Tiểu luận Lịch sử Đảng: Nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng (19461954)

21 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 23:22

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng là một hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Những quan điểm, chủ trương, chính sách đó gắn liền với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước ta lúc bấy giờ. Đó là đứng trước những thuận lợi và vô vàn những khó khăn . Trước tình hình đó Đảng đã đề ra đường lối kháng chiến cho toàn dân với những nội dung cơ bản, đúng đắn, sáng tạo phù hợp với tình hình nước ta lúc bấy giờ, kế thừa được kinh nghiệm của tổ tiên, đúng với nguyên lý về chiến tranh cách mạng của Chủ nghĩa MácLênin. Chính vì thế đã đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển đúng hướng và từng bước đi đến thắng lợi. Vậy nên để làm sáng tỏ và nhận thức đúng đắn hơn về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng, chúng em đã chọn đề tài: “Nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng (19461954)” để làm bài tiểu luận của mình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ **************** TIỂU LUẬN MƠN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đề tài: “Nguyên nhân kháng chiến toàn quốc bùng nổ nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Đảng (19461954)” Giảng viên hướng dẫn: Họ tên sinh viên: Mã lớp: Hà Nội, tháng năm 2021 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng hệ thống quan điểm, chủ trương, sách mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp, giành độc lập dân tộc Những quan điểm, chủ trương, sách gắn liền với hồn cảnh lịch sử cụ thể đất nước ta lúc Đó đứng trước thuận lợi vơ vàn khó khăn Trước tình hình Đảng đề đường lối kháng chiến cho toàn dân với nội dung bản, đắn, sáng tạo phù hợp với tình hình nước ta lúc giờ, kế thừa kinh nghiệm tổ tiên, với nguyên lý chiến tranh cách mạng Chủ nghĩa Mác-Lênin Chính đưa kháng chiến dân tộc ta nhanh chóng vào ổn định phát triển hướng bước đến thắng lợi Vậy nên để làm sáng tỏ nhận thức đắn đường lối kháng chiến chống Pháp Đảng, chúng em chọn đề tài: “Nguyên nhân kháng chiến toàn quốc bùng nổ nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Đảng (1946-1954)” để làm tiểu luận Tổng quan tình hình nghiên cứu Đề tài dựa viết sau: Chuyên đề 3: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp – Học viện Chính trị Quốc gia Những sáng tạo đường lối Đảng ta thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) - TS TRẦN THỊ VUI - Học viện CTQG Hồ Chí Minh Kháng chiến tồn dân, tồn diện, trường kỳ, dựa vào sức – Trang điện tử Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh Cơng tác tư tưởng thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Theo Sơ thảo Lược sử Công tác tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài giúp trang bị cho thân hiểu biết tình hình nước ta giai đoạn : chủ trương, sách Đảng đề để vận dụng để giải khó khăn mà nhân dân ta phải đương đầu, đưa cách mạng dân tộc đến thắng lợi hồn tồn Nghiên cứu vấn đề cịn bồi dưỡng niềm tin vào lãnh đạo sáng suốt, tài tình Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng đường lối Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm thân trước nhiệm vụ, vận mệnh đất nước, giúp nâng cao tinh thần u nước, đóng góp tài sức, trí tuệ để xây dựng đất nước, đặc biệt thời kỳ đất nước phát triển hội nhập trường quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian: Việt Nam Về mặt thời gian: Từ năm 1946 – 1954 Phương pháp nghiên cứu đề tài Thu thập phân tích tài liệu thơng qua giáo trình, sách tham khảo, báo tham khảo… để làm rõ nội dung mục tiêu nghiên cứu Sử dụng phương pháp lơgic - lịch sử, quy nạp, diễn dịch, phân