Giáo dục pháp luật cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề từ thực tiễn tỉnh đăk lăk

78 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH NGỌC HOÀI PHƯƠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐĂK LĂK ĐĂK LĂK - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH NGỌC HOÀI PHƯƠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Luật Hiến pháp hành Mã số: 8380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Công Giao ĐĂK LĂK - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng định hướng, giúp đỡ thầy hướng dẫn Các số liệu, kết in luận văn khách quan, trung thực Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Huỳnh Ngọc Hoài Phương i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu: 4.2.Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1.Khái niệm, đặc điểm giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng, dạy nghề 1.1.2.Khái niệm giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng, dạy nghề 1.1.3.Đặc điểm giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng, dạy nghề 1.2.Mục đích giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng, dạy nghề 10 1.2.1.Mục đích giáo dục pháp luật nói chung 10 1.2.2.Mục đích giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng, dạy nghề nói riêng 11 1.3.Vai trò giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng dạy nghề 13 ii 1.4 Chủ thể giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng dạy nghề 16 1.5 Nội dung giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng dạy nghề 17 1.6 Hình thức phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng dạy nghề 20 1.7 Các yếu tố tác động đến hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng dạy nghề 23 Tiểu kết Chương 25 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Ở TỈNH ĐĂK LĂK 26 2.1 Khái quát hệ thống trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk 26 2.2 Thực trạng giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk năm gần 28 2.2.1 Thực trạng giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên theo chương trình khóa 28 2.2.3 Những bất cập, hạn chế nguyên nhân 47 Tiểu kết chương 50 Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Ở TỈNH 51 ĐĂK LĂK HIỆN NAY 51 3.2 Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng nghề từ thực tiển tỉnh Đăk Lăk 56 3.2.1 Đối với nội dung, chương trình giáo dục pháp luật 56 3.2.2 Nâng cao vị trí, vai trị, chất lượng giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk 59 3.2.3 Đối với hình thức phương pháp giảng dạy pháp luật 61 3.2.5 Xây dựng đội ngũ giảng dạy, cán làm cơng tác giáo dục pháp luật có trình độ, lực 64 Kết luận chương 65 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐN : Cao đẳng nghề GDPL : Giáo dục pháp luật XHCN : Xã hội chủ nghĩa Nxb : Nhà xuất PBGDPL : Phổ biến giáo dục pháp luật iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đánh giá tầm quan trọng môn học pháp luật 28 Bảng 2.2 Chương trình mơn học dành cho hệ cao đẳng 2018 30 Bảng 2.3: Thống kê quy mô đào tạo HSSV từ năm 2011-2016 36 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục pháp luật nhà trường, đặc biệt trường cao đẳng nghề góp phần đào tạo nhân lực, hình thành cách vững hệ công nhân đáp ứng yêu cầu xã hội tương lai Do đó, Đảng Chính phủ nghị quyết, thị khẳng định để xây dựng nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân cần đưa việc giáo dục pháp luật vào trường học, cấp học, từ phổ thông đến đại học, trung học chuyên nghiệp toàn thể nhân dân Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ V, khẳng định “các cấp uỷ Đảng, quan Nhà nước đồn thể phải thường xun giải thích pháp luật tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào trường học, cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật tơn trọng pháp luật” [6] Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII nhấn mạnh: “coi trọng cơng tác giáo dục tun truyền, giải thích pháp luật, đưa việc dạy pháp luật vào hệ thống trường Đảng, Nhà nước (kể trường phổ thơng, đại học) đồn thể nhân dân” [7] Trong thực tế năm qua, quan chức nhà nước cấp trung ương phối hợp với địa phương bước triển khai việc đưa giáo dục pháp luật vào trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đổi chương trình, mục tiêu giáo dục hệ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề Trong chương trình khóa, giáo dục pháp luật nhà trường