Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM​

138 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2021, 15:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -0o0 - ĐẶNG THỊ KIỀU HOA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -0o0 - ĐẶNG THỊ KIỀU HOA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC doanh nghiệp nhỏ vừa- Bằng chứng thực nghiệm doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TPHCM” tác giả thực hiện, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tất phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2016 Tác giả Đặng Thị Kiều Hoa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Vấn đề nghiên cứu 2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 2.2 Mục tiêu nghiên cứu: 2.2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2.2 Mục tiêu cụ thể: 3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính: 4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng: Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan nghiên cứu trước 1.1.1 Các nghiên cứu nước ngoài: 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 10 1.2 Nhận xét tổng quan kết nghiên cứu xác định khe hổng nghiên cứu: 21 1.2.1 Nhận xét tổng quan nghiên cứu: 21 1.2.2 Khe hổng nghiên cứu: 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 24 2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 24 2.2 Báo cáo tài đặc điểm BCTC DNNVV 25 2.2.1 Báo cáo tài 25 2.2.2 Đặc điểm BCTC áp dụng cho DNNVV 27 2.3 Chất lượng BCTC 30 2.3.1 Theo quan điểm nhà nghiên cứu 30 2.3.2 Theo Quan điểm Hội đồng Chuẩn mực Kế tốn Tài Mỹ (FASB) 33 2.3.3 Theo quan điểm chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) 34 2.3.4 Theo quan điểm hội tụ FASB IASB 35 2.3.5 Theo quan điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam 01 (VAS 01) 36 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC: 37 2.4.1 Quyết định nhà quản trị 38 2.4.2 Quy mô công ty 38 2.4.3 Quy định thuế: 39 2.4.4 Người lập BCTC 41 2.4.5 Tổ chức kiểm toán 42 2.4.6 Các quy định pháp lý kế toán 43 2.5 Các lý thuyết có liên quan 44 2.5.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric information) 44 2.5.2 Lý thuyết chi phí ủy nhiệm (Agency theory) 45 2.5.3 Lý thuyết tín hiệu (Signaling theory) 46 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 3.1 Quy trình nghiên cứu 49 3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 50 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 50 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 50 3.3 Thiết kế nghiên cứu 50 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 50 3.3.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng 51 3.3.2.1 Xây dựng đo 51 3.3.2.2 Mẫu nghiên cứu: 54 3.3.2.3 Đối tượng phạm vi khảo sát: 55 3.3.2.4 Phân tích liệu : 55 3.3.2.5 Cơng cụ phân tích liệu 57 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 59 4.1 Nghiên cứu định tính 59 4.2 Nghiên cứu định lượng 60 4.2.