tích tổng hợp để làm sáng tỏ vấn đề Đóng góp đề tài Ý nghĩa mặt lý luận: Cung cấp sở lý luận nội dung, ý nghĩa đường lối kháng chiến Ý nghĩa mặt thực tiễn: Từ sở lý luận có nhận thức đắn đường lối kháng chiến Đảng Thơng qua rút học để xây dựng đường lối phù hợp với bối cảnh đất nước Kết cấu đề tài Đề tài gồm chương: Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam Chương 2: Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam Chương 3: Ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1 Diễn biến lịch sử Quốc tế: Hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô đứng đầu hình thành Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển Trong nước: Tháng 11/1946, qn Pháp mở cơng chiếm đóng thành phố Hải Phòng thị xã Lạng Sơn, đổ lên Đà Nẵng gây nhiều khiêu khích, tàn sát đồng bào ta phố Yên Ninh - Hàng Bún (Hà Nội) Đồng thời Pháp gửi tối hậu thư cho phủ ta, địi phải tước hết vũ khí tự vệ Hà Nội, địi kiểm sốt an ninh trật tự Thủ Trước tình hình đó, từ ngày 13 đến ngày 22/12/1946 Ban thường vụ trung ương Đảng ta họp Vạn Phúc, Hà Đơng chủ trì Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoạch định chủ trương đối phó Hội nghị cử phái viên gặp phía Pháp để đàm phán, song khơng có kết Hội nghị cho khả hịa hãn khơng cịn Hồ hỗn dẫn đến hoạ nước, nhân dân trở lại đời nơ lệ Do đó, hội nghị định hạ tâm phát động kháng chiến nước chủ động tiến công trước thực dân Pháp thực kịch đảo quân Hà Nội Mệnh lệnh kháng chiến phát Vào lúc 20h ngày 19/12/1946, tất chiến trường nước đồng loạt nổ súng Rạng sáng ngày 20/12/1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chí Minh phát Đài tiếng nói Việt Nam 1.2 Đặc điểm hoàn cảnh lịch sử Thuận lợi nhân dân ta bước vào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược chiến tranh ta chiến tranh nghĩa bảo vệ độc lập tự dân tộc Ta có chuẩn bị cần thiết mặt, nên lâu dài, ta có khả đánh thắng quân xâm lược Trong đó, Pháp có nhiều khó khăn kinh tế, trị, quân nước Đông Dương không dễ khắc phục Cuộc kháng chiến ta diễn khơng khí phong trào giải phóng dân tộc lên cao tồn giới Khó khăn ta tương quan lực lượng quân yếu địch Ta bị bao vây bốn phía, chưa nước cơng nhận, giúp đỡ Cịn qn Pháp lại có vũ khí tối tân, chiếm đóng hai nước Lào, Campuchia số nơi Nam Bộ Việt Nam, có quân đội đứng chân thành thị lớn Miền Bắc Từ vĩ tuyến 16 trở (miền Bắc) 20 vạn quân Tưởng đảng phái tay sai chúng như: Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng chí hội (Việt Cách) tràn vào nước ta với mưu đồ tiêu diệt Đảng Cộng Sản Đông Dương, lập nên quyền tay sai chúng Dựa vào quân Tưởng, đảng phái lập nên quyền phản động Yên Bái, Móng Cái, Vĩnh Yên.Từ vĩ tuyến 16 trở vào (miền Nam), quân đội Anh dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam.Các lực lượng phản động thân Pháp Đảng Đại Việt, số giáo phái hoạt động trở lại chống phá cách mạng Ngồi ra, cịn có vạn quân Nhật khắp đất nước Chương 2: Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam 2.1 Thời kỳ 1945 – 1950: 2.1.1 Quá trình hình thành Dựa thực tiễn đối phó với âm mưu, thủ đoạn Thực dân Pháp, Đường lối kháng chiến Đảng ta hình thành hoàn chỉnh Trong thị kháng chiến kiến quốc ngày 25/11/1945, Đảng ta xác định kẻ thù nguy hiểm dân tộc ta thực dân Pháp Hội nghị Quân toàn quốc lần thứ I ngày 19/10/1946 nhận định “khơng sớm muộn Pháp đánh định phải đánh Pháp”, từ đề chủ trương, biện pháp cụ thể tư tưởng tổ chức cho quân dân bước vào chiến đấu Cuộc chiến cường quốc giới đất nước nghèo nàn lạc hậu diễn gần lời Hồ Chí Minh nói: "Nó chiến voi hổ Nếu hổ đứng yên bị voi dẫm chết Nhưng hổ khơng đứng n Ban ngày ẩn nấp rừng ngồi vào ban đêm Nó nhảy lên lưng voi, xé mảnh da lớn, chạy trở lại vào rừng tối Và dần dần, voi chảy máu đến chết Cuộc chiến tranh Đông Dương vậy."