0

Bài soạn đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí

5 493 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:12

PHềNG GIO DC V O TO TH X UễNG B THI HC SINH GII CP TH X LP 9 NM HC 2010- 2011 MễN: LCH S Ngy thi: 12/01/2011 Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) ( thi ny cú 01 trang) Phần lịch sử việt nam ( 14,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm) Tại sao có thể khẳng định: Mặc dù không đợc triều đình nhà Nguyễn chấp nhận và thực hiện nhng những đề nghị cải cách của một số quan lại, sĩ phu yêu nớc Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX vẫn có những tác động tích cực đến xã hội nớc ta lúc bấy giờ? Câu 2(5,0 điểm) Các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa nh thế nào? Hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của từng giai cấp, tầng lớp đó. Câu 3 (6,0 điểm) Hãy nêu những hoạt động yêu nớc của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong những năm 1919 - 1925? Công lao to lớn nhất của Ngời đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian này là gì? Phần lịch sử thế giới ( 6,0 điểm) Câu 4 (3,0 điểm) Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? Câu 5 (3,0 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. -----------------------Hết------------------------ Họ và tên thí sinh: SBD Ch kớ giỏm th 1 . Ch kớ giỏm th 2 THI CHNH THC Hớng dẫn chấm và biểu điểm Thi học sinh giỏi Môn Lịch sử lớp 9 - Năm học 2010 - 2011 Câu 1(3,0 điểm) Học sinh cần trình bày đợc những vấn đề cơ bản sau: Nội dung Điểm Tác động tích cực của những cải cách của các quan lại, sĩ phu đến xã hội nớc ta nửa cuối thế kỉ XIX: - Đã gây đợc tiếng vang lớn, ít nhiều tấn công vào những t tởng bảo thủ trong triều đình phong kiến nhà Nguyễn. 1,0 đ - Đã phản ánh trình độ nhận thức mới của những ngời Việt Nam hiểu biết, thức thời. 1,0 đ - Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX. 1,0 đ Câu 2 (5,0 điểm) Học sinh cần trình bày đợc những vấn đề cơ bản sau: Nội dung Điểm Sự phân hóa của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp và tầng lớp đó: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dới sự tác động của chính sách khai thác thuộc địa, sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc: 0,25 đ - Giai cấp địa chủ phong kiến: 0,25 đ + Ngày càng câu kết chặt chẽ và làm tay sai cho Pháp, áp bức bóc lột nhân dân. 0,25 đ + Có một bộ phận, nhất là địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nớc. 0,25 đ - Giai cấp t sản: 0,25 đ + Ra đời sau Chiến tranh thế giới lần I. 0,25 đ + Trong quá trình phát triển phân hóa thành 2 bộ phận: t sản mại bản làm tay sai cho Pháp và t sản sân tộc. 0,25 đ + T sản dân tộc ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc và phong kiến. 0,25 đ - Tầng lớp tiểu t sản thành thị: 0,25 đ + Tăng nhanh về số lợng nhng bị chèn ép, bạc đãi, đời sống bấp bênh. 0,25 đ + Bộ phận trí thức, sinh viên, học sinh có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lợng của cách mạng. 0,25 đ - Giai cấp nông dân: 0,25 đ + Chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, bị bần cùng hóa. 0,25 đ + Là lực lợng hăng hái và đông đảo của cách mạng. 0,25 đ - Giai cấp công nhân: 0,25 đ + Ngày càng phát triển. 0,25 đ + Bị ba tầng áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, t sản ngời Việt. 0,25 đ + Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân. 0,25 đ + Kế thừa truyền thống yêu nớc, anh hùng bất khuất của dân tộc. 0,25 đ + Nhanh chóng vơn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng. 0,25 đ Câu 3 (6,0 điểm) Học sinh cần trình bày đợc những vấn đề cơ bản sau: Nội dung Điểm Hoạt động của Nguyễn ái Quốc trong những năm 1919- 1925: 0,25 đ * Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917- 1923): 0,25 đ - Tháng 6/1919, Nguyễn ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc - xai bản yêu sách đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. 0,25 đ - Tháng 7/1920, Nguyễn ái Quốc đọc Luận cơng của Lê-nin, từ đó tìm ra con đờng cứu nớc đúng đắn cho cách mạng Việt Nam 0,25 đ - Tháng 12/1920, tại Đại hội Tua, Nguyễn ái Quốc tán thành gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam. 0,5 đ - Năm 1921, Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập "Hội liên hiệp thuộc địa" tại Pa-ri. 0,25 đ - Ra báo Ngời cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, viết Bản án chế độ thực dân Pháp. 0,25 đ * Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924) 0,25 đ - Tháng 6/1923, Nguyễn ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 0,25 đ - Trong thời gian ở Liên Xô, Ngời làm nhiều việc: nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Th tín Quốc tế. 0,25 đ - Năm 1924, Ngời dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và tham luận về vị trí, chiến lợc của cách mạng ở các nớc thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nớc đế quốc với phong trào cách mạng ở các nớc thuộc địa. 0,5 đ * Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925) 0,25 đ - Cuối năm 1924, Nguyễn ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Ngời thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn (6/1925). 0,5 đ - Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ. 0,25 đ - Xuất bản báo Thanh niên, in cuốn Đờng Kách mệnh (đầu năm 1927). 0,25 đ - Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trơng vô sản hóa nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh. 0,5 đ *Công lao to lớn nhất của Ngời đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian này: - Tìm ra con đờng cứu nớc đúng đắn cho cách mạng Việt Nam: Con đờng cách mạng vô sản. 0,5 đ - Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đờng lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 0,5 đ Câu 4 (3,0 điểm) Học sinh cần trình bày đợc những vấn đề cơ bản sau: Niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945): Thời gian Tên sự kiện Điểm Ngày 1/9/1939 Phát xít Đức tấn công Ba Lan. Mở đầu Chiến tranh thế giới II. 0.5 đ Ngày 22/6/1941 Phát xít Đức tấn công Liên Xô. 0.25 đ Ngày 7/12/1941 Nhật Bản tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu Cảng. 0.25 đ Ngày 9/1940 Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. 0.25 đ Tháng 1/1942 Mặt trận Đồng minh chống phát xít đợc thành lập. 0.25 đ Tháng 2/2/1943 Chiến thắng Xta-lin-grat 0.25 đ Ngày 8/8/1945 Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công và đánh tan quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc. 0.25 đ Đêm mồng 8 rạng sáng ngày 9/5/1945 Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện. 0.25 đ Ngày 6 và 9/8/1945 Mĩ ném bom nguyên tử hủy diệt hai thành phố Hi-rô- shi-ma và Na-ga-xa-ki (Nhật Bản). 0.25 đ Ngày 15/08/1945 Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc. 0.5 đ Câu 5 (3,0 điểm) Học sinh cần trình bày đợc những vấn đề cơ bản sau: Nội dung Điểm Xu thế phát triển của thế giới ngày nay: Từ sau năm 1991, thế giới bớc sang thời kì sau Chiến tranh lạnh. Từ đó, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hớng nh sau: 0,5 đ - Một là, xu thế hòa hoãn và xoa dịu trong quan hệ quốc tế. 0,5 đ - Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. 0,5 đ - Ba là, từ sau chiến tranh lạnh và dới tác động to lớn của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, hầu hết các nớc đang ra sức điều chỉnh chiến lợc phát triển kinh tế làm trọng điểm. 0,5 đ - Bốn là, tuy hòa bình thế giới đợc củng cố, nhng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (nh ở Liên bang Nam T cũ, châu Phi và một số nớc ở Trung á). 0,5 đ - Tuy nhiên xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. 0,5 đ ----------------Hết------------------- . động của Nguyễn ái Quốc trong những năm 191 9- 192 5: 0,25 đ * Nguyễn ái Quốc ở Pháp ( 191 7- 192 3): 0,25 đ - Tháng 6/ 191 9, Nguyễn ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc. thứ hai ( 193 9 - 194 5): Thời gian Tên sự kiện Điểm Ngày 1 /9/ 193 9 Phát xít Đức tấn công Ba Lan. Mở đầu Chiến tranh thế giới II. 0.5 đ Ngày 22/6/ 194 1 Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí, Bài soạn đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí,

Hình ảnh liên quan

hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hớng nh sau: 0,5 đ - Một là, xu thế hòa hoãn và xoa dịu trong quan hệ quốc tế.0,5 đ - Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập  - Bài soạn đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí

hình th.

ế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hớng nh sau: 0,5 đ - Một là, xu thế hòa hoãn và xoa dịu trong quan hệ quốc tế.0,5 đ - Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập Xem tại trang 5 của tài liệu.