Kiểm sát điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi

88 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH VĂN THI KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH VĂN THI KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 38 01 04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN ĐÌNH NHÃ HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu tơi hỗ trợ giáo viên hướng dẫn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực kết đề tài trung thực, việc tham khảo có trích dẫn đầy đủ Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực Luận văn Người cam đoan Đinh Văn Thi MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm giai đoạn điều tra vụ án hình 1.2 Khái quát kiểm sát điều tra vụ án hình 1.3 Mối quan hệ Cơ quan điều tra, Cơ quan giao tiến hành số hoạt động điều tra Viện kiểm sát hoạt động điều tra vụ án hình 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 21 2.1 Kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 2.2 Kiểm sát việc khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi 31 2.3 Kiểm sát hoạt động hỏi cung bị can 35 2.4 Kiểm sát hoạt động khám xét, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra 37 2.5 Kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 44 2.6 Kiểm sát việc đình điều tra, phục hồi điều tra 55 CHƯƠNG THỰC TIỄN CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 59 3.1 Thực tiễn công tác kiểm sát điều tra huyện Sơn Hà 59 3.2 Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra 69 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTHS : Tố tụng hình KSĐT : Kiểm sát điều tra THQCT : Thực hành quyền công tố CQĐT : Cơ quan điều tra VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện Kiểm sát nhân dân KSV : Kiểm sát viên KTV : Kiểm tra viên ĐTV : Điều tra viên BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 đánh dấu bước tiến công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế, cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Việt Nam Bộ luật mở rộng thẩm quyền đề cao vai trò Viện kiểm sát giai đoạn điều tra-vốn giai đoạn đặc biệt quan trọng mang tính định giai đoạn truy tố, xét xử sau Nổi bật lên số quy định liên quan đến việc đề yêu cầu điều tra, mở rộng đối tượng công tác kiểm sát điều tra hành vi tố tụng mà Viện kiểm sát có quyền áp dụng Cơ quan điều tra quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra không thực yêu cầu điều tra Viện kiểm sát… Chính việc mở rộng tạo hành lang pháp lý vững cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực thi nhiệm vụ, quyền hạn giai đoạn điều tra, đảm bảo công tác điều tra đạt chất lượng tốt Tuy nhiên, để vận dụng, thực thi quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giai đoạn điều tra cách đắn, sáng tạo đầy đủ nhằm giải vụ án hình người, tội, tránh oan sai bỏ lọt tội phạm khơng dễ, địi hỏi đạo kịp thời, liệt Lãnh đạo Viện kiểm sát với việc nâng cao lực Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thụ lý vụ án Huyện Sơn Hà với đặc trưng huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, có 80% dân số người đồng bào dân tộc H’re, với địa hình nhiều đồi núi, khó khăn lại Trong năm gần kinh tế địa phương phát triển, nơi thu hút lượng lớn dân nhập cư từ tỉnh, thành phố khác đến sinh sống, làm ăn kéo theo gia tăng tình hình tội phạm địa bàn, trường hợp người phạm tội đối tượng địa phương, khơng có nơi cư trú rõ ràng Sự gia tăng tội phạm đòi hỏi ngành Kiểm sát huyện Sơn Hà tồn tỉnh Quảng Ngãi phải có thay đổi, bổ sung giải pháp kịp thời để giải vụ án hình người, tội, pháp luật từ giai đoạn điều tra Thực tiễn cho thấy tầm quan trọng công tác kiểm sát hoạt động điều tra vụ án hình sự, đặc biệt địa bàn miền núi huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, lý để học viên chọn đề tài: “Kiểm sát điều tra vụ án hình từ thực tiễn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi” làm Luận văn thạc sĩ luật học, với mong muốn nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận, quy định pháp luật kiểm sát điều tra vụ án hình kết hợp với việc nghiên cứu thực tiễn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi để từ tìm thêm giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu công tác kiểm sát điều tra vụ án hình địa bàn Tình hình nghiên cứu Qua nghiên cứu số cơng trình khoa học nước có liên quan đến đề tài, tập trung hầu hết cơng trình phân tích, hướng dẫn cơng tác nghiệp vụ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình từ nhiều khía cạnh khác như: Luận văn Thạc sỹ tác giả Kiều Hồng Nhung, Khoa Luật - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra Viện kiểm sát nhân dân (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk), năm 2014 Luận văn nghiên cứu đưa khái niệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra, thực tiễn thực thi pháp luật địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tuy nhiên tác giả luận văn chưa nét đặc trưng địa bàn ảnh hưởng đến công tác kiểm sát hoạt động điều tra giải pháp khắc phục kèm theo Luận văn Thạc sỹ tác giả Đặng Thị Hồng Thủy, Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội: Kiểm sát hoạt động điều tra – Một số vấn đề lý luận thực tiễn (Trên sở nghiên cứu số liệu địa bàn tỉnh Nam Định), năm 2014 Luận văn nghiên cứu lý luận công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra Viện kiểm sát, phân tích mối quan hệ Viện kiểm sát Cơ quan điều tra hoạt động này, mặt hạn chế, khó khăn từ thực tiễn cơng tác kiểm sát điều tra địa bàn tỉnh Nam Định đề giải pháp Tuy nhiên, xuất phát từ đặc trưng địa lý tỉnh đồng nên giải pháp Luận văn đưa chưa phù hợp chưa có nhiều tính Sách chun khảo tiến sĩ Lê Hữu Thể chủ biên (năm 2008), “Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra”, Nhà xuất Tư pháp, đề cập quan điểm lý luận chung chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình sự, đối tượng, phạm vi quyền công tố kiểm sát điều tra giai đoạn điều tra Sổ tay Kiểm sát viên hình - Tập Ban quản lý dự án JICA xuất (năm 2011), Nhà xuất Văn hóa Dân tộc, đề cập đến thao tác nghiệp vụ Kiểm sát viên nhằm vận dụng, thực tốt chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình Bên cạnh đó, có viết nghiên cứu sở thực tiễn hoạt động kiểm sát điều tra nhiều địa phương toàn quốc để đưa giải pháp, kiến nghị áp dụng toàn ngành như: Trần Thanh Thủy (2017), Kinh nghiệm thực tiễn kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Báo điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; Thanh Nghị (2016), Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhiệm vụ thường xuyên Kiểm sát viên, Báo điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định Trong phạm vi nghiên cứu mình, Luận văn tiếp thu có chọn lọc quan điểm mặt lý luận, giải pháp cơng trình nghiên cứu nói đồng thời đưa quan điểm, giải pháp nhằm khắc phục vướng mắt, khó khăn cụ thể công tác kiểm sát điều tra địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Góp phần bổ sung, hoàn thiện vấn đề lý luận kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra Viện kiểm sát nhân dân; sở đó, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu hoạt động Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Tập hợp, phân tích, làm rõ vấn đề lý luận vị trí, chức kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nói chung cơng tác kiểm sát điều tra nói riêng, thực trạng pháp luật hạn chế, khó khăn thực tiễn cơng tác kiểm sát điều tra địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; sở đó, tìm giải pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra ngành Kiểm sát nói chung Viện kiểm sát huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận, pháp luật thực tiễn hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra VKSND sở số liệu thực tiễn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian, luận văn nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra Viện Kiểm sát huyện Sơn Hà từ đầu năm 2015 đến tháng 11 năm 2018 + Về không gian: Địa bàn khảo sát, phân tích phạm vi huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu Luận văn thực dựa sở phương pháp luận biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phòng, chống tội phạm nước ta Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể, phù hợp với chuyên ngành như: Thống kê hình sự, phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu dựa tài liệu tổng kết, số liệu thống kê Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi giải vấn đề thuộc nội dung luận văn Ý nghĩa luận văn Kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận khoa học pháp lý hoạt động kiểm sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân, tính liên kết tầm quan trọng mối quan hệ Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra quan giao tiến hành số hoạt động điều tra Luận văn tài liệu bổ ích khơng cho cán làm công tác nghiên cứu khoa học tham khảo, mà giúp Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra nghiên cứu, vận dụng, xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành; giúp Kiểm sát viên kiến thức bản, thao tác nghiệp vụ kiểm sát cụ thể thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra Những đề xuất luận văn góp phần nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát Cơ quan điều tra đấu tranh, phòng ngừa tội phạm năm tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kiểm sát điều tra vụ án hình Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh cơng tác kiểm sát điều tra vụ án hình Chương 3: Thực tiễn công tác kiểm sát điều tra vụ án hình địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi giải pháp nâng cao hiệu công tác huyện Sơn Hà với địa bàn huyện rộng lớn, việc di chuyển xã, thị trấn cịn nhiều khó khăn, chưa kể điều kiện thời tiết xấu Trong cơng tác KSĐT ln địi hỏi chủ động trực tiếp tham gia KSV chất lượng cơng tác đảm bảo, nhiên đơn vị có điều kiện khó khăn việc kịp thời có mặt CQĐT để kiểm sát việc tuân theo pháp luật khó khăn Đơn cử cơng tác khám nghiệm trường, có vụ án xảy đêm khuya, sau nhận tin báo quần chúng, CQĐT thông báo cho VKS tiến hành tiếp cận trường để khám nghiệm trường Với khó khăn địa lý gây khó khăn cho CQĐT VKS thực chức mình, dễ xảy tình trạng trường bị xáo trộn, xóa dấu vết… 3.2 Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra Từ hạn chế, khó khăn, vướng mắc việc thực chức kiểm sát hoạt động điều tra nguyên nhân hạn chế đó, kết hợp với yêu cầu Ngành Kiểm sát nay, luận văn đề phương hướng số giải pháp nâng cao hiệu việc thực chức KSĐT nói riêng kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung thời gian tới, mà trọng tâm công tác xây dựng ngành, xây dựng quy chế ngành văn liên ngành làm sở cho việc thực thi pháp luật đắn, phù hợp thực tiễn Đồng thời, giải pháp này, cụ thể hóa giải pháp riêng dành cho đơn vị VKSND địa bàn thuộc huyện miền núi, có địa hình hiểm trở tương tự VKSND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 3.2.1 Phương hướng BLTTHS năm 2015 BLHS năm 2015 thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 với có nhiều điểm bật, đề cao vai trị, chức VKS việc giải vụ án hình nói chung giai đoạn điều tra nói riêng Để cụ thể hóa quy định BLTTHS hoạt động điều tra, KSĐT quan có thẩm quyền, liên ngành tư pháp VKSND tối cao xây dựng nhiều văn Thông tư, Quy chế, Chỉ thị… nhằm định hướng, hướng dẫn cụ thể công tác nghiệp vụ Qua công tác thực tiễn VKSND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, nêu phương hướng nâng cao chất lượng KSĐT 69 VKS toàn ngành đơn vị VKS vùng miền núi tương tự VKSND huyện Sơn Hà; tập trung phương hướng sau: Thứ nhất, hạn chế thấp việc kiểm sát gián tiếp qua hồ sơ, tài liệu, chứng CQĐT cung cấp Đây vấn đề thường gặp hoạt động KSĐT KSV Xuất phát từ nhiều lý khác nhau, KSV thường kiểm sát “gián tiếp” thông qua kết thực biện pháp tố tụng như: Biên khám nghiệm trường, biên khám nghiệm tử thi, biên ghi lời khai, biên hỏi cung, biên thực nghiệm điều tra… chuyển cho VKS kèm theo hồ sơ vụ án chuyển cho VKS theo quy định Điều 88 BLTTHS năm 2015 Chính cách thức làm việc tạo nên bị động cho KSV việc nắm tiến độ điều tra, giải vụ án hình khơng kịp thời đề yêu cầu điều tra Trường hợp ĐTV có vi phạm tố tụng có dấu hiệu vụ lợi, làm sai lệch hồ sơ vụ án KSV phát bị phụ thuộc vào cơng tác điều tra CQĐT Trong BLTTHS năm 2015 hướng dẫn cụ thể Quy chế hướng dẫn công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp quy định cụ thể thực hầu hết biện pháp tố tụng phải có có mặt KSV để kiểm sát Lấy ví dụ hoạt động khám nghiệm trường, BLTTHS năm 2015 quy định khoản Điều 201 sau: “Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm trường” Điều Quy chế tạm thời công tác THQCT, kiểm sát việc khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra giám định quy định trách nhiệm VKS THQCT kiểm sát việc khám nghiệm trường sau: “Khi nhận thông báo Cơ quan có thẩm quyền điều tra, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phải cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm trường tất vụ việc mà Cơ quan điều tra có thẩm quyền Điều tra tiến hành khám nghiệm theo quy định pháp luật” Các quy định Quy chế công tác kiểm sát việc khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra việc tiến hành giám định (Ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2014 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) đặt nhiệm vụ trách nhiệm KSV rõ ràng “Nghiêm cấm trường hợp Kiểm sát viên không trực tiếp tham gia kiểm sát việc khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, tiến hành 70 giám định ký vào loại biên Kiểm sát viên phải có mặt trường để kiểm sát khám nghiệm, kịp thời phát vi phạm pháp luật trình khám nghiệm để yêu cầu khắc phục…” (khoản Điều 16 Quy chế) Tuy nhiên, thực tiễn tất trường hợp, hoạt động tố tụng CQĐT có mặt KSV Từ phân tích trên, nội dung giải pháp, đề xuất, cho phải gắn trách nhiệm KSV với hoạt động kiểm sát nhằm chấm dứt việc KSV kiểm sát hoạt động điều tra “gián tiếp” thông qua kết điều tra CQĐT Thứ hai, gắn THQCT với KSĐT Như phân tích chương luận văn mối quan hệ THQCT KSĐT, nhận thấy giai đoạn điều tra hay giai đoạn khác trình giải vụ án hình sự, cơng tác THQCT kiểm sát hoạt động tư pháp ln có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó hữu biện chứng với nhau, cơng tác làm tiền đề cho công tác Cụ thể, qua công tác kiểm sát hoạt động điều tra CQĐT (khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai, hỏi cung bị can…), VKS nắm tính có hợp pháp hoạt động CQĐT, từ có sở để định phê chuẩn, không phê chuẩn hủy bỏ định tố tụng CQĐT Để thực tốt quyền công tố, có nghĩa bảo đảm việc phê chuẩn không phê chuẩn việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn; phê chuẩn không phê chuẩn định tố tụng khác CQĐT đuợc xác, pháp luật, địi hỏi phải kiểm tra chặt chẽ tính có tính hợp pháp biện pháp cưỡng chế TTHS mà CQĐT định áp dụng Hoạt động kiểm tra thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp Trên sở kết hoạt động kiểm sát thấy ràng, định áp dụng biện pháp cưỡng chế TTHS có hợp pháp VKS định phê chuẩn để thi hành, ngược lại xét thấy định áp dụng biện pháp cưỡng chế TTHS CQĐT khơng có không hợp pháp, VKS định không phê chuẩn định huỷ bỏ định tố tụng trái pháp luật CQĐT, đồng thời yêu cầu CQĐT chấm dứt hoạt động vi phạm Ngược lại, làm tốt nhiệm vụ THQCT hỗ trợ đắc lực cho KSĐT thực vai trị mình, tạo điều kiện cho KSĐT tiếp cận biện pháp điều tra nhằm trì pháp luật, phát 71 hiện, khắc phục vi phạm pháp luật tố tụng Chính mối quan hệ hai công tác pháp luật TTHS quy định, đòi hỏi việc thi hành pháp luật phải tuân thủ tuyệt đối Vì cần việc thực riêng lẻ hai công tác biện pháp tố tụng lớn giai đoạn tố tụng, ảnh hưởng đến chất lượng giải vụ án hình đó, nghiêm trọng dẫn đến oan sai bỏ lọt tội phạm Nội dung phương hướng đòi hỏi KSV phải trực tiếp kiểm sát hoạt động điều tra CQĐT, đồng thời phải có vận dụng tốt nhiệm vụ, quyền hạn VKS giai đoạn điều tra sở gắn chặt hai mảng cơng tác Thứ ba, trọng việc thực nguyên tắc “suy đốn vơ tội” cơng tác kiểm sát Lần lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 quy định Chương – “Quyền người, quyền nghĩa vụ công dân” sau: “Người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự luật định có án kết tội Tịa án có hiệu lực pháp luật” (khoản 1, Điều 31 Hiến pháp năm 2013) Đó nội dung đầy đủ nguyên tắc pháp lý quan trọng: Nguyến tắc suy đốn vơ tội Để thi hành Hiến pháp, bảo đảm phù hợp pháp luật TTHS với Hiến pháp, BLTTHS năm 2015 Điều 13 quy định nguyên tắc quan trọng TTHS Việt Nam, “nguyên tắc suy đốn vơ tội” với nội dung sau: “Người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định có án kết tội Tịa án có hiệu lực pháp luật Khi không đủ làm sáng tỏ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội khơng có tội” VKS với chức THQCT kiểm sát hoạt động tư pháp, với trách nhiệm “chứng minh tội phạm” quy định Điều 15 BLTTHS năm 2015: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Người bị buộc tội có quyền khơng buộc phải chứng minh vô tội” Những quy định pháp luật không đồng nghĩa với việc VKS giá, phải buộc tội đối tượng tình nghi mà phải có đề cao ngun tắc “suy 72 đốn vơ tội”, đặc biệt hoạt động KSĐT Trong thực tiễn thi hành pháp luật, cụ thể công tác KSĐT, việc KSV bị áp đặt quan điểm biện pháp tố tụng quan điểm giải vụ án từ CQĐT thường xảy ra, KSV không theo dõi, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tố tụng tiến độ giải vụ án Mối quan hệ CQĐT VKS chất mối quan hệ phối hợp, nhiên CQĐT VKS quan tiến hành tố tụng độc lập, thực chức năng, nhiệm vụ riêng biệt mình, KSV cần đề cao ngun tắc “suy đốn vơ tội” từ ý chí chủ quan mình, tránh việc ý vào chứng buộc tội hay vội vàng đồng ý quan điểm buộc tội CQĐT Đây phương hướng đòi hỏi KSV phân công KSĐT phải chủ động công việc, không để xảy tình trạng “theo sau” CQĐT hoạt động nghiệp vụ, từ việc đánh giá tài liệu, chứng buộc tội, gỡ tội thu thập 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra Xuất phát từ hạn chế thực chức KSĐT nguyên nhân hạn chế đó, chúng tơi đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực chức VKS tồn ngành nói chung đơn vị huyện miền núi VKSND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng sau: Một là, Giải pháp xây dựng pháp luật hoàn thiện pháp luật Để thực chức KSĐT có hiệu cao điều kiện tiên phải có hệ thống quy định pháp luật hình sự, TTHS hướng dẫn nghiệp vụ thống đồng Đặc biệt quy định phải chặt chẽ, cụ thể trình tự, thủ tục điều quan trọng khẳng định “tính bắt buộc” có mặt KSV hoạt động điều tra Hiện nay, BLTTHS năm 2015 thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 VKSND tối cao ban hành Quy chế hướng dẫn cụ thể công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp Tuy nhiên, với mục tiêu định hướng xây dựng hoàn thiện pháp luật TTHS nói chung chức VKS TTHS nói riêng, chúng tơi đề xuất số quan điểm sau: Thứ nhất, gắn hoạt động KSĐT KSV với hoạt động điều tra CQĐT Theo đó, pháp luật TTHS cần đưa KSV trở thành người tham gia bắt buộc 73 hoạt động điều tra vai trò ĐTV hoạt động Theo quy định TTHS, ĐTV nắm vai trị chủ trì hoạt động điều tra CQĐT, KSV nắm vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra CQĐT, hai chức “song hành” khơng thể thiếu hai Việc pháp luật TTHS quy định tính bắt buộc có mặt KSV để tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật đề cao vai trò VKS hoạt động điều tra, bắt buộc KSV phải có trách nhiệm thực hành vi tố tụng mình, hạn chế thấp vi phạm TTHS Tuy nhiên, quy định phải loại trừ việc có mặt KSV trường hợp mang tính khẩn cấp khám xét khẩn cấp, giữ người khẩn cấp…vì hoạt động mang tính đặc thù CQĐT đấu tranh phòng, chống tội phạm Thứ hai, văn hướng dẫn công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát Quy chế, đòi hỏi phân định rõ trách nhiệm KSV ngang cấp, KSV cấp cấp dưới, Lãnh đạo Viện KSV KSĐT Xuất phát từ nguyên tắc tổ chức hoạt động VKSND nguyên tắc tập trung, thống lãnh đạo tồn ngành, theo hoạt động tố tụng KSV phải tuân theo đạo người đứng đầu đơn vị phải phân định rõ trách nhiệm vi phạm tố tụng Theo nguyên tắc trên, việc xây dựng văn hướng dẫn công tác nghiệp vụ cần phải xây dựng theo hướng tất hoạt động tham gia điều tra phải đạo, phân công Viện trưởng, KSV phân công phải chấp hành phải trực tiếp thực Việc vi phạm nguyên tắc phải có chế tài xử lý nghiêm khắc nội đơn vị ngành Hai là, giải pháp để thực tốt biện pháp nghiệp vụ VKS với chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật CQĐT quan khác giao tiến hành số hoạt động điều tra giai đoạn điều tra, có quyền áp dụng biện pháp tố tụng BLTTHS quy định để loại trừ, xử lý vi phạm pháp luật quan nói trên, nhằm bảo đảm pháp luật thi hành cách nghiêm chỉnh thống nhất, không để xảy tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm Do đó, thân VKS mà trực tiếp KSV phải nhận thức, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơng tác KSĐT để vận dụng linh 74 hoạt tình Trong nội dung luận văn, đề số giải pháp đúc kết từ kinh nghiệm VKSND huyện Sơn Hà tổng kết từ VKS khác công tác KSĐT sau: Thứ nhất, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Giai đoạn này, cần phải trực tiếp xem xét định có pháp luật hay khơng, khơng để xảy việc khởi tố sau phải đình điều tra vụ án, bị can khơng phạm tội Chỉ chấp nhận khởi tố vụ án hành vi có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chấp nhận khởi tố bị can tiến hành điều tra có đủ xác định người phạm tội Trong công tác cần thực hoạt động sau trước định: - Lấy lời khai đối tượng thực hành vi vi phạm pháp luật hình sự: Việc lấy lời khai đối tượng trước CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can giúp KSV trực tiếp thu thập kiểm tra tài liệu, chứng cứ; sớm phát vi phạm CQĐT ép cung, dùng nhục hình… - Trường hợp cần thiết lấy lời khai người tham gia tố tụng khác (như người bị hại, người làm chứng…) Qua trình trực tiếp kiểm sát hoạt động điều tra, nghi ngờ có vi phạm người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết lấy lời khai để bổ sung tài liệu, chứng để thống khởi tố vụ án, định phê chuẩn KSV cần thiết triệu tập trực tiếp lấy lời khai, đưa biên ghi lời khai vào hồ sơ vụ án - Kiên với CQĐT trường hợp trái quan điểm Pháp luật TTHS quy định rõ quyền hạn VKS hoạt động khởi tố vụ án, khởi tố bị can Theo đó, sở hồ sơ vụ án CQĐT cung cấp, VKS cần vận dụng linh hoạt trường hợp, loại bỏ thỏa hiệp CQĐT Thứ hai, kiểm sát hoạt động điều tra Tiếp tục triển khai thực Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 Viện trưởng VKSND tối cao tăng cường biện pháp phòng chống oan, sai nâng cao trách nhiệm giải bồi thường thiệt hại cho người bị oan TTHS, có nội dung hoạt động kiểm sát giai đoạn điều tra: “Kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục khởi tố vụ án hình sự, đảm bảo việc khởi tố bị can, phê chuẩn khởi tố bị can thận trọng, có đầy đủ cứ; việc áp dụng biện pháp hạn chế quyền người, quyền công dân, đặc biệt biện pháp tạm giam đảm bảo 75 quy định pháp luật Tăng cường ban hành yêu cầu điều tra, thực việc phúc cung tất vụ án hình trước kết thúc giai đoạn tố tụng Kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động giam giữ, bảo đảm kịp thời phát sớm trường hợp có dấu hiệu bị cung, nhục hình, xử lý nghiêm minh đơn vị, cá nhân có liên quan đến cung, nhục hình” Trước u cầu này, VKS cấp qua công tác KSĐT phải hạn chế thấp trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cụ thể phải trọng số giải pháp sau: - KSV sau phân công KSĐT phải nghiên cứu hồ sơ vụ án, có trích cứu hồ sơ, đề u cầu điều tra phải kiểm tra kết thực yêu cầu điều tra CQĐT, lập kế hoạch KSĐT nhật ký điều tra Định kỳ, hàng tuần, hàng tháng (tùy mức độ nghiêm trọng vụ án) bất thường, KSV phải báo cáo tiến độ văn cho Lãnh đạo Viện để sớm có đạo nghiệp vụ kịp thời Trước kết thúc điều tra, KSV phải có báo cáo kết thúc điều tra cho Lãnh đạo Viện để theo dõi đạo Báo cáo kết thúc điều tra cho Lãnh đạo Viện phải xây dựng gồm nội dung: đánh giá 13 loại chứng trả hồ sơ để điều tra bổ sung quy định Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017; vi phạm tố tụng khác đề xuất quan điểm giải KSV - KSV phải trực tiếp lấy lời khai đối tượng thực hành vi phạm tội (ở giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can), bị can người tham gia tố tụng khác (nếu cần thiết) để kiểm tra tính hợp pháp hoạt động điều tra CQĐT, đồng thời trực tiếp thu thập tài liệu, chứng từ hoạt động Đây hoạt động thể rõ nét việc gắn chặt hoạt động THQCT KSĐT - KSV kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, cần thiết phải yêu cầu CQĐT trực tiếp tiến hành xác minh để có định việc phê chuẩn Đối với việc áp dụng biện pháp giữ người, bắt người, tạm giữ, tạm giam, VKS phải nghiên cứu thu thập tài liệu, chứng làm phê chuẩn Tránh tình trạng lạm dụng việc giữ người, bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp nể nang CQĐT (vì khó khăn công tác phát người phạm tội) mà vội vàng phê chuẩn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn - KSV bắt buộc phải trực tiếp lấy lời khai người bị giữ, bị bắt, tạm giữ, tạm 76 giam trước đề xuất phê chuẩn - Phải trọng kiểm sát hoạt động điều tra CQĐT như: Khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, hỏi cung bị can, đối chất… KSV phải chủ động, trực tiếp tham gia hoạt động để thực tốt chức KSĐT VKS Riêng đơn vị VKS địa phương có địa hình hiểm trở, khó khăn lại VKSND huyện Sơn Hà, cần phải có thống liên ngành CQĐT VKS việc hỗ trợ tạo điều kiện cho KSV thực chức năng, nhiệm vụ mình, ví dụ như: Trong hoạt động khám nghiệm trường, sau thơng báo cho VKS, CQĐT có hỗ trợ việc lại cho KSV nhằm có mặt từ đầu địa điểm khám nghiệm…Để thực tốt yêu cầu này, cần phải có chấp hành tuyệt đối trách nhiệm KSV trực nghiệp vụ - VKS cấp cần xây dựng quy trình nghiệp vụ sở quy định BLTTHS, Quy chế hướng dẫn nghiệp vụ ngành để có quy trình, thủ tục làm việc phù hợp với đơn vị Đồng thời, tất hoạt động quy trình nghiệp vụ thể văn lưu hồ sơ kiểm sát vụ án - Cuối cùng, VKS cấp cần xây dựng chế độ trách nhiệm rõ ràng đơn vị nhằm cá thể hóa trách nhiệm KSV phân công KSĐT bên cạnh việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm KSV hoạt động TTHS Thứ ba, giải pháp tăng cường công tác quản lý, đạo điều hành Xuất phát từ nguyên tắc tập trung, thống lãnh đạo toàn ngành VKS, để nâng cao chất lượng cơng tác KSĐT cần xem xét vai trò quản lý, đạo, điều hành Viện trưởng VKSND Thực tế nhiều địa phương, tồn việc Viện trưởng quản lý chung, giao quyền cho cấp phó đạo phận hình Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung toàn hoạt động VKS cấp quản lý, Viện trưởng phải thực tốt nội dung sau: - Trực tiếp đạo công tác nghiệp vụ Bộ phận Hình sự, Phịng nghiệp vụ (ở cấp tỉnh) Trong hoạt động VKS phận hình cịn nhiều phận chức khác, nhiên, xuất phát từ tính hệ trọng, hậu pháp lý hoạt động TTHS cần thiết có đạo trực tiếp Viện trưởng Thực tiễn VKSND tỉnh Quảng Ngãi, Kết luận số 15/KL-VKS ngày 15/11/2015 Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đặt nội dung “Viện trưởng chịu trách 77 nhiệm đạo giải án hình sự, chấm dứt việc giao quyền đạo án hình cho cấp phó” Khi nhận thông báo KSV CQĐT vụ việc có tính chất nghiêm trọng Viện trưởng cần trực tiếp tham gia hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật với KSV Ví dụ vụ án khơng tang, vụ án có liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn chức sắc tôn giáo - Tăng cường công tác quản lý hoạt động THQCT KSĐT vụ án Thực tế cho thấy để thực tốt hoạt động cần có chủ động, báo cáo kịp thời từ KSV, Viện trưởng cần xây dựng quy chế, quy trình cơng tác đơn vị để phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ KSV hoạt động Đơn cử VKSND huyện Sơn Hà, KSV phải báo cáo tiến độ điều tra đề xuất quan điểm theo lịch 01 lần/tuần/vụ án để Lãnh đạo Viện trực tiếp cho ý kiến đạo có chế kiểm tra, giám sát Viện trưởng động KSV - Kiên xử lý nhiều hình thức KSV vi phạm hoạt động tố tụng quy trình cơng tác ngành, đơn vị Trách nhiệm KSV việc giải vụ án hình quan trọng, việc theo dõi, phát vi phạm xử lý kịp thời KSV nhằm chấn chỉnh kịp thời với trước để xảy vi phạm nghiêm trọng TTHS dẫn đến tình trạng oan sai bỏ lọt tội phạm Tóm lại, đơn vị VKS có đặc thù riêng điều kiện địa lý, công tác nhân sự… giải pháp đề Luận văn cách thức, quy trình cơng tác phù hợp với quy định pháp luật TTHS nhằm thực tốt chức ngành KSND 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ nghiên cứu thực trạng công tác KSĐT VKSND huyện Sơn Hà đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác KSĐT chương III, rút số kết luận sau đây: Thứ nhất, xuất phát từ điều kiện địa lý, người huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi tình hình tổ chức cán đơn vị VKSND huyện Sơn Hà điều kiện tình hình tội phạm diễn biến phức tạp gặp nhiều khó khăn cơng tác KSĐT từ xuất nhiều sáng kiến, phương pháp, cách làm hay để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ hai, có ba phương hướng để xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng công tác KSĐT bao gồm: hạn chế thấp việc kiểm sát gián tiếp qua hồ sơ, tài liệu, chứng CQĐT cung cấp; gắn công tác THQCT với KSĐT, trọng việc thực ngun tắc “suy đốn vơ tội” công tác kiểm sát Thứ ba, đề hai nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác KSĐT ngành đơn vị VKS có điều kiện khó khăn tương tự VKSND huyện Sơn Hà Trong xây dựng hoàn thiện pháp luật cần gắn hoạt động KSĐT KSV với hoạt động điều tra CQĐT; văn hướng dẫn công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát Quy chế, đòi hỏi phân định rõ trách nhiệm KSV ngang cấp, KSV cấp cấp dưới, Lãnh đạo Viện KSV KSĐT Để thực tốt công tác nghiệp vụ cần trọng mảng công tác kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; kiểm sát hoạt động điều tra CQĐT công tác quản lý, đạo điều hành Viện trưởng đơn vị 79 KẾT LUẬN Thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung KSĐT giai đoạn điều tra nói riêng hoạt động quan trọng việc bảo vệ quyền người, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hoạt động điều tra tội phạm trực tiếp xâm phạm đến quyền công dân Hiến pháp ghi nhận nên việc sai phạm hoạt động không ảnh hưởng đến người dân mà làm lòng tin quần chúng nhân dân Do đó, địi hỏi VKS, ngồi thực tốt chức THQCT cịn phải tăng cường hiệu cơng tác KSĐT Trong tình hình nay, tội phạm có chiều hướng gia tăng với tính chất mức độ nguy hiểm cao nên đòi hỏi nâng cao trách nhiệm chất lượng hoạt động KSĐT VKS Qua nghiên cứu luận văn này, thấy để thực tốt chức KSĐT ngành Kiểm sát nói chung cấp VKS cần đổi hoàn thiện vấn đề sau: Thứ nhất, THQCT KSĐT phải với nhau, bổ trợ cho hoạt động VKS Phải vận dụng linh hoạt nhiệm vụ, quyền hạn VKS hoạt động điều tra quy định Luật tổ chức VKSND BLTTHS năm 2015 Thứ hai, đề cao vai trò, trách nhiệm KSV KSĐT KSV phải trực tiếp tham gia hoạt động điều tra CQĐT để kiểm sát việc tuân theo pháp luật, có hạn chế thấp vi phạm từ phía CQĐT Thứ ba, kể từ sau BLHS BLTTTHS năm 2015 thức có hiệu lực đến nay, Quy chế hướng dẫn công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát chưa hồn thiện thức, cần sớm có văn thức kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho VKS cấp thực tốt chức Trong phạm vi luận chúng tơi đưa đóng góp nhằm nâng cao hiệu thực chức KSĐT ngành Kiểm sát đặc biệt số đơn vị có điều kiện khó khăn VKSND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Bên cạnh đó, chúng tơi có số ý kiến đóng góp việc xây dựng hồn thiện pháp luật có liên quan đến hoạt động VKS giai đoạn điều tra Rất mong nhận góp ý thầy, cô bạn đồng nghiệp 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình (sửa đổi), Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Bộ luật hình (sửa đổi), Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra truy tố, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Thông tư số 02/2017/TTLT-VKSNDTCTANDTC-BCA-BQP quy định việc phối hợp quan tiến hành tố tụng thực số quy định Bộ luật tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2018), Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra giám định, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội II CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Công an (2005), Từ điển Bách khoa Công an nhân dân, NXB Công an, Hà Nội) Cao Nguyên (2014), Vai trò Viện kiểm sát giai đoạn điều tra, Báo điện tử Lao động, https://laodong.vn/phap-luat/vai-tro-vien-kiem-sat-trong-giaidoan-dieu-tra-216433.bld Dương Tấn Viễn (2008), Vai trò Viện Kiểm sát tố tụng hình sự, Luận văn tốt nghiệp,Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 10 Đặng Bá Hưng (2018), Tìm hiểu điểm Viện kiểm sát định khởi tố vụ án theo quy định Bộ luật tố tụng hình 2015, Trang thơng tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, http://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/71/7746 11 Đinh Thị Bích Hằng (2017), Một số vấn đề cần quan tâm tiến hành nhận dạng kiểm sát việc nhận dạng, Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, http://www.vksquangninh.gov.vn/index.php/Xay-dung- nganh/mot-so-van-de-can-quan-tam-khi-tien-hanh-nhan-dang-va-kiem-sat-viecnhan-dang.html 12 Hoàng Tám Phi (2018), Biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định BLTTHS năm 2015, Tạp chí Kiểm sát số 7/2018, Hà Nội 13 Khúc Văn Lâm (2016), Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông đường bộ, Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, http://www.vksquangninh.gov.vn/index.php/Trao-doi-nghiep-vu/d-xu-t-gi-iphap-thao-g-kho-khan-trong-kham-nghi-m-t-thi-cac-v-tai-n-n-giao-thong-dung-b.html 14 Kim Quỳnh (2018), Một số điểm pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định Bộ luật hình năm 2015, Tạp chí điện tử Tịa án nhân dân, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/mot-so-diem-moi-ve-phap-nhanthuong-mai-pham-toi-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-nam-2015 15 Lê Hữu Thể, Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2005 16 Minh Nhất (2015), Áp dụng biện pháp bắt người – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Trang thông tin điện tử Bộ tư pháp, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1768 17 Minh Nhất (2015), Áp dụng biện pháp tạm giữ - Một số khó khăn, vướng mắc giải pháp hồn thiện, Trang thông tin điện tử Bộ tư pháp, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1764 18 Nguyễn Kiến Thức (2017), Một suy nghĩ tính phản ánh dấu vết hình sự, Trang thơng tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, http://www.vkssoctrang.gov.vn/31-chitiettin4.html 19 Nguyễn Tiến Sơn (2012), Hoàn thiện quy định mối quan hệ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát tố tụng hình Việt Nam, Tạp chí Cảnh sát nhân dân Online, http://csnd.vn/Home/Print/778/Hoan-thien-quy-dinh-ve-moi-quanhe-giua-co-quan-dieu-tra-va-Vien-kiem-sat-trong-to-tung-hinh-su.html 20 Nguyễn Cao Cường (2018), Bàn thực nghiệm điều tra theo quy định BLTTHS năm 2015, Tạp chí điện tử Kiểm sát, https://kiemsat.vn/ban-ve-thuc- nghiem-dieu-tra-theo-quy-dinh-cua-bltths-nam-2015-49078.html 21 Nguyễn Tú (2017), Một số lưu ý biện pháp ngăn chặn “Giữ người trường hợp khẩn cấp” Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, https://vienkiemsathanam.gov.vn/index.php/vi/news/KIEM-SAT-VIEN-VIET9/Mot-so-luu-y-ve-bien-phap-ngan-chan-Giu-nguoi-trong-truong-hop-khancap-trong-Bo-luat-to-tung-hinh-su-nam-2015-733/ 22 Thân Hoàng – Ngọc An (2017), Tiến hành khám xét nhà ông Đinh La Thăng, Báo điện tử Tuổi trẻ, https://tuoitre.vn/tien-hanh-kham-xet-nha-ong-dinh-lathang-20171208194631328.htm 23 Thanh Tùng (2016), Miễn trách nhiệm hình sự: Luật kẽ hở, Báo điện tử Pháp luật, http://plo.vn/phap-luat/mien-trach-nhiem-hinh-su-luat-moivan-con-ke-ho-627960.html 24 Trần Thị Quyến (2017), Những điểm cần lưu ý kiểm sát hoạt động đối chất theo BLTTHS năm 2015, Tạp chí Kiểm sát số 06/2017, Hà Nội 25 Thế Lân (2005), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Báo điện tử Nhân dân, http://www.nhandan.com.vn/phapluat/item/2987802-.html 26 Tống Kim Hương (2009), Về kiểm sát điều tra vụ án hình mối quan hệ kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố tố tụng hình sự, Trang thơng tin điện tử Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, http://tks.edu.vn/thong-tinkhoa-hoc/chi-tiet/79/288 27 Trường Đại học Luật Hà Nội, Thư viện, Bàn quyền công tố, Hà Nội, 2003 28 Vũ Ngọc Vụ (2018), Những điểm quy định biện pháp khám xét Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Tạp chí KHGD CSND số tháng 7/2018, Thành phố Hồ Chí Minh 29 Xuân Lam (2018), Quảng Ngãi: Bấp bênh khu tái định cư bên bờ đập hồ thủy điện, Báo điện tử Bộ Tài nguyên Môi trường, https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/quang-ngai-bap-benh-khu-taidinh-cu-ben-bo-dap-ho-thuy-dien-1262315.html Yêu cầu cần làm rõ: Phân tích phục hồi điều tra giai đoạn điều tra Tiếp tục làm rõ nội dung BLTTHS năm 2015 ... kiểm sát hoạt động điều tra vụ án hình sự, đặc biệt địa bàn miền núi huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, lý để học viên chọn đề tài: ? ?Kiểm sát điều tra vụ án hình từ thực tiễn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng. .. luận kiểm sát điều tra vụ án hình Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh công tác kiểm sát điều tra vụ án hình Chương 3: Thực tiễn cơng tác kiểm sát điều tra vụ án hình địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh. .. hoạt động điều tra Viện kiểm sát hoạt động điều tra vụ án hình 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 21 2.1 Kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi , Kiểm sát điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi