2.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới từ năm 2012-2016 Biểu đồ 4.1 Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến NSLT NSTT đậu tương vụ hè thu năm 2017 huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên 38 iv DANH MỤC VIẾT TẮT STT Tên chữ Chữ viết tắt Cộng Cs Cơng thức liều lượng phân bón CT Chỉ số diện tích CSDTL Hệ số biến động cv Khả tích lũy vật chất khô KNTLVCK Khối lượng 1000 hạt M1000 hạt Năng suất lý thuyết NSLT Năng suất thực thu NSTT: Sai khác nhỏ có ý nghĩa LSD.05 10 Tích lũy chất khơ TLCK 11 Thời gian sinh trưởng TGST 12 Vi sinh vật VSV v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu: 1.4 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học sở thực tiễn 2.1.1.Cơ sở khoa học 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới: 2.2.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới 2.3 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương Việt Nam 11 2.3.1 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 11 2.3.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam 12 2.4 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 15 2.5 Vai trò phân bón với đậu tương 17 vi 2.6 Vai trò phân bón hữu với đậu tương 17 Phần 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20 3.4.2 Phương pháp trồng chăm sóc 20 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 21 3.5.1 Các tiêu sinh trưởng 22 3.5.2 Chỉ tiêu sinh lý 22 3.5.3 Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại 23 3.5.4 Các yếu tố cấu thành suất 24 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến thời gian sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 26 4.2 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến đặc điểm hình thái giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 29 4.2.1 Chiều cao 29 4.2.2 Đường kính thân, số cành cấp số đốt 30 vii 4.3 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến số tiêu sinh lý giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 31 4.4 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến khả hình thành nốt sần giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 33 4.5 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến mức độ nhiễm sâu bệnh khả chống đổ giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 35 4.6 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tượng ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 37 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 I.Tài liệu tiếng Việt 42 II Tài liệu tiếng Anh 43 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) số loại trồng quan trọng nhiều nước giới Ở Việt Nam đậu tương loại công nghiệp ngắn ngày quan tâm phát triển, đậu tương trồng có giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế cao trồng đa tác dụng Trong thành phần hạt đậu tương có chứa khoảng 40-50% protein, 18-25% lipit 36-40% hydratcacbon Bên cạnh họ đậu khác, đậu tương có khả cải tạo bồi dưỡng đất tốt, có khả có cộng sinh rễ với vi khuẩn nốt sần có khả cố định nitơ khơng khí làm giàu đạm cho đất Sau vụ trồng, đậu tương cố định bổ sung vào đất từ 60-80 kg N/ha, tương đương 300-400 kg đạm sunphat Từ giá trị đậu tương, với ưu ngắn ngày, dễ trồng nên thuận tiện để bố trí cơng thức luân canh, nên thực tế nước ta nhiều nước giới đậu tương trồng phổ biến Mặc dù có nhiều ưu điểm vượt trội so với loại cơng nghiệp ngắn ngày khác diện tích đậu tương Việt Nam địa bàn tỉnh Thái Nguyên có xu hướng giảm mạnh Năm 2012 tồn tỉnh có 1196ha diện tích rồng đậu tương, tới năm 2016 giảm 256ha 940ha Một nguyên nhân khiến diện tích đậu tương giảm đậu tương cho suất hiệu kinh tế chưa cao Để đậu tương cho suất cao, phân bón yếu tố giúp đậu tương đạt suất Trong đó, phân hữu có ưu điểm chứa đầy đủ nguyên tố dinh dưỡng đa, trung vi lượng mà khơng loại phân khống có Ngồi ra, phân hữu cung cấp chất mùn làm kết cấu đất tốt lên, tơi xốp hơn, rễ phát triển GIAI ĐOẠN HOA RỘ 1.Chỉ số diện tích hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLHR FILE BC 19/ 5/18 10:15 :PAGE VARIATE V003 CSDTLHR LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 641400 213800 0.91 0.491 NL 855150 427575 1.82 0.241 * RESIDUAL 1.40905 234842 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.90560 264145 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BC 19/ 5/18 10:15 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF CSDTLHR 4.57000 4.59000 4.24000 4.04000 SE(N= 3) 0.279787 5%LSD 6DF 0.967827 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 CSDTLHR 4.16750 4.73750 4.17500 SE(N= 4) 0.242302 5%LSD 6DF 0.838162 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BC 19/ 5/18 10:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 4.3600 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.51395 0.48460 11.1 0.4911 |NL | | | 0.2408 | | | | 2.Khả tích lũy vật chất khô(g/cây)hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCK FILE MAU 24/ 3/18 13:46 :PAGE VARIATE V003 KNTLVCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 518500 172833 0.09 0.965 NL 12.7601 6.38006 3.15 0.116 * RESIDUAL 12.1471 2.02452 * TOTAL (CORRECTED) 11 25.4258 2.31143 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 24/ 3/18 13:46 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS 3 3 KNTLVCK 8.20000 8.46000 8.78000 8.40667 SE(N= 3) 0.821487 5%LSD 6DF 2.84166 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 4 KNTLVCK 7.03250 9.42750 8.92500 SE(N= 4) 0.711429 5%LSD 6DF 2.46095 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 24/ 3/18 13:46 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KNTLVCK GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 8.4617 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.5203 1.4229 16.8 0.9649 |NL | | | 0.1156 | | | | 3.Khả tich lũy vật chất khô hoa rộ (%) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCK FILE MAU 24/ 3/18 13:48 :PAGE VARIATE V003 KNTLVCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.83483 1.61161 1.50 0.308 NL 5.67752 2.83876 2.64 0.150 * RESIDUAL 6.45202 1.07534 * TOTAL (CORRECTED) 11 16.9644 1.54222 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 24/ 3/18 13:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KNTLVCK 17.5700 16.1633 17.3733 16.2600 SE(N= 3) 0.598703 5%LSD 6DF 2.07101 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KNTLVCK 15.9575 17.6350 16.9325 SE(N= 4) 0.518492 5%LSD 6DF 1.79355 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 24/ 3/18 13:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KNTLVCK GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 16.842 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.2419 1.0370 6.2 0.3075 |NL | | | 0.1500 | | | | 4.Số lượng nốt sần hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL FILE SLNS 3/ 5/18 17:34 :PAGE VARIATE V003 SL LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 362.948 120.983 33.04 0.001 NL 28.1667 14.0833 3.85 0.084 * RESIDUAL 21.9675 3.66124 * TOTAL (CORRECTED) 11 413.082 37.5529 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SLNS 3/ 5/18 17:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF SL 14.6667 21.7767 24.2200 30.0000 SE(N= 3) 1.10472 5%LSD 6DF 3.82142 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SL 24.5825 22.5825 20.8325 SE(N= 4) 0.956719 5%LSD 6DF 3.30944 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SLNS 3/ 5/18 17:34 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 22.666 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.1280 1.9134 8.4 0.0007 |NL | | | 0.0839 | | | | 5.Khối lượng nốt sần hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNS FILE MAU 3/ 5/18 17:48 :PAGE VARIATE V003 KLNS LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 905583E-01 301861E-01 16.90 0.003 NL 501667E-02 250833E-02 1.40 0.317 * RESIDUAL 107167E-01 178611E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 106292 966288E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 3/ 5/18 17:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF KLNS 0.150000 0.260000 0.293333 0.393333 SE(N= 3) 0.244002E-01 5%LSD 6DF 0.844042E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLNS 0.265000 0.302500 0.255000 SE(N= 4) 0.211312E-01 5%LSD 6DF 0.730962E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 3/ 5/18 17:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNS GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.27417 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.98300E-010.42262E-01 15.4 0.0031 |NL | | | 0.3166 | | | | GIAI ĐOẠN CHẮC XAMH 1.Chỉ số diện tích xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLCX FILE BC 19/ 5/18 10:21 :PAGE VARIATE V003 CSDTLCX LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 700159 233386 0.25 0.862 NL 202067 101033 0.11 0.900 * RESIDUAL 5.69307 948845 * TOTAL (CORRECTED) 11 6.59529 599572 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BC 19/ 5/18 10:21 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF CSDTLCX 5.18000 5.08333 4.75000 5.42333 SE(N= 3) 0.562389 5%LSD 6DF 1.94539 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 CSDTLCX 5.22250 5.17750 4.92750 SE(N= 4) 0.487043 5%LSD 6DF 1.68476 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BC 19/ 5/18 10:21 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.1092 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.77432 0.97409 19.1 0.8617 |NL | | | 0.9001 | | | | 2.Khẳ tích lũy vật chất khơ xanh (g/cây) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCK FILE MAU 24/ 3/18 14: :PAGE VARIATE V003 KNTLVCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 114.264 38.0879 0.95 0.477 NL 172.738 86.3689 2.14 0.198 * RESIDUAL 241.780 40.2967 * TOTAL (CORRECTED) 11 528.782 48.0710 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 24/ 3/18 14: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KNTLVCK 24.4867 31.1633 30.3100 24.7067 SE(N= 3) 3.66500 5%LSD 6DF 12.6778 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KNTLVCK 32.1775 27.9275 22.8950 SE(N= 4) 3.17398 5%LSD 6DF 10.9793 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 24/ 3/18 14: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KNTLVCK GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 27.667 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.9333 6.3480 22.9 0.4770 |NL | | | 0.1980 | | | | 3.Khẳ tich lũy vật chất khô xanh (%) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCK FILE MAU 24/ 3/18 14:11 :PAGE VARIATE V003 KNTLVCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 39.6532 13.2177 5.09 0.044 NL 3.23582 1.61791 0.62 0.571 * RESIDUAL 15.5712 2.59520 * TOTAL (CORRECTED) 11 58.4602 5.31456 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 24/ 3/18 14:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KNTLVCK 18.6467 17.7600 22.4667 18.6533 SE(N= 3) 0.930089 5%LSD 6DF 3.21733 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KNTLVCK 19.8700 19.6125 18.6625 SE(N= 4) 0.805481 5%LSD 6DF 2.78629 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 24/ 3/18 14:11 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KNTLVCK GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 19.382 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.3053 1.6110 8.3 0.0441 |NL | | | 0.5707 | | | | 4.Số lượng nốt sần xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLNS FILE BC 3/ 5/18 18: :PAGE VARIATE V003 SLNS LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 270.396 90.1319 7.99 0.017 NL 8.71705 4.35853 0.39 0.698 * RESIDUAL 67.6489 11.2748 * TOTAL (CORRECTED) 11 346.762 31.5238 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BC 3/ 5/18 18: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF SLNS 30.2233 30.1100 33.4433 41.7767 SE(N= 3) 1.93863 5%LSD 6DF 6.70602 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SLNS 35.0850 33.1650 33.4150 SE(N= 4) 1.67890 5%LSD 6DF 5.80758 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BC 3/ 5/18 18: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SLNS GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 33.888 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.6146 3.3578 9.9 0.0170 |NL | | | 0.6980 | | | | 5.Khối lượng nốt sần xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNS FILE BC 3/ 5/18 18:12 :PAGE VARIATE V003 KLNS LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 560917E-01 186972E-01 1.62 0.282 NL 740000E-02 370000E-02 0.32 0.740 * RESIDUAL 693333E-01 115556E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 132825 120750E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BC 3/ 5/18 18:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF KLNS 1.62000 1.53333 1.55000 1.70667 SE(N= 3) 0.620633E-01 5%LSD 6DF 0.214687 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLNS 1.56750 1.62250 1.61750 SE(N= 4) 0.537484E-01 5%LSD 6DF 0.185924 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BC 3/ 5/18 18:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNS GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 1.6025 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.10989 0.10750 6.7 0.2815 |NL | | | 0.7399 | | | | Số chắc/cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOQUACHA FILE MAU 24/ 3/18 14:18 :PAGE VARIATE V003 SOQUACHA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 14.7100 4.90333 0.36 0.784 NL 7.85166 3.92583 0.29 0.760 * RESIDUAL 81.2150 13.5358 * TOTAL (CORRECTED) 11 103.777 9.43424 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 24/ 3/18 14:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 SOQUACHA 34.5333 33.5333 33.9667 36.4333 SE(N= 3) 2.12413 5%LSD 6DF 7.34772 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SOQUACHA 35.2500 35.1250 33.4750 SE(N= 4) 1.83955 5%LSD 6DF 6.36331 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 24/ 3/18 14:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SOQUACHA GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 34.617 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.0715 3.6791 10.6 0.7842 |NL | | | 0.7600 | | | | Số hạt /quả BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHATCHA FILE MAU 24/ 3/18 14:20 :PAGE VARIATE V003 SOHATCHA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 131584E-01 438612E-02 0.43 0.739 NL 142167E-01 710834E-02 0.70 0.535 * RESIDUAL 607166E-01 101194E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 880917E-01 800833E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAU 24/ 3/18 14:20 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 SOHATCHA 2.35000 2.39667 2.33000 2.30667 SE(N= 3) 0.580788E-01 5%LSD 6DF 0.200904 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SOHATCHA 2.29750 2.37500 2.36500 SE(N= 4) 0.502977E-01 5%LSD 6DF 0.173988 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MAU 24/ 3/18 14:20 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SOHATCHA GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 2.3458 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.89489E-010.10060 4.3 0.7386 |NL | | | 0.5350 | | | | Khối lượng 1000 hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1000 H FILE XULY 19/ 5/18 9:43 :PAGE VARIATE V003 KL1000 H LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 320.099 106.700 2.21 0.187 NL 73.8623 36.9311 0.77 0.509 * RESIDUAL 289.532 48.2553 * TOTAL (CORRECTED) 11 683.493 62.1358 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XULY 19/ 5/18 9:43 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF KL1000 H 172.467 168.427 172.733 182.467 SE(N= 3) 4.01062 5%LSD 6DF 13.8734 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KL1000 H 170.588 175.122 176.360 SE(N= 4) 3.47330 5%LSD 6DF 12.0147 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XULY 19/ 5/18 9:43 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KL1000 H GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 174.02 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.8826 6.9466 4.0 0.1873 |NL | | | 0.5085 | | | |  NĂNG SUẤT LÝ THUYÊT BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE BC 19/ 5/18 9:50 :PAGE VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 50.4714 16.8238 0.87 0.506 NL 11.5338 5.76691 0.30 0.753 * RESIDUAL 115.440 19.2400 * TOTAL (CORRECTED) 11 177.445 16.1314 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BC 19/ 5/18 9:50 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF NSLT 42.0000 40.6300 40.9933 45.8000 SE(N= 3) 2.53246 5%LSD 6DF 8.76017 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSLT 41.4950 43.7275 41.8450 SE(N= 4) 2.19317 5%LSD 6DF 7.58653 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BC 19/ 5/18 9:50 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSLT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 42.356 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.0164 4.3863 10.4 0.5062 |NL | | | 0.7535 | | | |  NĂNG SUẤT THỰC THU BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE BC 23/ 5/18 17:18 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3.50582 1.16861 0.63 0.624 NL 9.37452 4.68726 2.52 0.160 * RESIDUAL 11.1445 1.85742 * TOTAL (CORRECTED) 11 24.0249 2.18408 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BC 23/ 5/18 17:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF NSTT 23.5300 24.0400 24.1167 25.0300 SE(N= 3) 0.786855 5%LSD 6DF 2.72186 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSTT 24.6400 24.9550 22.9425 SE(N= 4) 0.681437 5%LSD 6DF 2.35720 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BC 23/ 5/18 17:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 24.179 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.4779 1.3629 5.6 0.6243 |NL | | | 0.1597 | | | | ... tài: ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu sinh học đến khả sinh trưởng suất giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nhằm tìm loại phân bón hữu sinh. .. 4.1 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến thời gian sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2017 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 26 4.2 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến. .. giống đậu tương ĐT51 - Nghiên cứu ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến số tiêu sinh lý giống đậu tương ĐT51 - Nghiên cứu ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống đậu tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương đt51 vụ hè thu 2017 tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương đt51 vụ hè thu 2017 tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên