Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định mua lại vé xe tại các trang bán vé xe trực tuyến của người tiêu dùng tp hồ chí minh

122 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 18:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ XUÂN ĐẶNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI VÉ XE TẠI CÁC TRANG BÁN VÉ TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN BỬU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp Hồ Chí Minh” cơng sức q trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc thân Các số liệu thu thập từ thực tiễn sử dụng nghiêm túc Tp Hồ Chí Minh, 2015 Võ Xuân Đặng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .3 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp thu thập thông tin 1.4.3 Phương pháp xử lý thông tin 1.5 Tổng quan đóng góp luận văn .4 1.5.1 Các nghiên cứu nước 1.5.2 Các nghiên cứu nước .6 1.5.3 Những đóng góp luận văn 1.6 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Thực trạng phát triển thị trường vé xe trực tuyến Tp.Hồ Chí Minh 2.1.1 Định nghĩa vé trực tuyến .8 2.1.2 Sơ lược đặc điểm trang bán vé xe trực tuyến 2.1.3 Thực trạng kinh doanh trang bán vé xe trực tuyến 2.2 Lý thuyết ý định hành vi người tiêu dùng 2.2.1 Khái niệm ý định hành vi ý định mua lại người tiêu dùng 2.2.2 Mô hình tham khảo 10 2.2.2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 10 2.2.2.2 Thuyết hành vi kế hoạch (TPB) 11 2.2.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM/TAM2) 11 2.2.2.4 Thuyết nhận thức xã hội (SCT) 12 2.2.2.5 Thuyết hợp việc sử dụng chấp nhận công nghệ (UTAUT) 13 2.2.2.6 Nhận thức rủi ro 15 2.2.3 Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua người tiêu dùng nghiên cứu trước 15 2.2.3.1 Các nhân tố mơ hình Sutanita Thavornchak, Waritthar Taratanaphol (2009) 15 2.2.3.2 Các nhân tố mơ hình Mohsen Manzari (2008) 16 2.2.3.3 Các nhân tố mơ hình Mai Trọng Tuệ (2013) .17 2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 17 2.3.1 Cơ sở đề xuất mơ hình nghiên cứu 17 2.3.2 Các biến số mơ hình nghiên cứu .19 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24 3.1 Quy trình nghiên cứu .24 3.2 Thiết kế nghiên cứu .25 3.3 Nghiên cứu sơ định tính 25 3.3.1 Thảo luận tay đôi .25 3.3.2 Kết nghiên cứu định tính 26 3.3.3 Điều chỉnh thang đo 26 3.3.4 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu .30 3.4 Nghiên cứu định lượng 30 3.4.1 Mục tiêu .30 3.4.2 Phương pháp 30 3.5 Phương pháp chọn mẫu thiết kế mẫu 33 3.5.1 Phương pháp chọn mẫu .33 3.5.2 Thiết kế mẫu 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .35 4.1.1 Giới tính 35 4.1.2 Độ tuổi .35 4.1.3 Trình độ .36 4.1.4 Nghề nghiệp 37 4.1.5 Thu nhập 37 4.2 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp.Hồ Chí Minh .38 4.2.1 Đánh giá tin cậy thang thông qua hệ số Cronbach’s alpha .38 4.2.1.1 Thang đo “Hiệu mong đợi” 38 4.2.1.2 Thang đo “Tính dễ sử dụng mong đợi” 39 4.2.1.3 Thang đo “Ảnh hưởng xã hội” .39 4.2.1.4 Thang đo “Điều kiện hỗ trợ” 40 4.2.1.5 Thang đo “Nhận thức rủi ro” 42 4.2.1.6 Thang đo “Ý định hành vi” 43 4.2.2 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp.Hồ Chí Minh thơng qua phân tích nhân tố EFA 44 4.2.2.1 Phân tích biến độc lập 44 4.2.2.2 Phân tích biến phụ thuộc .50 4.2.3 Điều chỉnh lại mơ hình nghiên cứu 50 4.2.4 Giả thuyết nghiên cứu .51 4.2.5 Phân tích hồi quy đa biến 52 4.2.5.1 Phân tích hệ số tương quan 52 4.2.5.2 Phân tích hồi quy đa biến 53 4.2.6 Đánh giá mức độ động yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp.Hồ Chí Minh 56 4.2.6.1 Kiểm định phù hợp giả thuyết nghiên cứu 56 4.2.6.2 Thực tiễn giả thuyết nghiên cứu 57 4.2.7 Kiểm định khác biệt ý định mua lại nhóm 58 4.2.7.1 Kiểm định khác biệt ý định mua lại nhóm tuổi 58 4.2.7.2 Kiểm định khác biệt ý định mua lại giới tính 59 4.2.7.3 Kiểm định khác biệt ý định mua lại trình độ 60 4.2.7.4 Kiểm định khác biệt ý định mua lại thu nhập 61 4.2.7.5 Kiểm định khác biệt ý định mua lại nghề nghiệp 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Hàm ý quản trị 66 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 69 5.3.1 Hạn chế đề tài .69 5.3.2 Hướng nghiên cứu 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ANOVA Phân tích phương sai yếu tố (Analysis of variance) EFA Phân tích nhân tố (Exploratory Factor Analysis) IDT Thuyết phổ biến đổi MPCU Mơ hình sử dụng máy tính cá nhân MM Mơ hình động thúc đẩy SPSS Chương trình máy tính phục vụ cơng tác thống kê (Statistical Package for the Social Sciences) SCT Thuyết nhận thức xã hội TAM/TAM2 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ Tp Thành phố TPB Thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of planned behaviour) TRA Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) UTAUT Thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Hiệu mong đợi” 38 Bảng 4.2 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Tính dễ sử dụng mong đợi” .39 Bảng 4.3 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Ảnh hưởng xã hội” kiểm định lần 39 Bảng 4.4 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Ảnh hưởng xã hội” kiểm định lần 40 Bảng 4.5 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Điều kiện hỗ trợ” kiểm định lần 40 Bảng 4.6 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Điều kiện hỗ trợ” kiểm định lần 41 Bảng 4.7 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Nhận thức rủi ro” kiểm định lần 42 Bảng 4.8 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Nhận thức rủi ro” kiểm định lần 43 Bảng 4.9 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo “Ý định mua lại” 43 Bảng 4.10 Kiểm định KMO Barlett’s biến độc lập lần .44 Bảng 4.11 Kết phân tích nhân tố thang đo yếu tố sau xoay lần .45 Bảng 4.12 Kiểm định KMO Barlett’s biến độc lập lần hai 46 Bảng 4.13 Kết phân tích nhân tố thang đo yếu tố sau xoay lần hai 47 Bảng 4.14 Kiểm định KMO Barlett’s biến độc lập lần ba .47 Bảng 4.15 Kết phân tích nhân tố thang đo yếu tố sau xoay lần ba .48 Bảng 4.16 Kiểm định KMO Barlett’s biến phụ thuộc 50 Bảng 4.17 Ma trận hệ số tương quan Pearson 52 Bảng 4.18 Tóm tắt mơ hình hồi quy 53 Bảng 4.19 Phân tích phương sai (ANOVA) .54 Bảng 4.20 Kết mơ hình hồi quy đa biến 55 Bảng 4.21 Kết ANOVA độ tuổi khách hàng 58 Bảng 4.22 Kết ANOVA độ tuổi khách hàng 59 Bảng 4.23 Kết ANOVA giới tính khách hàng 59 Bảng 4.24 Kết ANOVA giới tính khách hàng 60 Bảng 4.25 Kết ANOVA trình độ khách hàng 60 Bảng 4.26 Kết ANOVA thu nhập khách hàng .61 Bảng 4.27 Kết ANOVA thu nhập khách hàng .61 Bảng 4.28 Kết ANOVA nghề nghiệp khách hàng 61 Bảng 4.29 Kết ANOVA nghề nghiệp khách hàng 62 Bảng 4.30 Kết kiểm định chuyên sâu LSD với nhóm nghề nghiệp khác 63 Bảng 5.1 Mức độ tác động yếu tố .65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Mơ hình thuyết hành động hợp lý (TRA) 10 Hình 2.2 Mơ hình thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) 11 Hình 2.3 Mơ hình chấp nhận công nghệ (TAM) .12 Hình 2.4 Mơ hình thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ 13 Hình 2.5 Mơ hình Sutanita Thavornchak, Waritthar Taratanaphol (2009) .16 Hình 2.6 Mơ hình Mohsen Manzari (2008) 16 Hình 2.7 Mơ hình Mai Trọng Tuệ (2013) 17 Hình 2.8 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .22 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh sau nghiên cứu định tính 30 Hình 4.1 Mơ tả giới tính 35 Hình 4.2 Mơ tả độ tuổi 35 Hình 4.3 Mơ tả trình độ .36 Hình 4.4 Mô tả nghề nghiệp 37 Hình 4.5 Mơ tả thu nhập 37 Hình 4.6: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 51 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compone Loadings % of Cumulative Variance % Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Cumulative Variance % nt Total 4.251 30.364 30.364 4.251 30.364 30.364 2.485 17.750 17.750 2.327 16.624 46.989 2.327 16.624 46.989 2.454 17.531 35.280 1.382 9.870 56.859 1.382 9.870 56.859 2.125 15.182 50.462 1.212 8.654 65.513 1.212 8.654 65.513 2.107 15.051 65.513 893 6.377 71.890 786 5.617 77.507 664 4.746 82.253 501 3.577 85.830 463 3.307 89.137 10 364 2.601 91.738 11 346 2.474 94.212 12 316 2.258 96.470 13 279 1.993 98.463 14 215 1.537 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component XH3 735 XH4 714 ĐK1 665 HQ1 638 ĐK3 636 ĐK2 634 HQ2 592 XH2 565 RR5 -.512 -.510 770 Total % of RR4 700 RR3 665 RR8 610 HQ3 643 RR6 525 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Communalities Initial Extraction HQ1 1.000 640 HQ2 1.000 666 HQ3 1.000 694 XH2 1.000 697 XH3 1.000 769 XH4 1.000 724 ĐK1 1.000 688 ĐK2 1.000 549 ĐK3 1.000 691 RR3 1.000 479 RR4 1.000 739 RR5 1.000 783 RR6 1.000 473 RR8 1.000 581 Extraction Method: Principal Component Analysis .767 1027.663 91 000 Rotated Component Matrix a Component RR5 840 RR4 810 RR8 692 RR3 586 RR6 XH2 829 XH3 818 XH4 787 ĐK3 785 ĐK1 778 ĐK2 653 HQ3 810 HQ2 757 HQ1 723 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 311 597 547 498 937 -.274 -.040 -.212 -.027 -.673 080 735 156 341 -.832 408 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 775 Approx Chi-Square 985.361 df 78 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compone % of Cumulative Variance % Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % nt Total 4.193 32.252 32.252 4.193 32.252 32.252 2.391 18.395 18.395 2.252 17.321 49.572 2.252 17.321 49.572 2.339 17.994 36.389 1.382 10.629 60.201 1.382 10.629 60.201 2.143 16.487 52.877 1.112 8.552 68.753 1.112 8.552 68.753 2.064 15.877 68.753 842 6.480 75.233 667 5.131 80.364 505 3.882 84.246 473 3.636 87.883 404 3.106 90.989 10 351 2.702 93.691 11 323 2.486 96.177 12 280 2.150 98.327 13 217 1.673 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Communalities Initial Extraction HQ1 1.000 590 HQ2 1.000 677 HQ3 1.000 737 XH2 1.000 723 XH3 1.000 779 XH4 1.000 734 ĐK1 1.000 716 ĐK2 1.000 609 ĐK3 1.000 716 RR3 1.000 470 RR4 1.000 761 RR5 1.000 799 RR8 1.000 628 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component XH2 845 XH3 824 XH4 793 RR5 862 RR4 823 RR8 728 RR3 582 ĐK1 807 ĐK3 806 ĐK2 723 HQ3 849 HQ2 765 HQ1 687 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 592 265 578 495 -.261 942 017 -.212 -.671 -.022 066 738 361 206 -.813 408 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Communalities Initial Extraction YD1 1.000 893 YD2 1.000 860 YD3 1.000 818 Extraction Method: Principal Component Analysis .742 426.058 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 2.572 85.725 85.725 273 9.110 94.834 155 5.166 100.000 % of Variance 2.572 85.725 Extraction Method: Principal Component Analysis PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations HQ HQ Pearson Correlation Sig (2-tailed) N XH ĐK RR YD Pearson Correlation ĐK XH 195 384 000 000 342 000 195 195 195 195 ** 062 000 386 000 195 195 195 ** ** 000 N 195 195 ** ** 415 YD 068 Sig (2-tailed) Pearson Correlation RR ** 384 ** 446 Sig (2-tailed) 000 000 N 195 195 415 446 190 338 438 338 ** ** ** 008 000 195 195 195 ** 068 062 Sig (2-tailed) 342 386 008 N 195 195 195 195 195 ** ** ** ** Pearson Correlation 338 438 190 338 000 -.337 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 195 195 195 195 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) -.337 ** Pearson Correlation 195 Cumulative % 85.725 PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN b Model Summary Model R 631 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 398 385 Durbin-Watson 664 1.839 a Predictors: (Constant), RR, XH, HQ, ĐK b Dependent Variable: YD a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 55.247 13.812 Residual 83.725 190 441 138.972 194 Total F Sig 31.344 000 b a Dependent Variable: YD b Predictors: (Constant), RR, XH, HQ, ĐK Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 1.775 383 HQ 185 074 XH 345 ĐK RR a Dependent Variable: YD Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 4.637 000 160 2.505 013 778 1.285 073 308 4.749 000 753 1.328 251 079 211 3.159 002 709 1.410 -.473 067 -.407 -7.096 000 963 1.038 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Nữ Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 117 3.21 770 071 3.07 3.35 Nam 78 2.94 931 105 2.73 3.15 Total 195 3.10 846 061 2.98 3.22 Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic df1 3.452 df2 Sig 193 065 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.464 3.464 Within Groups 135.508 193 702 Total 138.972 194 F Sig 4.934 027 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM TUỔI Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 18-23 tuổi 30 2.96 752 137 2.67 3.24 24-30 tuổi 150 3.11 862 070 2.97 3.25 31-40 tuổi 15 3.29 872 225 2.81 3.77 195 3.10 846 061 2.98 3.22 Total Test of Homogeneity of Variances Multiple Comparisons YD Levene Statistic df1 893 df2 Sig 192 411 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.173 586 Within Groups 137.799 192 718 Total 138.972 194 F Sig .817 443 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM TRÌNH ĐỘ Descriptives YD 95% Confidence Interval for N Trung cấp/cao Mean Mean Std Std Deviation Error Maximu Lower Bound Upper Bound Minimum m 2.83 1.169 477 1.61 4.06 159 3.01 854 068 2.88 3.15 30 3.61 503 092 3.42 3.80 195 3.10 846 061 2.98 3.22 đẵng Đại học Sau đại học Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 3.708 df1 df2 Sig 192 026 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 9.479 4.739 Within Groups 129.493 192 674 Total 138.972 194 F 7.027 Sig .001 Dependent Variable: YD LSD Mean 95% Confidence Interval Difference (I(I) Nghề (J) Nghề Học sinh/sinh viên Nhân viên kĩ thuật/văn J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound * 193 001 -1.01 -.25 Trưởngp/phó phịng -.463 267 084 -.99 06 Giám đốc/phó giám đốc -.444 512 387 -1.45 57 * 193 001 25 1.01 -.630 phòng Nhân viên kĩ thuật/văn Học sinh/sinh viên 630 phịng Trưởngp/phó phịng 167 207 421 -.24 57 Giám đốc/phó giám đốc 185 484 702 -.77 1.14 Học sinh/sinh viên 463 267 084 -.06 99 -.167 207 421 -.57 24 Giám đốc/phó giám đốc 019 517 971 -1.00 1.04 Học sinh/sinh viên 444 512 387 -.57 1.45 -.185 484 702 -1.14 77 -.019 517 971 -1.04 1.00 Trưởngp/phó phịng Nhân viên kĩ thuật/văn phịng Giám đốc/phó giám đốc Nhân viên kĩ thuật/văn phịng Trưởngp/phó phòng * The mean difference is significant at the 0.05 level 10 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM NGHỀ NGHIỆP Descriptives YD 95% Confidence Interval for N Học sinh/sinh viên Mean Std Std Deviation Error Mean Maximu Lower Bound Upper Bound Minimum m 21 2.56 884 193 2.15 2.96 153 3.19 840 068 3.05 3.32 Trưởngp/phó phịng 18 3.02 709 167 2.67 3.37 Giám đốc/phó giám 3.00 000 000 3.00 3.00 3 195 3.10 846 061 2.98 3.22 Nhân viên kĩ thuật/văn phòng đốc Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 2.058 df1 df2 Sig 191 107 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 7.484 2.495 Within Groups 131.488 191 688 Total 138.972 194 F 3.624 Sig .014 11 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM THU NHẬP Descriptives YD 95% Confidence Interval for N Dưới triệu Mean Std Std Deviation Error Mean Maximu Lower Bound Upper Bound Minimum m 21 3.03 788 172 2.67 3.39 138 3.07 869 074 2.92 3.22 36 3.25 794 132 2.98 3.52 195 3.10 846 061 2.98 3.22 đồng Từ 5-10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 057 df1 df2 Sig 192 944 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.031 516 Within Groups 137.941 192 718 Total 138.972 194 F Sig .718 489 ... đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp Hồ Chí Minh H2: yếu tố “tính dễ sử dụng mong đợi” có ảnh hưởng chiều đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người. .. hưởng chiều đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp Hồ Chí Minh H5: yếu tố “sự lo lắng” có ảnh hưởng ngược chiều đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến. .. tiêu dùng Tp Hồ Chí Minh H3: yếu tố ? ?ảnh hưởng xã hội” có ảnh hưởng chiều đến ý định mua lại vé xe trang bán vé xe trực tuyến người tiêu dùng Tp Hồ Chí Minh H4: yếu tố “điều kiện hỗ trợ” có ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định mua lại vé xe tại các trang bán vé xe trực tuyến của người tiêu dùng tp hồ chí minh , Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định mua lại vé xe tại các trang bán vé xe trực tuyến của người tiêu dùng tp hồ chí minh

Mục lục

Xem thêm