thực thông qua việc dạy học mơn học pháp luật lồng ghép, tích hợp vào mơn học có liên quan Bên cạnh đó, giáo dục pháp luật cho sinh viên nhà trường thực thơng qua hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngồi lên lớp Điều góp phần thực mục tiêu môn học Pháp luật giáo dục toàn diện cho sinh viên, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng tình cảm, niềm tin, ý thức công dân sinh viên, sinh viên trường học, tạo lập thói quen ứng xử phù hợp theo chuẩn mực pháp luật Mặc dù vậy, nhiều địa phương sở đào tạo, có tỉnh Đăk Lăk, hoạt động giáo dục pháp luật mang nặng tính hình thức Tình trạng nhiều nguyên nhân, nhận thức chưa đầy đủ vai trị, vị trí, tầm quan trọng công tác giáo dục pháp luật, sau chương trình nội dung giáo dục pháp luật cịn thiếu hợp lý, hình thức phương thức giáo dục chậm đổi mới, đội ngũ nhà giáo cán làm công tác giáo dục pháp luật thiếu yếu Ở địa phương, nguyên nhân thể khía cạnh, hình thức mức độ khác nhau, cần nghiên cứu thực trạng giáo dục pháp luật gắn với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù tỉnh Trong bối cảnh đó, học viên định lựa chọn đề tài: “Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng nghề từ thực tiễn Tỉnh Đăk Lăk” để thực luận văn thạc sĩ luật học, nhằm góp phần hồn thiện sở lý luận từ sửa đổi hệ thống pháp luật để tăng cường hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng nghề Tỉnh Đăk Lăk nói riêng, nước ta nói chung 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm gần đây, vấn đề giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật trường Cao đẳng, đại học nói riêng, nhiều tác giả nghiên cứu, tiêu biểu kể đến hai cơng trình sau: - Hồn thiện chương trình giáo dục pháp luật trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam nay, - luận văn thạc sĩ Luật học Vũ Thị Hồng Vân, 2006 Công trình nêu lên vấn đề lý luận thực tiễn chương trình giáo dục pháp luật trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam nay, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện chương trình giáo dục pháp luật trường Cao đẳng kỹ thuật - Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học không chuyên luật Việt Nam - luận án tiến sĩ Luật học Phan Hồng Dương, 2014 Cơng trình phân tích cách tồn diện thực trạng giáo dục pháp luật trường đại học không chuyên luật Việt Nam, tồn tại, hạn chế, phân tích ngun nhân đề nhiều giải pháp có giá trị khoa học, thực tiễn cao để thúc đẩy hoạt động trường đại học, cao đẳng khơng chun luật Bên cạnh hai cơng trình có liên quan trực tiếp đến đề tài kể trên, cịn có loạt cơng trình nghiên cứu khác đề cập đến vấn đề lý luận, thực tiễn giáo dục pháp luật nói chung, tiêu biểu Trần Ngọc Đường, Dương Thị Thanh Mai (1995), Bàn giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Đình Đặng Lục (2004), Giáo dục pháp luật nhà trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Nguyễn Huy Bằng (chủ biên) (2009), Công tác giáo dục pháp luật nhà trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội; Dỗn Thị Chín (2016), Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên, Tạp chí Lý luận Chính trị, (4), tr40-44; Phạm Kim Dung (2006), Giáo dục pháp luật nhà trường – Những vấn đề đặt nay, Tạp chí Dân chủ pháp luật, tr 71-75; 18 Bùi Văn Dũng – Đặng Minh Tiến (2014), Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng dạy nghề nay, Tạp chí Giáo dục (337), tr37-39; Trần Văn Hồ (2015), Vai trị giáo dục pháp luật phát triển nhân cách học viên nhà trường quân đội, Tạp chí Giáo dục, (350), tr19-20; Nguyễn Khắc Hùng (2011), Phương pháp giáo dục pháp luật giáo dục kỹ sống trường học, Nxb Đại học Thái Nguyên; Đặng Thị Thu Huyền (chủ nhiệm) (2011), Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục, Đề tài khoa học cấp Bộ - Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội… Những cơng trình nghiên cứu nêu cung cấp lượng tri thức toàn diện nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn giáo dục pháp luật Việt Nam Đây nguồn tư liệu tham khảo quý báu cho học viên việc thực đề tài luận văn Dù vậy, chưa có nghiên cứu đề cập cách trực tiếp đến giáo dục pháp luật địa bàn tỉnh Đăk Lăk nói chung, cho sinh viên cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện sở lý luận khoa học nhằm tăng cường hoạt động GDPL cho sinh viên trường cao đẳng nghề địa bàn tỉnh Đăk Lăk, đáp ứng yêu cầu công xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hội nhập quốc tế nước ta 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đặt ra, luận văn cần giải nhiệm vụ cụ thể sau đây: pháp luật); Phần nguyên lý chung pháp luật (các khái niệm, phạm trù nhà nước quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, văn pháp luật, mối quan hệ nhà nước pháp luật.Phần cụ thể Giới thiệu số ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Chủ yếu tập trung giới thiệu nguyên tắc, lý luận chung, sở khoa học vấn đề (khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh…) lựa chọn giới thiệu sau số ngành luật ngành luật lựa chọn chế định, quy phạm pháp luật đặc trưng phần pháp luật thực định để minh họa Đây số hạn chế trình giáo dục pháp luật, sinh viên trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk việc giáo dục pháp luật phần lí luận ngành luật quan trọng, nhiên nội dung thực định ngành luật mà em thực hành áp dụng đời sống thực tế mình, để em áp dụng pháp luật vào sống, để cơng tác giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, cần phải tăng cường thêm nội dung pháp luật thực định Nội dung học phần cân nhắc sau: + Đối với chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, phần kiến thức bắt buộc gồm: Bài 1: Một số vấn đề chung Nhà nước pháp luật - số tiết Các nội dung bản: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hệ thống pháp luật Việt Nam Bài 2: Hiến pháp - số tiết Các nội dung bản: Hiến pháp hệ thống pháp luật Việt Nam; Một số nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Bài 3: Pháp luật dân sự.- số tiết Các nội dung bản: Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật dân sự; Các nguyên tắc Luật dân sự; Một số nội dung Bộ luật dân Bài 4: Pháp luật lao động - số tiết Các nội dung bản: Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật lao động; Các nguyên tắc Luật lao động; Một số nội dung Bộ luật lao động; 57 Bài 5: pháp luật hành - số tiết Các nội dung bản: Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hành chính; Vi phạm xử lý vi vi phạm hành Bài 6: pháp luật hình - số tiết Các nội dung bản: Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hình sự; Một số nội dung Bộ luật hình Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng - số tiết Các nội dung bản: Khái niệm tham nhũng; Nguyên nhân, hậu tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác phịng, chống tham nhũng; Trách nhiệm cơng dân phịng, chống tham nhũng; Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng Bài 8: pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - số tiết Các nội dung bản: Quyền nghĩa vụ người tiêu dùng; Trách nhiệm tổ chức, cá nhân người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Phần kiến thức tự chọn giáo viên trường tùy theo ngành nghề đào tạo bổ sung thêm phần kiến thức tương ứng cho phù hợp với đối tượng sinh viên trường Nếu cứng nhắc chương trình gây tượng ngành nội dung pháp luật phù hợp, ngành khác khơng cần thiết Trên chương trình mà Bộ Lao động - thương binh xã hội đưa theo khung định chuẩn có với thời lượng 30 tiết, việc thay đổi số nội dung, mục định mức 30 tiết học để phù hợp với ngành trường Tuy nhiên, qua nghiên cứu tham khảo ý kiến từ giảng viên giảng dạy pháp luật sinh viên trường hầu hết cho thời gian để thực chương trình q cần phải tăng thêm lượng thời gian môn này, tức tăng thời gian từ khoảng 45 tiết đến 60 tiết Đối với nhóm ngành khơng cần đào tạo sâu pháp luật chuyên ngành phần kiến thức pháp luật chuyên ngành lồng ghép môn chuyên môn (như môn kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động; luật hàng hải; pháp luật chuyên ngành) gắn với phần pháp luật phổ cập (như “phần mềm” pháp luật phổ cập) với thời lượng từ 20% - 30% thời gian” phần cứng” Chẳng hạn sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật 58 bên cạnh nội dung phần kiến thức bắt buộc cần học kiến thức pháp luật phát minh, sáng chế, sở hữu trí tuệ; sinh viên chuyên ngành lâm nghiệp, thủy lợi cần học thêm luật phát triển bảo vệ rừng; sinh viên nhóm ngành chế biến thủy sản học thêm vệ sinh an toàn thực phẩm 3.2.2 Nâng cao vị trí, vai trị, chất lượng giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk Trong điều kiện nay, nhiều trường cịn gặp khó khăn, thiếu thốn sở vật chất, giáo viên cần tích cực sưu tầm, sáng tạo, cải tiến đồ dùng dạy học để gây hứng thú cho sinh viên Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo cần có sách đãi ngộ hợp lý để đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đặc biệt sách phụ cấp cho giáo viên giảng dạy môn pháp luật nâng cao lên tương ứng với giảng viên giảng dạy mơn trị nhằm khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tham gia sinh hoạt khoa học Với thực tế năm qua, đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk lớn mạnh, trưởng thành nhiều mặt số lượng chất lượng Đội ngũ giảng viên có trình độ chun mơn, có học vị cao ngày tăng, chất lượng chuyên môn ngày tốt bên cạnh ưu điểm cịn hạn chế định Để đảm bảo chất lượng công tác giáo dục pháp luật đội ngũ giảng viên, tác giả xin đề xuất số biện pháp sau: Thường xuyên bổ sung, nâng cao trình độ pháp lý, trình độ khoa học, tri thức chuyên ngành cho giảng viên giảng dạy pháp luật là: Học tập lý luận trị trình độ cao cấp trị cử nhân trị, thơng qua việc học tập giúp cho giảng viên rèn luyện, hình thành cho lĩnh trị, phong cách người giảng viên giảng dạy pháp luật từ áp dụng vào công tác giảng dạy; Học tập kiến thức pháp luật trình độ sau đại học Hiện nay, giáo viên giảng dạy trường Cao đẳng nghề Tỉnh Đăk Lăk, trình độ chủ yếu cử nhân, thạc sỹ tiến sỹ khơng có, để nâng cao hiệu cho công tác giáo dục pháp luật lãnh đạo trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk cần phải có kế hoạch, sách, chế độ cho giảng viên thực công tác học tập sau đại học 59 Ngoài để nâng cao trình độ cho giảng viên, giảng viên cần tham gia chương trình tập huấn trung ương tổ chức, học tập Nghị Đảng, dự triển khai văn pháp luật địa phương tổ chức tham gia dự hội thảo khoa học có liên quan đến lĩnh vực pháp luật Chú trọng bồi dưỡng kiến thức khoa học, giáo dục, lý luận dạy học phương pháp giảng dạy Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk, thường tốt nghiệp chuyên ngành luật, kiến thức pháp luật chuyên môn sư phạm không đào tạo cách bản, chuyên môn đẫn đến việc giảng dạy pháp luật không phương pháp sư phạm, chất lượng giảng khơng cao Để khắc phục tình trạng trường phải thường xuyên tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, dự tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên làm sâu sắc thêm nội dung giảng, qua việc kết hợp phương pháp dạy học góp phần nâng cao cơng tác giáo dục pháp luật Nâng cao kiến thức thực tiễn cho giảng viên giảng dạy môn pháp luật Kiến thức thực tiễn giảng viên nguyên nhân chủ đạo thu hút người học giảng có chất lượng cao Để thực việc nâng cao kiến thức cho giảng viên cần phải thực nội dung sau: - Thực việc thực tế địa phương, quan hoạt động pháp luật, thơng qua giảng viên giảng dạy pháp luật nắm vững thực tế mà cịn có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với tình pháp luật xảy thực tiễn, giúp ích cho trình giảng dạy sau - Giảng viên giảng dạy pháp luật phải tự thân nghiên cứu thực tế nâng cao kiến thức pháp luật cho - Nghiên cứu thực tế thơng qua việc tham quan, học tập kinh nghiệm nước - Nâng cao chất lượng đời sống cho giảng viên để giảng viên n tâm cơng tác giảng dạy + Đối với Đoàn niên Đoàn niên tổ chức trị tuổi trẻ, trường học để giáo dục trị, đạo đức, văn hóa pháp luật cho sinh viên Thông qua tổ chức đoàn, sinh viên hoạt động tập thể Thơng qua vai 60 trị Đồn để nâng cao kiến thức kiến thức pháp luật cho sinh viên, để làm điều Đồn niên cần phải: Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đặc biệt cố nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn nhà trường Xây dựng chương trình hoạt động Đồn phong phú nội dung đa dạng hình thức nhằm thu hút đơng đảo đoàn viên tham gia Xây dựng đội ngũ cán đồn có phẩm chất đạo đức tốt, có lực cơng tác, có nhiệt huyết, đồn viên niên tín nhiệm, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn kiến thức pháp luật kỹ hoạt động đồn.Phát huy vai trị tiên phong gương mẫu đoàn viên phong trào niên Đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho đồn, động viên, khen thưởng kịp thời cán đoàn + Đối với gia đình: Đề cao phát huy vai trị gia đình việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk Bên cạnh hình thức phối hợp bắt buộc gia đình nhà trường theo quy định tùy vào nơi nhà trường bổ sung, thay đổi cho phù hợp với điều kiện 3.2.3 Đối với hình thức phương pháp giảng dạy pháp luật + Hình thức giảng dạy Cần phải đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật phương châm để thực tốt công tác giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk, bao gồm hình thức sau: Hình thức giảng dạy trực tiếp lên lớp cho sinh viên Đây hình thức quan trọng nhất, để hình thức đem lại hiệu cao nội dung giáo dục pháp luật phải thể tính bản, có trọng tâm, thiết thực, giảng dạy cách có hệ thống, logic để sinh viên nhận thức đầy đủ, đắn, đáp ứng với địi hỏi, học tập, cơng tác sinh hoạt thân Hình thức tự học, tự tìm hiểu pháp luật sinh viên Thực hoạt động này, người học tự giáo dục mình, tự học tập tự nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho cách phù hợp, thiết thực Trong thực tế, văn pháp luật ngày nhiều, có nhiều quy định địi hỏi phải cập nhật nó, nội dung chương trình, thời gian dành cho mơn học pháp luật khơng nhiều, việc tìm hiểu tự ý thức, cập nhật nội dung pháp luật sinh viên trở thành hình thức giáo dục pháp luật quan trọng 61 Hình thức giáo dục pháp luật thơng qua thực tiễn xã hội Với hình thức giáo dục nhằm thực phương châm học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk Các trường áp dụng nội dung hoạt động thực tế, nghiên cứu tham quan… Bên cạnh phương tiện thơng tin truyền thơng có tác dụng truyền tải thông tin pháp luật khác nhau, tác động vào sinh viên theo cách thức riêng Hình thức giáo dục pháp luật lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa hoạt động đồn thể khác phù hợp với sinh viên Con đường giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk địi hỏi phải có kết hợp chủ động giáo dục lớp giáo dục lên lớp với hoạt động ngoại khóa thơng qua nhiều hình thức phong phú phù hợp với điều kiện trường, đối tượng sinh viên Do đó, trường cần phải có kế hoạch gắn việc giảng dạy pháp luật lớp với hoạt động xã hội, hoạt động tập thể thiết thực, bổ ích Như vậy, sinh viên hiểu cách sâu sắc, thực phương châm “học đơi với hành” lí luận gắn liến với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình xã hội + Phương pháp giảng dạy: Đi đơi với việc đổi chương trình, nội dung giảng dạy đổi phương pháp giảng dạy môn pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên quan trọng, tác giả xin đề xuất số biện pháp sau: Đổi phương pháp giáo dục pháp luật trình đào tạo, lấy người học làm trung tâm Cần phải có biện pháp kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy pháp luật khác nội dung giảng Hình thành trình tự đào tạo, lấy tự học người học, phương pháp giáo dục đại, tạo cho người học có khả tự học tập giúp cho người học hình thành phong cách độc lập nghiên cứu chủ động trong trình học tập PL môn học tương đối khô khan nội dung, người học khơng dễ tìm thấy lơi cuốn, thú vị từ môn học Vấn đề đặt người làm công tác GDPL phải làm để làm thay đổi suy nghĩ người học 62 mơn PL, có em tìm thấy hứng thú học tập, tìm hiểu PL Khi tìm thấy u thích, niềm vui học tập giúp em học tập tốt hơn, đầu tư nhiều cho mơn học, có kết tốt mục đích giáo dục đạt phía người học có khả đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ theo mục tiêu chương trình 3.2.4.Từng bước đổi mới, đại hóa sở vật chất phục vụ công tác giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk Một vấn đề đặt tiếp tục đặt ngành giáo dục nói chung cơng tác giáo dục pháp luật nói riêng trường Cao đẳng nghề Tỉnh Đăk Lăk điều kiện nguồn vật chất dành cho trường hàng năm nói chung cho hoạt động giáo dục pháp luật nói riêng Những năm gần quy mơ trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk tăng lên nhanh chóng, sở vật chất khơng tăng lên tương xứng khơng thể đảm bảo việc học tập có chất lượng cho sinh viên cơng tác giáo dục pháp luật Trong thực tế, với phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật, công nghệ nay, để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật khơng thể thiếu việc trang bị phương tiện đại phục vụ cho công tác giáo dục pháp luật, sở phương tiện đại để giảng viên giúp sinh viên tiếp xúc thông tin khoa học pháp lý mới, phong phú với tình pháp luật diễn sống Qua thực tiễn giáo dục pháp luật thời gian qua cho thấy, giáo dục pháp luật cần chung tay tồn xã hơi, tồn cộng đồng Bên cạnh việc tranh thủ nguồn lực đầu tư Nhà nước, công tác cần quan tâm, phối hợp giúp đỡ nguồn lực xã hội, điều kiện sở vật chất điều kiện quan trọng đảm bảo thực tốt vấn đề thực giáo dục pháp luật Để tăng cường điều kiện nguồn vật chất, đảm bảo thực tốt công tác giáo dục pháp luật cần: Ngoài nguồn vốn đầu tư Nhà nước, tranh thủ đóng góp trực tiếp nhân dân nguồn lực xã hội; Bố trí hợp lý cấu chi tiêu sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục; Các trường cần chủ động, động hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn để có kinh phí xây dựng sở vật chất Cùng với nghiên cứu đề tài tác giả xin đề xuất số giải pháp sau: 63 + Về sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng cho giảng dạy, học tập hội trường, phòng học, thư viện… cần phải trọng mặt quy mô rộng lớn, phù hợp phương tiện trang bị trang thiết bị đồng cách đại âm thanh, ánh sáng, máy vi tính, máy đèn chiếu đa năng, điều hịa nhiệt độ… tủ sách pháp luật tài liệu liên quan đến kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy pháp luật hoạt động giảng + Các điều kiện phục vụ cho sinh hoạt vật chất tinh thần Ký túc xá cho sinh viên đảm bảo khang trang, lịch sự, đảm bảo điều kiện cần thiết vệ sinh mơi trường, thống mát, có đủ phương tiện sinh hoạt, ánh nắng, quạt máy, ti vi, bố trí lượng sinh viên định phịng để đảm bảo nhu cầu học tập, sinh hoạt sinh viên 3.2.5 Xây dựng đội ngũ giảng dạy, cán làm cơng tác giáo dục pháp luật có trình độ, lực Xuất phát từ thực trạng công tác GDPL, thấy xây dựng đội ngũ giảng dạy, cán làm công tác giáo dục pháp luật có trình độ, lực trường Cao Đẳng Nghề tỉnh Đăk Lăk việc cần thiết cấp bách Đội ngũ có vai trị quan trọng việc mang lại hiệu cho cơng tác GDPL nên phải đảm bảo có chun mơn, vững kiến thức, có nghiệp vụ sư phạm lòng yêu nghề để đáp ứng mục tiêu giáo dục Để có đội ngũ giảng dạy, cán làm cơng tác giáo dục pháp luật có trình độ, lực, trường Cao Đẳng Nghề cần thực giải pháp sau:  Có sách thiết thực cụ thể để nâng cao đời sống điều kiện làm việc đội ngũ GV để tăng cường tình yêu nghề nghiệp, để GV có thời gian đầu tư vào cơng việc mình, trao dồi lực chun mơn  Có quy định GV PL phải đạt chuẩn trình độ chun mơn, học vị cán làm cơng tác GDPL phải có trình độ PL  Quy định bắt buộc GV phải học tập nâng cao trình độ chun mơn  Tạo điều kiện cho GV tham gia lớp tập huấn liên quan chun mơn  Hỗ trợ (Theo khả năng) kinh phí để khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ  Tổ chức hội thi GV giỏi theo định kỳ năm, nhằm phát huy sáng tạo, 64 trao dồi nghề nghiệp việc học hỏi lẫn GV thơng qua hội thi  Có ngân sách khen thưởng cho GV đạt giải hội thi GV giỏi  Có chế độ khen thưởng cho GV, cán làm cơng tác GDPL có thành tích học tập nâng cao trình độ  Tiến hành nhiều hình thức tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho GV đặc biệt khóa hè ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi  Tổ chức hội thảo với chuyên đề có liên quan đến GDPL để GV cán GDPL chủ trì người thực ghi nhận cơng sức, tính vào hành tính vào nghiên cứu khoa học  Khắc phục tình trạng GV dạy chéo mơn, chắp vá để có GV đứng lớp để GV đủ số tiết dạy chuẩn theo quy định  Tổ chức phận phụ trách công tác giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức, kỹ sống cho HS-SV nhà trường Có thể tập hợp số cá nhân cán Đoàn, GV giảng dạy PL, cán làm công tác phổ biến PL, GV giảng dạy kỹ sống, tâm lý Bộ phận thực tư vấn cho em HS-SV vấn đề khó khăn mà em gặp phải để kịp thời giúp em vượt qua khó khăn, khủng hoảng, tránh kiểu suy nghĩ bế tắc, lạc hướng hành động  Xây dựng quy trình đánh giá lực GV cán làm công tác GDPL  Thực khảo sát theo định kỳ để lấy ý kiến người học lực GV, cán làm công tác GDPL Nhìn chung để xây dựng đội ngũ GV cán làm cơng tác GDPL có lực, trường Cao Đẳng Nghề phải tiến hành nhiều công việc phải trải qua nhiều bước thực Nhà trường phải xác định cần làm trước cần phải thực cho giai đoạn tiếp theo, kế hoạch trước mắt kế hoạch lâu dài phải thực vào điều kiện cụ thể thuận lợi khó khăn mà trường có Kết luận chương Nội dung chương nêu lên quan điểm giải pháp nhằm bảo đảm thực tốt công tác giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk - Quan điểm: để thực công tác giáo dục pháp luật trường Cao 65 đẳng nghề Đăk Lăk cần phải quán triệt đường lối, chủ chương quan điểm Đảng Bên cạnh giáo dục pháp luật phải gắn liền với thực tiễn, với trị, với phát triển xã hội - Phương pháp: Để nâng cao chất lượng cho công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk cần phải đổi mới, cải tiến chương trình, phương pháp hình thức giảng dạy pháp luật, nâng cao vị trí vai trị cơng tác giáo dục pháp luật đồng thời phải đảm bảo sở vật chất để công tác giáo dục pháp luật đạt kết cao KẾT LUẬN Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta đặt yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật trường dạy nghề thông qua chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật, đảm bảo tinh thần nội dung Hiến pháp pháp luật hành Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân, cán bộ, đặc biệt em sinh viên học nghề cao đẳng hiểu nắm cách có hệ thống tri thức Nhà nước pháp luật nói chung, số lĩnh vực pháp luật thiết yếu nói riêng như: dân sư, hình sự, hành chính, lao động, đất đai, nhân gia đình… Đổi việc dạy học pháp luật chương trình dạy nghề, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, sinh viên, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng tình cảm, niềm tin, ý thức công dân sinh viên Trên sở giúp cho sinh viên, sinh viên trường dạy nghề tỉnh Đăk Lăk tạo lập thói quen ứng xử phù hợp theo chuẩn mực pháp luật Giáo dục pháp luật có vị trí vai trò quan trọng cần thiết đời sống xã hội, có nghiệp phát triển giáo dục Trong xã hội đại, việc hiểu biết pháp luật u cầu có tính tất yếu, phù hợp với tiến xã hội Do đó, cần phải làm cho người am hiểu pháp luật, sử dụng pháp luật tham gia vào quan hệ xã hội Để làm điều phải thực cơng tác giáo dục pháp luật, có giáo dục pháp luật làm cho pháp luật vào đời sống thực tiễn cách nhanh Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác 66 này, nhằm làm cho pháp luật đến với thành phần, tầng lớp xã hội mà sinh viên thành phần quan trọng Với chức nhiệm vụ mình, trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk có vai trị đặc biệt quan trọng có ý nghĩa chiến lược nghiệp giáo dục, đào tạo hệ trẻ người chủ tương lai đất nước biết sống làm việc theo pháp luật, kiên đấu tranh chống lại hành vi vi phạm, góp phần chung vào nghiệp giáo dục pháp luật cho địa phương Thực tiễn giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk thời gian qua đạt thành tựu định, góp phần giáo dục, rèn luyện đội ngũ sinh viên lành nghề, có ý thức pháp luật cao như: chương trình, nội dung giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu học tập sinh viên; phương pháp giảng dạy giảng viên đa số tốt; sinh viên sau học kiến thức pháp luật nhận thức họ nâng lên đáng kể, giảm bớt vi phạm pháp luật nhà trường, xã hội Luận văn khái quát nét công tác giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk thời gian qua, kết khẳng định trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk thực đạt kết cao công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu hạn chế, yếu định như: thực hình thức giáo dục pháp luật giảng dạy lớp kết hợp nhiều khâu khác để nâng cao chất lượng học tập; phương pháp giáo dục pháp luật lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa trường sử dụng sinh hoạt thường xuyên, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng giảng dạy học tập; việc giáo dục pháp luật lên lớp hình thức sinh hoạt ngoại khóa dường cịn chưa có đầu tư từ cấp lãnh đạo nhà trường Trước hạn chế yếu trên, cần phải có biện pháp nhằm khắc phục hạn chế yếu như: Quán triệt đường lối, sách Đảng Nhà nước; Có đổi chương trình, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật đảm bảo hệ đào tạo; Quan tâm đến đời sống giảng viên giảng dạy pháp luật; Cần có quan tâm kinh phí thích đáng trường cho hoạt động đoàn thể, sinh hoạt ngoại khóa để giáo dục pháp luật cho sinh viên trường… Thực luận văn này, tác giả mong muốn góp phần vào việc nâng cao 67 chất lượng công tác giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề địa bàn tỉnh Đăk Lăk góp phần chung nghiệp giáo dục nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2003), Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán nhân dân, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương (1991), Văn kiện đại hội Đảng lần thứ V, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (1996), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa VIII, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương (2011), Văn kiện Đại hội Đại Biểu Toàn quốc lần thứ V, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương (2011), Văn kiện Đại hội Đại Biểu Toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (1993), Nghị Về tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Chị thị số 45/2007/CT – BGD&ĐT ngày 17 tháng năm 2007 việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành giáo dục, Hà Nội Bộ lao động - Thương binh xã hội (2014), Thông tư số 08/ 2014/ TTBLĐTBXH Thơng tư ban hành chương trình, giáo trình mơn học pháp luật dùng trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành ngày 22/4/2014, Hà Nội 10 Bộ Tư pháp – Vụ phổ biến giáo dục pháp luật (1997), Một số vấn đề phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội 11 Bộ Tư pháp (2003), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ giáo dục pháp luật, Kỷ yếu dự án, Hà Nội 12 Bộ Tư pháp (2003), Thông tư số 01/2003/TT-BTP ngày 14/03/2003 Hướng dẫn thực nghị số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/1/2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 69 đến năm 2007, Hà Nội 13 Chính phủ (2005), Nghị số 14/2005/NQ – CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, Hà Nội 14 Lê Thị Kim Dung (2004), Hoàn thiện pháp luật giáo dục Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 Chính trị (khóa IX) chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2001, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 17 Nguyễn Minh Đoàn (1997), Hiệu pháp luật – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (1998), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội (2001), Hiến pháp 1992, Nxb trị Quốc Gia Hà Nội 20 Quốc hội (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2006), Luật dạy nghề, Nxb trị Quốc Gia Hà Nội 22 Quốc hội (2006), Luật dạy nghề, Nxb trị Quốc Gia Hà Nội 23 Căn số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng năm 2018 Quốc hội (2009), Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Hà Nội 24 Quốc hội (2012), Luật Giáo dục đại học, Nxb trị Quốc Gia Hà Nội 25 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Nxb trị Quốc Gia Hà Nội 26 Thủ tướng Chính phủ (1997), Chỉ thi số 2/1998/CT-TT ngày 7/1/1998 việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật 27 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 29 UBND tỉnh Thanh Hóa (2014), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Thanh Hóa 30 Đào Trí Úc (1995), Xây dựng ý thức lối sơng theo pháp luật, Nxb 70 Chính trị quốc gia Hà Nội 31 Giáo trình pháp luật (Dùng cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề) Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT – BLĐTBXH ngày 22 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh xã hội 32 Tài liệu giảng dạy Phòng, chống tham nhũng (Dùng cho trường đại học, cao đẳng khơng chun luật); Chủ biên: PGS.TS Hồng Thế Liên 33 Luật Hơn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 34 Thơng tư ban hành chương trình mơn học pháp luật thuộc khối mơn học chung chương trình tào tạo trung cấp, trình độ cao đẳng Căn Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014 35 Dỗn Thị Chín (2016), Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên, Tạp chí Lý luận Chính trị 36 Phạm Kim Dung (2006), Giáo dục pháp luật nhà trường – Những vấn đề đặt nay, Tạp chí Dân chủ pháp luật 37 Phan Hồng Dương (2014) Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học không chuyên luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học 38 Nguyễn Khắc Hùng (2011), Phương pháp giáo dục pháp luật giáo dục kỹ sống trường học, Nxb Đại học Thái Nguyên 39 Đặng Thị Thu Huyền (chủ nhiệm) (2011), Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục, Đề tài khoa học cấp Bộ - Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội 40 Nguyễn Đình Đặng Lục (2004), Giáo dục pháp luật nhà trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội; 41 Vũ Thị Hồng Vân (2006) Hoàn thiện chương trình giáo dục pháp luật trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Luật học 42 Đào Trí Úc (1995), Xây dựng ý thức lối sông theo pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 71 ... cường giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1.Khái niệm, đặc điểm giáo dục pháp. .. thống trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk 26 2.2 Thực trạng giáo dục pháp luật trường Cao đẳng nghề tỉnh Đăk Lăk năm gần 28 2.2.1 Thực trạng giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. .. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Ở TỈNH 51 ĐĂK LĂK HIỆN NAY 51 3.2 Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho sinh viên trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục pháp luật cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề từ thực tiễn tỉnh đăk lăk , Giáo dục pháp luật cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề từ thực tiễn tỉnh đăk lăk