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 60 4.2.2 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha 62 4.2.3 Phân tích khám phá nhân tố 69 4.2.3.1 Phân tích khám phá thang đo nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC 70 4.2.3.2 Phân tích khám phá thang đo chất lượng BCTC 71 4.2.4 Phân tích hồi quy 75 4.2.4.1 Phân tích tương quan 75 4.2.4.2 Phân tích hồi quy 75 4.2.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình tượng đa cộng tuyến 77 4.2.4.4 Phương trình hồi quy tuyến tính bội 78 4.3 Bàn luận kết nghiên cứu 78 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 5.1 Kết luận 86 5.2 Một số kiến nghị 86 5.2.1 Đối với nhân tố quy định pháp lý kế toán 87 5.2.2 Đối với nhân tố người lập BCTC 88 5.2.3 Đối với nhân tố quy mô doanh nghiệp 89 5.2.4 Đối với nhân tố quy định thuế 90 5.3 Hạn chế đề tài 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCKQHDKD: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BKS: Ban kiểm sốt CLTT: Chất lượng thơng tin CEO: Giám đốc điều hành CLTT: Chất lượng thông tin CLTTKT: Chất lượng thơng tin kế tốn DN: Doanh nghiệp DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNY: Doanh nghiệp niêm yết FASB: Hội đồng chuẩn mực kế tốn tài Hoa Kỳ HĐQT: Hội đồng quản trị HoSE: Sở giao dịch chứng khoán TPHCM HNX: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HTTTKT: Hệ thống thơng tin kế tốn BKS: Ban kiểm soát KTNB: Kiểm tra nội KTTC: Kế tốn tài IASB: Hội đồng chuẩn mực kế tốn quốc tế PMKT: Phần mềm kế toán QTCT: Quản trị công ty ROE: Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần SGDCK: Sàn giao dịch chứng khoán TGĐ: Tổng giám đốc TMBCTC: Thuyết minh báo cáo tài TPHCM: Thành Phố Hồ Chí Minh TV: Thành viên TVHĐQTĐL: Thành viên hội đồng quản trị độc lập VAS: Chuẩn mực kế toán Việt Nam VN: Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng tóm tắt cơng trình nghiên cứu nước ngồi Bảng 1.2: Bảng tóm tắt nghiên cứu nước 16 Bảng 2.1 Quy định doanh nghiệp vừa nhỏ 25 Bảng 2.2 Bảng tổng kết nhân tố tác động đến chất lượng BCTC từ sở lý thuyết 47 Bảng 3.1 Mã hóa thang đo 52 Bảng 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 60 Bảng 4.2: Ma trận xoay nhân tố .70 Bảng 4.3 Kết phân tích nhân tố 72 Bảng 4.4: Diễn giải biến quan sát sau xoay nhân tố 72 Hình 4.5 Ma trận tương quan ữagicác nhân tố 75 Bảng 4.6 Kết phân tích hồi qui bội 75 Bảng 4.7: Model Summary .77 Bảng 4.8 ANOVAa 77 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1 Khung nghiên cứu luận văn 49 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu 50 Bảng 19c Rotated Component Matrixa Component TU2 834 TU1 787 TU3 739 QM3 PL4 896 PL2 886 PL3 840 TC3 759 TC4 712 TC1 654 TC2 613 QD3 818 QD1 782 QD5 732 KT3 826 KT2 742 KT4 520 536 QM2 831 QM1 685 Bảng số 20: Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc Bảng 20a KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .894 1685.727 36 000 Bảng 20b Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 5.768 64.086 64.086 767 8.523 72.609 700 7.773 80.382 479 5.324 85.706 383 4.252 89.958 294 3.269 93.227 249 2.770 95.998 208 2.316 98.314 152 1.686 100.000 Total 5.768 % of Cumulative Variance % 64.086 64.086 Bảng 20c Component Matrixa Component CL3 861 CL4 859 CL7 848 CL6 840 CL1 824 CL5 797 