0

Bài soạn Bài 13: ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

8 1,437 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Tuần: 7. Tuần: 7. Tiết : 13 Tiết : 13 13 .ĐIỆN NĂNG CÔNG - CỦA DÒNG ĐIỆN 13 .ĐIỆN NĂNG CÔNG - CỦA DÒNG ĐIỆN I/ Mục tiêu: I/ Mục tiêu: + Nêu được ví dụ chứng tỏa dòng điện có + Nêu được ví dụ chứng tỏa dòng điện có mang năng lượng. mang năng lượng. + Nêu được dụng cụ đo điện năngcông + Nêu được dụng cụ đo điện năngcôngđiện và mỗi số đếm của công tơ là 1KW.h tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là 1KW.h + Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng + Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện như: Đèn điện, bàn là điện, nồi cơm cụ điện như: Đèn điện, bàn là điện, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước…. điện, quạt điện, máy bơm nước…. + Vận dụng được công thức A = P.t = U.I.t + Vận dụng được công thức A = P.t = U.I.t để tính được một đại lượng khi biết các đại để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. lượng còn lại. I. ĐIỆN NĂNG. I. ĐIỆN NĂNG. 1. Dòng điện có mang năng lượng. 1. Dòng điện có mang năng lượng. C1: Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết: + Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt của các dụng cụ và và thiết bị nào? + Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong trong hoạt của các dụng cụ và và thiết bị nào? Qua các ví dụ trên chứng toả rằng: Dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của các vật. Năng lượng của dòng điện, được gọi là điện năng 2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng 2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác. năng lượng khác. C2. Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong các hoạt động của dụng cụ điện ở bảng dưới đây. Dụng cụ điện Dụng cụ điện Điện năng được biến đổi thành Điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? các dạng năng lượng nào? Bóng đèn dây tóc Bóng đèn dây tóc Đèn led Đèn led Nồi cơm địen, bàn là điện Nồi cơm địen, bàn là điện Quạt điện, máy bơm nước Quạt điện, máy bơm nước Quang năng và cả nhiệt năng Quang năng Nhiệt năngnăng và cả nhiệt năng C3: Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng dưới phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có ích, là vô ích? 3. Kết luận. 3. Kết luận. Điện năngnăng lượng của dòng điện. Điện năng có thể Điện năngnăng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác, trong đó có chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng là có ích và có phần năng lượng là vô ích. phần năng lượng là có ích và có phần năng lượng là vô ích. Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hoá từ điện Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hoá từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được, gọi là hiệu suất sử năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được, gọi là hiệu suất sử dụng điện năng. dụng điện năng. Công thức tính hiệu suất: Công thức tính hiệu suất: i tp A H A = Trong đó: A i là công có ích. A tp là công toàn phần. H là hiệu suất. II. Công của dòng điện. II. Công của dòng điện. 1. Công của dòng điện. 1. Công của dòng điện. Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuển hoá lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuển hoá thành các dạng năng lượng khác. thành các dạng năng lượng khác. 2. Công thứ tính công của dòng điện. 2. Công thứ tính công của dòng điện. C4: Từ công thức tính công cơ học đã học ở lớp 8 hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P? Công thức liên hệ giữa công A và công suất P là: A P t = Từ công thức tính công suất ta có thể suy ra công thức Từ công thức tính công suất ta có thể suy ra công thức tính công A tính công A của dòng điện như sau: của dòng điện như sau: A P t = A = P.t = U.I.t Trong đó: P là công suất (W) t là thời gian (s) A là công của dòng điện (J ) U là hiệu điện thế (V) I là cường độ dòng điện (A) 1J = 1W.s = 1V.A.s Ngoài các đơn vị trên người ta hay dùng đơn vị: KW.h để đo công của dòng điện. 1KW.h = 1000W.3600s = 3.600.000 J = 36.10 5 J 3. Đo công của dòng điện: Để đo công của dòng điện người ta dùng đồng hồ đo điện ( hay còn gọi là côngđiện ) III. VẬN DỤNG. III. VẬN DỤNG. C7: Một bóng đèn có ghi ( 220V – 75W ) được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế là 220V trong 4h. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ khi đó. C8: Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2h ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp điện sử dụng. Công suất của bếp điện và cường đọ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên. . là công có ích. A tp là công toàn phần. H là hiệu suất. II. Công của dòng điện. II. Công của dòng điện. 1. Công của dòng điện. 1. Công của dòng điện. Công. Tiết : 13 13 .ĐIỆN NĂNG CÔNG - CỦA DÒNG ĐIỆN 13 .ĐIỆN NĂNG CÔNG - CỦA DÒNG ĐIỆN I/ Mục tiêu: I/ Mục tiêu: + Nêu được ví dụ chứng tỏa dòng điện có + Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 13: ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN, Bài soạn Bài 13: ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN,

Hình ảnh liên quan

C3: Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng dưới phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có  ích, là vô ích? - Bài soạn Bài 13: ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

3.

Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng dưới phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có ích, là vô ích? Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan