Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố hà nội theo pháp luật việt nam hiện nay

91 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TIẾN KHOA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TIẾN KHOA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật kinh tế Mã số : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Nguyên Khánh Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tơi, nội dung số liệu trích dẫn luận văn hoàn toàn trung thực Những kết luận văn chưa công công trình khác Tác giả Nguyễn Tiến Khoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 17 1.3 Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật số quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 36 2.1 Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 36 2.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Hà Nội 42 2.3 Thực trạng thực pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hà Nội 55 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬTVỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 78 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 78 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 79 3.3 Một số giải pháp khuyến nghị hỗ trợ khác 82 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH : Cơng nghiệp hóa DN : Doanh nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ EU : Liên minh Châu Âu GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐH : Hiện đại hóa KTTT : Kinh tế thị trường KT-XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân WTO : Tổ chức Thương mại giới XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tiêu thức xác định DNVVN số nước vùng lãnh thổ Bảng 1.2: Tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Bảng 2.1 Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế Hà Nội (đơn vị tính %) 40 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP GDP/người Hà Nội (2008 2018)…….….41 Bảng 2.3 Số lượng DNVVN Hà Nội đăng ký kinh doanh 45 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay NHTM DNVVN Hà Nội (2012-2016) 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) có vị trí quan trọng phát triển kinh tế xã hội, có vai trị quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đóng góp vào ngân sách nhà nước DNVVN có vốn đầu tư ban đầu không lớn hình thành phát triển rộng khắp thành thị nông thôn, hầu hết ngành nghề, lĩnh vực; khu vực khai thác huy động nguồn lực, tiềm năng, tạo hội cho đông đảo dân cư tham gia đầu tư nhân tố tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh Trong chương trình đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta trọng đến việc hình thành, phát triển DNVVN coi lực lượng chủ lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hội nhập kinh tế quốc tế Nghị đại hội lần thứ IX Đảng rõ “khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp với nhiều quy mơ, nhiều trình độ, trọng Doanh nghiệp vừa nhỏ, phù hợp với định hướng chung lợi địa phương” Với quan tâm Đảng Nhà nước, số lượng Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta tăng lên nhanh chóng ghi nhận nhiều thành tựu Theo kết điều tra Tổng cục thống kê, nước có khoảng 600 nghìn doanh nghiệp vừa nhỏ, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp hoạt động Hàng năm, doanh nghiệp DNVVN đóng góp khoảng 40% GDP, thu hút 50% lực lượng lao động nước đóng góp khoảng gần 30% tổng thu ngân sách nhà nước [71] Điều cho thấy DNVVN có vai trị quan trọng kinh tế nước ta Do đó, ưu tiên phát triển DNVVN yêu cầu cần thiết khách quan kinh tế đất nước Sự đời Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư tác động tích cực đến q trình phát triển doanh nghiệp Việt Nam, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống cho tất loại hình doanh nghiệp (DN) Các DNVVN phát triển tất địa phương, ngành, lĩnh vực kinh tế, huy động nhiều nguồn lực, tạo nhiều việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) Trong q trình chuyển sang kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mở cửa hội nhập vào kinh tế giới, sách, cơng cụ quản lý kinh tế, đặc biệt giải pháp tài chính, hỗ trợ DNVVN tồn tại, phát triển tăng trưởng ln Chính phủ quan tâm hồn thiện Tuy nhiên, trình vận động, phát triển KTTT hội nhập quốc tế nảy sinh vấn đề làm cho sách, giải pháp ln có xu hướng lạc hậu, bất cập, địi hỏi phải thường xuyên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Các sách, giải pháp Chính phủ sử dụng để quản lý có hiệu kinh tế nhằm thúc đẩy DNVVN phát triển Tuy nhiên sách, giải pháp đơi chưa thực ý đến đặc điểm đặc thù DNVVN mà áp dụng chung cho loại hình DN, đồng thời “độ trễ” sách, giải pháp nên thực tiễn quản lý kinh tế tài chưa mang lại hiệu tương xứng so với mục tiêu khả DNVVN Trên địa bàn thành phố Hà Nội Theo thống kê, tính đến tháng 12/2018, có tổng cộng 254.672 doanh nghiệp, đó, số DNVVN chiếm 97%, đóng góp 40% GDP cho thành phố; tạo công ăn việc làm cho 50% lao động [72] Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển DNVVN, năm qua, Hà Nội không ngừng hỗ trợ cho khối doanh nghiệp Bên cạnh thành tựu đạt được, cịn nhiều khó khăn q trình phát triển khối DNVVN hỗ trợ DNVVN khởi nghiệp, chương trình, sách chưa thực đồng bộ, việc tiếp cận nguồn lực sản xuất kinh doanh tín dụng, đất đai, thị trường đầu ra…vẫn cịn gặp nhiều khó khăn nhiều thời gian chi phí Đây vấn đề mà Hà Nội cần khắc phục [57] Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi thực tế pháp luật DNVVN nói chung, đặc biệt thực tiễn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả mạnh dạn chọn đề tài " Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hà Nội theo pháp luật Việt Nam nay" làm luận văn thạc sỹ luật học Qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc nhìn nhận thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà Nội đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế phát huy ưu việc phát triển DNVVN địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng nước nói chung Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến vấn đề hỗ trợ DNVVN, có nhiều nghiên cứu tổ chức cá nhân nước Các nghiên cứu nước ngoài, kể đến như: “Small and medium-sized enterprises in countries in transition/ Economic commission for Europe" United Nation - Geneva New York Phân tích tình hình hoạt động DNVVN nước Đang chuyển đổi Tác giả rõ đặc điểm, tiêu thức phân loại, đánh giá hoạt động vai trò DNVVN; Báo cáo “Creating an entrepreneurial Europe - The activities of the European Union for small and mediumsized enterprises (DNVVN)”, Commission of the European Communities (2003), báo cáo tổng hợp phân tích hoạt động liên minh Châu Âu (EU) nhằm tạo điều kiện cho DNVVN phát triển, bao gồm thực cải thiện kiến thức kinh doanh cho DNVVN; nâng cao hiệu quan đại diện Ngồi ra, báo cáo phân tích hoạt động lĩnh vực đề “Hiến chương Châu Âu doanh nghiệp nhỏ”[18, tr 9] Tại Việt Nam, số cơng trình nghiên cứu phân tích khía cạnh khác DNVVN sách DNVVN giới, từ rút học kinh nghiệm khuyến nghị sách cho Việt Nam kể đến như: “Doanh nghiệp vừa nhỏ - loại hình động: Kinh nghiệm giới áp dụng Việt Nam” tác giả Lê Thanh Bình sách “Vai trị doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế - Kinh nghiệm nước quốc tế” Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - Viện Konrad Adenauer (2005) tổng hợp phân tích vấn đề lý luận thực tiễn DNVVN kinh tế chuyển đổi Việt Nam, kinh nghiệm phát triển DNVVN số nước vùng lãnh thổ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức, Italia Đài Loan Cơng trình nghiên cứu “Định hướng chiến lược sách phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam đến năm 2010” Bộ Kế hoạch Đầu tư Dự án US/VIE/95/007 "Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ Việt Nam" (UNIDO, 2007) xây dựng nội dung, chương trình hỗ trợ cho DNVVN sách “Phát triển DNVVN: Kinh nghiệm nước phát triển DNVVN Việt Nam”, CIEM (2001), lại phân tích đặc điểm chung DNVVN giới, giới thiệu kinh nghiệm phát triển DNVVN số nước Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan Hungary Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với phân tích thực trạng DNVVN Việt Nam sách hỗ trợ, sách đưa nhiều đánh giá kiến nghị nhằm giúp Việt Nam hỗ trợ loại hình DNVVN tốt giai đoạn hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Cuốn sách “Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” (Nguyễn Cúc, 1997, NXB Chính trị quốc gia) nghiên cứu thực trạng số sách hỗ trợ DNVVN Việt Nam (hỗ trợ tài chính, thuế,…) từ số hạn chế việc áp dụng thực thi sách này, đưa giải pháp để phát triển DNVVN thời gian tới Nghiên cứu Trịnh Thị Mai Hoa, 2008, “Vấn đề huy động vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” theo hướng tiếp cận sách cụ thể Tác giả đề cập đến vấn đề huy động vốn Việt Nam đường huy động vốn mang tính thị trường Trên sở khẳng định vai trị nhà nước việc rà soát thủ tục hành chính, chế, sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt Bên cạnh cơng trình trên, có số nghiên cứu độc lập, tập tìm hiểu đặc điểm, vai trị, thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, từ đưa giải pháp, sách hỗ trợ khối doanh nghiệp như: “Phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế” (Phạm Văn Hồng, 2006); “Doanh nghiệp vừa nhỏ trình CNH, HĐH Việt Nam nay” (Lê Việt Đông, 2007); Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam (Vũ Thị Thanh Phương, 2008); Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ: Kinh nghiệm nước phát triển DNVVN Việt Nam (Vương Nhỏ, Hoàng Thu Hà, 2001, Nxb Thống kê); Giải pháp phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam (Nguyễn Đình Hương, 2002, NXB Chính trị Quốc gia); Luận án tiến sỹ tác giả Lê Quang Mạnh (2011) với đề tài “Phát huy vai trò Nhà nước phát triển DNVVN Việt Nam” Luận án tập trung phân tích thực trạng vai trị Nhà nước, thành tựu hạn chế phát huy vai trò Nhà nước phát triển DNVVN Việt Nam, từ kiến nghị số giải pháp nhằm phát huy vai trò Nhà nước phát triển DNVVN Việt Nam Các nghiên cứu nước đề cập gợi mở ý tưởng cung cấp nguồn tư liệu để tác giả nghiên cứu đề tài Mặc dù nghiên cứu hỗ trợ DNVVN tương đối đa dạng, nhiên nghiên cứu hỗ trợ DNVVN địa bàn thành phố Hà Nội theo pháp luật Việt Nam chưa nghiên cứu Do nói đề tài không trùng lắp với đề tài nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục đích nghiên cứu Luận văn có mục đích nghiên cứu làm rõ vấn đề chung doanh nghiệp vừa nhỏ, pháp luật doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Ngoài ra, luận văn đánh giá thực tiễn thực pháp luật doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà Nội Trên sở đó, luận văn đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam thời gian tới Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬTVỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Phát triển DNNVV tất yếu chiến lược lâu dài phát triển KTTT định hướng XHCN hội nhập nước ta Hà Nội Hiện nay, DNNVV Hà Nội gặp nhiều khó khăn, nguồn tài Sử dụng có hiệu quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện cho DNNVV Hà Nội phát triển mục tiêu trọng tâm ưu tiên Thành phố để thực chiến lược phát triển KTXH Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2050 Tuy nhiên, trình vận động, phát triển KTTT, HNKTQT tác động suy thoái kinh tế, lạm phát, cộng với “độ trễ” sách ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, phát triển DNNVV Để phát triển DNNVV địa bàn Hà Nội, Thành phố cần khai thác hội, tận dụng lợi đặc thù Thủ đô để đưa quan điểm, định hướng phù hợp từ triển khai kịp thời, linh hoạt, có hiệu giải pháp Chính phủ, đồng thời đề “quyết sách” đặc thù nhằm trợ giúp cho DNNVV phát triển, đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế, thực “Chiến lược phát triển Thủ Hà Nội” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,2050 Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế “cách mạng thể chế” nay, để nâng cao hiệu hỗ trợ nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ, quy định cần phải thay đổi sở số định hướng chung sau: Thứ nhất, Nhà nước cần nhận thức đầy đủ vai trò vị trí DNVVN để từ xác định mức độ can thiệp phù hợp Nhà nước Nói cách khác, Nhà nước phải xác định vai trò việc cải thiện lực hoạt động khu vực DNVVN Chỉ Nhà nước xác định mức độ can thiệp vai trị xây dựng chương trình hỗ trợ phương thức hỗ trợ phù hợp, tránh tượng Nhà nước làm thay thị trường Thứ hai, Hỗ trợ Nhà nước nói chung dạng hành vi có khả tác động tới thị trường, đó, hỗ trợ nhà nước xây dựng phải dựa nguyên tắc WTO trợ cấp khuôn khổ cho phép pháp luật quốc tế 71 Thứ ba, Hỗ trợ DN phải có tính tổng thể, tồn diện chương trình thống nhằm tránh trùng chéo, trùng lặp không cần thiết có phân cấp rõ ràng quyền trung ương quyền địa phương việc thực thi * Đối với quy định pháp luật hỗ trợ Doanh nghiệp cần xây dựng theo phương hướng sau: - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật hỗ trợ DNVVN đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: Hoàn thiện pháp luật hỗ DNVVN theo hướng thơng thống, minh bạch, phù hợp, tương đồng với pháp luật đầu tư nước khu vực giới - Hoàn thiện quy định hỗ trợ DNVVN theo hướng minh bạch, bình đẳng tạo mơi trường đầu tư cạnh tranh lành mạnh DN - Hoàn thiện trì ổn định quy định hỗ trợ đầu tư DNVVN, đặc biệt thuế, hỗ trợ vay vốn, mặt sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích cho DN - Hoàn thiện pháp luật hỗ trợ DNVVN phải tạo động lực thúc đẩy DN nói chung DNVVN nói riêng tăng cường hoạt động đầu tư 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ * Hồn thiện sách, quy định thuế Định hướng hoàn thiện sách thuế xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, công bằng, hiệu quả, minh bạch, công khai gắn với đại hố cơng tác quản lý thuế nhằm khuyến khích DN phát triển Chính sách thuế cần ý đến đặc điểm đặc thù DNNVV, tạo sân chơi bình đẳng giúp DN phát huy nội lực để phát triển Chính sách thuế Chính phủ phát triển DNNVV thống nhất, Thành phố Hà Nội vận dụng linh hoạt, triển khai kịp thời sách thuế (giãn, giảm thuế, hỗ trợ thuế ) nhằm giúp DNNVV thụ hưởng lợi ích từ sách “ưu đãi”, giảm thiểu chi phí nhờ tăng tích lũy để phát triển * Hồn thiện quy định tiếp cận tín dụng để phát triển DNVVN Hiện nay, nguồn vốn tín dụng từ NHTM kênh huy động vốn chủ đạo DNNVV Những năm gần đây, khối lượng tín dụng cung cấp cho DNNVV tăng lên đáng kể, nhiên với nhiều nguyên nhân khác làm cho khu vực DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhiều trở ngại Để đạt mục tiêu phát triển DNVVN, hoạt động cho vay DNVVN cần xây dựng theo hướng: 72 + Các NHTM xác định cần thiết tất yếu phải tăng cường tín dụng cho DNVVN, đối tượng khách hàng tiềm NHTM + Có sách ưu đãi tín dụng khách hàng DNVVN có mức độ rủi ro thấp ưu đãi lãi suất, thời gian trả nợ, đặc biệt tài sản chấp Sự bắt buộc tài sản chấp cho vay công cụ để giảm tổn thất NH không nên trọng chiều mà cần đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tư vấn, đào tạo thông tin tạo khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho DNVVN Về thiết chế thực hiện, hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng, Nhà nước khơng phải tổ chức tín dụng cho vay, đó, thân khơng có nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ quản lý hoạt động rủi ro liên quan đến cho vay, đó, khơng thể trực tiếp cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp DNVVN mà phải thơng qua tổ chức tài trung gian, vốn đơn vị chuyên nghiệp hoạt động cho vay, bảo lãnh Đối với hoạt động này, nghiên cứu xin đưa số kiến nghị sau: Thứ nhất, mặt thể chế, để khắc phục dàn trải, phân tán nguồn lực tài trợ, cần thống đầu mối hỗ trợ tài cho doanh nghiệp DNVVN (thường gọi Quỹ phát triển DNVVN) gồm hoạt động cho vay hoạt động bảo lãnh tín dụng suy cho hoạt động bảo lãnh dạng nghiệp vụ ngân hàng, đó, khơng có lý để tách riêng hoạt động bảo lãnh theo hệ thống riêng hoạt động cho vay theo hệ thống riêng Thiết chế đầu mối nên thành lập địa phương quyền địa phương trực tiếp quản lý sở thỏa thuận phân chia nghĩa vụ đóng góp tài trung ương địa phương Đề xuất dựa sở rằng, hầu hết DNVVN có nghĩa vụ nộp thuế cho địa phương sở tại, thuế điều tiết ngân sách trung ương chủ yếu doanh nghiệp, tập đoàn lớn Vì thế, giao việc thực trợ cấp tài cho quyền địa phương cách để tạo động lực thực cho quyền địa phương doanh nghiệp DNVVN phát triển có nghĩa tiền thuế địa phương tăng Trong đó, quyền trung ương có vai trị việc tạo lập nội dung pháp lý thỏa thuận phân chia nghĩa vụ đóng góp tài cho Quỹ, đồng thời thiết lập quy trình hoạt động Quỹ cách rõ ràng minh bạch Đặc biệt mức độ đóng góp tài quyền trung ương tỷ lệ thuận với mức độ hiệu việc quản lý quỹ quyền địa phương 73 Thứ hai, thay định tổ chức tín dụng nhận ủy thác từ Nhà nước trước kia, cần tạo chế cạnh tranh ngân hàng thương mại việc cung ứng dịch vụ ủy thác đầu tư cho Quỹ thông qua đấu thầu công Điều giúp ngăn ngừa tình trạng hoạt động trì trệ từ phía ngân hàng định trước Thứ ba, thấy, phần lớn dự án khởi nghiệp dự án có tính mới, tính rủi ro cao việc cho vay nhiều trường hợp mang tính chất đầu tư rủi ro việc cho vay có hồn trả phát triển vốn, đó, chế cho vay chung cần thiết có quỹ riêng Nhà nước dành cho đầu tư mạo hiểm dự án khởi nghiệp mà đánh giá mức độ rủi ro không thỏa mãn điều kiện cho vay thông thường Sự đời Quỹ “phao cứu cuối cùng” để hỗ trợ cho dự án mang tính rủi ro cao Thứ tư, máy quản lý quỹ tài cần phải chun mơn hóa, có trình độ nghiệp vụ quản lý đầu tư tài chính, đồng thời cần tránh việc quản lý quỹ hình thức, kiêm nhiệm, th sử dụng đội ngũ chuyên gia bên để quản lý hoạt động quản lý tài Ngồi ra, Nhà nước cân nhắc phương án thuê dịch vụ quản lý quỹ chuyên nghiệp công ty quản lý quỹ khu vực tư nhân để thực nghiệp vụ quản lý quỹ hỗ trợ tài Thứ năm, cần sớm ban hành chế cho phép thành lập Quỹ BLTD hiệp hội Doanh nghiệp thành lập Hiện nay, Việt Nam, có mơ hình Quỹ BLTD cho DNVVN nhà nước thành lập, khơng mục tiêu lợi nhuận Thực tế, số lượng DNVVN Việt Nam lớn nên nhu cầu vốn doanh nghiệp cao Do đó, Quỹ BLTD nhà nước thành lập đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vốn DNVVN Thực tế, quốc gia giới tồn ba mô hình Quỹ BLTD: là, Chính phủ thành lập, hoạt động mục tiêu phi lợi nhuận (như Việt Nam); hai là, tổ chức hiệp hội thành lập (vốn hoạt động Quỹ BLTD thành viên tổ chức hiệp hội đóng góp) nhằm bảo lãnh, trợ giúp DNVVN thành viên, hoạt động phi lợi nhuận; ba là, tổ chức, cơng ty thành lập, hoạt động kinh doanh bảo lãnh, trợ giúp doanh nghiệp, doanh thu từ phí thu từ hoạt động cấp BLTD tư vấn, trợ giúp khách hàng DNVVN, hoạt động mục đích lợi nhuận * Hỗ trợ mặt sản xuất kinh doanh: Việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân với Nhà nước đại diện chủ sở hữu Việt Nam đặc thù tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản Việt Nam 74 Những khó khăn việc tiếp cận đất đai doanh nghiệp DNVVN khó khăn chung tồn hệ thống đất đai dành cho doanh nghiệp, đó, cải cách cần thiết phải đặt bối cảnh cải cách chung tiếp cận đất đai doanh nghiệp Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cách hỗ trợ chi phí mặt sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Đối với mặt sản xuất, chi phí cho mặt sản xuất khoản chi phí lớn, thế, hỗ trợ mặt sản xuất cho doanh nghiệp DNVVN, thiết nghĩ Nhà nước nên tập trung vào hỗ trợ giảm chi phí mặt sản xuất cho doanh nghiệp thông qua việc cắt, giảm thuế đất trường hợp thuê đất Nhà nước hỗ trợ phần chi phí mặt sản xuất trường hợp doanh nghiệp thuê đất tổ chức, cá nhân khác thời hạn định 3.3 Một số giải pháp khuyến hỗ trợ nghị khác * Hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường: Hạn chế lớn chương trình xúc tiến thương mại hoạt động thường dàn trải, thiếu minh bạch, thiếu công khai, doanh nghiệp DNVVN gần không tiếp cận chương trình xúc tiến thương mại mà chủ yếu khối doanh nghiệp có vốn góp nhà nước Kinh nghiệm quốc gia phát triển cho thấy, việc tìm kiếm tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế kênh xúc tiến thương mại hiệu để quảng bá thông tin sản phẩm nước coi hoạt động mà Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thơng qua việc hỗ chợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm cho doanh nghiệp Theo đó, doanh nghiệp hồn tồn nộp đơn để xin tài trợ kinh phí tham dự hội chợ, triễn lãm nước ngồi tìm đối tác phù hợp chi phí nằm khả hỗ trợ Nhà nước Đây kinh nghiệm tốt cho Việt Nam nhằm hạn chế việc chi phí cho máy hoạt động xúc tiến thương mại nhà nước khơng hiệu Điều có nghĩa để hỗ trợ xúc tiến thương mại thực hiệu cần có tách biệt giải pháp cải thiện lực thể chế cung cấp dịch vụ thông tin thị trường, thương mại cho doanh nghiệp với hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp DNVVN hoạt động phát triển thị trường * Hỗ trợ tham gia cung ứng dịch vụ công: Cùng với định hướng cải thiện hoạt động đầu thầu nói chung mua sắm cơng nói riêng, vị trí doanh nghiệp DNVVN thị trường cung ứng dịch vụ công cải thiện đáng kể Tuy nhiên, giống phận thị trường khác, thị trường cung ứng dịch vụ cơng Việt Nam cịn tương đối 75 Sự độc quyền số doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực ảnh hưởng tới gia nhập thị trường doanh nghiệp DNVVN Do đó, hỗ trợ cho DNVVN tham gia dịch vụ công phải loại bỏ rào cản đến từ thể chế thị trường Nhà nước tập trung khó khăn, trở ngại xuất phát từ vị trí yếu doanh nghiệp DNVVN cạnh tranh tham gia cung ứng dịch vụ công với thành phần doanh nghiệp khác Tuy nhiên, giải pháp mang tính phát triển thể chế hỗ trợ thị trường phát triển Nhà nước có cần hỗ trợ trực tiếp hay không? Về nguyên tắc, dịch vụ công Nhà nước cung cấp ngân sách Nhà nước, nhiên, để hoạt động hiệu Nhà nước chuyển giao cho khu vực tư nhân Do đó, nhà nước hỗ trợ chi phí tham gia vào thị trường vơ hình chung ngân sách nhà nước lại hỗ trợ cho hoạt động mà trước ngân sách tài trợ Do đó, trường hợp này, cần tránh hỗ trợ tài để khuyến khích doanh nghiệp DNVVN tham gia cung ứng dịch vụ công mà cần sử dụng cơng cụ khuyến khích phi tài khác ví dụ quy định doanh nghiệp DNVVN đối tượng ưu tiên đấu thầu công * Hỗ trợ thông tin tư vấn: Kinh nghiệm EU Đức cho thấy cần phải nhận thức rõ nhu cầu tư vấn từ phía doanh nghiệp để Nhà nước có sách hỗ trợ hợplý, đảm bảo đối tượng thụ hưởng Có thể nhận thấy rằng, có hai mức độ yêu cầu tư vấn từ phía doanh nghiệp Một yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc thực yêu cầu quản lý Nhà nước doanh nghiệp DNVVN (quan hệ công) Trong quan hệ này, doanh nghiệp phải biết Nhà nước yêu cầu thực để làm theo, đó, u cầu cung cấp thông tin dạng thường thực hình thức dịch vụ cơng quan nhà nước cung cấp miễn phí thu phí (ở Đức chủ yếu miễn phí) Trách nhiệm Nhà nước phải chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực công việc sở vật chất (điện tử, trang thông tin) đội ngũ nhân lực tư vấn nhằm đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận với nguồn thông tin đáng tin cậy có chất lượng Và việc hỗ trợ để cải thiện sở vật chất hay nâng cao lực đội ngũ tư vấn châu Âu khơng coi dạng trợ cấp cho DNVVN đơn giản đối tượng thụ hưởng khơng phải DNVVN Điều khác hồn tồn với Việt Nam Thứ hai, châu Âu quan niệm việc mà doanh nghiệp đưa yêu cầu cung cấp thông tin tư vấn liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước đương nhiên nằm trách nhiệm quan Nhà nước Nhà 76 nước phải đảm bảo để doanh nghiệp thực hoạt động Thực tiễn châu Âu với tảng nhận thức pháp lý, thói quen pháp lý khác với Việt Nam Nhà nước khơng có ý tưởng phải phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp Điều hoàn toàn khác với Việt Nam Do đó, quan niệm châu Âu, trợ cấp tư vấn cho doanh nghiệp DNVVN hướng tới thỏa mãn yêu cầu tư vấn doanh nghiệp mà thân Nhà nước thực mà phải nhờ tới khu vực tư nhân, tức tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp Điều lý giải rằng, trường hợp xuất nhu cầu tư vấn địi hỏi phải có trợ cấp tư vấn thường yêu cầu tư vấn không nằm thẩm quyền quản lý doanh nghiệp Nhà nước, đó, Nhà nước khơng thể giải đáp Đồng thời, tự thân doanh nghiệp khơng thể tìm câu trả lời khơng có tham gia tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, nhà nước Và ý nghĩa việc Nhà nước hỗ trợ nằm chỗ: hỗ trợ phần chi phí giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài để thuê tổ chức chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn cho Từ nhận xét đây, rút số kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam sau: Thứ nhất, cải thiện lực thể chế quan nhà nước cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp Việt Nam cần thiết không nên xem hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp DNVVN đối tượng thụ hưởng khác Các sách tập trung vào việc nâng cao lực thể chế hoạt động quan nhà nước việc cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí Do đó, để tránh trùng chéo, hoạt động hỗ trợ liên quan đến cải thiện lực cung cấp tư vấn miễn phí dành cho chủ thể cung cấp tư vấn miễn phí quan nhà nước hiệp hội cần phải bóc tách quy định chương trình chung Thứ hai,việc cải thiện lực thể chế quan nhà nước cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp khơng đơn giản dựa vào hoạt động nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; hỗ trợ chi phí…mà phải xuất phát từ việc đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm giải trình quan nhà nước trình thực nhiệm vụ quyền hạn Về nguyên tắc, quan nhà nước làm phận sự hỗ trợ cho doanh nghiệp Để thực điều này, pháp luật minh bạch thông tin trách nhiệm giải trình quan nhà nước phải hồn thiện Doanh nghiệp phải có đủ sở pháp lý điều kiện đảm bảo để thực quyền yêu cầu cung cấp thông tin giải đáp pháp luật 77 Thứ ba, với quốc gia phát triển Việt Nam, việc dựa vào nguồn lực Nhà nước khơng đủ, đó, cần có tham gia tích cực khu vực tư tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, có Hiệp hội DNVVN Do đó, nâng cao lực thể chế cho tổ chức hình thức hỗ trợ gián tiếp cho doanh nghiệp DNVVN thành viên * Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Khó khăn nguồn nhân lực doanh nghiệp DNVVN nằm bối cảnh khó khăn chung thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt DNVVN khó khăn dường tăng lên gấp bội Nhu cầu nâng cao trình độ nhân lực thể trình độ người quản lý doanh nghiệp nhân viên thực Các chủ doanh nghiệp DNVVN thường thiếu kỹ quản lý, quản trị doanh nghiệp, sau thời gian hoạt động, họ muốn nâng cao trình độ chun mơn quản trị doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp họ hướng tới, muốn có nơi đào tạo kỹ Tuy nhiên, họ khơng biết chỗ chất lượng (thị trường giáo dục đào tạo vấn đề Việt Nam) phần khơng có chi phí họ muốn theo học chương trình thực chất lượng (MBA…) Do đó, Nhà nước hỗ trợ dạng học bổng phần toàn phần dành cho đối tượng chủ doanh nghiệp DNVVN, gắn với lĩnh vực kinh doanh học Nhà nước hỗ trợ tiền học phí Nói cách khác cần có liên kết hỗ trợ Nhà nước hỗ trợ từ tổ chức cá nhân làm dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp DNVVN Đối với nguồn nhân lực, cần có phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp DNVVN tổ chức, trung tâm giới thiệu việc làm Nhà nước tư nhân, tạo thành mạng lưới nguồn cung nhân lực ưu tiên cho doanh nghiệp DNVVN * Hỗ trợ khởi nghiệp: Thị trường vườm ươm khởi nghiệp có bước phát triển định Sự tham gia khu vực tư nhân vào phát triển vườm ươm doanh nghiệp mang lại biến đổi định đánh giá cho thấy khu vực tư nhân thực hiệu khu vực nhà nước họ đáp ứng nhu cầu thực doanh nghiệp khởi nghiệp Do đó, khu vực tư nhân phát triển tốt Nhà nước cần phải thu hẹp phạm vi để nhường khơng gian phát triển cho khu vực tư nhân việc cung cấp dịch vụ khởi nghiệp doanh nghiệp Vai trò Nhà nước trường hợp hỗ trợ chi phí để doanh nghiệp thuê tổ chức tư vấn khởi nghiệp chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ cho Do đó, hỗ trợ khởi nghiệp, Nhà 78 nước mặt tạo thuận lợi cho tổ chức cung cấp dịch vụ khởi nghiệp tư nhân phát triển, đồng thời thiết lập quy trình, thủ tục hỗ trợ để doanh nghiệp hưởng hỗ trợ tài nhằm bù đắp chi phí phải bỏ để thuê tổ chức cung cấp dịch vụ khởi nghiệp bên Tiểu kết chương Những năm qua, Nhà nước sử dụng có hiệu quy định pháp luật hỗ trợ DNNVV phát triển Các quy định pháp luật hỗ trợ DN cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn phát triển KTTT hội nhập năm tới, đồng thời tạo mơi trường thuận lợi cho DNNVV phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Hiện nay, tồn cầu hóa, mở cửa hội nhập với tác động tiến khoa học công nghệ kinh tế tri thức hội, thách thức đặt cho DNNVV ngày lớn đòi hỏi vai trò trợ giúp quy định pháp luật hỗ trợ DN nhằm tạo môi trường thuận lợi để tận dụng hội, giảm thiểu thách thức cản trở phát triển DNVVN 79 KẾT LUẬN Thông qua chương mà tác giả luận văn phân tích, đúc rút số kết luận sau: Hệ thống hoá lý luận DNVVN, làm rõ nội hàm quy định pháp luật hỗ trợ DNVVN (khái niệm, nội dung, tiêu thức đánh giá), nhiên cứu kinh nghiệm số quốc gia phát triển DNVVN để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam Thơng qua tổng hợp, phân tích, đánh giá việc sử dụng quy định pháp luật hỗ trợ DNVVN, nghiên cứu tính đặc thù bất cập cần tháo gỡ thực tiễn thực quy định pháp luật hỗ trợ DNVVN để phát triển DN thực tiễn Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ DNVVN: giải pháp thuế, tín dụng, , Quỹ trợ giúp, giải mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNVVN phát triển, đóng góp vào tăng trưởng, phát triển KTXH đất nước Tuy nhiên, KTTT đại tác động HNKTQT vận động, phát triển không ngừng làm cho việc sử dụng quy định hỗ trợ ln bị bất cập Chính phủ ln phải hồn thiện sách, cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mơ cho phù hợp với trình độ phát triển KTTT lộ trình HNKTQT Chính sách pháp luật Chính phủ hoạch đinh, thực thi áp dụng thống toàn quốc song địa phương có đặc điểm đặc thù địi hỏi vận dụng sách phải linh hoạt, kịp thời Hà Nội Thành phố trực thuộc Trung Ương, trung tâm kinh tế - trị - văn hóa nước nên có nhiều thuận lợi triển khai kịp thời, vận dụng linh hoạt sách pháp luật Nhà nước Song để đạt hiệu tối ưu thực thi sách, Thành phố cần khai thác “tính đặc thù hội” vốn có Thủ cho đối tượng thụ hưởng sách, nhằm phát triển DNVVN từ đóng góp vào tăng trưởng, phát triển KTXH Thủ đô 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng, (2006), DNVVN Việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, NXB trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tài (2006), Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho DNNVV Bộ Kế hoạch Đầu tư (2006), Quy định trợ giúp DNVVN - NXB trị quốc gia, Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tư (2017), Sách trắng doanh nghiệp vừa nhỏ năm 2017 Chính phủ, công văn số 681/CP-KTN ngày 20/06/1998 việc định hướng chiến lược phát triển DNVVN Việt Nam, Hà Nội Chính phủ (2001), Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 trợ giúp phát triển DNVVN Chính phủ (2008), Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 hỗ trợ pháp lý cho DN, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định 56/2009/NĐ-CP Chính phủ trợ giúp phát triển DNNVV Chính phủ (2011), Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy tổ chức pháp chế, Hà Nội 10 Chính phủ (2011), Nghị số 30C/NQ-CP ngày 08/11/ 2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011–2020, Hà Nội 11 Chính phủ (2015), Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật Đầu tư, Hà Nội 12 Chính phủ (2016), Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020, Hà Nội 13 Cục Thống kê Thành phố Hà Nội (2006), Kết điều tra toàn DN giai đoạn 2000-2005 Thành phố Hà Nội 14 Cục thống kê Thành phố Hà Nội (2014), Niên giám thống kê năm 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - NXB Thống kê Hà Nội 81 15 CIEM (2001), “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm nước phát triển DNVVN Việt Nam”, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Đinh Mạnh Tuấn (2014), Chính sách EU doanh nghiệp vừa nhỏ từ năm 2000 đến nay, LATS, Học Viện KHXH 17 Đinh Văn Sơn (2009), Chính sách tài với phát triển xuất DNVVN, NXB Tài chính, Hà Nội 18 Đỗ Thị Thanh Hương (2006) “chính sách phát triển DNVVN Nhật học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Đại học Ngoại thương” 19 Đinh Nguyễn (2015), “Bài vấn Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội”, Báo Kinh tế đô thị ngày 6/1/2015 20 Đại học Quốc gia Hà Nội (2018), Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế Kinh nghiệm nước học Việt Nam,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Cúc (2000), Đổi chế sách hỗ trợ DNVVN Việt Nam đến 2005, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Đình Hương (2002), Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Hải Hữu (1995) Đổi chế quản lý DNNVV kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Quang Minh (2007),“Hướng DNNVV tiến trình hội nhập”, Tạp chí Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (số 10) 26 Phạm Thị Minh Nghĩa (2011), Một số hạn chế liên quan đến phát triển DNNVV Hà Nội giai đoạn nay, Đề tài khoa học, Trung tâm phát triển DNNVV Hà Nội 27 Phịng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam (2008), DNVVN Việt Nam Thực trạng giải pháp, NXB Thống kê Hà Nội 28 Hồ Xuân Phương (2002), Tài hỗ trợ phát triển DN vừa nhỏ, NXB Tài chính, Hà Nội 29 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp năm 2014 30 Quốc hội (2005), Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 82 31 Quốc hội (2008), Luật Thuế thu nhập DNsố 14/2008/QH12, Hà Nội 32 Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam 33 Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 34 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 35 Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều LuậtThuế thu nhập DN số 32/2013/QH13 36 Quốc hội (2014), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế số 71/2014/QH13 37 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 38 Quốc hội (2017), Luật Hỗ trợ DNVVNsố 04/2017/QH14 39 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2017), Luật Hỗ trợ DNVVN 40 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (2010), Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh DNNVV từ 2008-2009, Hà Nội 41 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (2009), Báo cáo tình hình thực Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg, Hà Nội 42 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (2007), Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNVVN Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010, Hà Nội 43 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội (2009), Thực trạng giải pháp thúc đẩy phát triển DNVVN địa bàn Thành phố Hà Nội điều kiện gia nhập WTO, đề tài khoa học, Hà Nội 44 Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Trung tâm hỗ trợ DNVVN, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nộ, Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, 2017,2018, Hà Nội 46 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 Phê duyệt kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2006 – 2010 47 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế -xã hội Thành phố Hà Nội đến năn 2030, tầm nhìn đến năm 2050 48 Nguyễn Thị Thu Trang (2015), Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Hà Giang, Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 83 49 Phạm Quang Trung (2008), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội”, T/C Kinh tế Phát triển, 50 UBND Thành phố Hà Nội (2012), Đề án Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội Hà Nội đến năm 2030, Hà Nội 51 UBND Thành phố Hà Nội (2005), Hai mươi năm đổi Thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển đến năm 2010, NXB Sự thật Hà Nội 52 UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài Hà Nội (2014), Tờ trình đề án hồn thiện phát triển thị trường vốn, thị trường tài Thủ đô 53 UBND Thành phố Hà Nội (2000), Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 54 UBND Thành phố Hà Nội (2018), Sô 06/KH-UBND ngày 9/5/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNVVN địa bàn thành phố Hà Nội 55 UBND Thành phố Hà Nội (2018), Đề án hỗ trợ khởi nghiệp địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định 4665/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 56 Website Bộ Tài chính: WWW.mof.gov.vn 57 Website Chính phủ nước Cộng hịa XHCN Việt nam: WWW.chinhphu.vn 58 Website Bộ Kế hoạch Đầu tư: http://www.mpi.gov.vn 59 Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:sbv.gov.vn 60 Website NHNN Chi nhánh Hà Nội: http://WWW.sbv.gov.vn 61 Website Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư: www.gso.gov.vn 62 Website Cục thuế Hà Nội: http://hanoi.gdt.gov.vn 63 Website Tổng cục thuế: WWW.gdt.gov.vn 64 Website Hiệp hội DNNVV Hà Nội http://WWW.haDNVVNa.org.vn 65 Website Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam: www.vcci.org.vn 66 Website Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội: http://hapi.gov.vn 67 Website Sở Tài Hà Nội: WWW.sotaichinhs.hanoi.gov.vn 68 https://vnexpress.net/longform/cuoc-chuyen-minh-10-nam-cua-kinh-te-hanoi-3785810.html, truy cập ngày 5/2/2019 69 http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42941, Hội nghị thường niên DNVVN ASEAN lần thứ 7, truy cập ngày 5/2/2019 70 https://baoquocte.vn/ha-noi-doanh-nghiep-nho-va-vua-dong-gop-hon-40-gdp70817.html, truy cập ngày 5/2/2019 84 71 http://hapi.gov.vn/vi-VN/nam-2018-kinh-te-xa-hoi-thu-do-dat-ket-qua-toandien-c59t1n12228, truy cập ngày 20/2/2019 72 http://www.hapi.gov.vn/vi-VN/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-tren-dia-banthanh-pho-ha-noi-thang-12-nam-2018-c11148t1n16267, truy cập ngày 18/4/2019 73 http://kinhtedothi.vn/cac-khu-cong-nghiep-ha-noi-buoc-chuyen-manh-trongthu-hut-dau-tu-333108.html, truy cập ngày 18/4/2019 Tiếng Anh 74 Nguyen Hoa Cuong (2007) Donor Coordination in SME Development in Vietnam: What has been done and How can it be strengthened Vietnam Economic Management Review (2).pp 25-39 75 Huyen Linh (1998) Situation of Hanoi’s Small and Medium Enterprises 76 Vietnam Business 8(16).pp 20-21 77 Economic Commission for Europe (2003) Small and Medium - sized enterprises in countries in transition Geneva New York: United Nations.Hanoi 85 ... HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 2.1.1 Các quy định pháp. .. thực tiễn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả mạnh dạn chọn đề tài " Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hà Nội theo pháp luật Việt Nam nay" làm luận văn thạc sỹ luật học... thực thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố hà nội theo pháp luật việt nam hiện nay , Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố hà nội theo pháp luật việt nam hiện nay