Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm trong các công ty xây dựng tỉnh bình dương​

130 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS.PHẠM VĂN DƯỢC TP Hồ Chí Minh, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả với hướng dẫn PGS.TS Phạm Văn Dược Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ, rõ ràng Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung trình bày Luận văn TP Hồ Chí Minh, Năm 2018 NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thị Ánh Hằng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét khe hổng nghiên cứu 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Tổng quan kế toán trách nhiệm 16 2.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 16 2.1.2 Vai trị kế tốn trách nhiệm 17 2.1.3 Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn trách nhiệm 17 2.2 Phân cấp quản lý sở tổ chức kế toán trách nhiệm 18 2.2.1 Các trung tâm trách nhiệm 19 2.2.1.1 Trung tâm chi phí 19 2.2.1.2 Trung tâm doanh thu 20 2.2.1.3 Trung tâm lợi nhuận 21 2.2.1.4 Trung tâm đầu tư 21 2.2.2 Mối quan hệ trung tâm trách nhiệm với cấu tổ chức 22 2.3 Nội dung kế toán trách nhiệm 23 2.3.1 Xác định trung tâm trách nhiệm 23 2.3.2 Các tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 23 2.3.2.1 Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm chi phí 23 2.3.2.2 Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm doanh thu 24 2.3.2.3 Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm lợi nhuận 25 2.3.2.4 Chỉ tiêu đánh giá thành trung tâm đầu tư 25 2.3.3 Báo cáo đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 26 2.3.3.1 Báo cáo đánh giá thành trung tâm chi phí 26 2.3.3.2 Báo cáo đánh giá thành trung tâm doanh thu 26 2.3.3.3 Báo cáo đánh giá thành trung tâm lợi nhuận 27 2.3.3.4 Báo cáo đánh giá thành trung tâm đầu tư 27 2.4 Đặc điểm công ty xây dựng ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm tổ chức 27 2.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 27 2.4.2 Đặc điểm sản phẩm xây dựng 28 2.4.3 Đặc điểm chi phí ngành xây dựng 30 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế tốn trách nhiệm cơng ty 30 2.5.1 Quy mô công ty 30 2.5.2 Nhận thức nhà quản lý kế toán trách nhiệm 31 2.5.3 Cơ cấu tổ chức 31 2.5.4 Sự phân quyền 32 2.5.5 Trình độ nhân viên kế tốn 33 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Thiết kế nghiên cứu 36 3.2 Nghiên cứu định tính 37 3.3 Nghiên cứu định lượng 37 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 38 3.3.2 Các biến mô hình nghiên cứu 39 3.3.2.1 Biến phụ thuộc 39 3.3.2.2 Biến độc lập 39 3.3.2.3 Hình thành thang đo biến mơ hình 39 3.4 Mẫu nghiên cứu 43 3.5 Các kỹ thuật phân tích 44 3.6 Thống kê mẫu nghiên cứu 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 4.1 Đánh giá thang đo 49 4.1.1 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Quy mô công ty (QMCT) 49 4.1.2 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Nhận thức nhà quản lý KTTN (NHANTHUC) 50 4.1.3 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Cơ cấu tổ chức (CCTC) 51 4.1.4 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Sự phân quyền (SPQ) 51 4.1.5 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Trình độ nhân viên kế tốn (TDKT) 52 4.1.6 Cronbach Alpha thang đo Vận dụng KTTN cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương (VDKTTN) 53 4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Vận dụng KTTN cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương 54 4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 54 4.2.2 Kết luận phân tích nhân tố khám phá mơ hình đo lường 57 4.3 Phân tích tương quan 58 4.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 59 4.4.1 Phương pháp nhập biến thành phần mơ hình hồi quy bội 59 4.4.2.Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 59 4.4.3 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 60 4.5 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 61 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 62 4.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 62 4.5.3 Kiểm tra giả định khơng có mối tương quan biến độc lập (Hiện tượng đa cộng tuyến) 64 4.6 Mô hình hồi quy vận dụng kế tốn trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 5.2.1 Cơ cấu tổ chức 70 5.2.2 Trình độ nhân viên kế tốn 71 5.2.3 Sự phân quyền 72 5.2.4 Nhận thức nhà quản lý kế toán trách nhiệm 72 5.2.5 Quy mô công ty 73 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CCTC: Cơ cấu tổ chức KTTN: Kế toán trách nhiệm KTQT: Kế toán quản trị NHANTHUC: Nhận thức nhà quản lý kế toán trách nhiệm QUYMO:Quy mơ cơng ty TDKT: Trình độ nhân viên kế toán SPQ: Sự phân quyền DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Căn xây dựng mơ hình nghiên cứu 38 Bảng 3.2: Thang đo nghiên cứu 40 Bảng 3.3: Kết thống kê đối tượng khảo sát 45 Bảng 4.1: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Quy mô công ty 49 Bảng 4.2: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Nhận thức nhà quản lý KTTN 50 Bảng 4.3: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Cơ cấu tổ chức 51 Bảng 4.4: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Sự phân quyền 51 Bảng 4.5: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Trình độ nhân viên kế tốn 52 Bảng 4.6: Cronbach Alpha thang đo Vận dụng KTTN cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương 53 Bảng 4.7: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần 55 Bảng 4.8: Bảng phương sai trích 55 Bảng 4.9: Bảng ma trận xoay 56 Bảng 4.10: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập 58 Bảng 4.11 Phương pháp nhập biến vào phần mềm SPSS 59 Bảng 4.12: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính bội 60 Bảng 4.13: Bảng kết trọng số hồi quy 60 Bảng 5.1: Tóm tắt kết nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 69 Bảng 5.2: Mức độ tác động nhân tố đến vận dụng kế toán trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương 70 ... Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương? + Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng kế tốn trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình. .. định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình Dương đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng kế tốn trách nhiệm cơng ty xây dựng tỉnh Bình. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Chun ngành : Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm trong các công ty xây dựng tỉnh bình dương​ , Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm trong các công ty xây dựng tỉnh bình dương​