0

Đề kiểm tra tập trung lần 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Gia Nghĩa - Mã đề 106

2 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2021, 23:00

Tham khảo Đề kiểm tra tập trung lần 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Gia Nghĩa - Mã đề 106 dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. SỞ GD&ĐT ĐĂK NƠNG TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA TẬP TRUNG Năm học: 2017 - 2018 MÔN: VẬT LÝ 11 LẦN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 106 Câu 1: Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho A thể tích vùng có điện trường lớn hay nhỏ B điện trường điểm phương diện dự trữ lượng C tác dụng lực điện trường lên điện tích điểm D tốc độ dịch chuyển điện tích điểm Câu 2: Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn 10-4/3 C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A đẩy lực 0,5 N B hút lực N C hút lực 0,5 N D đẩy lực 5N Câu 3: Đường sức điện cho biết A độ lớn điện tích nguồn sinh điện trường biểu diễn đường sức B độ lớn điện tích thử cần đặt đường sức C hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc đường sức D độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đường sức Câu 4: Cho mạch có điện trở mắc nối tiếp Ω, Ω 4Ω v ới nguồn điện 10 V, điện trở Ω Hiệu điện đầu nguồn điện A V B 10 V C V D V Câu 5: Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác B điện tích tự tạo vật C vật bị nóng lên D điện tích bị Câu 6: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động V điện trở Ω Biết điện trở mạch lớn gấp điện trở Dịng điện mạch A A B A C A D 1/2 A Câu 7: Nhận xét sau đúng? Theo định luật Ơm cho tồn mạch cường độ dịng điện cho toàn mạch A tỉ lệ nghịch điện trở nguồn B tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn C tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở D tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn Câu 8: Cho mạch điện gồm pin 1,5 V có điện trở 0,5 Ω nối với mạch điện trở 2,5 Ω Cường độ dịng điện tồn mạch A 3A B 3/5 A C 0,5 A D A Câu 9: Công lực điện trường dịch chuyển điện tích - μC từ A đến B mJ Thì UAB nhận giá trị A V B 2000 V C – V D – 2000 V Câu 10: Điện đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường A khả sinh công vùng khơng gian có điện trường B khả sinh công điểm C khả tác dụng lực điểm D khả tác dụng lực tất điểm khơng gian có điện trường Câu 11: Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U = E/d B U = Ed C U = qEd D U = dE/q Câu 12: Trong khơng khí, người ta bố trí điện tích có độ lớn 0,5 μC trái dấu cách m Tại trung điểm điện tích, cường độ điện trường A 9000 V/m hướng phía điện tích âm B C 9000 V/m hướng phía điện tích dương D 9000 V/m hướng vng góc với đường nối hai điện tích Câu 13: Trong mạch kín mà điện trở 10 Ω, điện trở Ω có dịng điện A, Hiệu điện đầu nguồn suất điện động nguồn A 10 V 12 V B 20 V 22 V C 10 V V D 2,5 V 0,5 V Câu 14: Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Đặt vật gần nguồn điện B Cho vật tiếp xúc với viên pin Trang 1/2 - Mã đề thi 106 C Cọ vỏ bút lên tóc D Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện Câu 15: Một dịng điện khơng đổi, sau phút có điện lượng 24 C chuyển qua tiết diện thẳng Cường độ dịng điện A 0,2 A B 12 A C 48A D 1/12 A Câu 16: Phát biểu sau ðây dịng ðiện khơng ðúng A Đơn vị cường độ dòng điện Ampe B Cường độ dòng điện đo ampe kế C Dòng điện dòng chuyển dời có hướng điện tích D Dịng điện khơng đổi dịng điện có chiều khơng thay đổi theo thời gian Câu 17: Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện đầu mạch 20 V Trong phút điện tiêu thụ mạch A 2,4 kJ B 120 J C 40 J D 24 kJ Câu 18: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A E r/n B E nr C nE r/n D nE nà nr Câu 19: Hiệu điện hai tụ điện 24V, Cho biết điện dung tụ điện 50 F Điện tích lượng điện trường tụ điện tích là: A 24.10-4 C 500 J B 12.10-4 C 14,4mJ -4 C 8.10 C 50mJ D 2.10-4C 14,4 J Câu 20: Có pin giống mắc thành nguồn có số nguồn dãy số dãy thu nguồn có suất điện độ V điện trở Ω Suất điện động điện trở nguồn A V Ω B V Ω C V Ω D 6V Ω Câu 21: Một acquy V, điện trở 20 mΩ, đoản mạch dịng điện qua acquy A 15 A B 150 A C 20/3 A D 0,06 A Câu 22: Một điện tích -1 μC đặt chân không sinh điện trường điểm cách 1m có độ lớn hướng A 9.109 V/m, hướng phía B 9000 V/m, hướng phía C 9.109 V/m, hướng xa D 9000 V/m, hướng xa Câu 23: Điện tích điểm A vật có kích thước nhỏ B điểm phát điện tích C vật chứa điện tích D điện tích coi tập trung điểm Câu 24: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động lâu nhiều lần liên tục A động đề nhanh hỏng B hỏng nút khởi động C dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh làm hỏng acquy D tiêu hao nhiều lượng Câu 25: Cho cầu kim loại tích điện tích điện + C, - C – C, Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A + 14 C B – 11 C C + C D – C Câu 26: Phát biểu tụ điện không đúng: A Điện dung đặc trưng cho khả tích điện tụ điện B Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) C Điện dung tụ lớn tích điện lượng càng lớn D Hiệu điện lớn điện dung tụ lớn Câu 27: Hai điện tích điểm đặt cách 100 cm parafin có số điện mơi tương tác với lực N Nếu chúng đặt cách 50 cm chân không tương tác lực có độ lớn A 48 N B N C N D 64 N Câu 28: Một bóng đèn ghi V – W mắc vào nguồn điện có điện trở Ω sáng bình thường Suất điện động nguồn điện A V B 36 V C V D 12 V Câu 29: Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận công A / J B J C 7,5J D J Câu 30: Khi mắc mắc song song n dãy, dãy m nguồn điện có điện trở r giống điện trở nguồn cho biểu thức A nr B mr C m.nr D mr/n - - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 106 ... nà nr Câu 19 : Hiệu điện hai tụ điện 24V, Cho biết điện dung tụ điện 50 F Điện tích lượng điện trường tụ điện tích là: A 24 .10 -4 C 500 J B 12 .10 -4 C 14 ,4mJ -4 C 8 .10 C 50mJ D 2 .10 -4 C 14 ,4 J Câu... điện trở nguồn cho biểu thức A nr B mr C m.nr D mr/n - - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 10 6 ... 21: Một acquy V, điện trở 20 mΩ, đoản mạch dịng điện qua acquy A 15 A B 15 0 A C 20/3 A D 0,06 A Câu 22: Một điện tích -1 μC đặt chân không sinh điện trường điểm cách 1m có độ lớn hướng A 9 .10 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tập trung lần 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Gia Nghĩa - Mã đề 106,