0

Tài liệu NƯỚC CHĂM PA

11 480 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:12

Bài 24, tiết 28 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X LỊCH SỬ 6 GV thực hiện: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG Giới thiệu bài Trang phục của thanh niên nam, nữ trong lễ hội Kèn, một nhạc cụ không thể thiếu trong lễ hội LỄ HỘI KA-TÊ Bài 24, tiết 28 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X GIAO CHỈ CỬU CHÂN N H Ậ T N A M Hoành Sơn LÂM ẤP (TKII)Tượng Lâm GIAO CHỈ CỬU CHÂN Hoành Sơn LÂM ẤP CHAM-PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang Quảng Nam GIAO CHỈ CỬU CHÂN Hoành Sơn CHAM-PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời - Thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, lập nước Lâm Ấp. - Thế kỷ VI, tên nước đổi thành Cham-pa. + Lãnh thổ: từ Hoành Sơn đến Phan Rang. + Kinh đô: Sin-ha-pu-ra 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X a. Kinh tế: + Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày. + Trồng lúa nước, 2 vụ/năm; Làm ruộng bậc thang + Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp + Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. Gốm cổ Chăm (Bình Định) * Nhận xét: Kinh tế có sự phát triển như các vùng xung quanh. b. Văn hóa + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. Bình gốm cổ của người Chăm 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Bia đá có ghi chữ Phạn và chữ Chăm cổ + Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. Tượng thần Siva (Thần bảo tồn) Tượng Thần Visnu (Thần huỷ diệt) Tượng Thần Ba La Môn (Đấng sáng tạo) + Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau. Khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) Tháp Chăm (Phan Rang) Hình trang trí chạm nổi dưới chân tháp Chăm b. Văn hóa + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. + Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. + Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau. + Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi . Bình gốm cổ của người Chăm 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Tên khu di tích của người Chăm được công nhận là Di sản văn hóa thế giới? 8 1 2 4 3 5 7 6 9 10 8 Chủ đề Người Chăm là chủ nhân của nền văn hóa nào? 1 Ai đã lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm đứng lên giành độc lập? 2 Lãnh thổ nước Cham-pa phía bắc kéo dài đến đâu? 3 Nhân dân Chăm thường trao đổi buôn bán với nhân dân ở quận nào? 4 Đây là một nghề mà cư dân sống ven biển, ven sông thường làm? 5 Kinh đô của nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X? 6 Tôn giáo mà đại bộ phận nhân dân Chăm theo? 7 Tên nước đầu tiên của người Chăm? 9 Nguồn sống chủ yếu của người Chăm dựa vào nghề gì? 10 B A L A M O N S A H U Y N H K H U L I E N H O A N H S Ơ N G I A O C H A U Đ A N H C A S I N H A P U R A M Y S O N L A M A P T R O N G L U A N U O C N U O C C H A M P A . làm? 5 Kinh đô của nước Cham -pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X? 6 Tôn giáo mà đại bộ phận nhân dân Chăm theo? 7 Tên nước đầu tiên của người Chăm? 9 Nguồn sống. Sơn LÂM ẤP CHAM -PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang Quảng Nam GIAO CHỈ CỬU CHÂN Hoành Sơn CHAM -PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang 1. Nước Cham -pa độc lập ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu NƯỚC CHĂM PA, Tài liệu NƯỚC CHĂM PA,

Hình ảnh liên quan

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X - Tài liệu NƯỚC CHĂM PA

2..

Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Xem tại trang 1 của tài liệu.
2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X - Tài liệu NƯỚC CHĂM PA

2..

Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X - Tài liệu NƯỚC CHĂM PA

2..

Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Xem tại trang 6 của tài liệu.
2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X - Tài liệu NƯỚC CHĂM PA

2..

Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình trang trí chạm nổi dưới chân tháp Chăm - Tài liệu NƯỚC CHĂM PA

Hình trang.

trí chạm nổi dưới chân tháp Chăm Xem tại trang 8 của tài liệu.