0

Bài soạn de thi HK1 Toan 8

13 348 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

ĐỀ THI HKI 07-08 1/. Khi tính (a+b) 2 -(a-b) 2 ta được kết quả là: A. 2a 2 +2b 2 B. a 2 +b 2 C. 2ab D. 4ab 2/. Đa thức x 4 -1 Khi phân tích thành nhân tử ta được: A. (x 2 -1) 2 B. (x-1)(x+1)(x 2 -1) C. (x-1)(x+1)(x 2 +1) D. (x-1)(x+1)(x+1) 2 3/. Để biểu thức 9x 2 +………+4y 2 trở thành bình phương 1 tổng thì cần điền vào chỗ (… ) biểu thức: A. 36xy B. 12xy C. 13xy D. 6xy 4/.Khi tính (a+b) 3 - (a 3 +b 3 ) ta được kết quả: A. a 2 b+ab 2 B. 3ab(a 2 +b 2 ) C. ab(a+b) D. 3ab(a+b) 5/. Tập nghiệm của phương trình : 2x 3 -8x = 0 là A. [0;2;-2] B. [0] C. [-2;2] D. [0;2] 6/. Giá trò của biểu thức : 4x 2 +y 2 +4xy tại x = 4,5 và y = 4 là A. 25 B. 100 C. 169 D. 196 7/. Mẫu thức chung của 2 phân thức : 2 a 5y ; 2x 6 3x 27− − là A. 6(x+3)(x-3) B. 2(x+3)(x-3) C. 3(x-3)(x 2 -9) D. 6(x-3)(x 2 -9) 8/. Để đa thức 2x 2 +ax+5 chia hết cho đa thức 2x-3 thì a bằng: A. -19 B. 19 3 − C. 19 D. 19 3 9/. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm. Gọi M là trung điểm của BC thì độ dài của đoạn thẳng AM là: A. 6cm B. 8cm C. 4cm D. 5cm 10/. Tứ giác có hai đường chéo vừa bằng nhau vừa cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là: A.Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông 11/. Đa giác có 5 cạnh thì tổng số đo các góc trong của nó là: A. 540 0 B. 450 0 C. 630 0 D. 720 0 12/. Đa giác lồi có 8 cạnh thì bao nhiêu đường chéo tất cả: A. 16 B. 18 C. 20 D. 22 Bài 1 : (2đ) Cho phân thức : 2 (x y)(2x 3) A y xy − − = − 1/. Rút gọn phân thức A 2/. Tính giá trò của A với x = 1 3 ;y 2 4 − = Bài2: (2đ) Cho biểu thức B = 2 x 1 x 6x 4 x 2 x 2 4 x − − − − + − − 1/. Rút gọn biểu thức B. 2/. Với giá trò nào của x thì B = 1 5 Bài3 : (3đ) Cho hình bình hành ABCD có 2AB = BC = 2a ; µ 0 C 60= . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD vàBC. 1/. Tứ giác AMNB là hình gì ? 2/. Chứng minh rằng AN vuông góc với ND. 3/. Tính diện tích tam giác AND theo a. *********** ĐỀ THI KHI 08-09 1/. Đa thức x 4 -y 4 được phân tích thành nhân tử là: A. (x 2 -y 2 ) 2 B. (x-y)(x+y)(x 2 -y 2 ) C. (x-y)(x+y)(x 2 +y 2 ) D. (x-y)(x+y)(x-y) 2 2/. Cho biết 2 x 2 M x 2 x 4x 4 + = − − + , biểu thức M là biểu thức nào dưới đây A. (x+2) 2 B. x 2 -2 C. (x-2) 2 D. x 2 -4 3/.Mẫu thức chung của các phân thức : 2 a y ; x 1 2x 2 + − là A. (x+1)(2x 2 -2) B. (x+1)(x-1) C. 2(x+1)(x-1) D. 2(x+1) 2 (x-1) 4/. Để biểu thức 4x 2 y 2 +……+9 trở thành bình phương của 1 tổng thì cần điền vào chỗ (…) biểu thức : A. 4xy B. 6x 2 y 2 C. 6xy D.12xy 5/. Kết quả của phép tính 2005 2 -2004 2 là: A. 4009 B. 2005 C. 2004 D. 1 6/. Tập nghiệm của phương trình : x 3 -16x = 0 là A. [0] B. [ 0;4] C. [0;-4;4] D. [-4;4] 7/. Giá trò của biểu thức : x 2 +4y 2 -4xy tại x = 18 và y = 4 là A. 10 B. 100 C. 196 D. 121 8/. Để đa thức 2x 3 -3x 2 +x+a chia hết cho đa thức x+2 thì a bằng : A. -30 B. 30 C. -3 D. 3 9/. Một hình vuông có cạnh bằng 3cm thì độ dài đường chéo là : A. 6cm B. 12 cm C. 16 cm D. 18 cm 10/. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm. G M, N lần lượt là trung điểm của AB , AC thì độ dài của đoạn thẳng MN là: A. 4cm B. 5cm C. 6cm D. 7cm 11/.Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường là: A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông 12/. Một tứ giác có µ µ µ µ µ µ A D;B C;B 2A= = = thì số đo của µ A là: A. 60 0 B. 45 0 C. 75 0 D. 90 0 Bài 1 : (1,5đ) Rút gọn rồi tính giá trò của biểu thức sau tại x = 2 , y = -3 3(x-y) 2 -2(x+y) 2 -(x-y)(x+y) Bài 2: (1,5đ) Thực hiện phép tính : 2 2 2 2 2 x y 2xy x y x y x y + − − + − Bài 3 :(1đ) Chứng minh rằng : 4x 2 – 4x + 5 > 0 với mọi số thực x Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH chia cạnh BC thành 2 đoạn HB và HC với HB < HC. Gọi D là điểm trên cạnh HC sao cho H là trung điểm của BD. Qua D kẽ DE // AC , kẽ DF // AB (E ∈ AB ; F ∈ AC) 1/. Chứng minh EF = AD (0,75đ) 2/. Cho AB = 6cm ; BC = 10cm . Hãy tính diện tích tam giác ABC (0,75đ) 3/.Gọi G là điểm đối xứng của A qua H . Hãy chứng minh GD // AB , từ đó suy ra 3 điểm G , D , F thẳng hàng. ******************* Đề Thi HK I 03-04 Trắc nghiệm : 1/. Nối biểu thức ở cột A với biểu thức ở cột B để được đẳng thức đúng A B (2x-y)(4x 2 +2xy+y 2 ) (3x+2)(3x-2) 9x 2 -4 (2x-3y) 2 4x 2 -12xy+9y 2 (2x+y) 3 8x 3 +12x 2 y+6xy 2 +y 3 8x 3 -y 3 2/. Điền vào chỗ (….) của : (2x+3y) 2 = 4x 2 +12xy+……………… là: A. 3y 2 B. (9y) 2 C. (3y) 2 D. 9y 3/. Giá trò của biểu thức: 8x 3 -12x 2 y+6xy 2 -y 3 tại x = 1 , y = -1 là A. 9 B. 27 C. 3 D. 18 4/.Hình thang có đáy lớn là 16cm, đường trung bình dài 12cm thì đáy nhỏ là: A. 14cm B. 10cm C. 12cm D. 8cm 5/. Hai đường chéo của một hình thoi là 8 cm và 10cm thì độ dài cạnh hình thoi là: A. 6cm B. 41 cm C. 164 cm D. 9cm 6/. Một tứ giác có µ µ µ µ µ µ B 2A;C 3A;D 4A = = = thì µ A có số đo là: A. 36 0 B. 45 0 C. 20 0 D. 60 0 7/. Một tam giác đều có cạnh là 6cm thì chiều cao của nó là: A. 6 3 cm B. 2 3 cm C. 4 3 cm D. 3 3 cm Tự luận : Bài1:Cho biểu thức A = 2 2 1 3 x 14 x 2 x 4 (x 4x 4)(x 2) − + + + − + + − 1/. Rút gọn A 2/. Tính giá trò của A tại x = -1 Bài 2: Cho phân thức B = 3 2 2x 7x 2x 5 x 2 + − − + 1/. Viết phân thức trên dưới dạng tổng của 1 đa thức và 1 phân thức có tử là1 hằng số 2/. Tìm giá trò nguyên của x để phân thức có giá trò nguyên Bài 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Trên cạnh BC lấy điểm M; Trên cạnh CD lấy điểm N sao cho BM = CN. 1/. Tính chu vi tam giác ABC. 2/. Chứng minh ABM BCN = V V 3/. Chứng minh AM BN ⊥ --------------------------------------- Đề Thi HK I 98-99 1/. Chứng minh đẳng thức : 2 2 2 2 2x xy y x y x y x y − + − = − + 2/. Phân tích thành nhân tử : a/. 2x 2 – 2xy + x – y b/. x 2 – 4x + 4 – 9y 2 3/. Thực hiện phép tính : 2 2 4 . xy x y x y x y x y x y y x   − + +  ÷ − + + −   4/. Cho phân thức : 2 2 3 3 2 x x x − − a/. Tìm tập xác đònh của phân thức b/. Tìm giá trò của x để phân thức có giá trò bằng 0 5/.Cho tứ giác ABCD. Gọi M , N , P , Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành. 6/. Cho hình thoi ABCD, hai đường cao AH và AK xuất phát từ đỉnh A (H thuộc BC, K thuộc CD) a/. Chứng minh tam giác ABH = tam giác ADK b/. Chứng minh tứ giác BHKD là hình thang cân. ------------------------------------- Đề Thi HK I 98-99 1/. Chứng minh đẳng thức : 2 2 2 2 2x xy y x y x y x y − + − = − + 2/. Phân tích thành nhân tử : a/. 2x 2 – 2xy + x – y b/. x 2 – 4x + 4 – 9y 2 3/. Thực hiện phép tính : 2 2 4 . xy x y x y x y x y x y y x   − + +  ÷ − + + −   4/. Cho phân thức : 2 2 3 3 2 x x x − − a/. Tìm tập xác đònh của phân thức b/. Tìm giá trò của x để phân thức có giá trò bằng 0 5/.Cho tứ giác ABCD. Gọi M , N , P , Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành. 6/. Cho hình thoi ABCD, hai đường cao AH và AK xuất phát từ đỉnh A (H thuộc BC, K thuộc CD) a/. Chứng minh tam giác ABH = tam giác ADK b/. Chứng minh tứ giác BHKD là hình thang cân. ---------------------------------------- Đề Thi HK I 99-00 1/. Tìm TXĐ của phân thức : 2 3 1 4 x x + − 2/. Phân tích thành nhân tử: a/. 3x 2 – 3xy – x + y b/. x 3 – 2x 2 y + xy 2 – 4xy 4 3/. Cho phân thức : A = 2 2 3 3 2 1 x x x − + + a/. Rút gọn phân thức A b/. Tìm x để A = 0 4/. Cho hình thang cân ABCD . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi. 5/. Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC và góc A = 90 0 ). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, AC ; CM cắt PN tại I a/. Chứng minh tứ giác AMNP là hình vuông b/. Chứng minh tam giác AIM cân. ----------------------------------------------- Đề Thi HK I 99-00 1/. Tìm TXĐ của phân thức : 2 3 1 4 x x + − 2/. Phân tích thành nhân tử: a/. 3x 2 – 3xy – x + y b/. x 3 – 2x 2 y + xy 2 – 4xy 4 3/. Cho phân thức : A = 2 2 3 3 2 1 x x x − + + a/. Rút gọn phân thức A b/. Tìm x để A = 0 4/. Cho hình thang cân ABCD . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi. 5/. Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC và góc A = 90 0 ). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, AC ; CM cắt PN tại I a/. Chứng minh tứ giác AMNP là hình vuông b/. Chứng minh tam giác AIM cân. ----------------------------------------------- Đề Thi HK I 00 - 01 1/. Phân tích thành nhân tử : a/. 2xy + z + 2x + yz b/. 25 – x 2 + 2xy – y 2 2/. Thực hiện phép tính : a/. 2 2 2 1 1 1 x x x x + − + + + b/. 2 2 1 2 : 1 1 1 x x x x   − −   −  ÷  ÷ + −     3/. Tìm TXĐ của phân thức : 2 2 2 x x − 4/. Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ trung tuyến BM rồi kéo dài một đoạn MD sao cho : MD = MB. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật 5/. Cho hình bình hành ABCD, đường phân giác của góc D cắt AB tại M a/. Chứng minh : AM = AD b/. Phân giác của góc B cắt CD tại N. Chứng minh tứ giác MBND là hình bình hành c/. Biết góc AMD = 30 0 . Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD. ------------------------------------- Đề Thi HK I 00 - 01 1/. Phân tích thành nhân tử : a/. 2xy + z + 2x + yz b/. 25 – x 2 + 2xy – y 2 2/. Thực hiện phép tính : a/. 2 2 2 1 1 1 x x x x + − + + + b/. 2 2 1 2 : 1 1 1 x x x x   − −   −  ÷  ÷ + −     3/. Tìm TXĐ của phân thức : 2 2 2 x x − 4/. Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ trung tuyến BM rồi kéo dài một đoạn MD sao cho : MD = MB. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật 5/. Cho hình bình hành ABCD, đường phân giác của góc D cắt AB tại M a/. Chứng minh : AM = AD b/. Phân giác của góc B cắt CD tại N. Chứng minh tứ giác MBND là hình bình hành c/. Biết góc AMD = 30 0 . Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD. -------------------------------------- Đề Thi HK I 01 - 02 1/. Tính : a/. 2 2 3 3 2 18 5 . 15 9 x y z z x y b/. 2 2 1 3 2 2 2 2 x x x x + + + − − 2/. Phân tích thành nhân tử: a/. x 2 + 2xy + y 2 – xz – yz b/. 3x 5 – 3x 3/. Cho biểu thức : A = 2 2 2 1 2 2 x x x x − + − a/. Tìm TXĐ của A b/. Rút gọn A 4/. Cho hỉnh chữ nhật ABCD, gọi M, N lần lượt là trrung điểm của AB, CD . Chứng minh tứ giác MBND là hình bình hành. 5/. Cho hình thang cân ABCD (AB//CD ; AB < CD). Kẻ các đường cao AH , BK (H, K thuộc CD). a/. C/m : AHD BKC ∆ = ∆ b/. C/m : Tứ giác ABKH là hình chữ nhật c/. Tính số đo các góc của hình thang cân ABCD, biết · · 2ADH DAH= d/. Tính độ dài đường trung bình của hình thang cân ABCD , biết DH = 6cm --------------------------------------- Đề Thi HK I 01 - 02 1/. Tính : a/. 2 2 3 3 2 18 5 . 15 9 x y z z x y b/. 2 2 1 3 2 2 2 2 x x x x + + + − − 2/. Phân tích thành nhân tử: a/. x 2 + 2xy + y 2 – xz – yz b/. 3x 5 – 3x 3/. Cho biểu thức : A = 2 2 2 1 2 2 x x x x − + − a/. Tìm TXĐ của A b/. Rút gọn A 4/. Cho hỉnh chữ nhật ABCD, gọi M, N lần lượt là trrung điểm của AB, CD . Chứng minh tứ giác MBND là hình bình hành. 5/. Cho hình thang cân ABCD (AB//CD ; AB < CD). Kẻ các đường cao AH , BK (H, K thuộc CD). a/. C/m : AHD BKC∆ = ∆ b/. C/m : Tứ giác ABKH là hình chữ nhật c/. Tính số đo các góc của hình thang cân ABCD, biết · · 2ADH DAH= d/. Tính độ dài đường trung bình của hình thang cân ABCD , biết DH = 6cm --------------------------------- Đề Thi HK I 02 – 03 1/. Cho biểu thức : A = 2 2 8 ( 1) (2 ) 4 9 x x x x − + − − a/. Tìm TXĐ của A b/. Rút gọn biểu thức A c/. Tính giá trò của A khi x = 1 2 − 2/. Phân tích thành nhân tử : a/. 2x 3 – 8xy 4 b/ 3x + 3y – x 2 – xy 3/. Tính : 2 2 1 3 3 4 4 . 2 2 1 2 2 5 x x x x x x + + −   + −  ÷ − − +   4/. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q, lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. a/. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành b/. Tứ giác ABCD cần có thêm tính chất gì thì tứ giác MNPQ là : i) Hình chữ nhật ? Chứng minh ii) Hình thoi ? Chứng minh iii) Hình vuông ? Chứng minh. Đề Thi HK I 02 – 03 1/. Cho biểu thức : A = 2 2 8 ( 1) (2 ) 4 9 x x x x − + − − a/. Tìm TXĐ của A b/. Rút gọn biểu thức A c/. Tính giá trò của A khi x = 1 2 − 2/. Phân tích thành nhân tử : a/. 2x 3 – 8xy 4 b/ 3x + 3y – x 2 – xy 3/. Tính : 2 2 1 3 3 4 4 . 2 2 1 2 2 5 x x x x x x + + −   + −  ÷ − − +   4/. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q, lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. a/. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành b/. Tứ giác ABCD cần có thêm tính chất gì thì tứ giác MNPQ là : i) Hình chữ nhật ? Chứng minh ii) Hình thoi ? Chứng minh iii) Hình vuông ? Chứng minh. Đề Thi HK I 03 – 04 1/. Cho biểu thức A = ( ) ( ) 2 2 1 3 14 2 4 4 4 2 x x x x x x − + + + − + + − a/. Rút gọn A b/. Tính giá trò của A tại x = - 1 2/. Cho phân thức B = 3 2 2 7 2 5 2 x x x x + − − + a/. Viết phân thức trên dưới dạng tổng của 1 đa thức và 1 phân thức có tử là 1 hằng số b/. Tìm giá trò nguyên của x để phân thức có giá trò nguyên. 3/. Cho hình thang ABCD (AB // CD) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính độ dài đoạn AB , biết MN = 12cm ; CD = 16cm. 4/. Cho hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Trên cạnh BC lấy điểm M ; trên cạnh CD lấy điểm N sao cho: BM = CN. a/. Tính chu vi tam giác ABC. b/. Chứng minh : ABM BCN ∆ = ∆ c/. Chứng minh AM ⊥ BN. Đề Thi HK I 03 – 04 1/. Cho biểu thức A = ( ) ( ) 2 2 1 3 14 2 4 4 4 2 x x x x x x − + + + − + + − a/. Rút gọn A b/. Tính giá trò của A tại x = - 1 2/. Cho phân thức B = 3 2 2 7 2 5 2 x x x x + − − + a/. Viết phân thức trên dưới dạng tổng của 1 đa thức và 1 phân thức có tử là 1 hằng số b/. Tìm giá trò nguyên của x để phân thức có giá trò nguyên. 3/. Cho hình thang ABCD (AB // CD) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính độ dài đoạn AB , biết MN = 12cm ; CD = 16cm. 4/. Cho hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Trên cạnh BC lấy điểm M ; trên cạnh CD lấy điểm N sao cho: BM = CN. a/. Tính chu vi tam giác ABC. b/. Chứng minh : ABM BCN∆ = ∆ c/. Chứng minh AM ⊥ BN. Đề Thi HK I 04 – 05 1/. a) Thực hiện phép tính (2x 3 – 3x 2 + ax + b) : (x 2 + x + 1) b) Tỉm a , b để đa thức (2x 3 – 3x 2 + ax + b) chia hết cho đa thức (x 2 + x + 1) 2/. Thực hiện phép tính : ( ) 2 2 3 1 2 3 4 2 1 1 1 x x x x x x − − − − + + − − 3/. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 13cm , BC = 10cm . M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Gọi G là giao điểm của các đoạn thẳng BN và CM ; I , J lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng CG và BG. a) Chứng minh tứ giác MNIJ là hình chữ nhật b) Tính : i) Độ dài đường cao AH của tam giác ABC. ii) Diện tích hình chữ nhật MNIJ. [...]...Đề Thi HK I 10 – 11 Bài1 : a) Phân tích đa thức x2 + 4xy – 16 + 4y2 thành nhân tử b) Tính : (3x3 + 10x2 – 1) : (3x + 1) Bài2 : Cho biểu thức :  x 2 − 2x  2x 2 1 2  M = 2 − ÷ 1 − − 2 ÷ ; 2 3 x x   2x + 8 8 − 4x + 2x − x   (x ≠ 0, x ≠2) a) Rút gọn biểu thức M 1 b) Tính giá trò của M với x = 2 Bài3 : Cho tam giác cân ABC (AB = AC) Trên đường thẳng... minh tứ giác AHIK là hình thoi ******************** Đề Thi HK I 10 – 11 Bài1 : a) Phân tích đa thức x2 + 4xy – 16 + 4y2 thành nhân tử b) Tính : (3x3 + 10x2 – 1) : (3x + 1) Bài2 : Cho biểu thức :  x 2 − 2x  2x 2 1 2  M = 2 − ÷ 1 − − 2 ÷ ; (x ≠ 0, x ≠2) 2 3 x x   2x + 8 8 − 4x + 2x − x   a) Rút gọn biểu thức M b) Tính giá trò của M với x = 1 2 Bài3 : Cho tam giác cân ABC (AB = AC) Trên đường thẳng... Chứng minh tứ giác AHIK là hình thoi ******************** Đề Thi HK I 09 – 10 2x + 6 x 2 + 3x : Bài1 : Thực hiện phép tính sau : 3x 2 − x 1 − 3x 8x3 − 12x2 + 6x − 1 Bài2 : Cho biểu thức P = 4x2 − 4x + 1 a) Tìm điều kiện xác đònh của biểu thức P b) Rút gọn P c) Tính giá trò của x để P = 3 d) Chứng minh rằng với mọi giá trò của x nguyên thì P nguyên Bài3 : Cho tứ giác ABCD Hai đường chéo AC và BD vuông góc... giác ABCD cần có điều kiện gì ? ********************** Đề Thi HK I 09 – 10 2x + 6 x 2 + 3x : Bài1 : Thực hiện phép tính sau : 3x 2 − x 1 − 3x 8x3 − 12x2 + 6x − 1 Bài2 : Cho biểu thức P = 4x2 − 4x + 1 a) Tìm điều kiện xác đònh của biểu thức P b) Rút gọn P c) Tính giá trò của x để P = 3 d) Chứng minh rằng với mọi giá trò của x nguyên thì P nguyên Bài3 : Cho tứ giác ABCD Hai đường chéo AC và BD vuông góc . ******************** Đề Thi HK I 09 – 10 Bài1 : Thực hiện phép tính sau : 2 2 2x 6 x 3x : 3x x 1 3x + + − − Bài2 : Cho biểu thức P = 3 2 2 8x 12x 6x 1 4x 4x. ********************** Đề Thi HK I 09 – 10 Bài1 : Thực hiện phép tính sau : 2 2 2x 6 x 3x : 3x x 1 3x + + − − Bài2 : Cho biểu thức P = 3 2 2 8x 12x 6x 1 4x 4x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn de thi HK1 Toan 8, Bài soạn de thi HK1 Toan 8,

Hình ảnh liên quan

A.Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông - Bài soạn de thi HK1 Toan 8

Hình b.

ình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông Xem tại trang 1 của tài liệu.
9/. Một hình vuông có cạnh bằng 3cm thì độ dài đường chéo là: - Bài soạn de thi HK1 Toan 8

9.

. Một hình vuông có cạnh bằng 3cm thì độ dài đường chéo là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
4/.Hình thang có đáy lớn là 16cm, đường trung bình dài 12cm thì đáy - Bài soạn de thi HK1 Toan 8

4.

.Hình thang có đáy lớn là 16cm, đường trung bình dài 12cm thì đáy Xem tại trang 3 của tài liệu.