0

Tài liệu Công văn thi GVDG cấp huyện NH 2010-2011

8 340 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Số: 43/HD-PGDĐT Tân Hồng, ngày 13 tháng 12 năm 2011 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học” huyện Tân Hồng Năm học 2010 – 2011 Căn cứ vào chỉ đạo của ông Trần Thanh Liêm, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại phiên họp giao ban giáo dục tiểu lần thứ 3, ngày 7 tháng 01 năm 2011tại thị xã Hồng Ngự; Căn cứ hướng dẫn số 939/HD-PGDĐT ngày 28/12/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học huyện Tân Hồng năm học 2010-2011; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2010 -2011 như sau: I/ Mục đích và yêu cầu của hội thi: 1. Tuyển chọn và công nhận giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường tiểu học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phồng thông. 2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương. 3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 4. Qua Hội thi lần này nhằm tuyển chọn giáo viên tiểu học xuất sắc tham dự “giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” năm học 2010-2011 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 5. Công tác tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. II/ Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp: 1/ Cấp trường: Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần. a/ Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường. a) Điều kiện: - Giáo viên phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại; -Giáo viên phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giáo cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. 2/ Cấp Huyện: Hội thi được tổ chức 2 năm một lần. a/ Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường tiểu học, TH- THCS trên địa bàn Huyện . b/ Điều kiện: - Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề, có năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức tốt, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cuối năm 2009-2010 đạt loại khá trở lên. - Giáo viên đã tham dự Hội thi cấp huyện trong những năm trước đây nhưng chưa đạt; nếu có nguyện vọng tham dự Hội thi cấp huyện lần này; có năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức tốt, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cuối năm 2009-2010 đạt loại khá trở lên. * Lưu ý: Giáo viên đã đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh, cấp Quốc gia” không được tham dự hội thi cấp huyện, cấp tỉnh lần này. -Mỗi trường được thành lập một đội tuyển tham gia cấp huyện gồm 4 thành viên.( lập danh sách theo mẫu 1 đính kèm) 3/ Cấp tỉnh: Hội thi được tổ chức 4 năm một lần. a/Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường tiểu học, TH-THCS trên địa bàn . b/Điều kiện: - Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh ngòai việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 lần trong 4 năm trước liền kề. - Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn và có số điểm cao nhất trong Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện tham dự hội thi cấp tỉnh. - Số lượng giáo viên tham gia cấp tỉnh là 15 giáo viên từ khối 1 - khối 5, mỗi khối 3 giáo viên. 4/ Liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần .Do SGD-ĐT tuyển chọn, đối tượng là những giáo viên đạt danh hiệu “Viên phấn vàng” trong Hội thi “Giáo viên dạy giỏi tiểu học” cấp tỉnh năm học 2010-2011. II/ Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi: 1. Đối với cấp trường: Hiệu trưởng tự chủ động thời gian tổ chức cho phù hợp. 2. Đối với cấp Huyện: Tổ chức gồm 2 vòng. + Vòng lý thuyết: Ngày 21 tháng 01 năm 2011. + Địa điểm: Trường TH Nguyễn Huệ. + Thi thực hành: Từ ngày 9/2 – 18 tháng 02 năm 2011. + Địa điểm: Trường TH Nguyễn Huệ - Trường TH Trần Phú. *Lưu ý: Các trường nộp danh sách giáo viên dự thi cấp huyện chậm nhất vào ngày 17 tháng 01 năm 2011. +Nộp sáng kiến kinh nghiệm và xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học năm học 2009-2010 vào ngày 19 tháng 01 năm 2011(theo mẫu 2). +Giáo viên đạt vòng lý thuyết sẽ bóc thăm tiết dạy vào ngày 27/01/2011 tại Hội trường trường TH Trần Phú. +Giáo viên dự thi phải nộp giáo án (bài soạn) cho giám khảo trước giờ thi 30 phút và làm quen với học sinh của lớp dự thi 20 phút trước ngày thi 01 ngày. *Các trường không nộp đúng quy định coi như không tham gia hội thi này. 3/ Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi: a. Nội dung thi: - Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi; - Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dụng chỉ đạo của ngành như: Thông Tư 32/2009/TT- BGD-ĐT về đánh giá xếp loại tiểu học; Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT Qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Quyết định 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Ban hành điều lệ trường tiểu học; Công văn số 58/SGDĐT- GDTH ngày 18/01/2010 Một số nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn.Các phương pháp và kỹ thuật dạy học … (gọi tắt là bài kiểm tra năng lực); - Thực hành giảng dạy 1 tiết giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm dựa trên thời khoá biểu của lớp đó. b. Hình thức thi: - Giáo viên nộp cho Ban giám tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường. Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, thời gian 90 phút, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên; - Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng. 4/ Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi: - Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyệncấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau: a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên.; b) Bài kiểm tra năng lực phải đạt 8 điểm trở lên; c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài giảng đạt loại giỏi. IV/ Sử dụng kết quả Hội thi: 5. Kết quả Hội thi là căn cứ đế đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân. 6. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên. 7. Căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp quy định chế độ ưu đại đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đối với tập thể có nhiều thành tích trong Hội thi. V/ Tổ chức thực hiện: - Căn cứ vào nội dung hướng dẫn nêu trên, hiệu trưởng các trường tiểu học, TH-THCS chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tới các giáo viên của đơn vị mình. - Quá trính thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết; các trường liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo , điện thọai 067.3830034) để được chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời./. Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG - Như trên(để thực hiện); P. TRƯỞNG PHÒNG - Sở Giáo dục và Đào tạo (Để báo cáo); (Đã ký) - Lãnh đạo phòng + CĐN (để biết); - Lưu VT – CMTH. Lê Văn Minh PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH …………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …/TH… ……… , ngày …. tháng …. năm 2011 DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC HUYỆN TÂN HỒNG NĂM HỌC 2010-2011 (Mẫu 1) TT Họ và tên Năm Sinh Đơn vị Khối lớp đang dạy Ghi chú Nam Nữ 1 2 3 4 Tổng danh sách này có 4 giáo viên dự thi gồm …. Nam và …. nữ. Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG (Ký tên) (Ký tên và đóng dấu) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH …………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …/TH… ……… , ngày …. tháng …. năm 2011 PHIẾU XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2009-2010 THAM GIA DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC HUYỆN TÂN HỒNG NĂM HỌC 2010-2011 (Mẫu 2) TT Họ và tên Năm Sinh Đơn vị Khối lớp đang dạy Xếp loại CNN năm học 2009- 2010 Ghi chú Nam Nữ 1 2 3 4 Tổng danh sách này có 4 giáo viên xếp loại chuẩn nghề nghiệp gồm …. Nam và …. nữ. Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG (Ký tên) (Ký tên và đóng dấu) . đã đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp t nh, cấp Quốc gia” không được tham dự hội thi cấp huyện, cấp t nh lần này. -Mỗi trường được th nh lập. môn và có số điểm cao nh t trong Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện tham dự hội thi cấp t nh. - Số lượng giáo viên tham gia cấp t nh là 15 giáo viên từ khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Công văn thi GVDG cấp huyện NH 2010-2011, Tài liệu Công văn thi GVDG cấp huyện NH 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG - Tài liệu Công văn thi GVDG cấp huyện NH 2010-2011

g.

ười lập bảng HIỆU TRƯỞNG Xem tại trang 6 của tài liệu.
Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG - Tài liệu Công văn thi GVDG cấp huyện NH 2010-2011

g.

ười lập bảng HIỆU TRƯỞNG Xem tại trang 7 của tài liệu.