0

Bài soạn Bài 1- cộng đồng các dân tộc VN - lopk

11 883 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Bài 1 http://violet.vn/lopk TIẾT CÁCCHÀO THẦYMỪNG CÔ GIÁO VỀ DỰ HỌC HÔM NAY ! NGUYỄN QUẢNG LONG -THCS PHONG KHÊ- tp BẮC NINHNGUYỄN QUẢNG LONG -THCS PHONG KHÊ- tp BẮC NINH CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Bài 1 http://violet.vn/lopk Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam NGƯỜI CƠ HO Cộng đồng các dân tộc Việt Nam NGƯỜI KHƠ ME • Thảo luận nhóm trên cơ sở sẵn có,quan sát tranh ảnh Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 1-Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? 2- Trình bàymột số nét khái quát về dân tộc Kinh [...].. .Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 1- Các dân tộc ở Việt Nam - Nước ta có 54 dân tộc ( bảng 1.1-trang 6) - Mỗi dân tộc, có những nét văn hoá riêng, kinh nghiệm sản xuất độc đáo - Là điều kiện thuận lợi để xây dựng một nền kinh tế giàu bản sắc dân tộc . LONG -THCS PHONG KH - tp BẮC NINH CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Bài 1 http://violet .vn/ lopk Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt. tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Cộng đồng các dân tộc Việt Nam NGƯỜI CƠ HO Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 1- cộng đồng các dân tộc VN - lopk, Bài soạn Bài 1- cộng đồng các dân tộc VN - lopk,

Hình ảnh liên quan

- Nước ta có 54 dân tộc ( bảng 1.1-trang 6) - Bài soạn Bài 1- cộng đồng các dân tộc VN - lopk

c.

ta có 54 dân tộc ( bảng 1.1-trang 6) Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan