Ứng dụng phần mềm microstation v8i và gcadas thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ địa chính tờ 55 thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai

74 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LÊ ĐĂNG LONG Tên đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION V8I VÀ GCADAS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, MẢNH BĐĐCTỜ 55, PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: ĐỊA CHÍNH MƠI TRƯỜNG Khoa: Quản Lý Tài Nguyên Khóa học: 2016– 2020 THÁI NGUYÊN - năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LÊ ĐĂNG LONG Tên đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION V8I VÀ GCADAS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, MẢNH BĐĐCTỜ 55, PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: ĐỊA CHÍNH MƠI TRƯỜNG Lớp: K48- ĐCMT Khoa: Quản Lý Tài Nguyên Khóa học: 2016– 2020 Giảng viên hướng dẫn: TS Nông Thị Thu Huyền THÁI NGUYÊN - năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp kết trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho q trình cơng tác sau này, thời gian giúp cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố kiến thức lý thuyết vận dụng kiến thức vào thực tế Để đạt mục tiêu trên, trí Khoa Quản lý Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Ứng dụng phần mềm Microstation v8i gCadas thành lập đồ địa chính, mảnh BĐĐC tờ 55, thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai” Đến khóa luận hồn thành, để có kết ngồi nỗ lực thân cịn có bảo nhiệt tình thầy giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên, động viên gia đình, bạn bè, giúp đỡ Cơng ty TNHH VIETMAP toàn thể nhân dân địa phương giúp đỡ ,tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Với lịng biết ơn vơ hạn, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới Giảng viên TS Nông Thị Thu Huyền, giảng viên khoa Quản lý Tài nguyên dành thời gian hướng dẫn, bảo em suốt trình thực tập viết khóa luận tốt nghiệp Qua đây, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo tập thể nhân viên Công ty TNHH VIETMAP tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gian thực tập nghiên cứu đề tài Khóa luận chắn khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp bảo thầy, cô bạn để khóa luận hồn thiện Đây kiến thức bổ ích cho cơng việc em sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Lê Đăng Long ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Cơ sở khoa học đồ địa 2.1 Khái niệm đồ địa 2.2 Tính chất, vai trị BĐĐC 2.3 Các loại đồ địa 2.4 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.4.1 Các yếu tố đồ địa 2.2 Giới thiệu phần mềm Microstation v8i phần mềm gCadas 19 2.3 Cơ sở pháp lý việc thành lập đồ địa 21 2.4 Tình hình đo đạc đồ địa số tỉnh 24 2.4.1 Thành phố Hồ Chí Minh: 24 2.4.2 Tỉnh Phú Thọ: 25 2.4.3 Tỉnh Lào Cai 25 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 iii 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2.2 Thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu thứ cấp: 27 3.4.2 Phương pháp đo đạc chi tiết: 28 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu: 28 3.4.4 Phương pháp đồ địa chính: 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - văn hóa tình hình quản lý đất đai thi trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉn Lào Cai 29 4.1.1.Vị trí địa lý 29 4.1.2 Về địa hình: 29 4.1.3.Khí hậu: 30 4.1.4.Thực trạng phát triển kinh tế xã hội năm 2019 30 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 32 4.3 Khảo sát lưới khống chế đo vẽ đo đạc chi tiết 33 4.3.1 Khảo sát lưới khống chế đo vẽ 33 4.3.2 Đo đạc chi tiết phương pháp toàn đạc 33 4.4 Quy trình thực thành lập đồ địa 35 4.4.1 Quy trình bước thành lập đồ điạ 35 4.4.2 Số liệu lưới khống chế đo vẽ khu vực nghiên cứu 36 4.4.3.Nhập liệu trị đo vào máy 37 4.4.4 Tìm, sửa lỗi liệu 41 4.4.5 Tạo vùng đất 43 4.4.6 Đánh số hiệu đất tự động, gán thông tin địachính 44 4.4.7 Vẽ khung đồ địa chính, vẽ nhãn địa 46 iv 4.4.8 Tạo hồ sơ kỹ thuật 49 4.4.9 Kết xuất hồ sơ đất 50 4.5 Những thuận lợi, khó khăn đề xuất biện pháp khắc phục 53 4.5.1 Thuận lợi 53 4.5.2 Khó khăn 53 4.5.3 Đề xuất biện pháp khắc phục 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị đề xuất 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tómtắt thơng số chia mảnh 13 Bảng 4.1: Hiện trạng dân số thị trấn Phố Lu năm 2019 31 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Phố Lu năm 2019 32 Bảng 4.3 Tọa độ điểm khống chế tờ đồ địa số 55 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 36 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1: Quy trình thành lập đồ địa phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa 16 Sơ đồ 2.2: Quy trình thành lập đồ địa ảnh hàng khơng 17 Hình 2.1.Giao diện MICROSTATION V8I 19 Hình Màn hình giao diện gCadas 21 Sơ đồ 4.1: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm gCadas 35 Hình 4.4 Biểu tượng phần mềm gCadas 37 Hình 4.5 Tạo file DGN 37 Hình 4.6 Thiết lập kết nối liệu thuộc tính 38 Hình 4.7 Thiết lập đơn vị hành 39 Hình 4.8 Bảng tọa độ điểm chi tiết 39 Hình 4.9 Nhập số liệu đo đạc 40 Hình 4.10 Kết nhập liệu số liệu đo đạc trực tiếp 40 Hình 4.11 Kết nối điểm đo chi tiết 41 Hình 4.12 Tìm lỗi liệu 42 Hình 4.13 Sửa lỗi tự động 42 Hình 4.14 Tạo đất từ ranh 43 Hình 4.15 Kết tạo đất từ ranh 43 Hình 4.16 Đánh số 44 Hình 4.17.Kết đánh số 44 45 Hình 4.18 Kết biên tập liệu thuộc tính 45 Hình 4.19 Kết gán thơng tin địa đất 46 Hình 4.20 Vẽ khung đồ địa 47 Hình 4.21 Kết tạo khung đồ địa 47 Hình 4.22 Vẽ nhãn địa tự động 48 Hình 4.24 Tạo trích lục đất 50 vii Hình 4.25 Kết tạo trích lục đất 50 Hình 4.26 Kết tạo phiếu xác nhận kết đo đạc trạng đất 51 Hình 4.27 Tạo đơn tự động 52 Hình 4.28 In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 53 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND: Ủy ban nhân dân BTNMT: Bộ Tài nguyên Môi trường TT: Thông tư GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KHKT: Khoa học kỹ thuật GIS: Geography Information System QĐ: Quyết định NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ 50 4.3.9 Kết xuất hồ sơ đất - Tạo trích lục đất Trên công cụ phần mềm gCadas chọn Bản đồ/Hồ sơ đất/ Hồ sơ đất Xuất bảng Bản vẽ kỹ thuật Điền đầy đủ thông tin liên quan.Mục Tỷ lệ đồ chọn 1/1000 mục Tạo hồ sơ đất riêng lẻ chọn Trích lục đất Cuối cùng, chọn Tạo HSTĐ Hình 4.24 Tạo trích lục đất Kết thu được: Hình 4.25 Kết tạo trích lục đất 51 - Tạo mô tả ranh giới, mốc giới đất Tương tự tạo trích lục đất Trên công cụ phần mềm gCadas chọn Bản đồ/Hồ sơ đất/Hồ sơ đất Xuất bảng Bản vẽ kỹ thuật Xuất bảng Bản vẽ kỹ thuật Điền đầy đủ thông tin liên quan Sau đó, mục Tạo hồ sơ đất riêng lẻ, ta chọn Bản mô tả Cuối chọn Tạo HSTĐ - Tạo phiếu xác nhận kết đo đạc trạng đất Phiếu xác nhận kết đo đạc trạng đất tạo tương tự ta tạo trích lục đất mơ tả ranh giới , mốc giới đất Trên công cụ phần mềm gCadas chọn Bản đồ/Hồ sơ đất/ Hồ sơ đất Xuất bảng Bản vẽ kỹ thuật Điền đầy đủ thông tin liên quan Sau đó, mục Tạo hồ sơ đất riêng lẻ ta chọn Kết đo đạc Cuối chọn Tạo HSTĐ Kết thu được: Hình 4.26 Kết tạo phiếu xác nhận kết đo đạc trạng đất c Xuất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 52 Ngoài việc xuất hồ sở đất, gCadas cịn có chức tạo giấy chứng nhận theo thơng tư cập nhất từ Bộ TN&MT Nếu trước phải sửa nhiều lần gCadas xuất sơ đồ hình thể làm trung tâm người dùng sửa lần sơ đồ hình thể này, sau mẫu giấy chứng nhận lấy từ sơ đồ hình thể Như vậy, đảm bảo tính thống cho sơ đồ hình thể Trên cơng cụ phần mềm gCadas, chọn vào bảng thơng tin thuộc tính, bảng thơng tin thuộc tính vào Đơn đăng ký/Tạo đơn tự động Xuất hộp thoại Tạo đơn tự động + Trên bảng tạo đơn tự động ta thiết lập mục như: ngày đăng ký, loại đơn, mã đơn, đợt đăng kí, cấp XD + Phần tùy chọn: Chọn hình thức đơn cho đất + Chọn Chấp nhận Xuất bảng Danh sách đơn đăng ký Ta chọn Tìm kiếm để đơn đăng kí đủ điều kiện lên Hình 4.27 Tạo đơn tự động Tiếp tục bơi đen tất đơn đăng kí chọn Xét duyệt tự động Xuất bảng Xét duyện giấy chứng nhận tự động Bôi đen tất chọn 53 cần xét duyệt, thiết lập mặc định cho giấy chứng nhận Ở ta chọn loại GCN theo quy định BTNMT, tùy chọn kiểu giấy GCN cho đất để xét duyệt, xong bấm Thực để xét duyệt tự động Trên công cụ phần mềm gCadas chọn Hồ sơ/Quản lý đơn đăng ký Xuất danh sách giấy chứng nhận chọn Đánh số tự động, chọn đánh mã vạch, đánh số vào sổ, đánh số seri ta danh sách giấy chứng nhận đầy đủ mã vạch, số vào sổ số seri Cuối cùng, ta bôi đen tất Danh sách giấy chứng nhận chọn Xuất, in GCN Xuất bảng in GCN Bôi đen tất chọn Xuất GCN Sau thực in GCN, thu kết quả: Hình 4.28 In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất biện pháp khắc phục 4.4.1 Thuận lợi - Sử dụng máy móc có độ xác cao, nhanh gọn - Đo đạc cho kết xác, xử lý số liệu hồn tồn tự động, giúp kiệm thời gian nâng cao hiệu 54 - Máy có khả đo xử lý số liệu độ xác cao nhờ vào CPU gắn bên máy đo, từ tạo sở liệu vững phục vụ công việc đo đạc, trắc địa - Nhờ có kỹ tiếp xúc cộng đồng học thông qua đợt thực tập nghề nghiệp nên xuống sở thực tập không cịn nhiều bỡ ngỡ 4.5.2 Khó khăn - Thị trấn có 80.57 % dân số dân tộc kinh, trình độ dân trí cao, nguồn lao động dồi chiếm 53.69 % dân số, người dân cần cù sáng tạo, nhận thức pháp luật, tiến khoa học kỹ thuật người dân ngày nâng cao - Cơng tác đào tạo dạy nghề cịn hạn chế, người lao động thiếu việc làm - Hạn chế tài nguyên khoáng sản, phát triển dịch vụ thương mại - Chưa sử dụng thành thạo phần mềm Gcadas nên cịn gặp nhiều khó khăn - Chưa có nhiều kỹ mềm kiến thức hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn việc xử lý số liệu đo - Do đặc điểm địa hình địa phương phức tạp nên gây khó khăn cho cơng tác đo đạc - Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng u cầu lại cịn gặp nhiều khó khăn 4.5.3 Đề xuất giải pháp - Tăng cường hiệu lực, hiệu cơng tác tra,kiểm tra kiểm sốt nhằm đưa công tác quản lý sử dụng đất cho pháp luật - Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai thành phận hệ thống liệu quốc gia - Hoàn thiện hệ thống điều tra đánh giá tài nguyên đất, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu số lượng chất lượng tiềm môi trường đất phục vụ cho việc hoạch định sách ban hành định quan nhà nước lĩnh vực quản lý sử dụng đất 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian nghiên cứu để thực đề tài ứng dụng phần mềm Microstation v8i gCadas để thành lập đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện BảoThắng, tỉnh Lào Cai em rút số kết luận sau: - Thị trấn Phố Lu có địa hình phức tạp, loại địa hình phân bố khơng đồng gây khó khăn việc đo vẽ thành lập đồ - Thị trấn Phố Lu có tổng diện tích đất tự nhiên: 1642,13 Trong đó: Đất nông nghiệp, lâm nghiệp: 28,72 chiếm 1,74% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất phi nơng nghiệp: 66,34 chiếm 4,04% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất chưa sử dụng: 1,66 chiếm 0,10% tổng diện tích đất tự nhiên - Đo vẽ chi tiết: Việc đo vẽ chi tiết sử dụng máy toàn đạc điện tử SOUTH B305 với độ xác cao; kết đo ghi trực tiếp nhớ máy - Ứng dụng phần mềm Microstation Famis thành lập đồ địa từ số liệu đo chi tiết, kết thành lập được: + tờ đồ địa số 55 tỷ lệ 1/1000 có 292 với tổng diện tích 12,9 5.2 Kiến nghị Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation V8i, Gcadas modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Gcadas để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác 56 - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước - Tích cực cập nhật thông tin phần mềm hỗ trợ quản lý đất đai - Đề nghị Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Lào Cai sớm cung cấp cho đơn vị thi cơng vẽ phần diện tích thu hồi - Đề nghị UBND thị trấn Phố Lu phối hợp với cán quản lý đất đai xã giáp ranh, cung cấp đồ giáp ranh, phục vụ việc đo vẽ thuận lợi - Đề nghị cấp đạo, đôn đốc, tuyên truyền mạnh mẽ tới toàn dân địa bàn xã quản lý nội dung công tác đơn vi đo đạc, cấp GCNQSDĐ đảm bảo quyền lợi gia đình, cá nhân cịn thiếu thơng tin nhanh chóng bổ sung cho đơn vị đo đạc - Đề nghị cấp kiểm tra, xác minh mối quan hệ gia đình cá nhân ký thay mô tả ranh giới, mốc giới đất 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên & Môi Trường (2009), TT 05/2009/TT-BTNMT ngày 1/6/2009, Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ TN & MT Bộ Tài Nguyên & Môi Trường (2014), Thông tư số25/2014/TT-BTNMT, Quy định thành lập đồ địa Bộ Tài Ngun & Mơi Trường (2009), TT 05/2009/TT-BTNMT ngày 1/6/2009, Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ TN & MT Bộ Tài Nguyên & Môi Trường (2013), Thôngtư 55/2013/TT-BTNMT Quy địnhvề chia mảnh, đánh số mảnh đồ địa Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Bộ Tài Nguyên & Môi trường (2008), Quyết định số 08/2008/QĐBTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Bộ Tài Nguyên & Môi Trường (2014), Thôngtư 28/2013/TT-BTNMT Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Công ty TNHH VIETMAP (2017), kế hoạch thi công,công tác: đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, xây dựng sở liệu địa tt Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành– Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Bộ Tài nguyên & Môi trường, (2006), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis 11 Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 12 UBND thị trấn Phố Lu, (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai năm 2019 58 13 Bộ Tài Ngun Mơi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội 14 Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II– Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 15 Viện nghiên cứu Địa chính, (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thị Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 17 Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb 18 Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Phan Đình Binh, Nguyễn Ngọc Anh, (2008), Giáo trình trắc địa sở, NXB Nơng Nghiệp – HN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ lưới khống chế thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Phụ lục 2: Trích dẫn số liệu đo đạc chi tiết Phụ lục 3: Sơ đồ phân mảnh đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Phụ lục 4: Tờ đồ địa số 55 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai PHỤ LỤC SƠ ĐỒ LƯỚI KHỐNG CHẾ THỊ TRẤN PHỐ LU PHỤ LỤC TRÍCH DẪN SỐ LIỆU ĐO ĐẠC CHI TIẾT Tênđiểm Tọađộ X (m) Tọađộ Y (m) KV1 2469991,541 441289,227 KV2 2469992,421 441287,633 KV3 2469991,882 441288,66 KV4 2469982,084 441282,91 KV5 2469982,495 441281,969 KV6 2469980,162 441282,112 KV7 2469980,348 441281,248 KV8 2469979,793 441283,052 KV9 2469981,13 441283,364 KV10 2469976,202 441291,251 KV11 2469975,135 441290,709 KV12 2469969,804 441299,681 KV13 2469968,844 441299,066 KV14 2469965,98 441302,599 KV15 2469965,213 441302,05 KV16 2469962,524 441304,405 KV17 2469957,937 441306,113 KV18 2469977,613 441317,198 KV19 2469972,797 441279,307 KV20 2469973,067 441278,528 KV21 2469973,405 441277,852 KV22 2469970,733 441276,809 KV23 2469969,906 441278,522 KV24 2469962,863 441285,91 KV25 2469953,746 441295,5 KV26 2469958,103 441302,12 KV27 2469955,633 441304,338 KV28 2469946,058 441291,949 KV29 2469947,233 441290,572 KV30 2469950,816 441294,339 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÂN MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU PHỤ LỤC TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 55 CỦA THỊ TRẤN PHỐ LU ... cứu Phần mềm Microstation v8i gCadas thành lập đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện BảoThắng, tỉnh Lào Cai 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: thành lập tờ đồ địa số 55, thị trấn Phố Lu, huyện. .. TS.Nơng Thị Thu Huyền, em thực nghiên cứu đề tài? ?Ứng dụng phần mềm Microstation Gcasdas thành lập đồ địa chính, mảnh đồ địa tờ 55, thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai? ?? 27 PHẦN NỘI DUNG VÀ... Tên đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION V8I VÀ GCADAS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, MẢNH BĐĐCTỜ 55, PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LU? ??N TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm microstation v8i và gcadas thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ địa chính tờ 55 thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai , Ứng dụng phần mềm microstation v8i và gcadas thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ địa chính tờ 55 thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai