Vai trò người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

86 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ HỒNG SINH VAI TRÒ NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ HỒNG SINH VAI TRÒ NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn khoa học GS-TS Võ Khánh Vinh Các số liệu ghi luận văn có thật, kết nghiên cứu trung thực.Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm kết nghiên cứu tính trung thực luận văn Tác giả luận văn Lê Hồng Sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ PHÁP LUẬT VỀ VAI TRÒ NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ .9 1.1 Khái niệm người bào chữa 1.2 Vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 14 1.3 Lịch sử hình thành phát triển địa vị pháp lý người bào chữa tố tụng hình Việt Nam 25 1.4 Những yếu tố tác động đến vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 26 Chương 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình hành vai trị người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 30 2.2 Thực tiễn thực quy định pháp luật Tố tụng hình vai trị người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình Thành phố Hồ Chí Minh bốn năm ( 2015-2018) 31 2.3 Thực trạng tác động đến việc thực quy định pháp luật Tố tụng hình vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình thành phố Hồ Chí Minh 42 2.4 Vai trò người bào chữa luật sư giai đoạn điều tra vụ án hình số nước giới .51 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM VAI TRÒ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 59 3.1 Hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình địa vị pháp lý người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 59 3.2 Hoàn thiện tổ chức thực quy định pháp luật tố tụng hình địa vị pháp lý người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 67 3.3 Các giải pháp khác 68 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng KSV : Kiểm sát viên LSBC : Luật sư bào chữa NBC : Người bào chữa NBBT : Người bị buộc tội TPHCM : thành phố Hồ Chí Minh TTHS : Tố tụng hình VAHS : Vụ án hình VKS : Viện kiểm sát DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng số liệu số lượng luật sư tổ chức hành nghề luật sư địa bàn nước bốn năm ( 2015 - 2018 ) Kết khảo sát hoạt động bào chữa luật sư thuộc Đồn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh bốn năm ( 2015 - 2018 ) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo vệ quyền người nhiệm vụ quan nhà nước Xã hội Chủ nghĩa nước ta, ngày nhiệm vụ quan trọng bao giờ,trong bối cảnh lịch sử Việt nam tiến hành công đổi mới, hội nhập sâu rộng bạn bè khu vực giới Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta trọng xây dựng nhà nước pháp quyền ” dân, dân, dân”, xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo cho việc phát triển quyền tự do, dân chủ công dân Quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo quyền quan trọng công dân tham gia vào trình tố tụng Đảm bảo quyền bào chữa nguyên tắc Hiến định thể chế hoá từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013 Đặc biệt giai đoạn điều tra vụ án hình việc bảo đảm quyền bào chữa có ý nghĩa quan trọng người bị tạm giữ, bị can Điều tra giai đoạn trước truy tố trình tiến hành tố tụng hình sự, quyền bảo đảm cho quyền bào chữa giai đoạn điều tra giúp cho việc gỡ tội, chứng minh vô tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình người bị tạm giữ, bị can Đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đối tượng Quy định pháp luật tư cách người bào chữa với người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương khác Mặc dù vậy, nội dung Hiến pháp năm 2013 quy định: vai trò người bào chữa tham gia tố tụng với tư cách nào, giai đoạn tố tụng có ý nghĩa to lớn việc bảo vệ công lý, bảo đảm cho hoạt động tố tụng tiến hành khách quan, pháp luật BLTTHS năm 2015 quan điểm, tư tưởng xuyên suốt trình xây dựng,vận hành chế, trình tự tố tụng hình sự, tảng cho chủ thể tiến hành tham gia tố tụng thực chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ mình, nhằm bảo đảm mục tiệu, nhiệm vụ tố tụng hình phù hợp với điều kiện lịch sử, cụ thể Việt Nam.Trong giai đoạn tiến hành tố tụng có nhiều đụng chạm,có thể dẫn đến việc hạn chế quyền người, quyền nghĩa vụ cơng dân, nên địi hỏi giai đoạn điều tra vụ án hình phải có tham gia người bào chữa để quan tiến hành tố tụng thực chức tuân thủ pháp luật nguyên tắc quy định Bộ luật tố tụng hình Những năm gần đây,tình hình vi phạm pháp luật nước ta lĩnh vực hình diễn biến phức tạp tính chất mức độ Tuy nhiên, chất lượng công tác cải cách tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đời sống xã hội, bộc lộ nhiều yếu kém, bỏ lọt tội phạm, làm oan sai người vô tội; xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, xã hội công dân,gây nhiều hậu đáng tiếc cho người bị kết án oan, người thân họ cho xã hội Đây điều kiện để bảo đảm tính thực quyền người, quyền công dân, bảo đảm cân bằng, minh bạch lành mạnh lợi ích mối quan hệ Nhà nước với người, công dân, cá nhân phù hợp với công ước quốc tế quyền người mà Việt Nam thành viên Tố tụng hình nhằm giải vụ án hình mà mục tiêu đấu tranh phòng chống tội phạm Trong hoạt động hình thành bên nhân danh nhà nước, gồm có: Cơ quan tiến hành tố tụng quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Theo đó, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm quan tiến hành NBBT gây khó khăn cho việc điều tra Việc người bị tạm giữ, bị can để tạm giam theo quy định Điều 113 BLTTHS 2015 phải thông qua nhiều thủ tục chặt chẽ theo quy định pháp luật TTHS Đặc biệt lệnh bắt phải Viện kiểm sát cấp phê chuẩn trước thi hành, giai đoạn điều tra VAHS, người bào chữa đặt đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn từ biện pháp tạm giam sang biện pháp khác phải có đầy đủ theo quy định điều 125 BLTTHS 2015 Căn phải bảo đảm tính xác thực tính có Thực trạng, trình thực từ giai đoạn điều tra, theo tác giả kết đạt chưa đến 1% tổng số VAHS mà người bào chữa tham gia năm Về quyền đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác quy định điểm g khoản điều 73 BLTTHS 2015: Thực trạng thực quyền đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác giai đoạn điều tra, CQĐT chấp nhận đề nghị Vì cho BLTTHS năm 2003 không quy định quyền này, đồng thời CQĐT không muốn luật sư cản trở hoạt động điều tra họ Do đó, luật sư cần chủ động thuyết phục ĐTV theo hướng triệu tập người để làm rõ lời khai (đối với người làm chứng quy định Điều 66 BLTTHS 2015, người chứng kiến quy định Điều 67 BLTTHS 2015) nghe họ giải thích kiến thức chun mơn lĩnh vực họ (người giám định quy định Điều 68 BLTTHS 2015, người định giá tài sản Điều 69 BLTTHS 2015).Bên cạnh chưa kể người làm chứng lại bị can bị tạm giam sở giam giữ, thủ tục 64 tiếp xúc khó khăn luật sư phải giải trình với quan tiến hành tố tụng khác biệt người mà bào chữa với người làm chứng cần lấy lời khai 3.1.5 Thực trạng quyền đọc, ghi chép chụp tài liệu hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ kết thúc điều tra Trước quyền quy định điểm g khoản điều 58 BLTTHS 2003, luật sư đọc, ghi chép chụp tài liệu hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau kết thúc điều tra Tuy nhiên điểm l khoản điều 73 BLTTHS 2015 quy định người bào chữa đọc, ghi chép chụp tài liệu hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ kết thúc điều tra Thực trạng thực quyền giai đoạn điều tra, người bào chữa thường xuyên gặp khó khăn, là: Thứ nhất, Điều tra viên, cán điều tra báo có kết luận điều tra mời người bào chữa đến nhận ngày, đến nhận kết luận điều tra ĐTV báo hồ sơ chuyển cho Viện kiểm sát, đề nghị người bào chữa liên hệ Viện kiểm sát để đọc, ghi chép,sao chụp, luật quy định thời hạn ngày kể từ ngày kết luận điều tra, CQĐT phải giao kết luận điều tra hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cấp theo khoản điều 232 BLTTHS 2015 Thứ hai, Theo quy định điều 11 Thông tư 70/TT-BCA luật sư phép đọc, ghi chép chụp sau kết thúc điều tra Tuy nhiên thực tiễn luật sư tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành đọc, ghi chép chụp tài liệu hồ sơ vụ án có liên quan đến việc bào chữa sau kết thúc điều tra quy định ĐTV phải giám sát chặt chẽ, khơng để luật sư tẩy xóa, sửa chữa, làm hư hỏng, rách, thay đổi, đánh tráo lấy tài liệu 65 Thứ ba, Thông tư 70 quy định ĐTV trực tiếp chụp (bằng máy photocopy) tài liệu đưa cho luật sư Tuy nhiên, thực tế CQĐT khơng phục vụ máy photocopy giấy để ĐTV chụp tài liệu vụ án có hàng ngàn trang bút lục, mặt khác công nghệ chụp ngày phát triển, luật sư chụp tài liệu thao tác điện thoại thông minh ĐTV khơng đồng ý vướng quy định Vì khơng quy định thẩm quyền cấp văn thông báo người bào chữa mà quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm điều tra viên “Yêu cầu đề nghị cử, thay đổi người bào chữa” quy định chung chung“…cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ …thì vào sổ đăng ký bào chữa …gửi văn thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa ” Cần ban hành văn luật theo hướng đơn giản hóa tạo thuận lợi thủ tục đăng ký bào chữa NBBT bị tạm giam giai đoạn điều tra giấy tờ xác định quan hệ mối quan hệ người đại diện NBBT với NBBT Đây thể rõ việc thực cải cách tư pháp, tạo thuận lợi cho NBBT thực quyền bào chữa Mặt khác BLTTHS năm 2015 chưa thống sử dụng giấy yêu cầu luật sư đơn yêu cầu người bào chữa, sử dụng giấy yêu cầu luật sư sử dụng đơn yêu cầu người bào chữa đơn yêu cầu nhờ ngưởi bào chữa Trong giai đoạn điều 66 tra, việc lựa chọn NBC NBBT, người đại diện người thân thích họ lựa chọn 3.2 Hồn thiện tổ chức thực quy định pháp luật tố tụng hình địa vị pháp lý người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 3.2.1 Hoàn thiện việc thu thập, đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu Cần Luật hóa văn hướng dẫn luật việc chế tài xử lý với Điều tra viên, Kiểm sát viên trường hợp “cản trở” luật sư thực nghĩa vụ người bào chữa pháp luật TTHS bảo đảm thực quy định điều 26 BLTTHS năm 2015 “…trong trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, kiểm sát viên…, người bào chữa có quyền bình đẳng việc đưa chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa yêu cầu để làm rõ thật khách quan vụ án” 3.2.2 Hồn thiện chế quyền bình đẳng người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác luật sư Chưa có bình đẳng người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác NBC việc đưa chứng cứ, đánh giá chứng (điều 26 BLTTHS năm 2015) quy định vai trò NBC so Điều tra viên; người chứng kiến (cùng tư cách người tham gia tố tụng giai đoạn điều tra (khoản 13 điều 55 67 BLTTHS năm 2015) thể rõ quy định điều 201 BLTTHS năm 2015“Khi khám nghiệm trường phải có người chứng kiến; cho …, người bào chữa … tham gia …”hoặc quy định điều 204 BLTTHS năm 2015:“Điều tra viên chủ trì tiến hành thực điều tra việc thực nghiệm điều tra phải có người chứng kiến Trường hợp cần thiết,… người bào chữa tham gia” 3.2.3 Hồn thiện quyền đề nghị luật sư thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế Cần quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Điều tra viên giai đoạn điều tra nhận yêu cầu NBC “đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế” BLTTHS năm 2015 quy định NBC có quyền kiến nghị luật sư gởi đề nghị đến CQĐT khơng nhận phản hồi 3.3 Các giải pháp khác 3.3.1 Giải pháp quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng giai đoạn điều tra vụ án hình Kiện tồn tổ chức, hoạt động CQĐT, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động CQĐT; theo Luật tổ chức CQĐT hình theo Nghị quyết, đề án Bộ Chính trị thơng qua Đây quan điểm mang tính khoa học tổ chức nhà nước nói chung tổ chức hệ thống CQĐT nói riêng Theo đó, hệ thống CQĐT cần tổ chức theo phân công, phân cấp phân quyền thẩm quyền điều tra Đổi hợp lý tổ chức hoạt động quan cảnh sát điều tra hình Theo đó, cần tăng cường xây dựng CQĐT hình vững mạnh bao gồm đội ngũ Điều tra viên có hiểu biết sâu pháp 68 luật TTHS, có phẩm chất trị rõ ràng, đạo đức tốt, lực chuyên môn cao Tăng cường chế phối hợp CQĐT, Viện kiểm sát, Liên Đoàn luật sư, Đoàn luật sư địa phương, Trung Tâm trợ giúp pháp lý nhanh chóng giải hành vi vi phạm quyền nghĩa vụ, quyền hành nghề hợp pháp luật sư, cần thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin vụ án có luật sư tham gia, trường hợp vi phạm để rút kinh nghiệm thực tiễn Kiện toàn tổ chức, hoạt động Viện kiểm sát Quyền bào chữa NBBT thực có hiệu hay khơng cịn ảnh hưởng tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân Kiện toàn tổ chức hoạt động Viện kiểm sát theo Kết luận 92-KL/TW ngày 12-03-2014 Bộ Chính trị việc tiếp tục thực Nghị 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020,tiến hành đồng công tác VKSND,thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án hình sự, cơng tác tổ chức máy cán theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014 3.3.2 Giải pháp đội ngũ luật sư,BCVND,TGVPL giai đoạn điều tra vụ án hình sự.Phát triển đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bào chữa trợ giúp pháp lý Đội ngũ luật sư đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động luật sư, luật sư lực lượng nòng cốt thực dịch vụ pháp lý nói chung tham gia bào chữa VAHS nói riêng Hiện nay, số luật sư nước chưa đủ số lượng chưa đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý, bào chữa Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05-7-2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 Theo đó, mục tiêu Chiến lược đến năm 2020, phát triển số lượng 69 khoảng từ 18.000 - 20.000 luật sư, đạt tỷ lệ số luật sư số dân khoảng 1/4.500 đáp ứng ngày cao nhu cầu dịch vụ pháp lý quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Mở rộng đối tượng tham gia hành nghề luật sư viên chức nhà nước giảng viên giảng dạy luật trường học, giảng viên luật trường đại học người có tảng kiến thức pháp luật vững phù hợp với nghề luật sư Về thù lao cho luật sư định: Để phù hợp với tình hình lạm phát kinh tế đáp ứng tốt chất lượng bào chữa, Bộ Tài chánh, Bộ Tư pháp cần có sách hợp lý mức thù lao khoản chi phí trả cho luật sư định nghề luật sư nghề lao động đặc thù, lao động chất xám, đơn giản hóa thủ tục chi trả Theo tác giả, cần tăng thù lao trả cho ngày làm việc Luật sư định 0,5% Hiện nay, thù lao trả cho ngày làm việc Luật sư định 0,4% x 1.300.000 = 520.000 đồng/ ngày; từ 01/07/2018 0,4% x 1.390.000 = 556.000 đồng/ngày Phát triển đội ngũ trợ giúp viên pháp lý: Mặc dù công tác đào tạo đội ngũ luật sư đáp ứng phần nhu cầu người dân hỗ trợ pháp lý, nhiên nhiều hạn chế, đặc biệt địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc đồng bào dân tộc người nghèo mời luật sư tham gia tố tụng khó Vì vậy, phát triển đội ngũ trợ giúp viên pháp lý giải pháp hiệu nhằm tăng cường hoạt động bào chữa Đồng thời, liên ngành: Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phịng, Bộ Tài ban hành hướng dẫn áp dụng số quy định trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng 70 Hoàn thiện quy định Bào chữa viên nhân dân, xây dựng quy phạm pháp luật quy định thống Bào chữa viên nhân dân Ban hành quy chế điều lệ tổ chức hoạt động Bào chữa viên nhân dân theo hướng giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đứng thành lập quản lý mặt tổ chức; Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bào chữa Kết luận chương Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dụng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đòi hỏi việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện nhiệm vụ cấp bách khẩn trương thực Theo đó, pháp luật luật sư hành nghề luật sư, quy định quyền nghĩa vụ chủ thể bào chữa ngày đầy đủ, chặt chẽ; quy định thủ tục đăng ký tham gia tố tụng Các văn pháp luật liên quan đến Bộ luật TTHS cần sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng sở pháp lý quan trọng để vai trị người bào chữa vụ án hình thực chức minh theo quy định Bộ luật TTHS năm 2015 Tuy nhiên, qua thực tế với tư cách luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương vụ án hình từ giai đoạn điều tra, tác giả nhận thấy rằng, quy định pháp luật hành nhiều bất cập thực tiễn, gây khó khăn cho luật sư thực cơng việc 71 KẾT LUẬN BLTTHS năm 2015 phần khắc phục hạn chế, bất cập quy định BLTTHS năm 2003 địa vị pháp lý người bào chữa, nhằm bảo đảm việc thực quy định quyền nghĩa vụ người bào chữa giai đoạn điều tra VAHS quy định chương V - BLTTHS năm 2015 Mặt khác cần bổ sung, sửa đổi, thay văn quy phạm pháp luật liên quan như: Luật luật sư, Luật trợ giúp pháp lý; Thông tư số 70/2011/TT-BCA Bộ Công an ngày 10-10-2011 quy định chi tiết thi hành quy định BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình Ban hành văn hướng dẫn luật thủ tục đăng ký bào chữa quy định liên quan đến việc bào chữa để áp dụng thống nhất, đồng tránh tình trạng chồng chéo quy định luật, văn luật Chính phủ, Tịa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn mình, tự phối hợp với quan hữu quan tổ chức việc rà soát văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành BLTTHS năm 2015 để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành văn cho phù hợp với quy định BLTTHS năm 2015 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận nâng cao vai trò: tuyên truyền, phổ biến văn luật, có : Bộ Luật hình sự, Bộ luật TTHS năm 2015 cán bộ, công chức, viên chức nhân dân nhằm phát huy hiệu Bộ luật đấu tranh phịng, chống tội phạm Mục đích cuối pháp luật TTHS đảm bảo tính cơng pháp luật hết đảm bảo quyền người, quyền cơng dân q trình giải VAHS 72 Là tiền đề cho việc xác định đắn vai trò NBC đảm bảo tốt quyền có người bào chữa NBBT.Một án công phải kết tinh việc xem xét đầy đủ chứng bên giai đoạn trình giải vụ án mà khơng giai đoạn xét xử Tịa án Ngoài để quy định luật vào sống,thật mang lại niềm tin vào công lý người dân, cần quy định trách nhiệm cụ thể quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người bào chữa, đặc biệt luật sư vụ án mà lơ là, không công tâm, thiếu tinh thần trách nhiệm thực thi chức trách nhiệm vụ mà pháp luật TTHS quy định 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2006) Sổ tay pháp luật điều tra viên, Nxb Tư pháp, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng (2016) Nghị đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII – Đảng cộng sản Việt Nam Ban cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012) Đề án “Mơ hình tố tụng hình Việt Nam” Ban cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương (22-2-2-12), Hà Nội Bộ trưởng Bộ Công an (2011) Báo cáo đánh giá thực Thông tư số 70 ngày 10 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Công an Quy chế phối hợp Liên Đoàn Luật sư Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 bảo đảm quyền bào chữa luật sư Toà án ( tháng 7-2012) Nguyễn Hồ Bình (2015) “Những định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát ( 2015), tr.24-33 Bộ Chính trị (2002) Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02-01-2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 2-6-2005, Hà Nội Đồn cơng tác Liên Đoàn Luật sư Việt Nam (2010 – 2016) Các báo cáo kết khảo sát quyền hành nghề luật sư tố tụng hình Đồn cơng tác Liên Đồn Luật sư Việt Nam Hoa kỳ, Canađa, Cộng hoà Liên Bang Đức, Nhật Bản, Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2016 10 Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (2018) Báo cáo số 176-BC/ĐLS ngày 17 tháng 12 năm 2018 Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, hoạt động năm 2018 11 Trần Văn Độ (2010) Hoàn thiện quyền nghĩa vụ tố tụng người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Tài liệu hội thảo quốc tế “ Quyền người tố tụng hình sự” Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh 12 Phạm Hồng Hải (1999) Đảm bảo quyền bào chữa người bị buộc tội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 13 Phạm Hồng Hải (2003) Mơ hình lý luận Bộ luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb công an nhân dân 14 Phan Trung Hoài (2007) Hành nghề luật sư vụ án hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Phan Trung Hoài (2015) Những điểm chế định bào chữa BLTTHS năm 2015, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 16 Phan Trung Hoài – Nguyễn Quang Hưng (với hỗ trợ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam dự án JPP) Báo cáo đánh giá thực Thông tư số 70 ngày 10 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Công an Quy chế phối hợp Liên Đoàn Luật sư Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao 17 Phạm Mạnh Hùng (2018) Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb lao động 18 Phạm Đình Hưng (2018) “Trách nhiệm Pháp nhân ”, Tạp chí Tài chính, ngày 24-9-2018 19 Liên Đồn Luật sư Việt Nam (2006) Báo cáo đánh giá thực trạng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư năm 2006 Liên Đoàn Luật sư Việt Nam 20 Liên Đoàn Luật sư Việt Nam (2006) Tài liệu hội thảo quốc tế sửa đổi, bổ sung Bộ luật TTHS năm 2003 , Do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hà Nội, tháng năm 2012 21 Liên hợp quốc (1966) Công ước Liên hợp quốc quyền dân trị năm 1966 (Việt Nam ký kết gia nhập ngày 24 tháng năm 1982) 22 Christopher Maxwell (2010) Nhân quyền trình thực hành quyền công tố, Tài liệu hội thảo quốc tế “Quyền người tố tụng hình sự” Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức- Thành phố Hồ Chí Minh 23 Phương Nam (2018) “Quy định bào chữa BLTTHS năm 2015”, Báo Công lý, ngày 14-10-2018 24 Nguyễn Thành Phong (2018) Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - văn hố-xã hội Hồ Chí Minh năm 2018 ”, ngày 28-12-2018 25 Nguyễn Thái Phúc (2016) “Suy đốn vơ tội - Nét son tố tụng”, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-2-2016 26 Nguyễn Thái Phúc (2007) Mô hình lý luận Bộ luật tố tụng hình Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí khoa học pháp lý,(số 5), tr.45-56 27 Nguyễn Thái Phúc (2007) Mơ hình tố tụng hình pha trộn, kỷ yếu : Đề án mơ hình tố tụng hình việt nam, viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội 28 Đinh Văn Quế (2007) Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 29 Đinh Văn Quế (2004) “Về chế định người bào chữa”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 8/2004), tr 26 30 Quốc hội (2003) Bộ luật tố tụng hình 2003, Nxb Chính trị Quốc gia 31 Quốc hội (2015) Bộ luật tố tụng hình 2015, Nxb Chính trị Quốc gia 32 Hồng Thị Sơn (2000) “Về khái niệm quyền bào chữa việc đảm bảo quyền bào chữa bị can, bị cáo”, Tạp chí Luật học (số 5/2000), tr 41 33 Đỗ Ngọc Thịnh (2014) “…” Tạp chí Luật sư Việt Nam, (số 1-2014) 34 Trường đại học luật Hà Nội (2008) Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân 35 Trường Đại học luật Hà Nội (2011) Giáo trình Luật Tố tụng Hình Việt Nam , Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, tr 263 36 Trường đại học luật Tp Hồ Chí Minh (2012) Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 37 Nguyễn Văn Tuân (2001) Luật sư hành nghề luật sư, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 38 Đào Trí Úc (2011) Tổng qua mơ hình tố tụng hình việt nam thực trạng phương hướng hoàn thiện, tham luận hội thảo “ hồn thiện mơ hình tố tụng hình việt nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – kinh nghiệm CHLB Đức” Viện kiểm sát nhân dân tối cao quỹ hợp tác quốc tế pháp luật CHLB Đức phối hợp tổ chức, Hà Nội 39 Võ Khánh Vinh ( 2004) Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 40 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010) số chuyên đề mơ hình tố tụng hình Việt Nam ... luật vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình Chương 2: Thực trạng vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Các giải pháp bảo đảm vai trò người. .. Chương THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình hành vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án. .. 2.2 Thực tiễn thực quy định pháp luật vai trò người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình Thành phố Hồ Chí Minh 31 2.2.1 Thực tiễn thực việc bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hồ chí minh , Vai trò người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hồ chí minh