CL10 792 CL9 746 CL2 606 Bảng số 21: Ma trận hệ số tương quan CL QD QM TC TU KT PL CL QD 321** QM 571** 391** TC 553** 294** 281** TU 443 ** ** ** ** KT 472** 359** 436** 334** 456** PL 636** 235** 337** 348** 385** 435** 304 462 177 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng số 22: Kết phân tích hồi quy bội Bảng 22a Model Summary Model R 798a R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate 637 628 28689 Bảng 22b ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 36.122 6.020 Residual 20.577 250 082 Total 56.699 256 73.144 000b Bảng 22c Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standard ized Coeffici ents Std Error Beta B (Const ant) QD QM TC 995 177 -.018 210 288 032 032 040 TU 049 KT 027 PL 215 a Dependent Variable: CL 025 033 025 t Sig Collinearity Statistics Tolera nce VIF 5.624 000 -.024 303 309 -.556 6.492 7.272 579 000 000 780 668 803 1.283 1.496 1.246 089 039 384 1.926 818 8.529 055 414 000 673 634 717 1.486 1.577 1.394 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHỎNG VẤN TÊN CHỨC VỤ CƠNG TY Liên hệ THÁI VĂN Kế tốn Cty TNHH Complete thaivannhuan@gmail.com NHUẪN trưởng Saigon TRỊNH THỊ CẨM Kế toán Cty TNHH Ipsos trinhcamtu@yahoo.com TÚ trường ĐINH THỊ KIM Kế tốn tổng Cơng Ty TNHH Dịch kimhien91.ueh@gmail.co HIỀN hợp Vụ Vận Tải Lộc Thiên m Phú ĐẶNG THỊ THÙY Kế tốn tổng Cty TNHH SP Và DUNG hợp Cơng Nghệ Hạnh Phúc ĐẶNG THỊ THÙY Kế toán Cty TNHH Hipt LINH trưởng LÂM NGUYỄN Kế tốn Cơng Ty TNHH Kiến NGỌC LAN trưởng Phương NGUYEN THI Kế toán Cty TNHH Cong Nghe NGOC DIEP trưởng Quoc Bao PHAN THỊ THANH Kế toán tổng CTY CP SIAM thanhchung142012@gmai CHUNG hợp BROTHERS VN l.com NGƠ THỊ KIM LY Kế tốn tổng Cong ty TNHH Indo kimly0612@gmail.com hợp Trans Keppel Logistics 0937434547 0972498508 0986448156 Vn PHAN THỊ VI NGA Kế toán Cong ty TM Dich Vu trưởng Quốc Tế Nguyễn Phương phannga@yahoo.com Phụ lục DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG STT Họ tên: Doanh nghiệp công tác Chức vụ: Đặng Thị Thùy Dung Cty TNHH SP Và CN Hạnh Phúc Kế toán tổng hợp Nguyễn Hương Giang Cty TNHH Thiên Việt nhân viên kế tốn Nguyễn Thi Thanh Phương Cơng Ty TNHH Les Rives Kê toán viên Trịnh Thị Cẩm Giang Cơng ty TNHH Người Tiêu Dùng Giám đốc tài Võ Thị Hồng Nhung Công ty TNHH SCJ TV Shopping Kế tốn cơng nợ Võ Thị Thúy Hằng Cty CP Đầu tư Hồng Triều Kế tốn viên Nguyễn Thị Thúy Kế toán viên Nguyễn Thị Nương Công ty TNHH TM DV Kim Thịnh Công Ty TNHH Aztec Systems Việt Nam Nguyễn Thị Hương Kế toán Kế toán tổng hợp 10 Đinh Thị Kim Hiền DNTN TM Minh Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Lộc Thiên Phú 11 Hồ Thị Xưa Công ty TNHH Xây Dựng Kim Qui Kế toán trưởng 12 Trần Thị Minh Anh Cơng ty cổ phần mềm SS4U Kế tốn viên 13 Hồ Huyển Trang RCS LOGISTICS CO., LTD Kế tốn viên 14 Trần Nam Trung Cơng Ty CP PT ĐT Sơn An Kế toán trưởng 15 Lương Thị Hồng Ân Cơng ty TNHH Phú An Kế tốn viên 16 Trần Thị Thanh Vân Cơng ty TNHH IPSOS Kế tốn trưởng 17 Nguyễn Hải Yến Công ty CP Ánh Dương Kế toán tổng hợp 18 Đặng Thị Thuỳ Linh Kế tốn viên 19 Nguyễn Ngọc Vũ Cơng ty CP Ánh Dương CTY TNHH MTV Lữ Hành Hg Sài Gòn 20 Lâm Nguyễn Ngọc Lan Công Ty TNHH Kiến Phương Kế toán trưởng 21 Võ Thị Lịnh Cty TNHH DV Bảo Vệ Hồng Việt kế tốn trưởng 22 Huỳnh Như Ái Cty TNHH Complete Saigon Kế toán viên 23 Nguyễn Trần Hiền Cty TNHH TM Và DT Huy Hồng Kế tốn trưởng 24 Nguyễn Thị Ngọc Dung Cty TNHH Alpine Creations VN Kế toán 25 Hồ Vũ Minh Huyền Senior Accountant 26 Đặng Thị Mỹ Lài Công ty TNHH Aztec Việt Nam Cty TNHH Bảo dưỡng Cơng Nghệ Tồn Cầu Kế toán tổng hợp Kế toán viên Kế toán tổng hợp 27 Nguyễn Thị Tú Anh Cty TNHH Parabex Kế toán 28 Trần Thị Quế Minh Công Ty TNHH Sáng Tạo Kế tốn trưởng 29 Nguyễn Thu Hằng Cơng ty TNHH Ipsos Kế tốn chi phí 30 Hồ Thị Mai Kế toán trưởng 31 Mai Thị Trang 32 Nguyễn Thị Chung Công ty TNHH Lava Digital Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Vietnix Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ Kiểm toán S&S 33 Đinh Thị Phương Thảo Cty CP Dược Phẩm Thiên Vũ Kế toán viên 34 Phạm Thị Thanh Vương Cty TNHH SX TM Huy Cường Kế toán viên 35 Phạm Lệ Phương Uyên Kế toán viên 36 Nguyễn Thị Sa 37 Trần Nguyễn Văn Châu Cty Kế toán Tư vấn KH Cty TNHH Kế Toán Và Tư Vân KH Cty TNHH Kế Toán Và Tư Vân KH 38 Nguyễn Thị Tuyết Nga Kế toán viên 39 Huỳnh Thị Ngọc Diệp Cty TNHH SX TM Huy Cường Cong Ty TNHH Cong Nghe Mang Sao Kim 40 Trần Thị Dược Công Ty CP Thuỷ Điện Miền Nam Kê Tốn Tổng Hợp 41 Trần Hồng Khiết Long Cơng ty TNHH Nam Thống Kế tốn 42 Lương Quốc An Cơng ty TNHH Nam Thống Kế tốn 43 Trần Thuỳ Linh Cty TNHH Vifon Kế toán 44 Phạm Như Ý Cơng ty TNHH Sin Heng Việt Nam Kế tốn tổng hợp 45 Ngô Bảo Anh Cty TNHH Vifon Kế tốn trưởng 46 Nguyễn Thị Ý Cơng ty CP TM Carpa Việt Nam Kế toán 47 Nguyễn Thị Thuý Diễm Cơng ty KIểm Tốn A&C Kiểm tốn viên 48 Nguyễn Thị Mộng Diệp Kế toán trưởng 49 Nguyễn Thị Thanh 50 Nguyễn Thị Thu Cúc Cty TNHH Công Nghệ Quốc Bảo Cty TNHH TM Xây dựng Bình Minh Cơng ty TNHH Cơ Điện Lạnh Hòa Việt 51 Nguyễn Thị Hạnh CTY TNHH Xây dựng Kim Qui Kế toán viên 52 Nguyễn Thị Hồng Cty TNHH ĐT Xây dựng Gia Phú Kế tốn viên 53 Nguyễn Hồng Vũ Kế tốn tổng hợp 54 Vũ Thị Định 55 Nguyễn Thị Thu Cty TNHH Parabex Công TY TNHH CBTP & Bánh Kẹo Phạm Nguyên Công TY TNHH CBTP & Bánh Kẹo Phạm Nguyên Kế toán doanh nghiệp Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán viên Kế toán viên 56 Phan Thị Thanh Chung Kế tốn tổng hợp Ngơ Thị Kim Ly CTY CP Siam Brothers VN Cong ty TNHH Indo Trans Keppel Logistics Vn 57 58 Huỳnh Thị Kim Linh Cty TNHH SX & TM Quân Đạt Kế toán viên 59 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Cty TNHH Maxvina Kế toán tổng hợp 60 Võ Thị Thúy Kiều Vienson Technology Kế toán trưởng 61 Nguyễn Thị Minh Kế toán viên 62 Nguyễn Thị Thanh Hoa Cty Quân Đạt Công ty TNHH MTV Kiểm Định Kỹ Thuật An Tồn Dầu Khí VN PVEIC 63 Trịnh Ngọc Thơm CƠng ty SiamBrothersVN Kế tốn viên 64 Trần Lê Thị Thu Thìn Cty CP Siam Brothers VN Kế toán viên 65 Trần Thị Thủy Chung Cơng ty CP Hữu Minh Phát Kế tốn trưởng 66 Trần Thị Huyền Công ty TNHH MTV Lê Thương Kế tốn 67 Nguyễn Thị Mai Chi Cơng ty TNHH MTV Lê Thương Kế toán 68 Trần Minh Sáng Cty TNHH Kiến Vàng Kế tốn 69 Nguyễn Huỳnh Bích Hạnh Kế toán 70 Phan Thị Vi Nga Cty TNHH Kiến Vàng Cong ty TM Dich Vu Quốc Tế Nguyễn Phương 71 Bùi Thị Thanh TRuyền Công ty Việt Hà Nhân viên 72 Võ Thùy Minh Cty TNHH Vinata Kế toán 73 Đặng Thị Thiên Lý Ke toan 74 Trần Thị Thuỳ Trinh Bauer Viet Nam Ltd Công ty TNHH TM DV SX Hy Thịnh 75 Nguyễn Thị Kim Liên Kế toán viên 76 Nguyễn Thị Hồ Thanh Linh Cty TNHH Thành Phát Công Ty TNHH Ceva Logistics (Việt Nam) 77 nguyễn thị thu hiền Kế toán viên 78 Nguyễn Thị Ni Na Cty TNHH Kim Nguyên Cong ty TNHH MTV SCS Viet Nam 79 Phạm Thanh Mai Kế toán tổng hợp 80 Nguyễn Thị Xuân Cty TNHH Gia Hân Công ty TNHH Bảo Dưỡng Cơng Nghệ Tồn Cầu VN 81 Võ Thị Diệu Hiên Cty TNHH Giao nhận vận tải HNT Kế toán trưởng 82 Huỳnh Ngọc Mai CTY TNHH IPSOS Kế Toán Viên 83 Thới Thị Tuyết Nhung Cty TNHH Gia Khang Kế toán tổng hợp 84 Phạm Thị Thu Trang Permasteelisa Pacific Hilding Ltd Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế tốn viên Phó Giám Đốc Kế Tốn Tổng Hợp kế toán tổng hợp Ke toan vien Nhân viên 85 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Cty TNHH Thuận Phát Kế toán trưởng 86 Huỳnh Thúy Diễm Cty TNHH Thuận Phát Kế toán tổng hợp 87 Trần Thị Thanh Hằng Cty TNHH Complete Sai Gon Kế toán tổng hợp 88 Hồ Thị Ngọc Dư Kế tốn 89 Ngơ Văn Thành Cty TNHH Complete Sai Gon Cty TNHH SX CK TM DV Tiến Phát 90 Trịnh Thị Hằng Kế toán trưởng 91 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Đất Việt Co Cty TNHH TM DV Lắp Đặt Thiết Bị điện Thuận Phát 92 Đào Thị Nhật Yến CEVA LOGISTICS VN Kế toán 93 Bùi Thị Hằng Nga CLEVER CFO EDUCATION Kế toán trưởng 94 Nguyễn Thị Anh Cty DV Ke Toan Kế toán viên 95 Nguyễn Thành Cty DV Ke Toan Kế toán trưởng 96 Lê Thị Tuyết Bauer Vietnam LTD Kế toán trưởng 97 Phan Thị Thảo Đoàn Cty DV Ke Toan 98 Lê Trần Ngọc Diễn MESA Co Kế toán tổng hợp Kế tốn bán hàng- cơng nợ 99 Nguyễn Thị Yến Modern Life Kế toán 100 Huỳnh Như Ái Mỹ Cty TNHH Kim Bình Ngun Kế tốn trưởng 101 Phan Văn Nhuận Cty TNHH Kim Bình Ngun Kế tốn viên 102 Lê Thị Phương Thảo Vifon Co nhan vien 103 Võ Thị Kim Thùy Nhân viên 104 Lê Thị Huệ Công Ty TNHH SCJ TV Shopping CN Công ty TNHH SX TM Đức Phát Bakery 105 Hoàng Thị Thái kế toán 106 Phạm Thị Thu Huyền Cty Bauer Viet Nam Công ty ĐL thuế - TV - TC - KT Ưu Việt 107 Bùi Thị Thanh Văn Công Ty Gia Long Kế toán viên 108 Trương Thanh Tuyền Cty CP Dược Phẩm Đại Phát Kế toán viên 109 Trần Thanh Thúy Operation Assistance 110 Võ Thị Thu Hồng Công ty PKG Việt Nam Cty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam 111 Đặng Trần Công Huân Trung tam QL&KTCTCC Kế toán viên 112 Nguyễn Thị Hồng Cty SCJ Kế toán viên 113 Nguyễn Thị Nữ VTC Co Ke toan tong hop 114 Lê Thị Kiều Duyên Cty CP Hotdeal Account Manager Kế toán trưởng Kế toán trưởng Nhân viên Kế toán Kế toán viên 115 Võ Thị Xuân Sinh Cty May Vinatex kế toán viên 116 Phạm Thị Mỹ Hiền Kế toán viên 117 Phạm Thị Ái Ly Cty TNHH Vĩnh Nam Anh Cong ty TNHH TM DV Truong Gia Linh 118 Võ Thị Thu Vân Kế toán trưởng 119 Võ Thị Yên Phương 120 Nguyễn Thị Giang 121 Võ Thị Hà Cty TNHH Én Việt Cong ty TNHH TM DV Truong Gia Linh Cong ty TNHH TM DV Truong Gia Linh Cty TNHH Hoàn Mỹ 122 Vũ Thị Thu Hương Cty TNHH TM DV Phong Duy Kế toán trưởng 123 Lê Thị Hạnh Cty TNHH Go Ahead Việt Nam Kế toán trưởng 124 Lê Thành Vinh TS 24 Ke toan truong 125 Nguyễn Thị Tuyền Cty TNHH TM DV Tồn An Phát Kế tốn 126 Nguyễn Minh Tuấn Cty TNHH Truyền Thông An Gia Ke toan truong 127 Vũ Thị Duyên Ke toan tổng hợp 128 Nguyễn Thị Ngọc Anh HiPT group Cmc Saigon System Integration Co Ltd 129 Phạm Thị Hoàng Yến Cty TNHH Én Việt Ke toan tổng hợp 130 Vũ Khánh Hưng Cty TNHH Truyền Thông An Gia Kế toán 131 Phạm Thị Hồng Nhung Cty TNHH Én Việt Kế toán 132 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nhan Sinh Phuc Co Ltd Ke toan truong 133 Trần Văn Thành Kế toán tổng hợp 134 Nguyễn Thị Duy Quyên Nhan Sinh Phuc Co Ltd Cmc Saigon System Integration Co Ltd 135 Ngô Thị Thu Hằng Tecapro Co Ke toan truong 136 Đoàn Tuấn Anh Cty DV Vệ Sinh Clean House Ke toan truong 137 Dương Hải Yến Cty TNHH Nội thất Đơng Sài Gịn Kế tốn tổng hợp 138 Vũ Thị Thương Cty DV Vệ Sinh Clean House Kế toán 139 Lê Thị Thương Anh Minh Co.Ltd Kế toán 140 Nguyễn Thị Thùy Dương Anh Minh Co.Ltd Ke toan tong hop 141 Trần Xuân Thiện JVP Co Giam doc tai chinh 142 Võ Bửu Ngọc Anh Minh Co.Ltd Ke toan truong 143 Phan Thị Hoàng Trang Cty TNHH Bảo Minh Giám đốc tài 144 Đinh Thế Hiệp Cty TNHH DV QC Trái Táo Kế toán trưởng Ke toan tổng hợp Kế toán trưởng Kế toán Kế toán Ke toan tổng hợp Ke toan truong 145 Lê Thị Kim Ngân 146 Nguyễn Việt Cường 147 Phạm Thị Nhớ 148 Phạm Thị Thân 149 Võ Trí Phương 150 Nguyễn Tài Đại 151 Cty TNHH Đồ dủng gia đình Việt Nam Công Ty TNHH TM-DV Khương Việt Nhân viên Kế tốn trưởng Invivo Neovia VN Cơng Ty TNHH TM-DV Khương Việt Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Kế toán KTT Phan Cao Huyền Cty TNHH Ricco Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn A&C 152 Nguyễn Thành An Cty CP Cổng Vàng Kiểm soát nội 153 Nguyen Thi Kim An Cty CP TS24 Kế toán 154 Nguyễn Thị Thanh Tú Cty TNHH Nguyễn Vĩnh Kế tốn trưởng 155 Đồn Văn Vũ Kế tốn tổng hợp 156 Phạm Đoàn Tú Cisco Việt Nam Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tam Kiệt 157 Lê Ngọc Minh Cty TNHH Inox Phước An Kế toán 158 Nguyễn Thúy Hằng Cty TNHH Đầu Tư Mỹ Lợi Kế toán tổng hợp 159 Nguyễn Thế Anh Cty TNHH Inox Phước An Giám đốc tài 160 Trần Thị Thuý Vy Kế tốn trưởng 161 Nguyễn Đình Việt 162 Võ Thị Ánh Giang Công ty TNHH MTV Viettel National Housing Organization joint stock Co Trung tam dao tao ke toan tin hoc VAFT Viet Nam 163 Nguyen Thi Huyen Kế toán trưởng 164 Trần Ngọc An Nhiên 165 Ngô Ngọc Hiếu Tan Hiep Investment Co., Ltd Công ty CP phát triển công nghệ TM Thành Đạt Công ty CP phát triển công nghệ TM Thành Đạt 166 Võ Thị Như Quỳnh Cơng ty TNHH Tứ Phát Kế tốn 167 Nguyễn Văn Thơng Kế tốn tổng hợp 168 Trần Thị Thuỳ Trâm 169 Trần Văn Thành 170 Võ Văn Khoa Cơng ty TNHH Kim Hồng Mai CTy TNCP DV di động giá trị gia tăng Công ty đầu tư phát triển công nghệ Intecom Công ty CP TM phát triển Thành Đơ 171 Phan Xn Tươi Kế tốn trưởng 172 Phạm Minh Thư 173 Lê Thế Nhân Công ty tư vấn Thuỵ Sỹ Công ty TNHH TM vật liệu Tổng hợp Công ty TNHH phát triển đầu tư MATH Kế toán tổng hợp Trợ lý kiểm toán Kiểm toán viên Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp Kế toán Kế tốn trưởng Kế tốn Giám đốc tài Kế tốn trưởng Kế tốn trưởng 174 Nguyễn Hồng Điệp Cơng ty CP Tư vấn Sông Đà Công ty CP ứng dụng khoa học & công nghệ MITEC Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ tin học Tân Kỷ Nguyên Kế toán trưởng 175 Đặng Quang Vinh 176 Nguyễn Thị Nhã Quỳnh 177 Mai Thị Xn Hương Kế tốn Đồn Thị Thu Thảo Công ty TNHH Thái Gia Công ty CP đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao VN 178 179 Nguyễn Ngọc Lâm Công ty CP TM Hồng Ngân Kế tốn trưởng 180 Nguyễn Trần Giáp Cơng ty TNHH An Mai Kế tốn tổng hợp 181 Lê Hồng Kiệt Cơng ty CP Poliland Kế tốn trưởng 182 Nguyễn Mạnh Cường Cty TNHH DV Tam Phong Kế toán 183 Nguyễn Văn Minh Kế toán trưởng 184 Phan Trường Thanh 185 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 186 Nguyễn Văn Dũng Cty TNHH EasyUni Việt Nam Công ty TNHH truyền thơng An Gia Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam 187 Trần Nguyễn Quỳnh Anh Cty TNHH TM QC In Song Tâm Kế toán trưởng 188 Trương Thị Thanh Vy Cty TNHH DN TM Lưu Thái Kế tốn 189 Phạm Thị Thuỳ Trang Cơng ty TNHH TT & Thế Giới Kế toán tổng hợp 190 Lương Huỳnh Nhi DNTN Phong Lan Kế toán 191 Truong Quoc Hao Cty TNHH Oriflame Viet Nam Kế toán tổng hợp 192 Võ Thị Ánh Thu Kế toán 193 Phạm Thị Bích Phương DNTN Khách Sạn Hoa Mai Cơng ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Bio Japan 194 Hứa Thị Quân Nguyên Cty TNHH Mai Phúc An Kế toán tổng hợp 195 Nguyễn Thị Ngọc Ngà Cty TNHH Xây Lắp Lợi Chung Kế toán 196 Trương Thị Hiền Loan Cơng ty CP Hoa Nam Cương Kế tốn tổng hợp 197 Trần Thanh Hải Kế tốn trưởng 198 Trình Vân Anh 199 Mã Khánh Trường Cty TNHH Nội thất Xinh Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica Ingram Micro Asia Ltd Cty TNHH Thiết Kế Lubi Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán Kế toán tổng hợp Kiểm toán viên Kiểm toán viên Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng 200 Đặng Thị Quỳnh Vi Kế toán tổng hợp 201 Nguyễn Thị Nhân Cty TNHH Thiết Kế Lubi Kế toán 202 Nguyễn Thị Hà Nghi Ingram Micro Asia Ltd Kế toán 203 Bùi Thị Hồng Gấm Cty TNHH Hai Bốn Chín Kế tốn 204 Trần Quốc Bảo Cty TNHH TM Ý Lợi Kế toán viên 205 Đỗ Phạm Hồng Thảo Cty TNHH Kiến An Kế tốn trưởng 206 Võ Việt Anh Kế toán 207 Võ Bảo Danh 208 Chế Thị Hồng Cúc 209 Nguyễn Minh Nguyệt 210 Dương Hường Thu 211 Lê Xuân Thu Cty TNHH Kiến An Cty TNHH MTV Transition Systems Việt Nam Cty TNHH MTV Transition Systems Việt Nam Cty TNHH MTV Transition Systems Việt Nam Cty TNHH MTV Transition Systems Việt Nam Cty TNHH BV Long Minh 212 Nguyễn Trường Huy Cty TNHH TM DV Ba Mùa Kế toán 213 Nguyễn Hữu Hiệp Kế toán 214 Mai Đặng Kiều My 215 Nguyễn Hữu Tiến 216 Nguyễn Thế Kiệt Cty TNHH BV Long Minh Công ty Cổ Phần Công nghệ Dịch vụ Phương Tây Công ty Cổ Phần Công nghệ Dịch vụ Phương Tây Công ty Cổ Phần Công nghệ Dịch vụ Phương Tây 217 Đỗ Quang Minh Cty TNHH Qùa tặng Quang Trung Ke toan truong 218 Phan Văn Tuấn Cty TNHH Quedos Kế toán trưởng 219 Lê Thị Bích Ngọc CPN Hành Khơng Đơng Nam Kế tốn tổng hợp 220 Phạm Thị Lệ Quyên Happy Green Golf Event Kế toán trưởng 221 Lưu Anh Tuấn Cty TNHH Kim Sơn Kế toán trưởng 222 Pham Thi Thuyphuong Cty TNHH Kim Sơn Kế toán 223 Đặng Thị Thu Hiền Cty TNHH Kim Sơn Kế toán 224 Nguyễn Thu Nga Cty TNHH Thiết bị Kỹ thuật điện Kế toán trưởng 225 Trần Văn Thụy Allse Villa Resort Co Kế toán trưởng 226 Phan Hà Chung Cty TNHH TM Tinh Tế Kế toán trưởng 227 Nguyễn Thị Huệ Kế toán 228 Trần Lưu Huy 229 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Netco Co Cty TNHH Tư Vấn Đào Tạo TEC Cty TNHH Tư Vấn Đào Tạo TEC 230 Phan Ngọc Thanh Trang Cty TNHH Tin Học Nguyên Anh Kế toán tổng hợp 231 Trần Thị Phương Cty TNHH Tiến Thịnh Ke Toan 232 Nguyễn Ngọc Kim Ngân CTy TNHH TM DV Toàn Cầu Kế toán 233 Trần Thị Thuỳ Trang CTy TNHH TM DV Tồn Cầu Kế tốn tổng hợp Kế tốn trưởng Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng 234 Nguyễn Thị Ánh Gương 235 Hồ Trung Kiên 236 Nguyễn Quang Út 237 Phan Ngọc Tình Vinh Khanh Technology & Trading Co., Ltd Vinh Khanh Technology & Trading Co., Ltd Anh Thong Trading Service Co.Ltd Anh Thong Trading Service Co.Ltd 238 Trần Thị Tuyết Nữ Cty TNHH Châu Minh Kế toán 239 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Cty TNHH Chí Lạc Khang Kế tốn trưởng 240 Trần Nguyễn Thanh Thúy DNTN Di Đại Hưng Kế toán tổng hợp 241 Võ Thị Thương DNTN Di Đại Hưng Kế toán 242 Bùi Minh Tâm Cty TNHH TM DV Nam Vinh Kế toán trưởng 243 Nguyễn Xuân Tuệ Cty CP Cơng Nghệ Phú Thọ Kế tốn trưởng 244 Phan Ngọc Thuỵ Cty CP Công Nghệ Phú Thọ Kế tốn 245 Phạm Thị Mỹ Qun Cơng ty TNHH Happy Green Kế toán 246 Trương Mỹ Hân Cty TNHH SX TM DV Tân Phùng Kế toán trưởng 247 Dinh Thi Hong Thi Cơng ty TNHH Ngun Kim Kế tốn trưởng 248 Đàm Thị Kim Phương Công ty TNHH TM DV Vân Phát Kế toán trưởng 249 Đỗ Thị Thu Nga Cty TNHH TM Tiền Phong Giám đốc tài 250 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Công ty TNHH Én vàng Kế tốn trưởng 251 Trần Thế Thiên Cty TNHH Bình An Giam đốc tài 252 Dương Thị Kim Ngân Kế tốn tổng hợp 253 Nguyễn Thì Hiền Hà 254 Vũ Thị Thùy Trang 255 Nguyễn Thị Kim Phượng Cty TNHH Bình An Cty TNHH SX TM DC Kim Nguyen Cty TNHH SX TM DC Kim Nguyen Cty TNHH SX TM DC Kim Nguyen 256 Nguyễn Thị Như Trúc Cty TNHH DV TM Tồn Cầu Kế tốn tổng hợp 257 Nguyễn Hồng Tùng Kế tốn trưởng 258 Trần Thị Thúy Hằng 259 Nguyễn Thị Thu Thủy Cty TNHH SP Và CN Hạnh Phúc Cty TNHH MTV Thực Phẩm Xanh Cty TNHH TM DV Kim Quỳnh Nguyên Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Kế toán viên Kế toán trưởng Kế toán trưởng ... nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC doanh nghiệp nhỏ vừa- Bằng chứng thực nghiệm doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TPHCM” tác giả thực hiện, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -0o0 - ĐẶNG THỊ KIỀU HOA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH. .. thời Từ vấn đề nêu hình thành nghiên cứu: ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC doanh nghiệp nhỏ vừa- Bằng chứng thực nghiệm doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TPHCM” Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM​ , Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM​

Từ khóa liên quan