0

bài tập về CO2 và SO2

353 5,458 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 18:45

bài tập về CO2 và SO2 1000 bài tốn BÀI TẬP 1 Hấp thụ 30.49 lít khí CO 2 đo ở đktc vào 2073.156 gam dung dòch KOH 13.56 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 30.49/22.4 = 1.361(mol) Số mol KOH =2073.156x13.56 /( 56 x 100 ) = 5.02(mol) Số mol KOH/Số mol CO 2 = 3.688 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 CO 3 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.361(mol) Khối lượng muối K 2 CO 3 = 1.361x138 = 187.818(gam) BÀI TẬP 2 Hấp thụ 12.947 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 358.187 gam dung dòch NaOH 26.69 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 12.947/22.4 = 0.578(mol) Số mol NaOH =358.187x26.69 /( 40 x 100 ) = 2.39(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 4.135 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 0.578(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 0.578x106 = 61.268(gam) BÀI TẬP 3 Hấp thụ 38.528 lít khí SO 2 đo ở dktc vào 2832 gam dung dòch NaOH 10 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 38.528/22.4 = 1.72(mol) Số mol NaOH =2832x10 /( 40 x 100 ) = 7.08(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 4.116 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.72(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 1.72x126 = 216.72(gam) BÀI TẬP 4 Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Hấp thụ 41.238 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 1471.092 gam dung dòch NaOH 18.68 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 41.238/22.4 = 1.841(mol) Số mol NaOH =1471.092x18.68 /( 40 x 100 ) = 6.87(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 3.732 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.841(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.841x106 = 195.146(gam) BÀI TẬP 5 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 0.15 lít dung dòch NaOH 5.19 M thu được 79.338 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.15 x 5.19 = 0.781 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 79.338 Giải ra ta được : x = 0.735(mol) , y = 0.023(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.735 x 104 = 76.44 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.023x126 = 2.898 (gam) BÀI TẬP 6 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.967 lít dung dòch NaOH 0.89 M thu được 140.376 gam 2 muối NaHCO 3 Na 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHCO 3 , y là số mol của Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 2.967 x 0.89 = 2.641 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 84x + 106y = 140.376 Giải ra ta được : x = 0.01(mol) , y = 1.314(mol) Khối lượng của muối NaHCO 3 = 0.01 x 84 = 1.092 (gam) Khối lượng của muối Na 2 CO 3 = 1.314x106 = 139.284 (gam) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn BÀI TẬP 7 Hấp thụ 29.434 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 364.728 gam dung dòch NaOH 36.63 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 29.434/22.4 = 1.314(mol) Số mol NaOH =364.728x36.63 /( 40 x 100 ) = 3.34(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 2.542 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.314(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.314x106 = 139.284(gam) BÀI TẬP 8 Cho m gam P 2 O 5 tác dụng với 1.34 lít dung dòch NaOH 2.57 M thu được 241.104 gam 2 muối Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ?(Cho P=31;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của Na 2 HPO 4 , y là số mol của Na 3 PO 4 P 2 O 5 + 4NaOH = 2Na 2 HPO 4 + H 2 O (1) 0.5x 2x x P 2 O 5 + 6NaOH = 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O (2) 0.5y 3y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 1.34 x 2.57 = 3.44 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 142x + 164y = 241.104 Giải ra ta được : x = 1.624(mol) , y = 0.064(mol) Khối lượng của muối Na 2 HPO 4 = 1.624 x 142 = 230.608 (gam) Khối lượng của muối Na 3 PO 4 = 0.064x164 = 10.496 (gam) BÀI TẬP 9 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 0.285 lít dung dòch KOH 4.65 M thu được 105.196 gam 2 muối KHCO 3 K 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của KHCO 3 , y là số mol của K 2 CO 3 KOH + CO 2 = KHCO 3 (1) x x x 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol KOH : x + 2y = 0.285 x 4.65 = 1.326 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 100x + 138y = 105.196 Giải ra ta được : x = 0.442(mol) , y = 0.442(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Khối lượng của muối KHCO 3 = 0.442 x 100 = 44.2 (gam) Khối lượng của muối K 2 CO 3 = 0.442x138 = 60.996 (gam) BÀI TẬP 10 Hấp thụ 26.074 lít khí SO 2 đo ở dktc vào 960 gam dung dòch NaOH 10 