0

Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

21 145 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 15:11

KIỂM TRA BÀIBài 10 (SGK – 14) Điểm KT toán (học kì I) của lớp 7C được cho ở bảng sau: GT (n) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (x) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N=50 a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? b. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng? giải a. - Dấu hiệu là: Điểm kiểm tra toán (học kì I) của mỗi học sinh lớp 7C . - Số các giá trị là: 50 b, Biểu đồ ĐT biểu diễn điểm kiểm tra toán học kì I của lớp 7C Bài 10 (SGK – 14) KIỂM TRA BÀI CŨ ? Nêu các bước dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng số liệu thống kê ban đầu? Trả lời Các bước dựng biểu đồ: - Lập bảng tần số. - Dựng hệ trục tọa độ (trục Ox: giá trị x, trục Oy: tần số n) - Xác định các điểm có tọa độ (x; n) đã cho. - Vẽ các đoạn thẳng. Bài 12 (SGK –14) Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại ở bảng 16 (đo 0 C): Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N. độ TB 18 20 28 30 31 32 31 28 25 18 18 17 a.Hãy lập bảng “tần số”. b.Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Bảng 16 n Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương. Lời giải. Giá trị (n) 17 18 20 25 28 30 31 32 Tần số (x) 1 3 1 1 2 1 2 1 N=12 a. Bảng “tần số” x b. Bài tập 2: Biểu đồ sau biểu diễn lỗi chính tả trong một bài TLV cuả các HS lớp 7B. Từ biểu đồ đó hãy: a, Nhận xét; b, Lập bảng “tần số” Giải: a. Nhận xét b. Bảng “tần số” N= 29 Số lỗi (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 Tần số (n) 0 3 6 5 2 4 5 4 Hình 3: Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX Bài 13 (SGK – 15): Hãy QS biểu đồ ở hình 3(đơn vị ở các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi. a. Năm 1921 dân số của nước ta là bao nhiêu? b. Sau bao nhiêu năm kể từ năm 1921 thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người? c. Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu? c. Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm 22 triệu người a. Năm 1921 dân số của nước ta là 16 triệu người b. Sau 60 năm kể từ năm 1921 thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người Lời giải Bài đọc thêm Công thức trong đó: f : tần suất của GT đó; n: tần số của một GT; N : số các GT; Bảng “tần số” có thêm dòng (hoặc cột) tần suất. Biểu diễn tần suất dưới dạng tỉ số %. N n f = Giá trị (x) 28 30 35 50 Tần số (n) 2 8 7 3 N=20 Tần suất (f) Ví dụ: Số cây trồng được của lớp ở một trường học được cho trong bảng: %10 20 2 = %40 20 8 = %35 20 7 = %15 20 3 = a. Tần suất Trung bình Yếu Giỏi Kém Khá 90 0 18 0 18 0 72 0 162 0 b. Biểu đồ hình quạt Hãy biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt kết quả xếp loại học lực của học sinh khối 7 của một trường THCS từ bảng sau: Loại Giỏi Khá TB Yếu Kém Tỉ số (%) 5 25 45 20 5 Biểu đồ hình quạt biểu diễn xếp loại học lực của học sinh khối 7 [...]... tích đất thị trấn Chợ Mới Biểu đồ số hộ dùng điện một số xã ( h Chợ Mới) Biểu đồ dân số và lao động tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê h Chợ Mới) Biểu đồ thu chi ngân sách tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê h Chợ Mới) Biểu đồ đàn gia súc chủ yếu tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê Chợ Mới) Biểu đồ GT SX nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê Chợ Mới) Biểu đồ GV-HS... thống kê Chợ Mới) Biểu đồ GV-HS phổ thông tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê Chợ Mới) Hướng dẫn về nhà Tiếp tục học: cách dựng và đọc biểu đồ từ bảng “tần số”; BTVN: bài 10(SBT-8) Đọc trước bài 4 Số trung bình cộng - Làm các bài tập trong vở luyện tiết 46 BT dành cho HS khá: ?1; ?2 (bài toán SGK-17) và các bài 9;10 (SBT – Tr5) . đất thị trấn Chợ Mới Biểu đồ số hộ dùng điện một số xã ( h. Chợ Mới) Biểu đồ dân số và lao động tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê h. Chợ Mới) . liệu phòng thống kê Chợ Mới) Biểu đồ GV-HS phổ thông tỉnh Bắc Kạn ( theo số liệu phòng thống kê Chợ Mới) - Hướng dẫn về nhà - Làm các bài tập trong vở
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK, Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK,

Hình ảnh liên quan

a.Hãy lập bảng “tần số”. - Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

a..

Hãy lập bảng “tần số” Xem tại trang 5 của tài liệu.
b, Lập bảng “tần số” Giải: - Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

b.

Lập bảng “tần số” Giải: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3: Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX - Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

Hình 3.

Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX Xem tại trang 8 của tài liệu.
b. Biểu đồ hình quạt - Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

b..

Biểu đồ hình quạt Xem tại trang 10 của tài liệu.
Tiếp tục học: cách dựng và đọc biểu đồ từ bảng “tần số”; - Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

i.

ếp tục học: cách dựng và đọc biểu đồ từ bảng “tần số”; Xem tại trang 20 của tài liệu.