0

Gián án Lịch sử 6 bài 19 HKII NH 2010-2011

20 682 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Kiểm tra bài cũ – bài 18: Hỏi: Hãy nêu những việc làm để xây dựng đất nước, gìn giữ độc lập thời Trưng Vương ? H i: Trình bày diễn biến của cuộc kháng ỏ chiến chống quân xâm lược Hán ? H tên: Nguyễn Văn Giang 8 điểmọ Bùi Văn Lụân: không thuộc bài lần sau trả Bài 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa thế kỷ I – giữa thế kỷ VI) 1. Chế độ cai trò của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI ? Hỏi 1: Từ thế kỷ I đ n đ u th k III, ế ầ ế ỉ châu Giao gồm những vùng đất nào ? - Đầu thế kỉ III, gồm 6 quận của Trung Quốc (Quảng Châu) và 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam . Hỏi 2: Em hãy nêu ách thống trò của các triều đại Trung Quốc ? Ách thống trò của các triều đại Trung Quốc: -Đầu thế kỷ III, nhà Ngô đặt tên Âu Lạc là Giao Châu. -Đưa người Hán sang cai trò các huyện. . Hỏi 3: Đầu thế kỷ III, chính sách cai trò của phong kiến Trung Quốc có gì thay đổi ? TL: -Trung Quốc chia thành 3 nước: Ng, Thục, Ngô. Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu (u Lạc cũ) Hỏi 4: Từ sau cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng, nhà Hán có sự thay đổi gì trong chính sách cai trò ? TL: - Nhà Hán đã trực tiếp nắm quyền từ trung ương đến đòa phương. - Lạc tướng đứng đầu huyện là người Việt, đến thế kỷ III huyện lệnh là người Hán. • H i 5: Em có nhận ỏ xét gì về sự thay đổi cai trò này ? TL:. -Nhà Hán thắt chặt hơn bộ máy cai trò đối với dân ta H i 6: Nhà Hán thực hiện ỏ chính sách bóc lột nhân dân ta bằng hình thức nào ? b. Nỗi thống khổ của nhân dân ta: • -Đóng nhiều thứ thuế (muối và sắt) • -Lao dòch và nộp cống. Hỏi 7: Tại sao nhà Hán lại đánh thuế nặng vào muối và sắt ? • TL: Đánh thuế muối và sắt chúng sẽ bóc lột được nhiều hơn (vì mọi người dân đều phải dùng muối và sắt) Hỏi 8: Ngoài chính sách bóc lột thuế má, cống nạp, phong kiến Trung Quốc còn thực hiện những chính sách nào ? c. Đẩy mạnh đồng hoá: -Đưa người Hán sang Giao Châu. - Bắt dân ta học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục của người Hán. [...]...Hỏi 9: Vì sao nh Hán tiếp tục thi h nh chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta ? • TL: -Thực hiện ý đồ đồng hoá nh n dân ta, biến nh n dân th nh người Hán 2 T nh h nh kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ? Hỏi 1: Ch nh quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt nh thế nào ? TL: Đặt các chức quan để kiểm soát gắt gao việc khai thác, chế tạo và mua bán đồ sắt Hỏi 2:Vì sao nh Hán giữ độc quyền... Để kìm hãm nền kinh tế nước ta và đề phòng nh n dân ta nổi dậy Hỏi 3 thảo luận: Mặc dù bò hạn chế, nh ng nghề sắt ở Châu Giao nh thế nào ? a Công cụ sắt và nghề nông: - Nghề rèn sắt vẫn phát triển, nh n dân chế tạo được nhiều công cụ sản xuất, vũ khí Hỏi 4: Vì sao nghề rèn sắt vẫn phát triển ? • TL: Do yêu cầu của cuộc sống và cuộc đấu tranh gi nh lại độc lập Hỏi 5 thảo luận: Nh ng chi tiết nào... triển Hỏi 7: Nh ng sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp đã đạt đến tr nh độ nh thế nào ? • TL: -Nh ng sản phẩm này trở th nh đồ cống phẩm (sản phẩm tốt, đẹp cống nạp cho phong kiến Trung Quốc) b Các nghề thủ công và buôn bán: Hỏi 8 thảo luận: Thương nghiệp trong thời kỳ này ra sao ? -Nghề rèn sắt, nghề gốm, nghề dệt phát triển m nh mẽ -Việc buôn bán trong và ngoài nước cũng phát triển Ch nh quyền giữ... công: rèn sắt, làm gốm, tráng men, vẽ trang trí -Nghề dệt phát triển Nông nghiệp phát triển: + Dùng trâu bò làm sức kéo + Diện tích trồng trọt mở rộng + Công tr nh thuỷ lợi phát triển + Biết sử dụng phân bón + Trồng hai vụ lúa trong một năm + Chăn nuôi nhiều gia súc Hỏi 6: Ngoài nghề nông, người châu Giao còn biết làm nh ng nghề nào khác ? • TL: - Nghề thủ công: rèn sắt, làm gốm, tráng men, vẽ trang trí . đồ đồng hoá nh n dân ta, biến nh n dân th nh người Hán. 2. T nh h nh kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ? H i 1: Ch nh quyền đô. và nộp cống. Hỏi 7: Tại sao nh Hán lại đ nh thuế nặng vào muối và sắt ? • TL: Đ nh thuế muối và sắt chúng sẽ bóc lột được nhiều hơn (vì mọi người dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Lịch sử 6 bài 19 HKII NH 2010-2011, Gián án Lịch sử 6 bài 19 HKII NH 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ? - Gián án Lịch sử 6 bài 19 HKII NH 2010-2011

2..

Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ? Xem tại trang 12 của tài liệu.