[Duiker, William, Ho Chi Minh: A Life, Hyperion, 2000, tr 379] Ngay sau cách mạng tháng Tám, thị "Kháng chiến kiến quốc" Đảng ta khẳng định kẻ thù dân tộc ta thực dân Pháp xâm lược Trong trình đạo kháng chiến Nam Bộ, trung ương Đảng Hồ Chí Minh đạo kết hợp đấu tranh trị, quân với ngoại giao để làm thất bại âm mưu Pháp định tách Nam Bộ khỏi Việt Nam Ngày 19/10/1946 thường vụ trung ương Đảng mở Hội nghị Quân toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì Xuất phát từ nhận định "khơng sớm muộn, Pháp đánh định phải đánh Pháp" Hội nghị đề chủ trương, biện pháp cụ thể tư tưởng tổ chức để quân dân nước sẵn sàng bước vào chiến đấu Trong thị Công việc khẩn cấp ngày 5/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên việc có tầm chiến lược, tồn cục bước vào kháng chiến khẳng định lòng tin vào thắng lợi cuối Đường lối toàn quốc kháng chiến Đảng thể qua văn kiện là: Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Hồ Chí Minh (20/12/1946), Chỉ thị "Tồn dân kháng chiến" trung ương Đảng (22/12/1946) tác phẩm "Kháng chiến định thắng lợi" đồng chí Trường Chinh (9/1947) 2.1.2 Nội dung đường lối kháng chiến Thứ nhất, mục đích kháng chiến Trong bối cảnh lúc giờ, Thực dân Pháp ln tìm cách để chống phá nước ta Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức có giây phút nhân nhượng Nhưng Bác Hồ nói lời kêu gọi Tồn quốc kháng chiến: “ Chúng ta nhân nhượng thực dân Pháp lấn tới…” Vậy nên, Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược: Đây mục tiêu thiết yếu giai đoạn thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam xâm lược nhằm đô hộ nước ta thêm lần Chỉ đánh bại thực dân Pháp đất nước độc lập, dân tộc tự Và mục đích quan trọng nhất, giành thống độc lập nước nhà Vì độc lập thống ta mới có các quyền tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội mà chịu áp bức, bóc lột từ nước đế quốc Chính lẽ đó, Đảng cần đồn kết nhân dân chiến đấu chống Thực dân Pháp để giành độc lập thống cho dân tộc Thứ hai, Tính chất kháng chiến: Tính chất dân tộc giải phóng: Cuộc kháng chiến mà Đảng phát động có mục đích giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ từ tay thực dân Pháp, chiến tranh nghĩa Tính chất dân chủ mới: Cuộc kháng chiến dân tộc ta chiến tranh tiến tự do, độc lập, dân chủ hịa bình nhằm loại bỏ chế độ thực dân, hộ trước Thứ ba, sách kháng chiến: Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp: Cuộc chiến thực dân Pháp gây Đông Dương chiến tranh phi nghĩa, khơng nhân dân nước Pháp ủng hộ Vì liên kết với người dân u chuộng hịa bình Pháp, ta tạo thêm mặt trận đằng sau lưng địch, làm kẻ địch suy yếu, ủng hộ nhân dân Đoàn kết Miên, Lào dân tộc u chuộng tự hịa bình: Mên, Lào quốc gia bán đảo Đông Dương có chung kẻ thù thực dân Pháp Khi liên kết với quốc gia này, sức mạnh ta gia tăng, phạm vi hoạt động kháng chiến mở rộng Việc tranh thủ ủng hộ dân tộc yêu chuộng tự hịa bình đem lại cho ủng hộ trường quốc tế vật chất (nếu có) Tồn dân kháng chiến: Điều thể rõ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chí Minh: “Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc Hễ người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc Ai có súng dùng súng Ai có gươm dùng gươm, khơng có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc Ai phải sức chống thực dân Pháp cứu nước.” Thể tinh thần đồn kết dân tộc Việt Nam đấu tranh chung đất nước Tự cấp, tự túc mặt: kháng chiến dân tộc ta, không nên trông cậy vào giúp đỡ từ bên mà phải huy động sức mạnh tồn dân, nỗ lực vượt khó để kháng chiến đến thắng lợi Thứ tư, chương trình nhiệm vụ kháng chiến - Đoàn kết toàn dân: Thực quân, chính, dân trí - Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kì kháng chiến - Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống Trung, Nam, Bắc - Củng cố chế độ cộng hòa dân chủ - Tăng gia sản xuất, thực kinh tế tự túc Hai nhiệm vụ song song: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc Thứ năm, phương châm tiến hành kháng chiến: Kháng chiến toàn dân: Thực người dân chiến sĩ, làng xóm pháo đài Huy động lực lượng toàn dân tộc để kháng chiến chống Pháp Kháng chiến toàn diện: Đánh địch mặt trận: trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao Được thể cụ thể: Về mặt trị: tăng cường xây dựng Đảng, quyền Kết hợp đoàn kết với Miên, Lào dân tộc u chuộng hịa bình Về mặt qn sự: Vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Triệt để dùng du kích, vận động chiến Bào tồn lực lượng, kháng chiến lâu dài Vừa đánh vừa tiếp tục vũ trang đào tạo thêm cán Về mặt kinh tế: Tiêu thổ kháng chiến ( phá hủy tất thứ địch dùng ta rút lui),xây dựng kinh tế tự cung tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp quốc phòng- ngành thiết yếu phục vụ cho kháng chiến trường kì, tồn dân Về mặt văn hóa: Xóa bỏ văn hóa cũ phong kiến, thực dân để xây dựng văn hóa theo nguyên tắc: dân tộc( văn hóa mang sắc dân tộc), khoa học( văn hóa đại, phù hợp với sơng mới), đại chúng( văn hóa phù hợp với đại đa số quần chúng, không cao hay lạc hậu) Về mặt ngoại giao: Thêm bạn( đặc biệt liện hiệp với dân tộc Pháp chống bọn phản động thực dân), bớt thù, biểu dương lực lượng Sẵn sàng đàm phán Pháp công nhận việt nam độc lập Kháng chiến trường kỳ: Chống lại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh giặc Pháp, nhằm phát huy tất lợi “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, chuyển từ tương quan yếu thành mạnh hơn, đánh thắng địch Đây phương châm hợp lý bắt đầu vào kháng chiến, lực lượng ta yếu, địch thiện chiến, mong muốn đánh nhanh thắng nhanh nen ta cần tránh đối đầu trực diện với chúng Ta kéo dài chiến gây thiệt hại lớn cho địch chi phí vật chất lẫn nhân lực, ta có thêm thời gian thích ứng, chuẩn bị, đào tạo thêm quân đội, tranh thủ ủng hộ dân tộc u chuộng hịa bình Dựa vào sức chính: Tự cấp, tự túc mặt Mới bắt đầu vào kháng chiến, ta bị địch bao vây, phải tự trang bị cho để trì 10 kháng chiến lâu dài chờ thời phá vỡ vòng vây, tranh thủ giúp đỡ từ bên Triển vọng kháng chiến: Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song định thắng lợi Đảng nhận định ,đánh giá tình hình hợp lý, khích lệ tinh thần nhân dân kháng chiến định thành côngmột cách lúc kháng chiến bắt đầu, giúp kháng chiến sớm vào quỹ đạo phát triển ổn định 2.1.3 Sự đạo triển khai đường lối bước phát triển mặt trận quân Thứ nhất, Chống âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh: Từ ngày đầu kháng chiến, với chiến đấu ngoan cường, quân dân nước chặn đánh địch khắp nơi, tiêu hao binh lực địch, giam chân ngăn chặn bước tiến chúng, gìn giữ phát triển lực lượng ta Một bước tiến quan trọng Chiến dịch Việt Bắc Ngày 15/10/47, Ban thường vụ TW Đảng Chỉ thị phải “Phá tan công mùa đông giặc Pháp”, nêu rõ nhiệm vụ trước mắt quân dân ta phải gây thiệt hại nặng cho địch, giữ vững quyền dân chủ, phá vỡ quyền bù nhìn, quân phải đánh mạnh khắp chiến trường… Trong tái chiến phải biết giữ gìn chủ lực ta phải nhằm vào chỗ yếu địch mà đánh Thực thị Đảng vào thực tế chiến trường, với lối đánh mưu trí linh hoạt, trải qua 75 ngày đêm chiến đấu, quân dân ta giành thắng lợi lớn Những thắng lợi làm phá sản chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” thực dân Pháp, mở giai đoạn kháng chiến Thứ hai, Chống âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” Hội nghị BCH TƯ mở rộng (tháng 1/48) đề nhiệm vụ biện pháp QS, CT, KT, VH nhằm thúc đẩy kháng chiến tiến lên giai đoạn Đảng trọng đẩy mạnh chiến tranh du kích; củng cố khối đoàn kết toàn dân; phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, tịch thu ruộng đất bọn phản 11 quốc cấp cho dân nghèo, thực giảm tô, chia lại công điền; phát triển VH, GD; tăng cường công tác XD Đảng Ngày 27/3/48, theo sáng kiến Chủ tịch HCM, Ban thường vụ TƯ Đảng thị phát động phong trào thi đua quốc Để tăng cường xây dựng đội chủ lực, tháng 11/49, chủ tịch HCM sắc lệnh nghĩa vụ quân Đảng CP quan tâm chăm lo bồi dưỡng sức dân; thực sách ruộng đất, với tư tưởng đạo “dùng phương pháp cải cách mà thu hẹp phạm vu bóc lột địa chủ PK xứ lại đồng thời sửa chế độ ruộng đất” Từ năm 49, nhiều địa phương xúc tiến việc thống Việt Minh Liên việt phạm vi toàn quốc Đảng trọng nêu cao tinh thần lương giáo đoàn kết, giác ngộ giáo dân; binh sĩ ngụy; tranh thủ tầng lớp kiên trừng trị bọn phản động đội lốt tôn giáo Trên mặt trận văn hóa, Hội nghị Văn hóa tồn quốc tháng 7/48 xác định đường lối nhiệm vụ cơng tác văn hóa kháng chiến Trường Chinh trình bày báo cáo “Chủ nghĩa Mác VH VN”, vạch rõ đường lối, phương châm xây dựng VH dân chủ VN có tính chất dân tộc, KH đại chúng Công tác xây dựng Đảng trọng qua việc thử thách kết nạp Đảng viên qua vận động xây dựng “chi tự động công tác” Kết đạo triển khai đường lối Đảng âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” thực dân Pháp bị thất bại; chiến tranh nhân dân đẩy mạnh lực lượng cách mạng xây dựng, củng cố mặt Thứ ba, Chiến dịch biên giới 1950: Tháng 9/1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương mở chiến dịch Biên giới, đánh dấu lần ta chủ động mở chiến dịch công quy mô lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh mặt trận để Bộ Chỉ huy trực tiếp đạo chiến dịch Phối hợp với chiến dịch, quân dân nước tăng cường chiến đấu khắp mặt trận Kết thắng lợi Chiến dịch Biên giới đập tan tuyến phòng thủ địch, giải phóng hồn tồn vùng biên giới, tạo cánh cổng để Việt Nam liên lạc với nước XHCN bên Đây bước 12 ngoặt cho trưởng thành trình độ tác chiến đạo quân đội ta, giành chủ động chiến lược chiến trường Bắc Bộ 2.2 Thời kỳ 1951 – 1954: 2.2.1 Tình hình mới: Đến đầu năm 1951, tình hình giới cách mạng Đơng Dương có nhiều chuyển biến Sự đời nước xã hội chủ nghĩa, chiếm 1/3 dân số ¼ đất đai giới tạo vững chắc, lực lượng hùng hậu, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển cách mạng nước ta Đặc biệt đời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa làm thay đổi tương quan lực lượng trường quốc tế có lợi cho hịa bình cách mạng Nước ta nước XHCN công nhận đặt quan hệ ngoại giao, có Trung Quốc Liên Xơ Cuộc kháng chiến nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi quan trọng Song, lợi dụng tình khó khăn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào đấu tranh Đơng Dương, vừa giúp đỡ Pháp vừa tìm cách hất cẳng Pháp Điều kiện lịch sử đặt yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh đường lối cách mạng cho phù hợp với tình hình, từ đưa chiến tranh đến thắng lợi Trước tình hình đó, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ II ĐCS Đông Dương triệu tập Tuyên Quang 2.2.2 Nội dung đường lối: Đại hội nhận thấy nhu cầu kháng chiến, giai cấp công nhân nhân dân nước Việt Nam, Lào, Campuchia cần có Đảng riêng Ở Việt Nam, Đảng hoạt động công khai lấy tên Đảng lao động Việt Nam Đại hội nghiên cứu thảo luận Báo cáo trị chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáo hồn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội Trường Chinh, Báo cáo tổ chức điều lệ Đảng Lê Văn Lương Thứ nhất, “Báo cáo trị” Hồ Chí Minh Báo cáo vạch rõ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt tiêu diệt thực dân Pháp đánh bại bọn can thiệp Mỹ dành thống độc lập hồn tồn, bảo vệ hịa bình giới Để hồn thành nhiệm vụ đó, Đảng phải đề sách biện 13 pháp tích cực: tăng cường lực lượng vũ trang, củng cố đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh thi đua quốc, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng Lao động Việt Nam thành “một Đảng to lớn mạnh mẽ, chắn, sạch, cách mạng triệt để” để lãnh đạo kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn Thứ hai, “Báo cáo hồn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội” Trường Chinh Báo cáo trình bày tồn đường lối cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội Đường lối phản ánh cương Đảng Lao động Việt Nam Nội dung là: Tính chất xã hội: xã hội gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến Ba tính chất đấu tranh, mâu thuẫn lẫn nhau, mâu thuẫn tính chất dân chủ nhân dân tính chất thuộc địa Cách mạng Việt Nam có đối tượng: đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược cụ thể đế quốc Pháp bọn can thiệp Mỹ; đối tượng phụ phong kiến cụ thể phong kiến phản động Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập thống thật cho dân tộc; xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng; phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây sở cho chủ nghĩa xã hội Ba nhiệm vụ khăng khít với nhau, song nhiệm vụ trước mắt hồn thành giải phóng dân tộc Động lực cách mạng gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc, nhân dân yêu nước tiến Nền tảng khổi liên minh cơng, nơng, trí thức lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân Đặc điểm cách mạng Việt Nam cách mạng dân chủ tư sản lối cũ cách mạng XHCN mà thứ cách mạng dân chủ tư sản lối tiến triển thành cách mạng XHCN Triển vọng cách mạng: “cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam định đưa Việt Nam tiến tới CNXH” Con đường lên CNXH: trình lâu dài trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành giải phóng dân tộc; giai 14 đoạn xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, thực triệt để người cày có ruộng, hồn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân; giai đoạn xây dựng sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực chủ nghĩa xã hội Ba giai đoạn không tách rời mật thiết liên hệ xen kẽ với Quan hệ Quốc tế: Việt Nam đứng phe hịa bình dân chủ, phải tranh thủ giúp đỡ nước XHCN nhân dân giới, Trung Quốc, Liên Xô, thực đồn kết Việt – Trung – Xơ đồn kết Việt – Miên – Lào Chính cương nêu rõ 15 sách lớn Đảng để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi đặt sở kiến thiết Quốc gia Bổ sung hồn thiện Đường lối sách đưa Đại hội bổ sung phát triển qua hội nghị Trung ương Hội nghị TƯ lần (3/1951): Tập trung giải nhiệm vụ kinh tế tài để bồi dưỡng sức dân đảm bảo cung cấp cho quân đội; thực phương châm tác chiến tiêu diệt địch, phát triển lực lượng thứ quân, tăng cường công tác địch vận Hội nghị TƯ lần (9/1951): Chủ trương đẩy mạnh kháng chiến sở thực tốt nhiệm vụ lớn “gia sức tiêu diệt sinh lực địch, tiến tới giành ưu quân sự”; “gia sức phá âm mưu thâm độc địch: lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”, đẩy mạnh kháng chiến vung tạm bị chiếm, củng cố phát triển sức kháng chiến toàn Quốc, toàn dân, củng cố phát triển đoàn kết Hội nghị TƯ lần (1/1953): Kiểm điểm tình hình thực sách ruộng đất, chủ trương thực triệt để giảm tô, chuẩn bị tiến tới cải cách ruộng đất Hội nghị TƯ lần (11/1953): Quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô tiến hành cải cách ruộng đất kháng chiến Quá trình thực đường lối, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi Thực đường lối kháng chiến đưa ra, Đảng toàn thể nhân dân ta trọng phát triển lực lượng, từ tạo điều kiện để mở chiến 15 dịch, đồng thời kết hợp với đấu tranh ngoại giao nhằm giành thắng lợi quan trọng để tiến tới kết thúc kháng chiến Thứ nhất, phát triển lực lượng: Chú trọng phát triển lực lượng ba thứ quân, phát động phong trào rèn cán chỉnh quân, xây dựng đội chủ lực Bên cạnh xây dựng quân đội, phát động phong trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, phát triển văn hóa giáo dục, xây dựng Đảng, củng cố quyền địa phương, phát động quần chúng đấu tranh địi giảm tơ, thực cải cách ruộng đất … Tất nhằm xây dựng hậu phương vững để làm bàn đạp cho tiền tuyến Thứ hai, mở chiến dịch Trên đà thành công chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, phá bị cô lập địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt – Trung, quân đội Việt Minh chủ động phản công Những phản công mở nhiều quy mơ, kể đến số tiến cơng tiêu biểu như: Chiến dịch Trung Du (hay chiến dịch Trần Hưng Đạo) (12/1950 – 01/1951); Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (chiến dịch Đường 18) ( 3-4/1951); Chiến dịch Hà Nam Ninh (5-6/1951); Chiến dịch Hịa Bình (11/1951 – 2/1952); Chiến dịch Tây Bắc (1012/1952); Chiến dịch Thượng Lào (4-5/1953) Tuy chiến dịch này, hai bên chịu thương vong lớn, kết khả quan Việt Minh học cách đối phó với chiến thuật vũ khí Pháp, đồng thời thâm nhập sâu vào vòng cung phòng thủ Pháp Những chiến dịch làm quân Pháp đối phó bị động, lung lay suy yếu nhiều, có nguy thất bại Đơng Dương Kế hoạch Navarre chiến dịch Điện Biên Phủ Tháng năm 1953, huy Pháp, tướng Henri Navarre, đến Đông Dương Được hứa hẹn việc Mỹ tăng viện trợ quân sự, Navarre chuẩn bị cho tổng công, gọi "Kế hoạch Navarre" Để thực kế hoạch Pháp cho tiến hành xây dựng tập trung lực lượng động lớn, mở rộng quân đội địa, càn quét bình định vùng kiểm sốt Thực hành cơng chiến lược vùng Khu V, Navarre nhà nước Pháp cấp thêm cho tiểu đoàn tinh nhuệ Viện trợ Mỹ tăng vọt, chiếm đại đa số chi phí chiến tranh Tập đoàn điểm Điện Biên Phủ đời án ngữ miền tây bắc Bắc Việt Nam, kiểm soát 16 liên thông với Thượng Lào để làm bẫy nhử, thách thức quân chủ lực Việt Minh công và, theo kế hoạch Pháp, quân Việt Minh bị nghiền nát Trước kế hoạch quân địch, dựa đường lối đưa lãnh đạo trực tiếp Đảng, dồn toàn quân, huy động tối đa sức người sức để thực chiến dịch Điện Biên Phủ Sau 55 ngày đêm kháng chiến, toàn quân Pháp Điện Biên Phủ bị tiêu diệt bị bắt làm tù binh, giành thắng lợi hoàn tồn Thứ ba, kết hợp đấu tranh ngoại giao Khơng đấu tranh quân sự, thực đấu tranh tích cực mặt trận ngoại giao Đặc biệt với lợi mặt trận quân sự, mặt trận ngoại giao giai đoạn có điều kiện để đạt nhiều thắng lợi Thắng lợi phải kể đến việc khiến bốn bên Liên Xô, Trung Quốc, Pháp mỹ đồng ý đàm phán vấn đề lập lại hịa bình Đơng Dương vào tháng 1/1954 Ngày 26 tháng năm 1954, Hội nghị Genève Đơng Dương thức khai mạc Và đặc biệt, đến ngày 21/7/1954 Hiệp định Giơnevơ thức ký kết, đánh dấu thắng lợi ta quân Pháp Thắng lợi minh chứng cho đường lối lãnh đạo cách mạng đắn Đảng Chương 3: Ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) 3.1 Kết việc thực đường lối: Thứ nhất, trị: Đảng ta hoạt động cơng khai, có điều kiện kiện tồn tổ chức, tăng cường lãnh đạo kháng chiến Bộ máy quyền 17 cấp củng cố Thành lập mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam ( Liên Việt) Triển khai sách ruộng đất Thứ hai, quân sự: Cuối năm 1952, lực lượng chủ lực có đại đồn binh, đại đồn cơng binh-pháo binh Tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai, dân cư Một mốc lịch sử đáng nhớ, Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 ghi vào lịch sử dân tộc Thứ ba, Về ngoại giao: Ngày 20-7-1954, hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hịa bình Đơng dương kí kết 3.2 Ý nghĩa lịch sử: Thứ nhất, nước ta: Làm thất bại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ giúp sức mức độ cao, buộc chúng phải cơng nhận độc lập chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ nước Đông Dương Làm thất bại âm mưu mở rộng kéo dài chiến tranh đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình Đơng Dương Giải phóng hồn tồn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, từ làm tiền đề hậu thuẫn cho đấu tranh miền Nam Tăng thêm niềm tự hào nhân dân nâng cao uy tín Việt Nam trường quốc tế Thứ hai, quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới Mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội cách mạng giới Đập tan ách thống trị chủ nghĩa thực dâ ba nước Đông Dương với nhân dân hai nước Lào Campuchia Mở sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ giới, trước hết hệ thống thuộc địa thực dân Pháp 18 3.3 Bài học kinh nghiệm: Trải qua trình lãnh đạo, tổ chức kháng chiến kiến quốc, Đảng ta tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu Đề đường lối đắn quán triệt sâu rộng đường lối cho tồn Đảng, tồn qn, tồn dân thực hiện, đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức Kết hợp chặt chẽ đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, đặt móng cho chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ tập trung hàng đầu chống đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ quyền cách mạng Thực phương châm vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày vững mạnh để có tiềm lực mặt, đáp ứng yêu cầu ngày cao kháng chiến Quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ lâu dài, đồng thời tích cực, chủ động đề thực phương thức tiến hành chiến tranh nghệ thuật quân sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao, đưa kháng chiến đến thắng lợi Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu hiệu lực lãnh đạo Đảng chiến tranh 19 PHẦN KẾT LUẬN Thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để lại cho dân tộc ta, cháu mai sau niềm tự hào to lớn Thắng lợi trước hết thắng lợi ý chí “Thà hi sinh tất khơng chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Đồng thời thắng lợi đường lối chiến lược, sách lược phương pháp tiến hành cách mạng đắn, sáng tạo Đảng Ngày nay, nghiên cứu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khơng ngồi, mục đích nêu cao niềm tự hào dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh Mặt khác giúp chúng rút kinh nghiệm, học quý báu cho công tác thực tiễn Một học có giá trị lớn là: Phát huy sức mạnh tổng hợp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Với đường lối trị, phương pháp cách mạng đắn, Đảng ta phát động chiến tranh nhân dân, tạo nên trận nước đánh giặc, phát huy tối đa sức mạnh dân tộc, tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại làm nên thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – NXb.Bộ Giáo dục – Đào tạo Những sáng tạo đường lối Đảng ta thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) - TS TRẦN THỊ VUI - Học viện CTQG Hồ Chí Minh Những trang web, trang điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 21 ... cảnh lịch sử đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam Chương 2: Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng... Ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Đảng Cộng sản Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946... nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Đảng (1946-1954)” để làm tiểu luận Tổng quan tình hình nghiên cứu Đề tài dựa viết sau: Chuyên đề 3: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử Đảng: Nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng (19461954), Tiểu luận Lịch sử Đảng: Nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng (19461954)

Từ khóa liên quan