0

Gián án Kiem tra toan 6 HH - tiet 14

2 324 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:12

KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN : HÌNH HỌC 6 I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Chọn đáp án đúng nhất Câu1: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: A. MB + BA = MA B. MA+ AB = MB C. AM + BM = AB D. AM + MB > AB Câu 2: Cho M là một điểm của đoạn thẳng EF, biết EM= 4cm, EF = 6cm, khi đó độ dài đoạn thẳng MF bằng A. 2 B. 8 C. 10 D. 12 Câu 3. Điều kiện để G là trung điểm của đoạn thẳng MN là: A. GM = GN B. GM = GN và GM + GN = MN C. GM + GN = MN D. GM = MN 2 Câu 4:Cho I là trung điểm của đoạn thẳng EF.Biết EF=12cm.Hỏi IE bằng bao nhiêu ? A. IE=3cm B. IE = 4 cm C. IE=5cm D. IE = 6 cm Câu 5. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 5 cm và ON = 9 cm khi đó: A. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Câu 6. Trong hình 1, hai tia nào sau đây là đối nhau? A. MA và MC B. BA và BC C. MA và Mx D. AC và BC II ) Tự luận: (7đ) Bài 1: (2đ) Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy, lấy A ∈ Ox ; B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay Bài 2: (1,5đ) Cho ba điểm H, I , M không thẳng hàng .Hãy vẽ: Đường thẳng HI , tia MI , đoạn thẳng MH Bài 3: (3,5 điểm) Cho đoạn thẳng CD = 4cm. Trên tia CD lấy điểm I sao cho CI = 2 cm. a) Điểm I có nằm giữa hai điểm C và D không? Vì sao? b) So sánh CI và ID. c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì sao? M B A C x y z Hình 1 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 6 I ) Trắc nghiệm : (3đ ) (Mỗi câu đúng được 0,5điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 đáp án C A B D C B II ) Tự luận: (7đ) Bài 1: (2đ) - Vẽ hình đúng (1đ) - Các tia trùng với tia Ay là AO và AB (1đ) Bài 2: (1,5đ) Mỗi hình vẽ đúng được (0,5đ) Bài 3: (3,5 đ) - Vẽ hình đúng (0,5đ) 2 cm C I đD 4cm a) Điểm I nằm giữa C và D (vì CI < CD) (1đ) b) Do I nằm giữa CD nên ta có CI + ID = CD Hay 2 + ID = 4 ⇒ ID = 2 cm Vậy CI = ID (1đ) c) Điểm I là trung điểm của đoạn CD vì: + I nằm giữa C và D (chứng minh ở a) + CI = ID (chứng minh ở b) (1đ) . HÌNH HỌC 6 I ) Trắc nghiệm : (3đ ) (Mỗi câu đúng được 0,5điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 đáp án C A B D C B II ) Tự luận: (7đ) Bài 1: (2đ) - Vẽ hình đúng (1đ) - Các. sao? b) So sánh CI và ID. c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì sao? M B A C x y z Hình 1 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Kiem tra toan 6 HH - tiet 14, Gián án Kiem tra toan 6 HH - tiet 14,

Hình ảnh liên quan

                       MÔN : HÌNH HỌC 6 I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)   Chọn đáp án đúng nhất Câu1: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: - Gián án Kiem tra toan 6 HH - tiet 14

6.

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Chọn đáp án đúng nhất Câu1: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: Xem tại trang 1 của tài liệu.