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 26.074/22.4 = 1.164(mol) Số mol NaOH =960x10 /( 40 x 100 ) = 2.4(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 2.062 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.164(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 1.164x126 = 146.664(gam) BÀI TẬP 11 Hấp thụ 38.909 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 3.004 lít dung dòch NaOH 2.3 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 38.909/22.4 = 1.737(mol) Số mol NaOH =3.004x2.3 = 6.91(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 3.978 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.737(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.737x106 = 184.122(gam) BÀI TẬP 12 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 0.314 lít dung dòch NaOH 3.36 M thu được 66.796 gam 2 muối NaHCO 3 Na 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHCO 3 , y là số mol của Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.314 x 3.36 = 1.055 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 84x + 106y = 66.796 Giải ra ta được : x = 0.35(mol) , y = 0.352(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Khối lượng của muối NaHCO 3 = 0.35 x 84 = 29.484 (gam) Khối lượng của muối Na 2 CO 3 = 0.352x106 = 37.312 (gam) BÀI TẬP 13 Hấp thụ 36.669 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 409.923 gam dung dòch NaOH 24.59 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 36.669/22.4 = 1.637(mol) Số mol NaOH =409.923x24.59 /( 40 x 100 ) = 2.52(mol) 1 < Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 1.539 < 2 => Có 2 muối sinh ra là : NaHCO 3 Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O(2) 2y y y Gọi x là số mol của CO 2 (1) y là số mol của CO 2 (2) Ta có : Số mol CO 2 : x+y = 1.637 Số mol NaOH : 2x + y = 2.52 Giải ra ta được : x= 0.754 (mol) , y = 0.883 (mol) Khối lượng muối NaHCO 3 = 0.754x84 = 63.336(gam) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 0.883x106 = 93.598(gam) BÀI TẬP 14 Hấp thụ 36.624 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.264 lít dung dòch NaOH 3.37 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 36.624/22.4 = 1.635(mol) Số mol NaOH =2.264x3.37 = 7.63(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 4.667 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.635(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.635x106 = 173.31(gam) BÀI TẬP 15 Hấp thụ 44.419 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 1.258 lít dung dòch KOH 5.31 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 44.419/22.4 = 1.983(mol) Số mol KOH =1.258x5.31 = 6.68(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Số mol KOH/Số mol SO 2 = 3.369 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 SO 3 2KOH + SO 2 = K 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.983(mol) Khối lượng muối K 2 SO 3 = 1.983x158 = 313.314(gam) BÀI TẬP 16 Hấp thụ 43.93 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 1.778 lít dung dòch KOH 4.28 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 43.93/22.4 = 1.961(mol) Số mol KOH =1.778x4.28 = 7.61(mol) Số mol KOH/Số mol CO 2 = 3.881 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 CO 3 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.961(mol) Khối lượng muối K 2 CO 3 = 1.961x138 = 270.618(gam) BÀI TẬP 17 Hấp thụ 36.019 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 882.482 gam dung dòch NaOH 31.91 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 36.019/22.4 = 1.608(mol) Số mol NaOH =882.482x31.91 /( 40 x 100 ) = 7.04(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 4.378 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.608(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.608x106 = 170.448(gam) BÀI TẬP 18 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 0.088 lít dung dòch NaOH 3.65 M thu được 27.606 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.088 x 3.65 = 0.323 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 27.606 Giải ra ta được : x = 0.177(mol) , y = 0.073(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.177 x 104 = 18.408 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.073x126 = 9.198 (gam) BÀI TẬP 19 Hấp thụ 6.88 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.052 lít dung dòch KOH 1.16 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 6.88/22.4 = 0.307(mol) Số mol KOH =2.052x1.16 = 2.38(mol) Số mol KOH/Số mol CO 2 = 7.752 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 CO 3 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 CO 3 = số mol CO 2 = 0.307(mol) Khối lượng muối K 2 CO 3 = 0.307x138 = 42.366(gam) BÀI TẬP 20 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 0.062 lít dung dòch NaOH 2.42 M thu được 9.5 gam 2 muối NaHCO 3 Na 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHCO 3 , y là số mol của Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.062 x 2.42 = 0.15 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 84x + 106y = 9.5 Giải ra ta được : x = 0.05(mol) , y = 0.05(mol) Khối lượng của muối NaHCO 3 = 0.05 x 84 = 4.2 (gam) Khối lượng của muối Na 2 CO 3 = 0.05x106 = 5.3 (gam) BÀI TẬP 21 Hấp thụ 18.144 lít khí SO 2 đo ở dktc vào dung dòch NaOH thu được 93.15 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol SO 2 : x + y = 18.144 /22.4 = 0.81 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 93.15 Giải ra ta được : x = 0.405(mol) , y = 0.405(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.405 x 104 = 42.12 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.405x126 = 51.03 (gam) BÀI TẬP 22 Hấp thụ 5.6 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 2.758 lít dung dòch NaOH 2.27 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 5.6/22.4 = 0.25(mol) Số mol NaOH =2.758x2.27 = 6.26(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 25.04 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 0.25(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 0.25x126 = 31.5(gam) BÀI TẬP 23 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 1.776 lít dung dòch NaOH 2.03 M thu được 230.212 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 1.776 x 2.03 = 3.606 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 230.212 Giải ra ta được : x = 0.074(mol) , y = 1.766(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.074 x 104 = 7.696 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 1.766x126 = 222.516 (gam) BÀI TẬP 24 Hấp thụ 36.422 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 2.583 lít dung dòch NaOH 2.28 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Số mol SO 2 = 36.422/22.4 = 1.626(mol) Số mol NaOH =2.583x2.28 = 5.89(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 3.622 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.626(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 1.626x126 = 204.876(gam) BÀI TẬP 25 Hấp thụ 21.638 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 1.842 lít dung dòch KOH 3.16 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 21.638/22.4 = 0.966(mol) Số mol KOH =1.842x3.16 = 5.82(mol) Số mol KOH/Số mol SO 2 = 6.025 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 SO 3 2KOH + SO 2 = K 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 SO 3 = số mol SO 2 = 0.966(mol) Khối lượng muối K 2 SO 3 = 0.966x158 = 152.628(gam) BÀI TẬP 26 Hấp thụ 30.374 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 1.543 lít dung dòch NaOH 0.81 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 30.374/22.4 = 1.356(mol) Số mol NaOH =1.543x0.81 = 1.25(mol) 0 < Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 0.922 <= 1 =>Có 1 muối sinh ra là : NaHCO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 Ta có : Số mol NaHCO 3 = số mol NaOH = 1.25(mol) Khối lượng muối NaHCO 3 = 1.25x84 = 105(g) BÀI TẬP 27 Hấp thụ 5.152 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 11.964 lít dung dòch NaOH 0.56 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 5.152/22.4 = 0.23(mol) Số mol NaOH =11.964x0.56 = 6.7(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 29.13 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 0.23(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 0.23x126 = 28.98(gam) BÀI TẬP 28 Cho 124.96 gam P 2 O 5 tác dụng với 1.701 lít dung dòch NaOH 3.54 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ? (Cho P=31;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol P 2 O 5 = 124.96/142 = 0.88(mol) Số mol NaOH =1.701x3.54 = 6.02(mol) Số mol NaOH/Số mol P 2 O 5 = 6.841 > = 6 => Có 1 muối sinh ra là : Na 3 PO 4 P 2 O 5 + 6NaOH = 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O Ta có : Số mol Na 3 PO 4 = 2 x số mol P 2 O 5 = 2 x 0.88 = 1.76(mol) Khối lượng muối Na 3 PO 4 = 1.76x164 = 288.64(gam) BÀI TẬP 29 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 1.326 lít dung dòch NaOH 1.4 M thu được 165.658 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 1.326 x 1.4 = 1.857 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 165.658 Giải ra ta được : x = 1.187(mol) , y = 0.335(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 1.187 x 104 = 123.448 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.335x126 = 42.21 (gam) BÀI TẬP 30 Hấp thụ 34.003 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.178 lít dung dòch NaOH 1.91 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 34.003/22.4 = 1.518(mol) Số mol NaOH =2.178x1.91 = 4.16(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập về CO2 và SO2,