0

Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000

14 860 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Gi¸o viªn thùc hiƯn : ngun thÞ kiªn Gi¸o viªn thùc hiƯn : ngun thÞ kiªn  Ừ QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 3D Phßng gi¸o dơc ®µo t¹o Phßng gi¸o dơc ®µo t¹o lơc nam lơc nam tr­êng tiĨu häc tr­êng tiĨu häc chu ®iƯn 2 chu ®iƯn 2   !"#"$% LUYEÄN TAÄP &'()*+,-./012-2342+ 8453… 8435 9102… 9120 < >   !"#"$% LUYEÄN TAÄP &'()*+,-./012-2342+ 950g… 1kg 1200m… 1km < > Thứ sáu,ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 3 526 + 2 759 = ?3 526 2 759 1Nhớ 3 526 + 2 759 = 6 285 + * 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 * 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 8 * 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 * 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 6 Nêu cách đặt tính ? Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Nêu cách tính kết quả ? Thực hiện từ phải sang trái. 1 TÝnh: 9 5 341 + 1 488 286 1 TÝnh: 9 5 341 + 1 488 7 915 + 1 346 286 1629 1 TÝnh: 9 5 341 + 1 488 7 915 + 1 346 4 507 + 2 568 286 1629 5707 1 TÝnh: 9 5 341 + 1 488 7 915 + 1 346 4 507 + 2 568 8 425 + 618 286 1629 5707 34 09 2 §Æt tÝnh råi tÝnh: 5 716 + 1 749 707 + 5 857 5647 4656 b) 5 716 + 1 749 707 + 5 857 Bµi lµm [...]... c¹nh cđa h×nh ch÷ nhËt ABCD 4 a m q b n M lµ trung ®iĨm cđa ab P lµ trung ®iĨm cđa DC Q lµ trung ®iĨm cđa AD N lµ trung ®iĨm cđa BC d p c Thứ sáu,ngày 14 tháng 1 năm 2011 MÔN:TOÁN Bài dạy: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 TËp thĨ líp 3D . trong phạm vi 10 000 3 526 + 2 759 = ?3 526 2 759 1Nhớ 3 526 + 2 759 = 6 285 + * 6 cộng 9 bằng 15, vi t 5 nhớ 1. 5 * 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, vi t. bằng 8, vi t 8. 8 * 5 cộng 7 bằng 12, vi t 2 nhớ 1. 2 * 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, vi t 6. 6 Nêu cách đặt tính ? Vi t số hạng này dưới số hạng kia sao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000, Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000,

Hình ảnh liên quan

4 Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD ab cdm pnq - Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000

4.

Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD ab cdm pnq Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan