0

Gián án Đề thi Kế Toán Quản Trị 2009

11 1,873 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Tên SV: STT: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KINH DOANH . Thời gian làm bài : 30 phút HV được sử dụng tài liệu môn học. Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng. Dữ liệu sau dùng cho câu 1 đến câu 2: Doanh thu của 11 đại lý của Tổng công ty May Việt Tiến trong tháng 1 năm 2008 như sau (triệu đồng): 95 95 125 140 158 182 242 281 344 386 443 Câu 1: Hãy xác đònh 5 trò số sau : x min , tứ phân vò thứ nhất ( Q 1 ), số trungvò (M e ), tứ phân vò thứ ba (Q 3 ) và x max : a. 95, 125, 242, 344 và 443 b. 95, 100, 182, 386 và 443 c. 95, 125, 182, 344 và 443 d. a, b, c sai. Câu 2: Dãy số có phân phối lệch phải : a. đúng b.sai c. không xác đònh được. Câu 3: . Hãy cho biết giá trị của các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung (triệu đồng) : CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D Descriptives 113.84 2.283 109.13 118.55 114.00 116.00 130.307 11.415 93 132 39 20.00 -.291 .464 -.856 .902 Mean Lower Bound Upper Bound 95% Confidence Interval for Mean 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis DOANH SO HANG THANG (trieu dong) cua 25 doanh nghiep Statistic Std. Error a. 130,307 và 11,415 c. 130,307 11,415 39 và 20 b. 113,84 116 và 130,307 d. 113,84 và 116 Câu 4: Cả 3 mẫu số liệu dưới đây có kích thước mẫu bằng 5, có trung vị bằng 12, số trung bình bằng 10. Hãy tìm một mẫu số liệu có khỏang biến thiên lớn nhất. a. {4, 5, 12, 14, 15} c. {1, 2, 12, 17, 18} b. {7, 7, 12, 12, 12} d. a, b, c sai Dữ liệu sau dùng cho câu 5 đến câu 8 Tình hình của công ty thương mại Phúc Thònh trong q I/2008: Giá trò hàng hóa tồn kho mỗi đầu tháng (tháng 1 đến 4/2008) (triệu đồng) 2.000 2.600 2.200 2.800 Doanh số bán hàng mỗi tháng (tháng 1 đến 3/2008) (triệu đồng) 10.000 12.000 14.000 / Số nhân viên bán hàng trong danh sách (người): Ngày 1.1 có 150 ngày 15.1 tăng 10 ngày 10.2 giảm 5 ngày 1.3 chấm dứt hợp đồng lao động 20 Từ đó, số nhân viên này không thay đổi đến cuối q I (tháng 2 có 29 ngày). Câu 5: Doanh số bán trung bình hàng tháng trong q I/2008 là (triệu đồng): a. 13000 b. 8000 c. 12000 d. Khơng câu nào đúng Câu 6: Giá trò hàng hàng tồn kho trung bình trong q I/2008 là (triệu đồng): a. 2500 b. 2200 c. 2400 d. Khơng câu nào đúng Câu 7: Số lao động trung bình của công ty trong q I/2008 là (người): a. 150 b. 143 c. 165 d. Khơng câu nào đúng Câu 8: Năng suất bán hàng trung bình 1 lao động của công ty trong q I/2008 là (triệu đồng/người): a. 266.7 b. 241,9 c. 165,5 d. Khơng câu nào đúng Câu 9: Tốc độ phát triển doanh thu của một công ty năm 2007 so với năm 2002 là 2,2 lần. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 so với năm 2002 phải phát triển chỉ tiêu này tăng 3,4 lần. Tốc độ phát triển trung bình hàng năm từ 2007 đến năm 2011 phải là ___________(%) để hoàn thành kế hoạch đó: a. 200,00 b. 154,45 c. 111,50 d.118,92 Câu 10: Năm 2007, thành phố ĐN có 40% trong tổng số 100.000 hộ gia đình có nắm giữ cổ phiếu ; tỉ lệ này ở thành phố QN là 30% trong tổng số 50.000 hộ gia đình và thành phố BĐ chỉ có 2.000 hộ nắm giữ cổ phiếu, chiếm tỉ trọng 10% tổng số hộ gia đình của thành phố.Vậy tỉ lệ này tính chung cho cả 3 tỉnh là(%) : a. 26,67 b. 37,90 c. 33,53 d. Một số khác. 1 Tên SV: STT: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KINH DOANH . Thời gian làm bài : 30 phút HV được sử dụng tài liệu môn học. Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng. Câu 1: Kết quả kinh doanh của khách sạn ABC tháng 3 và tháng 4 năm 2009 như sau: Tháng 3: Tổng số ngày-phòng phục vụ: 2500 và doanh thu: 300.000 USD. Tháng 4: Tổng số ngày-phòng phục vụ: 2800 và doanh thu: 403.200 USD. Như vậy, mức thu trung bình một ngày-phòng tháng 4 so với tháng 3 tăng (%) : a. 15,90 b. 19,52 c. 25,00 d. 20,00 CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D Câu 2: Điểm thi môn Nguyên lý thống kinh tế của SV 2 lớp QT và KT như sau : Với: R: Khoảng biến thiên ; x : Trung bình; Mo : Mode. Chọn câu đúng: a. TM x = DL x b. Mo TM > Mo DL c. R TM > R DL d. a,b,c đúng. Câu 3: . Hãy cho biết giá trị của các đặc trưng đo lường độ phân tán (triệu đồng) Descriptives 113.84 2.283 109.13 118.55 114.00 116.00 130.307 11.415 93 132 39 20.00 -.291 .464 -.856 .902 Mean Lower Bound Upper Bound 95% Confidence Interval for Mean 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis DOANH SO HANG THANG (trieu dong) cua 25 doanh nghiep Statistic Std. Error a. 130,307 và 11,415 c. 130,307 11,415 39 và 20 b. 113,84 116 và 130,307 d. 113,84 và 116 Câu 4: Vốn lưu động bình quân của siêu thị CASINO trong 6 tháng cuối năm tăng hay giảm bao nhiêu % so 6 tháng đầu năm (tăng: + : giảm: - ) theo tài liệu sau trong năm 2009 (tỉ đồng): Vốn lưu động có ngày 1/1: 780 1/7: 980 1/4: 870 1/10: 710 31/12: 900 a. – 94,92 b. – 5,71 c. + 106,82 d. + 6,82 Câu 5: Cho hai mẫu dữ liệu như sau: Mẫu 1: { 5, 5, 10, 6, 9}, Mẫu 2 : { 6, 7, 10, 3, 9}. Chọn kết luận đúng: a. Mẫu 1 đồng đều hơn mẫu 2 b. Mức độ đồng đều của hai mẫu bằng nhau c. Mẫu 2 đồng đều hơn mẫu 1 d. Không đủ thông tin để kết luận Câu 6: Số cuộc gọi điện thoại than phiền đến phòng chăm sóc khách hàng của công ty điện lực thành phố trong tuần lễ đầu tháng 6/2008 như sau: Chọn câu đúng : a. Thứ sáu là Mode b. Số than phiền trong ngày thứ sáu là cao nhất. c. a , b sai d. a , b đúng Câu 7: Hãy dự đoán lượng than đá xuất khẩu của VN năm 2008 theo tốc độ phát triển bình quân hàng năm giai đoạn 1999-2005 về chỉ tiêu này như sau ( ĐVT : 1000 tấn ): Mặt hàng Đơn vị 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Than đá Nghìn tấn 3259,0 3251,2 4291,6 6047,3 7261,9 11636,1 17986,5 Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng SV Số SV lớp TM (người) 1 3 5 5 12 13 6 2 2 1 50 Số SV lớp DL (người) / 4 4 7 12 11 7 3 1 1 50 Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Số than phiền 15 25 12 28 32 10 a. 23910,59 b. 27611,23 c. 30210,14 d. 42 254,97 Câu 8: Thời gian chờ giải quyết tại Sở TNMT của 15 hồ sơ được chọn mẫu theo dõi sau đợt cải cách hành chính của sở như sau ( ĐVT: ngày): Hãy xác đònh 5 số sau: x min , tứ phân vò thứ nhất ( Q 1 ), số trung vò (M e) , tứ phân vò thứ ba (Q 3 ) vàx max a. 4, 6, 8, 9 , 22 c. 4, 5, 7, 9 , 22 b. 4, 6, 7, 16, 22 d. a, b,c sai. Câu 9: Hãy tính tỉ lệ số CN (% ) đạt mức NSLĐ trong khoảng ( x - σ ) đến ( x + σ ) trong 30 công nhân thi thợ giỏi có mức năng suất là (cái/người/g): 7 , 8 , 6 , 7 , 9 , 10 , 8 , 8 , 7 , 6 , 6 , 8 , 8 , 8 , 10 9 , 7 , 6 , 8, 7, 10 , 9 , 10, 8 , 7 , 8 , 9 , 10, 7, 9. a. 50 b. 55 c. 70 d. Một số khác Câu 10: Sản xuất nông nghiệp của trang trại Đồng Xoài gồm sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Năm 2006, giá trò sản xuất nông nghiệp của trang trại tăng 8% so với năm 2005 tương ứng với tăng 2,4 tỉđ. Trong đó, giá trò sản xuất trồng trọt tăng 1,38 tỉđ. Như vậy giá trò sản xuất trồng trọt tăng đã làm cho giá trò SX nông nghiệp tăng bao nhiêu % ? a. 4,6 b. 8 c. 5,3 d. 3,4 2 Tên SV: STT: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KINH DOANH . Thời gian làm bài : 30 phút HV được sử dụng tài liệu môn học. Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng. 9 4 7 9 6 8 22 8 8 8 5 5 8 16 9 CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D Câu 1: Năm 2008 công ty thương mại TL lập kế họach Doanh thu cao hơn năm 2007 là 10%. Thực tế năm 2008, công ty đạt 99,3% kế hoạch. Như vậy, tốc độ phát triển Doanh thu năm 2008 so 2007 là (%): a. 104,65 b.109,30 c.110,78 d. 109,23 Câu 3: . Hãy cho biết giá trị của các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung (triệu đồng) : Descriptives 113.84 2.283 109.13 118.55 114.00 116.00 130.307 11.415 93 132 39 20.00 -.291 .464 -.856 .902 Mean Lower Bound Upper Bound 95% Confidence Interval for Mean 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis DOANH SO HANG THANG (trieu dong) cua 25 doanh nghiep Statistic Std. Error a. 130,307 và 11,415 c. 130,307 11,415 39 và 20 b. 113,84 116 và 130,307 d. 113,84 và 116 Câu 3: : Hãy tính phương sai và hệ số biến thiên về NSLĐ (số hợp đồng bảo hiểm /người) năm 2008 của 1 nhân viên bảo hiểm công ty ABC theo tài liệu sau: NSLĐ (số HĐ/người) 17 18 19 20 21 Số NV (người ) 10 50 70 30 10 a. 0,945 và 5,08 % b. 0,962 và 5,08 % c. 0,962 và 0,05 % d. Một số khác. Câu 4: Nếu phân phối của dữ liệu đối xứng và mốt chỉ có một trò số, khi đó trung bình, trung vò, và mode: a. Tập trung bên phải của phân phối c. Tập trung bên trái của phân phối. b. Trùng với nhau d. Tất cả đều sai. Câu 5 : Tập dữ liệu 1: 37,3 39,2 44,2 44,5 53,8 56,6 59,3 62,4 66,5 72,1 Tập dữ liệu 2: 29 31 35 40 40 43 44 44 52 54 Chọn câu đúng: a. Dữ liệu 1 không có Mode b. Có 2 Mode trong dữ liệu 2 c. a , b sai d. a , b đúng. Dữ liệu sau dùng cho câu 6 đến câu 7: Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền sản xuất ra 35 sản phẩm. Trọng lượng của các sản phẩm được cho trong bảng sau (g): Câu 6: Số trung vị về trọng lượng của 35 sản phẩm trên là (g): a. 38 b. 39 c. 40 d. 41 Câu 7: Khoảng tứ phân vị (= Q 3 –Q 1 ) về trọng lượng của 35 sản phẩm trên là (g): a. 3 b. 5 c. 2 d. 4 Câu 8: Lượng một loại tivi tiêu thụ trên thị trường thành phố CT qua các năm như sau: Lượng tivi tiêu thụ trên thị trường thành phố tăng trung bình hàng năm giai đoạn 2001-2008 là (%): a. 106,26 b. 105,46 c.6,26 d. 7,25 Câu 9: Tính giá trò TSCĐ bình quân tháng 5/07 của XN thủy tinh HPù theo tài liệu sau (triệu đồng): – Giá trò TSCĐ có ngày 01 : 10 000 – Ngày 07 mua thêm TSCĐ trò giá : 150 – Ngày 10 tăng giá trò hội sở : 2 500 – Ngày 22 thanh lý TSCĐ trò giá : 50 và số liệu này giữ nguyên cho đến hết tháng. a.11855 b. 11472,58 c. 12752,21 d. 11879,03 Câu 10: Để ước lượng độ bền của một loại sản phẩm, trong một đợt sản xuất chọn ngẫu nhiên 9 sản phẩm, kết quả tính được: ( ) ∑ =− 68 2 xx .Phương sai của độ bền sản phẩm là: a. 8,5 b. 2,915 c. 7, 56 d. 2,75 3 Tên SV: STT: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KINH DOANH . Thời gian làm bài : 30 phút HV được sử dụng tài liệu môn học. Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng. 41 39 40 39 40 39 38 38 38 41 39 41 39 40 39 38 40 39 36 39 38 36 39 41 40 39 39 39 40 38 36 39 38 40 40 Năm 2001 2002 20003 2004 2005 2006 2007 2008 Số lượng tivi (1000 cái) 91,0 96,5 103,7 110,5 114,8 122,4 130,5 139,2 Câu 1: Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam thập niên 90 vừa qua là 168cm, độ lệch chuẩn là 10cm, trong khi cân nặng trung bình là 57kg, độ lệch chuẩn là 5kg. Anh (chò) có kết luận gì: a. Biến thiên về chiều cao và cân nặng của nam là như nhau. b. Chiều cao của nam biến thiên nhiều hơn biến thiên về cân nặng. c. Chiều cao của nam biến thiên ít hơn biến thiên về cân nặng. d. Chưa kết luận được. Dữ liệu sau dùng cho câu 2 đến câu 4 Thời gian chờ giải quyết tại Sở TNMT của 15 hồ sơ được chọn mẫu theo dõi sau đợt cải cách hành chính của sở như sau ( ĐVT: ngày): Câu 2: Hãy xác đònh 5 số sau: x min , tứ phân vò thứ nhất ( Q 1 ), số trung vò (M e) , tứ phân vò thứ ba (Q 3 ) và x max a.4, 6, 8, 9 , 22 b. 4, 5, 7, 9 , 22 c. 4, 6, 7, 16, 22 d. a, b,c sai. Câu 3: Tính tỉ lệ số hồ sơ (%) có thời gian chờ giải quyết trong khoảng từ ( x - σ ) đến ( x + σ ) a 68 b. 75 c. 80 d. a,b,c sai. Câu 4: Xác đònh dữ liệu có phân phối lệch trái: a. đúng b. sai. C. không xác đònh được. Câu 5: Sản xuất nông nghiệp của trang trại Đồng Xoài gồm sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Năm 2006, giá trò sản xuất nông nghiệp của trang trại tăng 8% so với năm 2005 tương ứng với tăng 2,4 tỉđ. Trong đó, giá trò sản xuất trồng trọt tăng 1,38 tỉđ. Như vậy giá trò sản xuất chăn nuôi tăng đã làm cho GT sản xuất nông nghiệp tăng bao nhiêu % ? a. 4,6 b. 5,3 c. 7,1 d. 3,4 CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D 9 4 7 9 6 8 22 8 8 8 5 5 8 16 9 Câu 6: . Hãy cho biết giá trị của các đặc trưng đo lường độ phân tán (triệu đồng) Descriptives 113.84 2.283 109.13 118.55 114.00 116.00 130.307 11.415 93 132 39 20.00 -.291 .464 -.856 .902 Mean Lower Bound Upper Bound 95% Confidence Interval for Mean 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis DOANH SO HANG THANG (trieu dong) cua 25 doanh nghiep Statistic Std. Error a. 130,307 và 11,415 c. 130,307 11,415 39 và 20 b. 113,84 116 và 130,307 d. 113,84 và 116 Câu 7 : Hãy xác đònh tốc độ phát triển bình quân hàng năm giai đoạn 1999-2005 về lượng than đá xuất khẩu của VN theo tài liệu sau: a. 92,6 b.123,94 c. 23,94 d.132,94 Câu 8: Hệ số biến thiên là chỉ tiêu thích hợp dùng để đánh giá độ biến thiên của tiêu thức số lượng khi a. so sánh biến thiên giữa hai chỉ tiêu khác nhau b. so sánh biến thiên giữa hai mẫu có trung bình bằng nhau c. so sánh biến thiên giữa hai mẫu có trung bình chênh lệch nhau d. a và c đúng Câu 9: Năm 2005, sản lượng sản xuất của công ty bột giặt Hoàng Hà là 35.200 tấn. Năm 2006, sản lượng sản xuất của công ty tăng 15% so với năm 2005. Năm 2007, sản lượng sản xuất của công ty tiếp tục tăng 20% so với năm 2006. Như vậy, so với năm 2005 thì sản lượng sản xuất năm 2007 của công ty đã tăng bao nhiêu (%) a. 38,0 b. 5,0 c. 35,0 d. tất cả đều sai Câu 10: Khi tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn từ dữ liệu phân nhóm: a. Chính xác như khi tính với dữ liệu gốc. b. Là giá trò xấp xỉ tốt nếu trò số khoảng cách nhóm (bề rộng của nhóm) đủ lớn. c. Không chính xác vì các thông tin chi tiết đã bò mất đi khi phân nhóm, d. Tất cả đều sai. Mặt hàng Đơn vị 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sơ bộ 2005 Than đá Nghìn tấn 3259.0 3251.2 4291.6 6047.3 7261.9 11636.1 17986.5 4 . 1: Kết quả kinh doanh của khách sạn ABC tháng 3 và tháng 4 năm 2009 như sau: Tháng 3: Tổng số ngày-phòng phục vụ: 2500 và doanh thu: 300.000 USD. Tháng. biến thi n là chỉ tiêu thích hợp dùng để đánh giá độ biến thi n của tiêu thức số lượng khi a. so sánh biến thi n giữa hai chỉ tiêu khác nhau b. so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Đề thi Kế Toán Quản Trị 2009, Gián án Đề thi Kế Toán Quản Trị 2009,

Hình ảnh liên quan

Tình hình của công ty thương mại Phúc Thịnh trong quí I/2008: Giá trị hàng hóa tồn kho mỗi đầu tháng (tháng 1 đến 4/2008)  (triệu đồng)  - Gián án Đề thi Kế Toán Quản Trị 2009

nh.

hình của công ty thương mại Phúc Thịnh trong quí I/2008: Giá trị hàng hóa tồn kho mỗi đầu tháng (tháng 1 đến 4/2008) (triệu đồng) Xem tại trang 2 của tài liệu.