0

Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

25 366 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Tuần 20 Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 HC VN BI 81 :ach I.Mục tiêu -c c: ach, cun sỏch; t v cõu ng dng. Vit c: ach, cun sỏch. -Luyn núi t 2 4 cõu theo ch : Gi gỡn sỏch v. -Hc sinh hiu c ngha ca t, hiu ni dung bi ng dng. Núi ý. -Giỏo dc HS ý thc gi gỡn sỏch v, dựng hc tp II. dựng: BD, tranh minh ho bi hc, bng con, VTV II. Đồ dùng dạy học - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ -Gi hs c bi trờn bng ph: cỏ dic, cỏi lc, thc k, xem xic . c bi ng dng trong sgk GV c cho HS vit bng con: cỏ dic, cỏi lc, thc k. - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : 2.1/ GTB: Hụm nay lp mỡnh hc 1 vn mi ú l võn ach, GV ghi bng c mu ach, gi HS nờu tờn bi . 2.2/ Dy vn mi . * Vn ach. -GV c trn mu HD HS c. a/Nhn din vn: ach Vn ach c ghộp bi my õm? b) ỏnh vn: -Vn ach c ỏnh vn nh th no ? -Ghộp vn ach . GVNX v Gi ý HS sa sai . - Cú vần ach mun to thnh ting sỏch ghộp thờm õm v du gỡ ? -Ting sỏch c ỏnh vn nh th no ? - GV nhn xột v ghi bng ting sỏch . -HSY c 1HS c + c l p c . Quê hơng là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hơng là con đò nhỏ Êm đềm khua nớc ven sông . 2HS lờn bng vit . 2 HS nờu tờn bi . HS c (CN + TT) -Vn ach c ghộp bi 2 õm . õm a ng trc õm ch ng sau . - a-ch ach ach .(HS c CN-nt +TT) -C lp ghộp vn ach v gi lờn -Ghộp thờm õm s v du sc trờn u õm a . S ach-sỏch sc sỏch . - GV NX và hướng dẫn đánh vần 1 lần. -Ghép tiếng sách . -GV NX gợi ý HS sửa sai . - Gvđưa cuốn sách hỏi tranh vẽ gì ? -GV Giúp HS hiểu từ cuốn sách là gì . -GV đọc cho HS ghép từ cuốn sách . -GV NX HD HS sửa sai . -Từ cuốn sách có mấy tiếng ? Tiếng nào đứng trước tiếng nào đứng sau ? -GV ghi bảng , gọi HS đọc. + HS đọc tổng hợp. c/D¹y tõ øng dơng. GV nói: . Để biết được t ừ nào có tiếng mang vần mới hơm nay mới học chúng ta cùng tìm hiểu qua các từ sau. Gv ghi từ ứng dụng lên bảng Viên gạch kênh rạch Sạch sẽ cây bạch đàn - GV u cầu HS đọc thầm từ ứng dụng - GV u cầu hS tìm tiếng có chứa vần vừa học. - GV gạch chân các tiếng HS tìm được. --GV gợi ý HS giải thích từ ứng dụng . -GV NX và giải thích từ ứng dụng . - GV đọc mẫu và u cầu HS đọc - GV chỉ bài trên bảng cho HS đọc xi và đọc ngược lại - GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS +HD đọc lại tồn bài d/Luyện viết vần, từ: - GV viết mẫu, HD cách viết. - GV hỏi: Vần ach được viết bởi mấy con chữ? - GVhỏi: Từ cuốn sách được viết bởi mấy chữ? - GV u cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o - GV chØnh sưa t thÕ viÕt cho HS . 3. CC T1. - u cầu HS đọc tồn bài -Thi tìm tiếng có vần mới hơm nay mới học -HS đọc CN + TT. -Cả lớp ghép tiếng sách - HS TL : tranh vẽ cuốn sách . HS # NX -Cả lớp ghép từ cuốn sách và giơ lên . HS phân tích từ cuốn sách có 2 tiếng ,tiếng cuốn đứng trước tiếng sách đứng sau -HS đọc CN + TT. a-ch – ach –ach S –ach-sách –sắc –sách . cuốn sách -HS đ ọc CN +TT . - HS đọc thầm từ ứng dụng -1HS đọc trơn . - HS đứng tại chỗ tìm tiếng có chứa vần vừa học và đọc to lên. -HS đọc CN nối tiếp các từ ứng dụng và phân tích tiếng mới . -Mỗi HS giải thích 1 từ . - 3 – 5 HS đọc Cả lớp đọc đồng thanh - HS nêu cách viết vần - HS nêu cách viết từ - HS luyện viết bảng con vần,ach – từ cuốn sách - HS đọc tồn bài theo thứ tự, khơng thứ tự. - HS tham gia trò chơi Tiết 2: Luyện tập 1: Luyện đọc . a. Đọc bài trên bảng lớp. - Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 -c SGK. - GV chỉnh sửa cho HS . b. Đọc câu ứng dụng : c nhanh vit ỳng cõu t tiờng vit chỳng ta cựng tỡm hiu qua phn luyn c bi ng dng . - GV treo tranh bi ng dng hi bc tranh v gỡ ? -GV gii thiu ND tranh v núi ú cng chớnh l ni dung ca bi ng dng hụm nay . -GV ghi câu ứng dụng lên bảng , M, m i cụ dy Phi gi sch ụi tay Bn tay m dõy bn Sỏch, ỏo cng bn ngay - Y/C HS c thm theo nhúm ụi . -Gi 1 HS khỏ c HS đọc c bi . - GV chỉnh sửa cho HS . -HS đọc nối tiếp từng câu . GV ? Tiếng nào có vần mới hôm nay mới học .? _Gọi HS # NX.GV gạch chân tiếng mới gọi HS phân tích tiếng sch . -GV giải thích từ ( sch ) - GV đọc mẫu HD c, và gọi HS đọc . -Thi đua đọc đúng đọc hay . GV NX cho điểm . 2 / Luyện nói. - Cho HS quan sỏt tranh hi bn ang lm gỡ ? ỳng ri ch luyn núi hụm nay ca chỳng ta l: Gi gỡn sỏch v Gv ghi chuỷ ủe luyeọn noựi: Goùi hs ủoùc chuỷ luyeọn noựi? GV gi ý cho hs núi v ni dung tranh . - sỏch v bn p sch s chỳng ta cn lm gỡ ?(HS tho lun nhúm ụi )núi cho nhau nghe Gi i din cỏc nhúm lờn trỡnh by . * HS luyện đọc cn nhóm lớp . - HS quan sát nhận xét . -HS c th m c bi . -1HS c c bi -5 HS đọc nt HS TL tiếng sch , sỏch -1 HS PT tiếng mới HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp -3 HS đọc HS # NX -HS nờu :bn ang xp sỏch v dựng hc tp gn gng . -1HS nờu - sỏch v bn p sch s chỳng ta cn gi gỡn cn thn ,khụng vt ba bói .nhõy bn ,xộ sỏch , v by ,b -GVNXkhen ngi. nờu gng nhng Hs ó bit GGSV. -Nhc nh HS cha bit GGSV . *GV liờn h, gdhs . 3/ Luyện viết v - Hng dẫn HS cách viết trong vở - KT cách cầm bút, t thế ngồi viết - Giao việc - GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu + Chấm điểm một số bài viết - Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến 4 Củng cố - Dặn dò - c li ton bi . -Thi ua tỡm ting cú vn mi hc . -Gv nhận xét giờ học. -VN ụn li bi CB b i sau quờn úng bc xp sỏch gn gng ngn np . Nhúm # NX Nghe , ghi nh. Hs nghe ,quan saựt Vieỏt baứi vo v TV:ach ,cun sỏch . HS c li bi trong sgk ( cn - t ) - Cỏc t thi ua ( cú khỏch , con trch .lỳa mch , hng hỏch , .lch bch , cỏch cỏch . lỏ lỏch ) Toỏn: Bi 77:Phộp cng dng 14 + 3 I .Mc tiờu: Bit lm tớnh cng (Khụng nh) trong phm vi 20; bit cng nhm dng 14 + 3 II. dựng: Sỏch giỏo khoa. Bú chc que tớnh v cỏc que tớnh ri III. Hot ng dy hc: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh I. Kim tra: Tit trc cỏc em hc bi gỡ? Gi hc sinh m t 10 n 20, 1 hc sinh m t 20 n 10. Hi: 20 gm my chc, my n v? 20 n v bng my? Cho vit bng con : s 20 Nhn xột II. Bi mi: 1/ Gii thiu bi 2/ Gii thiu cỏch lm tớnh cng dng 14+3 GV cho HS ly 14 que tớnh. Sau ú ly thờm 3 que na. Vy cú tt c bao nhiờu que tớnh? - Hai mi, hai chc - Hc sinh m - 17 que tớnh - Hc sinh quan sỏt 3/ Hướng dẫn cách đặt tính GV viết bảng - hướng dẫn HS đặt tính Viết 14 , rồi viết 3 sao cho 3 thẳng hàng với 4 (ở cột đơn vị). Viết dấu cộng (+). Kẻ vạch ngang Tính từ phải sang trái + 3 14 4 cộng 3 bằng 7 17 Hạ 1 viết 1 14 cộng 3 bằng 17 4/Thực hành Bài 1: Cho học sinh nêu yêu cầu bài toán -GV HD mẫu 1 phép tính .g ọi HS nêu cách t ính L ớp l àm b ảng con. + 2 14 + 3 15 + 5 13 + 6 11 + 1 16 GVNX dưới l ớp Bài 2: Tương tự bài 1 -G ọi HS n êu YC. -G ọi HS n êu c ách t ính . -GV ch ốt l ại c ách l àm . 12 + 3 = 13 + 6 = 12 + 1 = -GVNX Bài 3: Cho học sinh nêu yêu cầu bài toán Giáo viên treo bảng phụ. Gọi 2 đội tham gia chơi Nhận xét III. Củng cố, dặn dò: Về nhà làm các bài tập ở vởBTT CB Bài sau: Luyện tập - Học sinh nêu lại - Vài học sinh nêu lại - Đặt tính rồi tính 5 HS lên bảng làm . + 2 14 + 3 15 + 5 13 + 6 11 + 1 16 16 18 18 17 17 -HS NX trên bảng - HS l àm mi ệng . 12 + 3 = 15 13 + 6 = 19 13 + 1 = 14 14 + 4 = 18 12 + 2 = 14 16 + 2 = 18 13 + 0 = 13 10 + 5 = 15 15 + 0 = 15 HS Nhận xét HS nối tiếp nhau thực hiện phép tính và ghi kết quả . 14 cộng 1 bằng 15 viết 15 14 cộng 2 bằng 16 viết 16 -HS # NX Đạo đức: Bài 20 :Lễ phép với thầy cô giáo ( tiết 2 ) I. Mc tiờu: Nờu c mt s biu hin l phộp vi thy, cụ giỏo. Bit vỡ sao phi l phộp vi thy cụ giỏo. Thc hin l phộp vi thy, cụ giỏo. KN: K nng giao tip, ng x l phộp vi thy, cụ giỏo. II. dựng: Sỏch giỏo khoa, tranh bi tp, Sỏch bi tp o c . III. Hot ng dy hc: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh I. Kim tra: Tit trc chỳng ta hc bi gỡ? Cụ giỏo, thy giỏo thng xuyờn khuyờn bo cỏc em iu gỡ? Nhng li khuyờn ú giỳp ớch gỡ cho em? II. Bi mi: Gii thiu bi Ghi tờn bi gọi học sinh nêu tên bài . H1: Hc sinh lm bi tp 3 GV yờu cu 1 s HS liờn h v vic mỡnh thc hin hnh vi l phộp võng li thy giỏo, cụ giỏo GV nờu cõu hi gi ý Nhn xột GV k vi tm gng ca cỏc bn trong lp H2: Tho lun nhúm theo bi tp 4 Em s lm gỡ nu bn em cha l phộp, võng li thy cụ giỏo Nhn xột. Giỏo viờn kt lun H3: Trũ chi sm vai Tỡnh hung Cụ giỏo gi HS nờu bi tp ó lm v bi tp, lờn trỡnh by kt qu Mt hc sinh cho cụ ra v. Nhn xột Giỏo viờn tng kt Cho hc sinh c cõu ghi nh III. Cng c, dn dũ: Thc hin tt cỏc iu ó hc. Xem trc bi sau: Em v cỏc bn - L phộp võng li thy giỏo, cụ giỏo - Hc sinh tr li -2HS nêu tên bài. - Hc sinh t liờn h theo gi ý ca giỏo viờn - Nhn xột - Hc sinh tho lun theo nhúm - i din nhúm trỡnh by - Hc sinh tho lun theo nhúm ụi - Hc sinh trỡnh by - C lp nhn xột Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 HọC VầN B I 82: ICH - ấCH I.Mục tiêu -Hc sinh c v vit c : ich, ờch, t lch , con ch ; c c t, cõu ng dng trong bi. Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Chỳng em i du lch. -Hc sinh hiu c ngha ca t, hiu ni dung bi ng dng. Núi ý. -Giỏo dc HS ý thc gi gỡn sỏch v, dựng hc tp. II. DNG DY HC: B ch hc vn, tranh minh ho ( sgk) III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ Gi hs c bi trờn bng ph: viờn gch, sch s, kờnh rch, cõy bch n. c bi ng dng trong sgk GV c cho HS vit bng con: viờn gch , sch s , kờnh rch - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : 2.1/ GTB: Hụm nay lp mỡnh hc 2 vn mi ú l vn ich - ờch GV ghi bng c mu ich ờch gi HS nờu tờn bi . 2.2/ Dy vn mi . * Vn ich . -GV c trn mu HD HS c. a/Nhn din vn:ich Vn ich c ghộp bi my õm? b) ỏnh vn: -Vn ich c ỏnh vn nh th no ? -Ghộp vn ich. GVNX v Gi ý HS sa sai . - Cú vần ich mun to thnh ting lch ghộp thờm õm v du gỡ ? -Ting l ch c ỏnh vn nh th no ? - GV nhn xột v ghi bng ting lch - GV NX v hng dn ỏnh vn 1 ln. -Ghộp ting l ch. -GV NX gi ý HS sa sai . - Gva tranh t l ch hi tranh v gỡ ? -GV Giỳp HS hiu t t lch . -GV c cho HS ghộp t t lch -GV NX HD HS sa sai . -T t lch cú my ting ? Ting no ng trc ting no ng sau ? -GV ghi bng , gi HS c. + HS c tng hp. HS c cn ( 4 em ) M, m i cụ dy Phi gi sch ụi tay Bn tay m dõy bn Sỏch, ỏo cng bn ngay 1HS c + c lp c Mi t vit 1 t 3 HS viết bảng lớp. . 2 HS nờu tờn bi . HS c (CN + TT) -Vn ich c ghộp bi 2 õm . õm i ng trc õm ch ng sau . -i ch-ich ich .(HS c CN-nt +TT) -C lp ghộp vn ich v gi lờn -Ghộp thờm õm l v du n ng di õm i . - l ich-lich -nng -lch -HS c (CN + TT.) -C lp ghộp ting l ch. - HS TL : tranh v. t lch . HS # NX -C lp ghộp t t lch v gi lờn HS phõn tớch t t lch cú 2 ting ,ting t ng trc ting lch ng sau -HS c CN + TT. i ch-ich ich - l ich-lich -nng -lch t lch *Vân ưc hướng dẫn tương tự vần uc +SS v ần uc v à vần ưc . c/D¹y tõ øng dơng. GV nói: . Để biết được t ừ nào có tiếng mang vần mới hơm nay mới học chúng ta cùng tìm hiểu qua các từ sau. Gv ghi từ ứng dụng lên bảng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch - GV u cầu HS đọc thầm từ ứng dụng - GV u cầu hS tìm tiếng có chứa vần vừa học. - GV gạch chân các tiếng HS tìm được. -luy ện đ ọc t ừ ứng d ụng . --GV gợi ý HS giải thích từ ứng dụng . -GV NX và giải thích từ ứng dụng . - GV đọc mẫu và u cầu HS đọc - GV chỉ bài trên bảng cho HS đọc xi và đọc ngược lại - GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS +HD đọc lại tồn bài d/Luyện viết vần, từ: - GV viết mẫu, HD cách viết. - GV hỏi: Vần ich – êch được viết bởi mấy con chữ? - GV hỏi: Từ tờ lịch -con ếch được viết bởi mấy chữ? - GV u cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o - GV chØnh sưa t thÕ viÕt cho HS . 3. CC T1. - u cầu HS đọc tồn bài. -Thi tìm tiếng có vần mới hơm nay mới h -HS đ ọc CN +TT . -Giống nhau là đều có âm ch đứng sau # nhau là ở vần ich có âm i đứng trước vần êch có âm ê đứng trước . - HS đọc thầm từ ứng dụng -1HS đọc trơn . - HS đứng tại chỗ tìm tiếng có chứa vần vừa học và đọc to lên. -HS đọc CN nối tiếp các từ ứng dụng và phân tích tiếng mới . -Mỗi HS giải thích 1 từ . - 3 – 5 HS đọc Cả lớp đọc (CN + đồng thanh) - HS nêu cách viết vần - HS nêu cách viết từ - HS luyện viết bảng con : ich êch tờ lịch -con ếch . - HS đọc tồn bài theo thứ tự, khơng thứ tự. - HS tham gia trò chơi TiÕt 2: Lun tËp 1: Lun ®äc . a. §äc bµi trªn b¶ng líp. - Yªu cÇu HS lun ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 -Đọc SGK. - GV chØnh sưa cho HS . b. §äc c©u øng dơng : Để đọc nhanh viết đúng câu từ tiêng việt chúng ta cùng tìm hiểu qua phần luyện đọc bài ứng dụng . - GV treo tranh bài ứng dụng hỏi bức tranh vẽ gì ? -GV giới thiệu ND tranh và nói đó cũng chính là nội dung của bài ứng dụng hơm nay . -GV ghi c©u øng dơng lªn b¶ng , Tơi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tơi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích, ri rích Có ích, có ích. - Y/C HS đọc thầm theo nhóm đơi . -Gọi 1 HS khá đọc HS ®äc cả bài . - GV chØnh sưa cho HS . -HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u . GV ? –TiÕng nµo cã vÇn míi h«m nay míi häc .? _Gäi HS # NX.GV g¹ch ch©n tiÕng míi gäi HS ph©n tÝch tiÕng th ức . -GV gi¶i thÝch tõ ( lơng mượt ,tinh mơ ) - GV ®äc mÉu , vµ gäi HS ®äc cn . -Thi ®ua ®äc ®óng ®äc hay . GV NX cho ®iĨm . 2 / Lun nãi. - Cho HS quan sát tranh minh hoạ hỏi tranh vẽ gì ? Đúng rồi chủ đề luyện nói hơm nay chúng ta sẽ cùng nói cho nhau nghe về 1 chuyến đi du lịch. Gv ghi chủ đề luyện nói: Gọi hs đọc chủ đề luyện nói? - Các bạn mang theo những gì khi đi du lịch ? - Em đã đi du lịch bao giờ chưa ? Đi với ai ? - Nơi em đi du lịch thường có những gì đẹp ? - Em cần chú ý điều gì khi đi du lịch ? -Muốn được đi du lịch với thầy cơ và bố mẹ các con cần làm gì ? b.Luyện viết: * HS lun ®äc cn – nhãm – líp . - HS quan s¸t nhËn xÐt . -HS đ ọc th ầm cả bài . -1HS đọc c ả bài -5 HS ®äc nt HS TL tiÕng ch ích ,r ích , ích -3 HS PT tiÕng míi HS lun ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp -3 HS ®äc HS # NX -HS nêu. Chúng em đi du lịch -1HS nêu - Tranh vẽ cảnh các bạn đi du lịch. Các bạn mang theo đồ dùng cá nhân, mặc quần áo đẹp, đội nón mũ .Các bạn nói chuyện rất vui vẻ. - HS tự nêu. Ngoan ngỗn chăm học . HD viết bài vào vở. Lưu ý học sinh viết đúng mẫu, nối nét đúng quy định, giãn đúng khoảng cách giữa các con chữ. GV theo dõi, uốn nắn thêm cho những em viết yếu. -Chấm bài, sửa sai. 3.Củng cố, dặn dò: Y/c học sinh đọc lại bài trong sgk Tổ chức cho các nhóm thi đua tìm tiếng, từ có chứa vần mới học. Nhận xét, tuyên dương những em hoạt động tích cực. Dặn HS chuẩn bị bài: Ôn tập. Hs nghe ,quan saùt Vieát baøi vào vở TV: HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt ) - Các tổ thi đua tìm từ mới . - về đích, tích cực, mếch lòng, nhếch nhác, .xích xe ,lệch kệch ,chênh chếch .ngốc nghếch , gếch chân , bạc phếch ,thếch thác . TO ÁN B ÀI78 : LUY ỆN T ẬP I. Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + 3 II. Đồ dùng: Sách giáo khoa. Bó chục que tính và các que tính rời III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Kiểm tra: Giáo viên ghi bảng: + 2 15 + 3 14 + 5 12 + 2 16 cả lớp làm bảng con . GVNhận xét ghi điểm . II. Bài mới: Giới thiệu bài … 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu bài toán (HS khá, giỏi). GV hướng dẫn HS đặt tính và tính 12 + 3 ⇒ 3 12 + Gọi HS lên bảng làm. (HS TB, yếu). -GV Nhận xét Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu bài toán ( HS 2 học sinh lên bảng làm. HS NX - Đặt tính rồi tính - Học sinh quan sát - Lớp làm bảng con 3 12 + 3 14 + 5 11 + 2 16 + 2 17 + -5 HSY lên bảng làm . -HS# NX [...]... con - Kiểm tra Nhận xét II Bài mới: Giới thiệu bài … 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Đặt tính rồi tính Bài 1: Cho HS nêu u cầu bài tốn (HS - Lớp làm bảng con,5HS lên bảng khá giỏi) 14 16 17 GV hướng dẫn mẫu 1 bài ( Kiên ) − − − 3 5 5 14 – 3 = 17 – 5 = 19 – 2 = 19 16 – 5 = 17 – 2 = 19 – 7 = − Gọi 5 học sinh lên bảng 9 -GV Nhận xét 11 11 12 17 -HSNX Bài 2: Cho HS nêu u cầu bài tốn GV hướng dẫn u cầu... + 1 17 + 2 -GVNX Nhận xét III Củng cố, dặn dò: Về nhà làm các bài tập -Nhóm # NX vào vở Bài sau: Phép trừ dạng 14 - 3 17 19 12 16 14 18 12 + 2 13 + 3 14 + 3 Thø t ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2011 HỌC VẦN BÀI 83 : ¤n tËp I MỤC TIÊU : - Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 82 - Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 82 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện... Đồ dùng: BĐD, tranh minh hoạ bài học, bảng con, VTV III Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên I.Kiểm tra bài cũ -Giờ trước học bài gì -Viết vở: GV đọc cho HS viết thác nước , chúc mừng , ích lợi …… Đọc bài ứng dụng trong sgk Đi đến nơi nào Lời trào đi trước Lời trào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời trào kết bạn Con đường bớt xa -GVNX ghi điểm II Bài mới: Giới thiệu bài 1/ GTB: Hơm nay lớp mình... hành Bài 1: Cho HS nêu u cầu bài tốn (HS khá, giỏi) GV gọi HS lên bảng đặt tính và tính.(HS TB, yếu) – 13 2 – 17 5 – 14 1 – 16 3 Hoạt động của học sinh - Luyện tập - Học sinh làm - 14 que tính - Học sinh quan sát - 2,3 học sinh nêu - Vài học sinh nêu lại - Tính - Học sinh làm bảng con -5 HS lên bảng – 13 19 – 4 17 5 ,– 14 1 ,– 16 19 2 ,– 3 ,– 4 11 12 13 13 Nhận xét - Nhận xét Bài 2: Cho HS nêu u cầu bài. .. – 0 = 18 – 0 = 18 – 2 = 16 19 – 8 = 11 14 – 0 = 14 16 – 0 = 16 18 – 0 = 18 -GVNhận xét -HS Nhận xét 15 Bài 3: Cho HS nêu u cầu bài tốn Tổ chức trò chơi “tiếp sức” - Điền số thích hợp - 2 đội tham gia chơi 1 15 16 -GV Nhận xét, ,tính điểm, tổng kết trò chơi III Củng cố, dặn dò: Về nhà ơn lại bài CB Bài sau: Luyện tập 19 6 13 2 14 3 16 3 13 4 12 5 11 1 18 7 12 4 15 -HSNX Thứ 5 ngày 20 tháng 1 năm 2011... HS làm miệng.u cầu cá nhân tự nhẩm, HS nối tiếp nêu kết quả HS khá giỏi nêu cách nhẩm GV Nhận xét Bài 3: Cho HS nêu u cầu bài tốn (HS khá) GV hướng dẫn HS tính từ trái sang phải, sau đó ghi kết quả -Cả lớp làm vào vở GV Nhận xét Bài 4: Cho học sinh nêu u cầu GV gọi HS nêu cách làm GV HDHS làm Lớp làm bài ở SGK -2 đội tham gia chơi ,mỗi đọi 3 bạn - Tính nhẩm - Học sinh làm miệng 15 + 1 = 16 10 + 2... hơm nay mới h Tiết 2: Luyện tập a/ đọc bài T1 - Yªu cÇu HS lun ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 tr ên bảng lớp -Đọc SGK - GV chØnh sưa cho HS b §äc c©u øng dơng : Đẻ đọc nhanh viết đúng câu từ tiêng việt chúng ta cùng tìm hiểu qua phần luyện đọc bài ứng dụng - GV treo tranh bài ứng dụng hỏi bức tranh vẽ gì ? -GV giới thiệu ND tranh và nói đó cũng chính là nội dung của bài ứng dụng hơm nay -GV ghi c©u øng dơng... đọc Gv tổ chức cho các tổ thi đọc bài ở bảng lớp theo thứ tự và khơng theo thứ tự - Đọc SGK * Đọc bài ứng dụng -GV đ ưa tranh ,u cầu hs qs ,nhận xét nội dung tranh vẽ Giáo viên viết lên bảng bài ứng dụng : Đi đến nơi nào Lời trào đi trước Lời trào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời trào kết bạn Con đường bớt xa - Y/C HS đọc thầm theo nhóm đơi -Gọi 1 HS khá đọc HS ®äc cả bài - GV chØnh sưa cho HS -HS ®äc... 15 – 4 = 11 15 – 3 = 12 15 – 1 = 14 16 – 2 = 14 15 – 2 = 13 -HSNX Bài 3: Cho HS nêu u cầu bài tốn GV hướng dẫn HS làm Gọi HS lên bảng - Tính Lớp làm bảng con 3 HS lên bảng 12 + 3 – 1 = 15 + 2 – 1 = 12 + 3 – 1 =14 - HS khá giỏi nêu các bước tính 15 + 2 – 1 =16 -GVNX 15 – 3 – 1 =11 III Củng cố, dặn dò: Về nhà ơn lai bài -HSNX Xem trước bài sau: Phép trừ dạng 17 – 7 - Nhận xét 17 – 2 = 15 19 – 8 = 11... HS -thu 1 số bài chấm NX 3 CC T1 - u cầu HS đọc tồn bài -Thi tìm tiếng có vần mới hơm nay mới h - HS đọc tồn bài theo thứ tự, khơng thứ tự - HS tham gia trò chơi TiÕt 2: Lun tËp 1: Lun ®äc a §äc bµi trªn b¶ng líp - Yªu cÇu HS lun ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 -Đọc SGK - GV chØnh sưa cho HS b §äc c©u øng dơng : Đẻ đọc nhanh viết đúng câu từ tiêng việt chúng ta cùng tìm hiểu qua phần luyện đọc bài ứng dụng . Nhận xét II. Bài mới: Giới thiệu bài … 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu bài toán (HS khá giỏi) GV hướng dẫn mẫu 1 bài ( Kiên ). con . GVNhận xét ghi điểm . II. Bài mới: Giới thiệu bài … 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu bài toán (HS khá, giỏi). GV hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ, Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ,

Hình ảnh liên quan

II. Đồ dựng: BĐD, tranh minh hoạ bài học, bảng con, VTV - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

d.

ựng: BĐD, tranh minh hoạ bài học, bảng con, VTV Xem tại trang 1 của tài liệu.
a. Đọc bài trên bảng lớp. - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

a..

Đọc bài trên bảng lớp Xem tại trang 3 của tài liệu.
GV viết bảng - hướng dẫn HS đặt tớnh Viết 14 , rồi viết 3 sao cho 3 thẳng hàng  với 4 (ở cột đơn vị) - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

vi.

ết bảng - hướng dẫn HS đặt tớnh Viết 14 , rồi viết 3 sao cho 3 thẳng hàng với 4 (ở cột đơn vị) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Gọi hs đọc bài trờn bảng phụ: - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

i.

hs đọc bài trờn bảng phụ: Xem tại trang 7 của tài liệu.
-GV chỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

ch.

ỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại Xem tại trang 8 của tài liệu.
I.Kiểm tra: Giỏo viờn ghi bảng: - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

i.

ểm tra: Giỏo viờn ghi bảng: Xem tại trang 10 của tài liệu.
.(HS khỏ giỏi lờn thực hiện ở bảng lớp) và giải thớch cỏch làm. - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

kh.

ỏ giỏi lờn thực hiện ở bảng lớp) và giải thớch cỏch làm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Gv tổ chức cho cỏc tổ thi đọc bài ở bảng lớp theo thứ tự và khụng theo thứ tự - Đọc SGK - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

v.

tổ chức cho cỏc tổ thi đọc bài ở bảng lớp theo thứ tự và khụng theo thứ tự - Đọc SGK Xem tại trang 13 của tài liệu.
Lớp làm bảng con. Nhận xột - ghi điểm II. Bài mới:  Giới thiệu bài … - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

p.

làm bảng con. Nhận xột - ghi điểm II. Bài mới: Giới thiệu bài … Xem tại trang 14 của tài liệu.
BĐD, tranh minh hoạ bài học, bảng con, VTV III. Hoạt động dạy học: - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

tranh.

minh hoạ bài học, bảng con, VTV III. Hoạt động dạy học: Xem tại trang 15 của tài liệu.
-GV chỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

ch.

ỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại Xem tại trang 17 của tài liệu.
I.Kiểm tra: Giỏo viờn ghi bảng: - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

i.

ểm tra: Giỏo viờn ghi bảng: Xem tại trang 19 của tài liệu.
Gọi hs đọc bài trờn bảng phụ: - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

i.

hs đọc bài trờn bảng phụ: Xem tại trang 20 của tài liệu.
a. Đọc bài trên bảng lớp. - Bài giảng GAT20-GỬI-HẰNG Đ-Đ

a..

Đọc bài trên bảng lớp Xem tại trang 22 của tài liệu.